Daňové ráje (seminární práce)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3383×

Příbuzná témataDaňové ráje (seminární práce)

Dnes jsou daňové ráje často označovány termínem offshore jurisdikce, což jsou státy světa, které svým legislativním systémem umožňují společnostem příznivý daňový režim. Offshore je obecný termín, který se vžil v odborném jazyce pro mezinárodní daňové plánování. Offshore společnosti jsou právnické osoby registrované v daňových rájích. Jasným motivem pro firmy jsou daňové úspory. Tato skutečnost je způsobena jednak neúměrným zdaněním ve vyspělých zemích včetně České republiky a také skutečností, že mnohé náklady vynaložené společností pro dosažení jejích příjmů vůbec nejsou za daňové náklady považovány. Poskytují výhody, které se v jiných státech nevysyktují – flexibilní zákon pro zakládání obchodních společností, žádné anebo jen symbolické daně a diskrétní bankovní služby. Jména majitelů společností nebo čísla jejich účtů přitom podléhají přísnému utajení. Většinou jde o malé země, z geografického hlediska s ne příliš výhodnou polohou pro zřízení výrobních závodů, které žijí z rybolovu, zemědělství a turistiky. Zahraniční investoři do těchto zemí přinášejí nové pracovní příležitosti a pomáhají celkovému rozvoji oblasti. Odhadovaný počet daňových rájů překračuje 200, přesné údaje však nikdo s neví. Většinou z nich se nachází v karibské oblasti (např. Aruba, Bahamy, Belize), další můžeme nalézl po celé zeměkouli (např. Švýcarsko, Jihoafrická republika, Malta, Hong Kong, Libérie). Hlavními faktory, které akcelerovaly rozvoj offshore služeb během posledních dvaceti let a budou jistě ovlivňovat vývoj v dalších letech jsou:
Ř rozvoj telekomunikací, který "zmenšil" naší planetu a umožnil on-line spojení s dříve odlehlými oblastmi
Ř internacionalizace společností - velké nadnárodní společnosti ztrácejí vazbu na konkrétní zemi vzniku, jejich akcie jsou v držení akcionářů z různých zemí
Ř globalizace ekonomiky - velké společnosti disponují pobočkami ve velkém množství zemí a mohou investiční prostředky soustředit v oblastech s výhodným daňovým režimem. Historie daňových rájů

Dějiny daňových rájů sahají do hluboké minulosti. Již antičtí obchodníci používali malé ostrůvky v okolí Athén jako překladiště pro své zboží, aby se vyhnuli 2% clu, uvalenému na dovoz a vývoz do města. Ve středověku měly daňové úlevy obchodníci v londýnském City a německá Hansa těžila z rozsáhlých daňových smluv. V 16. – 18. století byly daňovým rájem nizozemské Flandry, které minimalizovaly cla v přístavech.

Angličtí obchodníci s vlnou raději dodávali své zboží tam, než do Anglie, která je zatěžovala přílišnými cly. V r. 1721 americké kolonie obchodovaly raději s Latinskou Amerikou, než s Anglií, taktéž z důvodu vysokých daní a cel. Nejstarším z těchto rájů je bezesporu Švýcarsko, které slouží nikoliv jako daňový ráj, ale spíše jako země pro diskrétní a bezpečné uložení majetku, a to již od 19. století. V r. 1927 byla na Bermudách založena první kaptivní pojišťovna a toto datum je považováno za vznik prvního offshore centra. Pravý rozkvět offshore aktivit nastal až po druhé světové válce a zejména v posledních 20 letech, v souvislosti s používáním faxů a Internetu. V současnosti je možné založit offshore firmu prostřednictvím Internetu či faxovým pokynem specializované advokátní kanceláři již během několika hodin, a to včetně zápisu do obchodního rejstříku, s tím, že zakladatel vyplní standardní formulář v němž si určí firmu a vlastnickou strukturu a uvede číslo kreditní karty. Dokumenty jako stanovy, akcie a potvrzení obchodního rejstříku o zápisu jsou dopraveny poštou během několika dní. Co tedy dříve vyžadovalo osobní cestu na zvolený ostrov, je nyní záležitostí několika kliknutí myši. Obdobně snadno lze disponovat i s osobním kontem u banky v daňovém ráji. Uvedenému zjednodušení procesu vzniku odpovídá i obrovský nárůst počtu offshore společností a hodnoty majetku v nich drženého. Jenom na Britských Panenských ostrovech je registrováno přes 300.000 společností, na Bahamách přes 50.000 společností.. Je velmi těžké odhadnout, kolik majetku je drženo offshore, protože je zde silné bankovní tajemství a zejména vzhledem k neexistenci daňového přiznání a devizové kontroly, není možné získat ani přibližná statistická data přímo. Hrubé odhady se pohybují mezi 15 až 50 % světového bohatství. Cca 5% firem v ČR má majitele v daňovém ráji, přičemž není známo, kolik českých firem využívá jiné metody daňové optimalizace ve spojení s offshore. Daňové ráje nemusí být pouze malé ostrůvky v Karibiku, ale i velké průmyslové země. Je zajímavé, že pro českého občana mohou být daňovým rájem i Spojené státy americké, které vedou válku proti offshore ostrůvkům. V Evropské unii je pro holdingy daňovým rájem Dánsko a Lucembursko, velmi známé je Nizozemí pro příjmy z cenných papírů a značné daňové výhody poskytuje i Velká Británie, nemluvě o jejích korunních územích jako Jersey a Man. Využívání daňových rájů narůstá exponenciálně.

