Daňová sústava

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 10350×

Příbuzná témataDaňová sústava

DAŇOVÁ SÚSTAVA

DS predstavuje súhrn daní, ktoré sa vyberajú na území SR. Nová DS bola u nás zavedená v roku 1993. Táto sústava zodpovedá daňovým sústavám rozvynutých trhových ekonomík štátov združených v EU. Poznáme 2 základné skupiny daní:

1- PRIAME DANE
2- NEPRIAME DANE


PRIAME DANE
Sú také, ktoré sa vyrubujú priamo, a to z majetku alebo z príjmu PO alebo FO

PRIAME DANE – Daň z príjmu – PO
– FO
– Daň z nehnuteľnosti – daň z pozemku
– daň zo stavieb
– Daň z dedičstva
– Daň z darovania
– Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
– Cestná daň

NEPRIAME DANE
ND odvádza výrobca, obchodník a poskytovateľ služby

NEPRIAME DANE – Daň z pridanej hodnoty
– Spotrebné dane – z vína
– z piva
– z liehu
– z tabaku a tabakových výrobkov
– z uhľovodíkových palív a mazív

Základné daňové pojmy

Medzi ZDP patrí:
1. Subjekt dane – daňovník
– platiteľ
Subjektom je FO alebo PO, ktorá je povinná podať daňové priznanie

2. Objekt dane – príjem, zisk, zárobok
– majetok
– nehnuteľnosť
– tovar
– služba
– príjem z poskytnutia práv priemyselného al. duševného
vlastníctva

Objektom dane je predmet a tento môže byť rôznorodý. 3. Základ dane
Predstavuje taký základ, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočíta svoju daňovú povinnosť. 4. Sadza dane – pevnou sumou
– %
– kombináciou

Je nástroj prostredníctvom ktorého sa z daňového základu vypočíta výška daňovej povinnosti. SD môže byť určená pevnou sumou...

Štátny rozpočet a dane SR

ŠR môžme charakterizovať ako centralizovaný fond peňažných prostriedkov sústredený do pôsobnosti štátu. ŠR z účtovného hľadiska je bilanciou príjmov a výdavkov. Štát získava príjmy do ŠR vyberaním daní, poplatkov, cla od FO a PO

Bilancia – príjmy Výdavky
1. Daňové príjmy (jednotlivé druhy daní) 1. Dotácie podnik. subjektom
2. Nedaňové príjmy (úroky z úverov, clá) 2. Verejná spotreba obyvateľstva (školstvo, kultúra)
3. Príjmy zo splácania pôžičiek 3. Verejná spotreba štátu (obrana, bezpečnosť, súdy)
4. Transfery domácnostiam (dávky soc. starostlivosti, nezamestnanosť)
5. Transfery obciam (kanalizácie, plynofikácia obcí)

Daňové príjmy tvoria 80% príjmov do ŠR. Z týchto daňových príjmov najvyššou mierou sa podiela DPH a spotrebné dane. Pojem dane a druhy daní

Daň možno definovať ako povinnú a zákonom určenú opakujúcu sa platbu (napr. DPH).

Daň odvádzajú PO a FO v určenej výške a v stanovenom čase. Z uvedenej definície vyplýva, že zavedenie al. zrušenie daní musí byť schválené formou zákona. Daňovník je povinný daň zaplatiť do 31. 03. príslušného roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daň možno triediť podľa rôznych kritérii do skupín:

1. Podľa objektu zdanenia
a) príjem
b) majetok
c) spotreba

2. Podľa subjektu zdanenia
a) FO
b) PO

3. Podľa dopadu na daňové subjekty
a) Priame dane
b) Nepriame dane

Nepriame dane

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Zaplatí vždy konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. DPH sa vyberá po častiach. Platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnosti odpočítať tú časť dane, ktorú zaplatí dodávateľovi za dodávku tovaru al. služby pri nákupe. Túto daň postihuje zdaniteľné plnenie tuzemského tovaru a zahraničného. Predmet dane – je tuzemský tovar a tovar z dovozu.
Pod znaniteľným plnením rozumieme zmenu vlastníckeho práva. Táto zmena môže nastať:
1. na základe kúpnopredajnej zmluvy
2. na základe darovacej zmluvy

Predmetom DPH môžu byť ďalej aj služby:
a) pravárenské služby
b) ubytovacie služby
c) stravovacie služby
d) služby cestovných kancelárií
e) služby pôšt a telekomunikácií

Niektoré služby sú však od daňovej povinnosti oslobodené:
a) rozhlasové a vysielacie služby
b) televízne služby

O dani z DPH nie sú oslobodené sponzorované programy: reklama, propagácia.

