Daňová sústava na územi SR

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 9107×

Příbuzná témataDaňová sústava na územi SR

Štátny rozpočet je centralizovaný fond peňažných prostriedkov, ktorým disponuje štát. Príjmy získava do rozpočtu predovšetkým vyberaním daní, poplatkov, cla a iných príjmov do FO a PO. Rozpočtové príjmy však tvoria výdavky ŠR. Veľkosť výdavkov určuje výšku príjmovej stránky rozpočtu.
Príjmy: * daňové príjmy spolu
* nedaňové príjmy spolu
* príjmy zo splácania úverov, pôžičiek, z predaja akcií
Výdavky: => dotácie podnikovým subjektom
=> verejná spotreba obyvateľstva
=> verejná spotreba štátu
=> transfery domácnostiam
=> transfery obciam a podobne
Výdavkovú časť navrhujú jednotlivé rezorty - ministerstvá. ŠR schvaľuje NR SR zákonom každoročne. Daňová sústava predstavuje súhr daní, ktoré možno vyberať na území SR. Táto daňová sústava bola zavedená v roku 1993.
Delenie daní:
1) NEPRIAME: * dph
* spotrebné dane: + z vína
+ z piva
+ z liehu
+ z tabaku a tabakových výrobkov
+ z uhľovodíkových palív a mazív
2) PRIAME: * daň z príjmov: + FO
+ PO
* daň z nehnuteľnosti: + z pozemkov
+ z bytov
+ zo stavieb
* daň z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľnosti
* cestná daň
Subjekt dane: je FO alebo PO povinná podať daňove priznanie a daň zaplatiť. Daňovník: odvádza daň správcovi dane sám.
Platiteľ dane: je zodpovedný za odvedenie dane, ale daňové zaťaženie znáša daňovník.
Objekt dane: môže byť rôzny. Napr. DzP, daň z majetku, nehnuteľnosti....
Základ dane: je to základ, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočítava svoju daňovú povinnosť.
Sadzba dane: je nástroj, podľa ktorého sa z daňového základu vypočíta výška dane.

Daňová sadzba môže byť určená pevnou sumou, percentuálne, alebo kombináciou pevnej sumy a percent.
Daň: je to zákonom určená, spravidla sa opakujúca, platba, ktorú odvádzaju FO a PO v určenej výške a stanovenej lehote.
Daň na VSTUPE: je daň, ktorú platiteľ dane zaplatí inému platiteľovi, ako súčasť ceny nákupu.
Daň na VÝSTUPE: je daň, ktorú platiteľ dane uplatní ako súčasť ceny za svoje zdaniteľné plnenie.
Odpočet dane: platiteľ má nárok na odpočet zaplatenej dane na vstupe.
Nadmerný odpočet: dochádza pri prevýšení odpočtu nad daňou na výstupe.

Základom na výpočet DPH je cena, ktorá neobsahuje daň.
Základ DzP FO = príjmy - výdavky.
Schéma základu dane FO = úhrn príjmov daňovníka
- odpočítateľné položky (poistné do fondov, čiastk.náhr.N spojené s
výkonom práce)
- zdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na dieťa)
- dary
Daň = znížený základ dane * sadzba dane

Základ DzP PO = výnosy
- náklady
+ pripočítateľné položky
- odpočítateľné položky
- dary
- strata.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?