V letech 1985 – 1994 vzrostly přímé zahraniční investice států skupiny G 7 v ostrovních státech Karibiku a jižního Pacifiku, vyznačující se velkým množstvím daňových rájů, pětkrát. Jen na Kajmanských ostrovech dnes vlastní 580 bank a trustů aktiva v hodnotě 750 mld USD. V roce 1999 to bylo jen 500 mld USD. Tempo ročního nárůstu dnes představuje 120 mld USD ročně. V roce 1998 zde bylo registrovaných 40 000 společností. Odhaduje se, že každý rok se registruje z offshore důvodů velké množství společností jako jsou: trusty, pojišťovny, banky,investiční fondy, loďařské společnosti a jiné typy právnických osob. Poslední léta jsou charakterizována přesunem finančních investičních prostředků do offshore lokalit a s tím spojeným rozvojem finanční infrastruktury v těchto oblastech. Renomované bankovní domy zakládají pobočky v offshore lokalitách, investiční společnosti otevírají investiční fondy v těchto oblastech a využívají výhod moderní infrastruktury, nízkého daňového zatížení a rozumné míry regulace, kterou tyto země uplatňují. Předpokládá se, že 50% všech mezinárodních investičních prostředků prochází přes offshore lokality. Sázka na nízké daně se všem daňovým rájům vyplatila. Přestože jde většinou o země se zanedbatelnou rozlohou a nízkým počtem obyvatel podávají vysoké ekonomické výkony. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele offshore centra Bermud nemá na světě konkurenci. Hodnotou tohoto ukazatele, 29 000 USD (1996), Bermudy předstihly nejsilnější ekonomiku světa Spojené státy. Offshore země, jako je Libérie, Panama i Kypr, zastávají prominentní místa v žebříčku zemí s nejrozsáhlejším lodním registrem. Podle nashromážděného majetku patří offshore centra Hongkong a Kajmanské ostrovy mezi pět největších finančních center světa, hned po metropolích, jako je New York a Londýn. Počet založených společností v některých daňových rájích (Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko) dokonce převyšuje počet místních obyvatel. Budoucnost je spojena se vznikem tzv. International Financial Service Centres (Mezinárodních center finančních služeb), která vznikají v lokalitách, které charakterizují následující čtyři znaky:
Ř Obchody jsou uskutečňovány především s nerezidenty
Ř Regulativní opatření a legislativa jsou zaměřeny na přilákání mezinárodního obchodu
Ř Důvěrnost ve finančních záležitostech je základním kamenem systému
Ř Jsou uplatňovány výhodné daňové režimy. Založení offshore společnosti

Velmi důležitým, byť v České republice prozatím opomíjeným, motivem je možnost založit pro určitý účel společnost v zemi se zcela odlišným společenstevním a obchodním právem, což umožní např.