Daní z pridanej hodnoty podlieha prevod a použitie práv – napr. poskytnutie práva licencií na vynálezy, prevod nehnuteľnosti u tých stavieb, ktoré boli skolaudované do 2 rokov. Platiteľ dane – je FO al. PO, ktorá vrámci podnikania odvádza daňovú povinnosť. Pre Fo daň sa posudzuje podľa živnostenského zákona. Pre PO podľa obchodného zákonníka. Povinnosť registrácie – registrácia je povinnosť podnikateľa zaevidovať sa na daňovom úrade. Registrácia je:
a) povinná – je viazaná na obrat, ktorý musí byť vo výške 750.000 Sk. s predvídaním 3 mesiacov dopredu a 3 mesiace dozadu
b) dobrovoľná – bez ohľadu na dosiahnutý obrat, ktorý je nižší ako 750.000 Sk. Zrušenie registrácie – ak príjem podnikateľa nedosahuje výšku predpísaného obratu 750.000 Sk, môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí 12 mesiacov. Základ dane – ZD pri DPH je cena, ktorá neobsahuje daň. Tento spôsob výpočtu sa používa pri bezhotovostnom platobnom styku. Pri bezhotovostnom platobnom styku daňový doklad je faktúra. Táto musí obsahovať náležitosti určené zákonom tak, aby bola uznaná za daňový doklad.

Pri zdaniteľných plneniach hradených z hotovosti sa používa ako doklad výstup z registračnej pokladne. Sadzba dane – v súčastosti základná SD je 10% a 23%.


SPOTREBNÉ DANE
DAŇ Z VÍNA
Subjekt dane – túto daň odvádza výrobca vína, môže to byť FO al. PO.; ďalej vinár; ďalšia FO al PO, ktorá víno vyváža; FO al. PO, ktorá získa víno bez dane, al. nevie preukázať spôsob nadobudnutia

Základ dane – je množstvo vína vyjadrené v litroch

Sadzba dane – je určená podľa druhu vína:
a) hroznové – 5 Sk / 1 liter
b) šumivé – 23,30 Sk / 1 liter


DAŇ Z PIVA
Subjekt dane – platiteľom tejto dane je FO al. Po, ktorá pivo: vyrába, dováža, vyváža vrámci podnikateľskej činnosti, uskutočňuje výčap, nadobúda spôsobom ako zákon nestanovuje

Predmet dane – je pivo vyrábané v tuzemsku al. dovezené do tuzemska a má stupňovitosť 0,60° alkoholu.

Základ dane – je určovaný množstvom piva v hektolitroch

Sadza dane – bude závisieť od stupňovitosti a druhu piva. Výška sadzby závisi tak isto.


DAŇ Z LIEHU
Predmet dane – nie je len samotný lieh, ale aj obsah liehu v zmesi (npr. Vermut obsahuje 22% liehu)

Platiteľ dane – je buď výrobca, dovozca alebo vývozca liehu

Základ dane – je množstvo liehu vyjadrené v lietroch

Sadza dane – je pre lieh a liehoviny a destiláty 240 Sk / 1 liter

DAŇ Z TABAKU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV
Predmet dane – sú tabakové výrobky (ako cigarety, cigary a tiež rôzne druhy tabaku)

Platiteľ dane – PO al. FO, ktorý vyrába tabakové výrobky, dovozca, vývozca, osoba, ktorá nevie spôsob nadobudnutia preukázať

Základ dane – u týchto komodít je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch a to u cigariet a cigár, tabak je vyjadrený v kg

Sadza dane – určuje sa od dĺžky cigariet a u tabaku od kilogramovSPOTREBNÁ DAŇ Z UĽOVODÍKOVÝCH PALÍV A MAZÍV
Predmet dane – sú palivá a mazivá, medzi ktoré patria automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné hmoty, motorové nafty a oleje. Platiteľ dane – výrobca palív a mazív, dovozca, vývozca, PO al. FO, ktorá nadobudla tieto palivá al. mazivá iným spôsobom ako ukladá zákon, správa štátnych hmotných rezerv

Základ dane – je množstvo palív a mazív vyjadrené v tonách

Sadzba dane – je určená podľa druhu zdaňovacích tovarov


Priame dane

DAŇ Z PRÍJMOV nahradila v roku 1993 daň zo mzdy

DAŇ Z PRÍJMOV PO
Je v porovnaní s obsahom príjmu FO upravená jednoduchšie. Príjem PO sa nečlení do skupín ako je tomu pri príjme FO. Príjem PO sa vyjadruje len ako 1 príjem.

