David Watson Je tam vôbec niekto?

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)David Watson Je tam vôbec niekto?

“Pre polovicu z nás je ťažké veriť v Boha, druhá polovica je však fascinovaná možnosťou, že skutočne existuje”.

Autor: David Watson

Charakteristika: Je to jednoduchá príručka pre nového kresťana alebo hľadajúceho
neveriaceho. Je napísaná jednoduchým jazykom. Používa sa vo veľkej miere vo Veľkej Británii medzi študentmi, nie je však komplikovaná alebo intelektuálne náročná. Je to krátka a jednoduchá kniha (110 strán). V slovenčine má formát 11x18, mäkká väzba a štvorfarebná obálka. Prínosy: Dáva dobrý dôvod veriť v Boha, pomáha rozvíjať presvedčenie mladého kresťana
a vysvetľuje základy viery jednoduchým, nie však manipulatívnym spôsobom.

Využitie: ponúknuť ju hľadajúcim ľuďom v cirkvi alebo vo vašom okolí
materiál na učenie evanjelizácie
vhodná literatúra na diskusné večery
materiál na prípravu ľudí na evanjelizačné podujatia
ako vysvetlenie toho v čo a prečo veríme
pre kazateľov pri ich pastoračnej službe a poradenstve
ako materiál na prípravu prednášok pre evanjelizačné stretnutia
ako darček ľuďom, na ktorých Vám záleží

Obsah: Téma tejto knihy je založená na otázke viery v existenciu Boha a zmyslu života.
Hlavná myšlienka (idea) smeruje k ceste ako môžeme nájsť Boha a presvedčiť sa o
Jeho existencii.

Kniha „Je tam vôbec niekto?“ sa začína poďakovaním autora k osobám, ktoré mu
pomohli s tvorbou knihy. Samotná kniha je rozdelená do deviatich kapitol, ktoré
postupne odhaľuje skutočnosti o ľuďoch, o živote a v neposlednom rade aj o Bohu. Je v nej použitých veľa biblických citácii z viacerých slovenských prekladov Biblie. Prvá kapitola je rovnomenná s názvom knihy. Začína sa štvorverším od Hughesa
Mearnsa: „Schodmi hore, noha za nohou, stretnutie s človekom – nikým, sám som
tu, s túžbou úbohou, nechcem ťa poznať, ako predtým.“ Autor ním chce čiastočne
odzrkadliť rozpor, ktorý v dnešnej dobe prežíva veľa ľudí vo svojom vzťahu k Bohu.
Ďalej poukazuje na fakty o našej civilizácii a o samotnom zmysle života. Autor sa
taktiež sústreďuje nato, či Boh existuje a či každý verí v neho.

Druhá kapitola má názov „Pozri sa na fakty“. V tejto kapitole autor ďalej rozvíja
otázku viery v existencii Boha a udáva nám rôzne spôsoby ako k nám Boh
prehovoril.

Venuje sa tu taktiež k Božiemu stvoreniu človeka.

Tretia kapitola má názov „Ježiš z Nazareta“. Autor vysvetľuje ako sa Boh zjavil
všetkým generáciám vo všetkých kultúrach úplne jasným spôsobom a to svojím
jednorodeným synom Ježišom Kristom. Opisuje Ježiša Krista nie len ako fyzickú
bytosť, ale aj ako Božieho syna, ktorý panuje po pravici svojho Otca.
1/2
Štvrtá kapitola ma názov „Križovatky“. Autor týmto názvom chce poukázať na Ježi-šov kríž a na zmysel jeho smrti na kríži. Taktiež vyzdvihuje kríž ako symbol kresťan-skej viery a nádeje pre všetkých ľudí. Ďalej sa venuje vysvetlením podstaty hriechu, pretože aj Ježišova smrť úzko súvisí s hriechom. V závere autor vraví, že jediná cesta k pokoju je priznať si svoju zodpovednosť a vinu a prosiť o odpustenie u Krista.

Piata kapitola nesie názov „Mŕtvy alebo živý“. V tejto kapitole sa autor venuje vysvet-lením podstaty smrti. Smrť by sa dala istým spôsobom charakterizovať za nepriateľa vo všetkých smeroch. Lenže smrť, náš nepriateľ, bola porazená Ježišom Kristom a to je dobrá správa pre všetkých, čo veria, a tak človek zostane vždy živý.

Šiesta kapitola-„Pochybnosti a ťažkosti“ Autor sa venuje utrpeniu vo svete. Utrpenia však nevyvracia existenciu Boha. Ďalej sa venuje cirkvi a jej súčasných, ale aj minu-lých problémoch. Autor sa sčasti snaží vysvetliť význam cudzích náboženstiev a taktiež vysvetľuje ťažkosti viery v dnešnom svete.

Siedma kapitola je „Boh s nami“. Tu sa opisuje jedinečnosť Ježiša Krista nad ostat-nými historickými postavami. Autor vysvetľuje, že kresťanská viera má svoj základ v pevných historických koreňoch, ktorými sú hlavne život, smrť a zmŕtvychstanie Je-žiša Krista. Boha opisuje ako Boha radosti, pokoja, slobody, zmierenia a lásky. Ôsma kapitola sa volá „Ako môžem nájsť Boha?“. Je to otázka, ktorá u mnohých ľudí vyvolala nekonečné špekulácie, zmätky, problémy a ťažkosti. Ciest je viacero, ale za-čať treba v Biblii. Tam je skrytá vier, ktorú nám ponúka Boh skrze Jeho syna Ježiša Krista. Boh nám dal slobodnú vôľu sa rozhodnúť buď pre neho, alebo proti nemu. Boh nenesie následky za naše rozhodnutia.

Deviata a zároveň posledná kapitola sa volá „Trvalý vzťah“. Autor v tejto kapitole chce naznačiť, že žiaden vzťah nemožno považovať za samozrejmosť. Aj viera je vzťah a to k Pánu Bohu. No však v mnohých prípadoch to taktiež nie je trvalý vzťah. Tomuto vzťahu bránia rôzne zložky napr. diabol, pochybnosť, neposlušnosť, strach, pýcha, osamelosť, sebaľútosť a iné.

Boh nám však ponúka možnosť ako môžeme vo svojej viere rásť, a to pomocou Božieho slova, Božieho ľudu, Božieho Ducha, chvále-nia Boha a v službách Boha. Kniha sa končí citátom z Listu apoštola Pavla Rimanom: „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť od-lúčiť od lásky Božej.“

Hodnotenie: Od Biblie je to asi druhá najzaujímavejšia kniha, ktorú som kedy čítal. Chcem
sa úprimne poďakovať autorovi za spôsob, akým sa vžil do situácie bežných
ľudí a vysvetlil základný zmysel nášho života na zemi. Kniha mi vysvetlila
viacero skutočností o živote a vyvolala u mňa hlboké zamyslenie sa nad ním. Odporúčam ju najmä tým ľuďom, ktorí pochybujú o existencii Boha, alebo ho
ešte len hľadajú.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?