uspořádat vztahy mezi podílníky ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu. Stejně tak může být podstatná také výrazně nižší úroveň administrativních povinností - není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společností a podobně. V masovém měřítku bývají zahraniční společnosti z daňových rájů využívány pro tzv. ochranu majetku před nároky budoucích nároků a věřitelů. V méně vyspělých ekonomikách se často setkáváme s regulací, především devizovou, některých činností - příkladem budiž obchodování s opcemi na zahraniční cenné papíry, jež se u nás v minulosti kvůli devizovým opatřením prováděly přes zahraniční dceřinné společnosti, které této regulaci již samozřejmě nepodléhaly. V neposlední řadě stojí také ochrana investorů a anonymita vlastníků, která může být někdy rozhodujícím faktorem při investování - je obrovskou výhodou v počáteční fázi akvizic využít anonymity společnosti, u níž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti zájmu státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu. Náklady na zřízení firmy v některé z daňových oáz se pohybují od 3000 dolarů výše a zprostředkovatelské firmy jsou schopné je zájemcům založit takřka na počkání. K výhodám daňových rájů patří kromě daňových úlev vyspělá infrastruktura, legislativa, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd. Nejčastějším typem společnosti v daňových rájích jsou tzv. offshore společnosti a několik dalších forem podnikání. K offshore společnostem patří hlavně obchodní společnosti (International Business Companies - IBC). Společnosti mohou být založeny podle speciálního zákona (např. Seychely, Bahamy, Belize), nebo mohou mít výjimku ze zdanění na základě toho, že nevyvíjejí činnost v míst založení (Panama, Irsko, Hongkong) anebo mají daňovou úlevu na základ žádosti příslušnému orgánu. Společnost, která chce optimalizovat své daně, může založit firmu v některé z daňových oáz buď písmo, nebo prostřednictvím poradenské firmy. Poradenské společnosti lze dnes již lehce najít na internetu (Akont Trust Company s.r.o, FND Consultants Inc., Friulia Consulting, s. r. o. atd.), kde je většinou popsán konkrétní postup, jak založit firmu třeba na druhé straně zeměkoule, aniž byste museli kamkoli cestovat. Klient si zadá jméno společnosti a rozhodnutí o výši základního jmění (obvykle 5000,- USD). Tento kapitál však nemusí být splacen. Dále určí požadovaný typ akcií své společnosti buď na doručitele, nebo na jméno. Jestliže zvolí akcie na jméno, je třeba dodat informace o akcionářích (jména, adresy).

Akcie na doručitele zajišťují plnou anonymitu. Kdokoliv, kdo může prokázat akciový certifikát, je považován za zákonného vlastníka společnosti. Procedury nutné k založení společnosti zařizuje místní registrovaný agent, který se postará o všechny zákonné úkony. Jakmile je společnost zaregistrována, jsou potřebné dokumenty zaslány vlastníkovi. Tyto dokumenty obvykle zahrnují: Certifikát o založení, Akciový certifikát, Memorandum a Articles of Association (společenská smlouva) a úvodní usnesení společnosti. Dalším krokem je založení administrativní kanceláře společnosti. Aby se dosáhlo nulového daňového zatížení, je pro sídlo ideální uzemí, kde neexistují žádné daně není požadovaná registrace společností, a pokud je zde založeno sídlo společnosti, neexistuje žádná povinnost k místním úřadům. K založení administrativního sídla společnosti lze využít služeb místního business centra, které nabízí následující služby poštovní adresu společnosti, telefonní služby. (Veškeré telefony jsou přijímány jménem společnosti profesionální sekretářkou, která požádá volající o zanechání vzkazu a předává tyto vzkazy dál). Je také možné nechat si tyto telefonní hovory automaticky přesměrovávat na své telefonní číslo. V sídle firmy je možné otevřít také bankovní účet, který je ovládán přes fax nebo telefon z mateřské země. K tomuto účtu mohou být vystaveny mezinárodní platební karty. Samozřejmostí je naprostá anonymita majitele účtu, kterou chrání přísné zákony. Požadavky na otevření bankovních účtu se u jednotlivých bank liší. Většinu kont lze otevřít na dálku (poštou), ale obvykle je nezbytné poskytnout reference o každém, kdo bude manipulovat s účtem. Je také možné zajistit i otevření účtu bez referencí, jménem společnosti, bez nutnosti identifikace atd. Skoro všechny daňové ráje nevyžadují aby offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo zdaňovali své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe z ČR. Zdanění výnosů tu obvykle spočívá v pouhém uhrazení přijatelné paušální daně. Zakázky plněné v mateřské zemi fakturuje offshore společnost. Tím zůstává výnos nezdaněný na účtech offshore společnosti.Výnos se poté může dále investovat i do mateřské země, vyplácet jako dividenda (po příslušném zdanění). Další legální cestou použití je například dlouhodobá nízkoúročená půjčka vlastní firmě. Peníze, které se vlastníkům hromadí na účtech offshorových společností, však podléhají dani z příjmu v momentě, kdy se je pokusí převést na osobní konta.

Čerpat z účtu vedeného v daňovém ráji lze i v hotovosti, takže je takový příjem prakticky nedoložitelný, ale je to už krok mimo zákon. Dani z příjmu podléhají v ČR také společnosti, které tu sice nemají sídlo ani zástupce, ale vyvíjejí tu činnost déle ne půl roku. To nutí podnikatele zakládat více společností, které zpracovávají jednotlivé časově ohraničené zakázky.