Subjekt dane – dani z príjmov PO podliehajú predovšetkým tie subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri okrem verejných obchodných spoločností, ktoré sú zdaňované ako FO (podiely na zisku). Subjekt dane zahrňuje:
1. PO zriadené na podnikanie
2. PO nezriadené na podnikanie, ale vyvíjajúce podnikateľskú aktivitu s cieľom dosahovať zisk

Objekt dane – predmetom dane PO sú príjmy zo všetkých činností, z ktorých dosiahli zisk – príjmy z hlavnej podnikateľskej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z obchodovania s cennými papiermi, mimoriadné výnosy. PO, ktoré neboli zriadené na podnikanie majú predmet dane zúžený, a to len na príjmy dosahované z podnikania. Základ dane – ZD z príjmov PO vyjadrujeme rozdielom výnosov a nákladov. Takto zistený ZD si PO musí ešte upraviť o pripočitateľnú alebo odpočitateľné položky. Pripočítateľné položky – sú také, o ktoré sa daňový základ zvyšuje. Odpočítateľné položky – o tieto sa bude daňový základ znižovať, napr. príjem z cenných papierov, príjmy z bytových družstiev nájomného

Sadzba dane – sadzba dane bola 40%, avšak novelizáciou daňového zákona sa znížila u PO na 29%. V niektorých prípadoch je možnosť použitia nižšej daňovej sadzby:
1. u PO, ktorí zabezpečujú poľnohospodárske výrobky
2. u PO, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov, pričom podiel zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte v priebehu roka tvorí minimálne 60%. DAŇ Z PRÍJMOV FO
Subjektom dane – subjektom dane sú 2 skupiny:
a) 1. skupina: patria sem platitelia dane podľa miesta trvalého pobytu. Do tejto skupiny zaraďujeme osoby, ktoré majú na územi SR trvalé bydlisko al. sa na našom území zdržujú s cieľom dosahovania zisku 183 dní v roku. b) 2. skupina: patria sem platitelia dane podľa miesta, kde dosahujú príjem. Patria sem FO, ktoré nemajú na našom území trvalé bydlisko a nezdržujú sa v SR dlhšie ako 183 dní. Do tejto skupiny patria tiež zamestnanci, ktorí boli zahraničnou právnou osobou vyslaní poskytnúť odbornú pomoc slovenským právnickým osobám. Predmet dane: sú to príjmy dosiahnuté z rôznych druchoch činností.

Rozdelenie príjmov FO do skupín:
1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zo zárobku, príjmy členov družstva, príjmy spoločníkov zo spol. s.r.o., príjmy členov štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti.

2. príjmy z podnikania – medzi tieto príjmy patria:
· príjmy z poľnohospodárskej činnosti
· lesníckej činnosti
· z vodného hospodárstva
· príjmy zo živností
· príjmy z iného podnikania (príjem daňového poradcu, advokátskeho poradcu)
· podiely spoločníkov verejných obchodných spoločností

3. príjmy z inej samostatnej činnosti
· príjmy z duševného vlastníctva (príjmy z patnetov, vynálezov)
· príjmy zo slobodného povolania

4. príjmy z kapitálových činností – tieto príjmy sa zdaňujú s osobitnou sadzbou
· príjmy na zisku (dividendy)
· podiely na zisku tichého spoločníka
· výhry, úroky a iné výnosy z vkladných knižiek

5. príjmy z prenájmu – sú to príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku

6. ostatné príjmy – medzi tieto príjmy patria:
· príjmy z príložitostného predaja ovocia a zeleniny
· príjmy z prenájmu chaty, bytu
· výhry v lotériách, stávkach
· príjmy z cien verejnej súťaže, až pri sume 10.000 Sk

Oslobodenie dane – sú to osoby s následkami trvalej invalidity a duševných chorôb

Sadzba dane – SD z príjmov FO je progresívna, zvyšuje a znižuje sa na základe zvýšenia al. zníženia príjmu

Základ dane – určuje sa príjmom, ktorý sa znižuje o preukázateľné výdavky. Pri tomto druhu príjmov sa základ dane znižuje o platby – príspevky do fondov:
a) zdravotného poistenia
b) nemocenského poistenia
c) dôchodkového poistenia
d) príspevky do fondu nezamestnanosti
e) úhrada nákladov zamestnanca spojený s výkonom práce (náklady na dopravu)