Výhody offshore společností

První výhoda, která ihned vyvstane na mysli, je podstatně nižší daňové zatížení. Offshore společnosti jsou totiž ve většině daňových rájů osvobozeny od povinnosti platit jakékoli daně, přičemž náhradou daňového zatížení se stává paušální vládní poplatek placený každoročně. Ten se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 100 USD do 500 USD. Poplatky placené v některých centrech jsou doplněny o tzv. filing fee, což je poměrně nízká částka, která musí ze zákona doprovázet dokumenty předkládané zpravidla správci rejstříku. Nejčastěji se placení filing fee váže k předkládání ročního výkazu pro rejstřík společností, což je dokument, jehož obsah se v jednotlivých offshore centrech liší, nejčastěji se však jedná o seznam aktuálních jednatelů a akcionářů.
Ne ve všech offshore centrech se však používá paušální daň. Některé země na příjem offshore společností aplikují daň s nízkou procentní sazbou (Kypr, Barbados) a některé dokonce daň v obvyklé výši určenou pro všechny společnosti (Nizozemsko, Švýcarsko). Např. ve Švýcarsku některé kantony neuvalují daně z příjmu na určitý druh společností a ty při splnění určitých podmínek platí jenom federální daň o nižší sazbě. V Nizozemsku nebo na Normandských ostrovech pak existuje speciální možnost jednání se správcem daně, kdy společnost vlastně získá informaci, zda je mezinárodní daňová struktura zahrnující danou společnost pro správce daně přijatelná a s jakou výší vybírané daně se daňový úřad spokojí.
Zatímco úplné osvobození od daně z příjmu nebo alespoň výraznou daňové zvýhodnění nabízí drtivá většina offshore center, další výhody jsou specifickou záležitostí jednotlivých zemí a objevují se v různé intenzitě.

Mezi ty, které se vyskytují poměrně často, patří:
Ř osvobození od daně z kapitálových zisků,
Ř osvobození od daně z dividend,
Ř osvobození od daně z příjmů fyzických osob,
Ř osvobození od placení kolkovného,
Ř osvobození od DPH,
Ř daňové prázdniny,
Ř investiční úlevy,
Ř možnost využívat zrychleného odepisování,
Ř široká škála daňově uznatelných nákladů,
Ř absence devizové kontroly,
Ř minimální kontrola ze strany úřadů či vlády,
Ř žádné nebo minimální požadavky na předkládání účetních výkazů nebo na povinný audit,
Ř liberální požadavky na výši akciového kapitálu, druh a počet emitovaných akcií, občanství a trvalý pobyt akcionářů, statutárních zástupců či společníků,
Ř neomezenost předmětů činnosti podnikatelských subjektů,
Ř liberální imigrační legislativa,
Ř existence sítě smluv o zamezení dvojího zdanění,
Ř existence zón volného obchodu a bezcelních zón,
Ř snadná registrace lodí a jachet ve vlastnictví offshore společnosti,
Ř garance uvedených výhod na určitou dobu v případě změny legislativy,
Ř anonymita vztahující se k offshore společnosti a jejím vlastníkům.

Výhodou může být také anonymita vztahující se k offshore společnosti, jejím vlastníkům, statutárním zástupcům a akcionářům. Jejich legislativa nepředpokládá, nevyžaduje a v mnoha případech i tvrdě postihuje zveřejňování těchto údajů, takže identita zmíněných osob zůstává známa pouze registračnímu agentovi, který společnost zakládá na příslušnému úřadu. Na druhou stranu je však nutno dodat, že v rámci zachování své bezúhonnosti (a v neposlední řadě i v důsledku tlaku ze stran vyspělých států) začínají některá offshore centra přijímat právní předpisy omezující možnosti zneužití diskrétnosti offshore zemí pro nezákonné účely (praní špinavých peněz a podobně). Evropská finanční centra zmiňovaná v této knize jsou v tomto směru regulována už dlouhou řadu let a podmínky založení a správy zvýhodněných společností jsou komplikovanější.

Zajímavou otázkou může být, proč se firmy už v masovém měřítku nepřesunuly do daňových rájů. Příčinu lze hledat v dočasných faktorech:
Ř nízká důvěra spotřebitele
Ř většina internetových společností dosud není zralá a ještě neřeší daňové problémy, naopak hledají neustále investory, kteří by financovali jejich růst
Ř nevyspělá a drahá distribuce zboží ve fyzické podobě
Ř pouze postupně se vyvíjející úroveň technologií

Zde uvádím několik konkrétnějších informací k některým daňovým rájům:

Bahamy

Bahamské ostrovy se rozléhají v severní části Karibiku od Floridy a k Portoriku. Pevnina představuje na 13.939m2, kde žije na 256 616 anglicky hovořících obyvatel.
Daňově zvýhodněná společnost je pojmenována podle stejnojmenného zákona, jenž je pilířem Offshore průmyslu na Bahamách a to Mezinárodní obchodní společnost (International Business Company). Sepsané Stanovy společnosti a společenská smlouva s identifikací adresy a místního zástupce na Bahamách je předložena registru, který společnost zapíše do Bahamského registru Mezinárodních obchodních společností nejpozději do 24 hodin. Každá Mezinárodní obchodní společnost musí být založena nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Funkci ředitele a akcionáře může vykonávat libovolná právnická nebo fyzická osoba. Je však povinné mít místního agenta na Bahamách. Akcie na doručitele jsou povoleny. Valné hromady se mohou konat kdekoliv na světě.
Maximální základní jmění pro nejnižší paušální daně 100,- USD je 5 000,- USD. Vyšší základní jmění představuje i zvýšení zakládacích poplatků a vyšší paušální daně. Základní jmění však nemusí být splaceno, výše splatného jmění je pouze 1,- USD.

Společnost své zisky nezdaňuje (0% daní), pouze platí roční paušální částku ve výši 100.-USD splatnou vždy ve výročí založení společnosti.
Bahamské Mezinárodní obchodní společnosti nemusí vést účetnictví a nemusí auditovat své knihy účtů, pokud takové knihy dobrovolně vedou. Bahamský registr firem je veřejnosti nepřístupný a informace o zakladatelích, ředitelích a akcionářích, nesmí být podstoupeny třetím subjektům. Tam, kde se očekává signace smluv, žádostí, faktur, dodacích listů či jiné administrativy, je vhodné zvážit využití služby Nominee Services pro zvýšení anonymity.
V současnosti Bahamy hostí přes 155 000 Offshore společností a jsou nejčastější lokalitou pro formaci klasické laciné ale i velice flexibilní Offshore společnosti pro mezinárodní daňovou optimalizaci.

Lucembursko

Velkovévodství Lucembursko se nachází v západní části Evropy a v součastné době jej obývá na 404 660 obyvatel. Rozlohou 2586 km2 patří Lucembursko mezi jednu z nejmenších zemí Evropy.
V Lucembursku se zakládají dva druhy společností a to 1929 Holding a 1990 SOPAFRI Holding. Společenská smlouva a Stanovy společnosti musí být předloženy registru společností společně s dokladem o splacení základního jmění a kontaktem na místního agenta a sídlo společnosti v Lucembursku. Oba typy společností musí mít minimálně tři ředitele a dva akcionáře, jimiž mohou být právnické nebo fyzické subjekty. Obě právní formy společností musí mít základní jmění minimálně ve výši 1 250 000.- Flux (45.000.-USD), které musí být i plně splaceno. Akcie na doručitele jsou povoleny. Valné hromady se mohou konat kdekoliv na světě.
Společnost typu 1929 Holding nepodléhá zdanění zisků vytvořených mimo území Lucemburska, pouze vládě hradí poplatek ve výši 0,2% ročně z výše základního jmění. Splatnost tohoto poplatku je kvartálně. Společnost typu 1990 SOPAFRI Holding platí místní daň ve výši 39% a je předmětem řady smluv o zamezení dvojího zdanění, mimo jiné i s ČR. Řadou legitimních postupů je možné daň ve výši 39% optimalizovat na 0 až 5%.
Obě právní formy musí vést účetnictví a předkládat výroční zprávy o hospodaření. Registr ředitelů je veřejnosti přístupný, proto je vhodné zvážit službu Nominee Services. I přestože je Lucemburská společnost velice nákladná na založení a provoz, je rozhodně mimořádně kvalitním nástrojem pro mezinárodní daňové plánování, především pro skutečnost, že Lucembursko nemá “punc” daňového ráje.
Lucembursko patří v součastné době mezi 7 největších bankovních center světa a kvalita bankovních služeb je již několik let na mimořádně vysoké úrovni.

Bermudské ostrovy
Bermudské ostrovy představují na 360 ostrovů, ostrůvků, skalisek a útesů, z nichž jen malá část je obydlena.

Na Bermudách, které mají rozlohu pouze 53,2 km2 žije přes 61.629 obyvatel.
Daňově zvýhodněná společnost se nazývá Exempt a i přestože je poměrně cenově nákladná, je předmětem častých registrací. Založení společnosti na Bermudách je složitější než ve většině ostatních jurisdikcí. Nejdříve musí být uveřejněna zpráva v místních novinách, že je úmysl založit Exempt společnost, a poté se musí registru (Bermuda Monetary Authority) poskytnout Stanovy společnosti, Společenská smlouva, jména a adresy ředitelů a akcionářů, reference na zakladatele společnosti a uhradit poplatky pro registr firem na Bermudách. Poté je společnost do dvou týdnu založena.
Bermudská Exempt společnost musí mít minimálně dva ředitele a jednoho akcionáře, jimiž musí být pouze fyzické osoby. Právnické osoby nejsou povoleny. Základní jmění musí být minimálně ve výši 12 000.-USD, přičemž pouze jeden dolar bývá jediným splaceným základním jměním společnosti. Exempt společnosti neplatí ze svých Offshore zisků žádnou formu daní, pouze vládě Bermud hradí paušální částku ve výši 1680.-USD ročně. Po Exempt společnostech se nepožaduje vedení účetnictví a audit. Registr ředitelů není veřejnosti přístupný, pouze registr akcionářů je přístupný i veřejnosti. Akcie na doručitele nejsou povoleny.
Bermudské ostrovy velice dbají na udržení své dobré pověsti, jako lokality bez skandálů, ačkoliv několik se jich nevyhlo ani Bermudám. Bermudské společnosti jsou oblíbené především u velice bonitních klientů, kteří si s vyšší image mohou dovolit vyšší provozní náklady, které doprovázejí funkčnost Bermudské společnosti.