Všetky tieto položky predstavujú odpočítateľné položky dane. Daň z nehnuteľnosti
Patrí medzi priame dane a vyberá sa podľa polohy nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti sa upravuje zákonom, ktorý sa rozdeľuje na 2 časti:

1. DAŇ Z POZEMKOV
Hlavným cieľom tejto dane je stimulovať FO a PO starostlivosťou o pozemky a ich využívanie. Subjekt dane – je daňovník – vlastník pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Predmet dane – vrámci pozemkov je rozdelený do 8 skupín:
1. orná pôda, vinice, ovocné sady
2. trvalé trávne porasty
3. záhrady
4. lesné pozemky
5. rybníky
6. zavlahovacie plochy
7. stavebné pozemky
8. ostatné pozemky

Základ dane – určujeme z výmery pozemkov, ktorá sa udáva v metroch štvorcových a cenou za jeden meter štvorcový pôdy

Sadzba dane – udávame ako ročnú sadzbu z uvedených pozemkov

Oslobodenie od daní – o túto daň sú oslobodené verejné parky, pozemky škôl, rašeliniská a pod. Sú to väčšinou nepoužívané pozemky na podnikateľské účely.

2. DAŇ ZO STAVIEB
Touto daňou sú zdaňované FO a PO za účelom využitia týchto stavieb

Subjekt dane – je to vlastník stavby

Predmet dane – sú to stavby spojené s pevným základom zeme. Poredmet dane je rozdelený do 5 skupín:
1. stavby na bývanie (rodinné domy)
2. chaty na individuálne rekreácie
3. garáže samostatne stojace
4. objekty na podnikateľské zárobkové činnosti
5. ostatné stavby

Základ dane – je to celková výmera zastavaných plôch udávaná v metroch štvorcových.

Sadzba dane – základnú sadzbu dane určuje správca dane, ktorý podľa podmienok môže daň zvýšiť alebo znížiť, a to v súlade so zákonom.

Základné ročné sadzby dane sú určené za meter štvorcový, a to následovne
a) 1 Sk za stavby na bývanie
b) 1 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby
c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
d) 4 Sk za samostatne stojace garáže
e) 5 Sk za priemyselné stavby (stavby pre energetické účely)
f) 10 Sk za stavby na podnikateľské činnosti
g) 3 Sk za ostatné stavby

Oslobdenie od daní – môžu byť rodinné domy na 15 rokov

Daňová úlava – poskytujú sa samostatne hospodáriacim roľníkom a poľnohospodárskym podnikom

Daň z dedičstva
Subjekt dane – je dedič, ktorý nadobudne dedičstvo právoplatným rozhodnutím súdu. Ak je dedičom maloleté dieťa, túto povinnosť za neho priberá zákonny zástupca, čiže opatrovník.

Objekt dane – predmetom je hnuteľný al. nehnuteľný majetok, ako aj tuzemské a zahraničné platidlá, cenné papiere, atď. Nehnuteľný zdedený majetok v zahraničí sa zdaňuje zahraničnou daňou.

Daň z darovania
Subjetk dane – nadobúdateľ

Predmet dane – je to bezplatné nadobudnutie majetku na základe darovacej zmluvy. Dary do 10.000 Sk sa nezdaňujú. Predmetom darovania nemôže byť nehnuteľný majetok nadobudnutý v cudzine. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
Je to vzťah kúpa a predaj

Subjekt dane – je kupujúci a predávajúci

Objekt dane – je to prevod vlastníckeho práva za úhradu

Základ dane – je to dohodnutná cena medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto cena nesmie byť nikdy nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom v znaleckom posudku. Ak túto daň nezaplatí predávajúci, potom tútú daň je povinný voči štátu uhradiť kupujúci. Cestná daň
Nová cestná daň sa u nás zaviedla v roku 1993. Finančné prostriedky získané touto daňou sa používajú:
1. na výstavbu diaľníc
2. na opravu a údržbu cestných komunikácií

Subjekt dane – je držiteľ motorového vozidla zapísaný v technickom preukaze. Daňovníkom je užívateľ motorového vozidla a v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič.
a) držiteľ
b) užívateľ
c) vodič

Predmet dane – sú vozidlá, ktoré sa používajú na podnikateľské účely. Cestnej dani nepodliehajú motorové vozidlá, slúžiace osobnej potrebe občanov. Základ dane – sa určuje diferencovane. Pre úžitkové vozidlá a autobusy sa základ dane určuje podľa ich celkovej hmotnosti – v tonách. U osobných automobiloch je základ dane určovaný podľa objemu motora daný v cm kubických. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?