Kostarika

Švýcarskem Střední Ameriky je již několik let nazývána stabilní Kostarika, kterou obývá na 3 419 114 obyvatel. Kostarika má rozlohu 51 100 km2. V Kostarice žije poměrně velká německy hovořící menšina.
Kostarická daňově zvýhodněná společnost se nazývá Non -Resident. Společnost je založena do jednoho týdne, pokud jsou registru doručeny Stanovy společnosti a společenská smlouva. Společnost musí mít v Kostarice sídlo a místního zástupce. Zakončení jména společnosti musí končit označením Sociedad Anonima nebo sufixem S.A.
Kostarická Non-Resident společnost musí mít minimálně tři statutáře (prezidenta, více prezidenta a sekretáře) a jednoho akcionáře. Registr je veřejnosti přístupný. Řediteli (statutáři) musí být fyzické osoby. Právnické osoby nejsou povoleny, rovněž nejsou povoleny akcie na doručitele.
Minimální výše základního jmění je 1 000,- USD, které nemusí být plně splaceno. Společnost nepodléhá zdanění svých Offshore zisků, tedy zisků z území mimo Kostariku.

Společnost neplatí vládě žádnou paušální daň, ale obdobně jako Irská Non-Resident Company, zdaňuje své Offshore zisky nulovou daní (0%). Společnost musí vést účetnictví. Informace o zakladatelích jsou veřejnosti dostupné, proto je nutné využít služby Nominee Services.
Kostarické společnosti patří mezi mimořádně kvalitní nástroje v oblasti mezinárodního daňového plánování, neboť Kostarika není známa jako daňový ráj a i přes svoji polohu ve Střední Americe má mimořádně vysokou image. Společnosti formované v Kostarice doporučujeme pro mezinárodní obchod a investice, nebo jako konzultační společnosti. Seychely

Ostrovní stát v západní části Indického oceánu o rozloze 454 km2 je obydlen Kreoly, Indy a Evropany (72.709 obyvatel), kteří hovoří kreolsky, anglicky a francouzsky.
Daňově osvobozené společnosti se na Seychelách nazývají Mezinárodní obchodní společnosti (IBC) a zakládají se podle stejnojmenného zákona. Procedura je totožná s Bahamskými ostrovy a dalšími destinacemi, kde je nutné registru předložit sepsané Stanovy společnosti a společenskou smlouvu, včetně poskytnutí místní adresy jako sídla a kontakt na místního zástupce. Společnost je založena během několika minut, nejdéle však do 24 hodin. Statutářem či akcionářem může být libovolná právnická či fyzická osoba bez trvalého pobytu na Seychelách. Akcie na doručitele jsou povoleny. Valné hromady se mohou konat kdekoliv na světě.
Základní jmění ve výši 5.000.-USD představuje maximální jmění pro minimální poplatky. Jmění nemusí být splaceno. Společnost neplatí procentuální daň ze svých zámořských zisků, pouze vládě Seychel platí roční poplatek ve výši 100.-USD. Vedení účetnictví není v součastné době po Seychelských společnostech požadováno. Seychelské Mezinárodní obchodní společnosti patří mezi velice vyhledávané společnosti pro svou diskrétnost a anonymitu ze strany Seychelských institucí. Registr neposkytuje třetím subjektům žádné informace o společnosti či zakladatelích.
Seychely nejsou pouze turistickým rájem, ale i nejprogresivnějším daňovým rájem, který láká investory a podnikatele všech zemí světa řadou daňových pobídek. Seychelská Offshore společnost je vhodná pro všechny obchodní a investiční činnosti. Snadná dostupnost společnosti a výhodná cena zaručuje dobrou investici v oblasti mezinárodního daňového plánování.

Mauritius

Africký ostrovní stát v západní části Indického oceánu, který má rozlohu 1 860 km2. Mauricius obývá na 1 127 068 obyvatel, především Indo-mauricijců a Kreolů.

Úředním jazykem je angličtina.
Mauricius má dvě právní formy daňově zvýhodněných společností, jedna se nazývá International a druhá Offshore. Obdobně jako u jiných jurisdikcí, i Mauricius vyžaduje předložení Stanov společnosti a společenskou smlouvu a přítomnost místního zástupce na ostrově, včetně registračního sídla. Společnost International musí mít minimálně jednoho ředitele a akcionáře, jímž může být právnická nebo fyzická osoba. Společnost Offshore musí mít minimálně dva ředitele a akcionáře. Ředitelem může být pouze právnická osoba, akcionářem osoba právnická nebo fyzická. Akcie na doručitele jsou povoleny pouze u společnosti International. Valné hromady se mohou konat kdekoliv na světě.
Oba druhy společností se zakládají se základním jměním ve výši 100.000.-USD, které nemusí být splaceno. Společnost International platí vládě pouze paušální daň ve výši 100.-USD ročně a Offshore společnost 1500.-USD a dále její zisky jsou zdaňovány sazbou 15% nebo sazbou 0-35%. Společnost International není již procentuální daní zatěžována. Společnost International nemusí vést účetnictví. Společnost Offshore musí vést účetnictví a předkládat výroční uzávěrky úřadům.
Společnost International je vysoce anonymním nástrojem. U společnosti Offshore je naopak nutné využít služby Nominee Services.
Mauricius patří mezi přední finanční a Offshore centra regionu. U českých klientů se v součastné době stává velice nedoceněným nástrojem pro mezinárodní plánování a je zbytečně jen velice málo využíván i přes skutečnost, že právní forma International patří mezi jednu z nejlacinějších společností. Mauricius je rozhodně jedna z nejkvalitnějších Offshore lokalit pro mezinárodní obchod a investice.

Bermudské ostrovy

Bermudské ostrovy představují na 360 ostrovů, ostrůvků, skalisek a útesů, z nichž jen malá část je obydlena. Na Bermudách, které mají rozlohu pouze 53,2 km2 žije přes 61.629 obyvatel.
Daňově zvýhodněná společnost se nazývá Exempt a i přestože je poměrně cenově nákladná, je předmětem častých registrací. Založení společnosti na Bermudách je složitější než ve většině ostatních jurisdikcí. Nejdříve musí být uveřejněna zpráva v místních novinách, že je úmysl založit Exempt společnost, a poté se musí registru (Bermuda Monetary Authority) poskytnout Stanovy společnosti, Společenská smlouva, jména a adresy ředitelů a akcionářů, reference na zakladatele společnosti a uhradit poplatky pro registr firem na Bermudách. Poté je společnost do dvou týdnu založena.
Bermudská Exempt společnost musí mít minimálně dva ředitele a jednoho akcionáře, jimiž musí být pouze fyzické osoby. Právnické osoby nejsou povoleny.

Základní jmění musí být minimálně ve výši 12 000.-USD, přičemž pouze jeden dolar bývá jediným splaceným základním jměním společnosti. Exempt společnosti neplatí ze svých Offshore zisků žádnou formu daní, pouze vládě Bermud hradí paušální částku ve výši 1680.-USD ročně. Po Exempt společnostech se nepožaduje vedení účetnictví a audit. Registr ředitelů není veřejnosti přístupný, pouze registr akcionářů je přístupný i veřejnosti. Akcie na doručitele nejsou povoleny.
Bermudské ostrovy velice dbají na udržení své dobré pověsti, jako lokality bez skandálů, ačkoliv několik se jich nevyhlo ani Bermudám. Bermudské společnosti jsou oblíbené především u velice bonitních klientů, kteří si s vyšší image mohou dovolit vyšší provozní náklady, které doprovázejí funkčnost Bermudské společnosti.

Kostarika

Švýcarskem Střední Ameriky je již několik let nazývána stabilní Kostarika, kterou obývá na 3 419 114 obyvatel. Kostarika má rozlohu 51 100 km2. V Kostarice žije poměrně velká německy hovořící menšina.
Kostarická daňově zvýhodněná společnost se nazývá Non -Resident. Společnost je založena do jednoho týdne, pokud jsou registru doručeny Stanovy společnosti a společenská smlouva. Společnost musí mít v Kostarice sídlo a místního zástupce. Zakončení jména společnosti musí končit označením Sociedad Anonima nebo sufixem S.A.
Kostarická Non-Resident společnost musí mít minimálně tři statutáře (prezidenta, více prezidenta a sekretáře) a jednoho akcionáře. Registr je veřejnosti přístupný. Řediteli (statutáři) musí být fyzické osoby. Právnické osoby nejsou povoleny, rovněž nejsou povoleny akcie na doručitele.
Minimální výše základního jmění je 1 000,- USD, které nemusí být plně splaceno. Společnost nepodléhá zdanění svých Offshore zisků, tedy zisků z území mimo Kostariku. Společnost neplatí vládě žádnou paušální daň, ale obdobně jako Irská Non-Resident Company, zdaňuje své Offshore zisky nulovou daní (0%). Společnost musí vést účetnictví. Informace o zakladatelích jsou veřejnosti dostupné, proto je nutné využít služby Nominee Services.
Kostarické společnosti patří mezi mimořádně kvalitní nástroje v oblasti mezinárodního daňového plánování, neboť Kostarika není známa jako daňový ráj a i přes svoji polohu ve Střední Americe má mimořádně vysokou image. Společnosti formované v Kostarice doporučujeme pro mezinárodní obchod a investice, nebo jako konzultační společnosti. Nepříznivý vliv daňových rájů

Samozřejmě, na první pohled působí daňové ráje jako maximálně výhodné a není na nich vidět nic špatného. Pravdou však je, že způsobují odliv financí ze zemí, ve kterých se peníze vyprodukují.

Protože právě z daní je zabezpečovaný servis pro občany, kterým hradí školství, sociální sféru, zdravotnictví, budování dálnic či obranu. Pokud by si každý změnil trvalý pobyt či sídlo firmy, stát by jednoduše zkrachoval. Zemím, které nabízejí daňové úlevy nebo odpuštění jakýchkoliv poplatků, to však nikdo nemůže zakázat. Právě na tom totiž stojí jejich ekonomika. Firmy tam mají P. O. Box a fiktivní sídlo, za což platí poplatky. Mnohým chudým ostrovním zemím tento přístup výrazně pomohl vyzdvihnout úroveň hospodářství. Většina zemí se však rozhodla bránit proti podobnému odlivu peněz. Příkladem je Rakousko, kde platí teorie “sídla” a ne místa založení společnosti. V rychle se měnícím ekonomickém prostředí působí na daňové systémy zemí několik vlivů. Globální sítě a rozšíření informačních technologií způsobují, že fyzické umístění podniku je méně důležité než spojení umožňující tok informací. Fyzická vzdálenost mezi podnikatelem a klientem se stává nepodstatnou, realitou jsou virtuální podniky. Mezinárdní investice se odehrávají především ve formě fúzí a akvizicí, což zvyšuje dominanci nadnárodních společností. Globální strategie podpořené rozvojem informačních technologií způsobují, že i fyzické umístění řídících a obslužných aktivit ztrácí význam. Daňové systémy zemí jsou vystavené působení daňových strategií zaměřených na odklonění finančního a jiného geograficky mobilního kapitálu

Budoucnost daňových rájů

Zpráva OECD z roku 2001 (OECD bojuje proti daňovým rájům již od roku 1996) představuje snahu na odstraňování škodlivých daňových praktik v oblasti finančních a jiných vysoce mobilních aktivit. Dalším cílem je spolupráce všech zemí členských i nečlenských, chudých i bohatých. Klíčovou úlohou by se měla stát jejich spolupráce na efektivní výměně daňových informací o rezidentech, kterým netranparentnost daňových rájů zaručovala anonymitu a umožňovala unikat nebo vyhýbat se placení daní. V centru pozornosti jsou i mezery v právu společnosti, kde především anglosaský systém umožňuje přes trusty, nadace a sdružení přelévat neidentifikovatelné peníze neidentifikovatelných vlastníků.
Co se stane s daňovými ráji, když v důsledku ztráty anonymity klesne zájem investorů a uživatelů finančních a jiných služeb? V prvé řadě nesmíme zapomenout, že k tomuto okamžiku vede složitá a náročná cesta, přesto nikdo ze zúčastněných se lukrativního byznysu nevzdá lehko. Většina daňových rájů je už pevně zakořeněná ve světovém finančním systému. Prosperující odvětví se silným růstem pomohlo nejsilnějším daňovým rájům dosáhnout vysokého stupně ekonomického rozvoje.

Malta a Kypr se brzo stanou členskými státy EU. Kajmanské ostrovy a Bermudy nadále zůstanou rájem pro podnikatele a investory. Dosud vynaložili miliony dolarů na rozvoj technologického vybavení a podnikatelských možností pro ekonomický obchod a nadále intenzívně pracují na nových technologiích, které zaručí jejich atraktivitu. Připravují se i na zvládnutí technologií, počínaje intenzívní výukou na školách. V konečném důsledku před daňovými ráji, ale i všemi zeměmi, které usilují o zahraniční investice, stojí trvalý a nevyhnutelný úkol – zabezpečit politickou a ekonomickou stabilitu, převídatelné právní a podnikatelské prostředí a rostoucí ekonomiku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?