Daň z pridanej hodnoty

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Daň z pridanej hodnoty

V trhovej ekonomike sa mení pomer medzi nepriamymi a priamymi daňami. Zavedením DPH sa podstatne zvýšil podiel nepriamych daní na celkových príjmoch ŠR. Táto daň má tú vlastnosť, že zaťažuje v konečnom dôsledku spotrebu tovarov a služieb a zaplatí je konečný spotrebiteľ v ich cene.

DPH je v našich podmienkach nová daň. Nie sú s ňou ešte dostatočné skúsenosti. Uplatňuje sa asi v 50 krajinách sveta.
DPH sa uplatňuje:
a). pri domácej výrobe a poskytovaní tovarov a služieb v rámci podnikateľskej činnosti
b). pri dovoze tovarov zo zahraničia a to aj mimo podnikania
Vývoz tovarov a poskytovanie služieb do zahraničia sú od DPH oslobodené.

DPH je:
- nespravodlivá (asociálna), pretože viac zaťažuje nižšie príjmy. - neutrálna, z pohľadu konkurencie
Zdaniteľným plnením je najmä:
a). dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva k tovaru alebo k prechodu správy tovaru,
b). dodanie stavby,
c). prevod a prechod nehnuteľností,
d). poskytovanie služieb,
e). prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Platitelia a ich registračná povinnosť

(1) Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace dosiahol sumu 750 000 Sk, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu na účely dane najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat, na osobitnom tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky. (2) Platiteľmi sú aj osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nedosiahol sumu uvedenú v odseku 1, ak ide osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb dosiahol sumu uvedenú v odseku l, pričom do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a ich spoločný obrat.

Platiteľmi sú od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiace, v ktorom dosiahli určený obrat.
Predmet dane

Predmetom dane sú:
a).odplatné zdaniteľné plnenia vrátane odplaty v naturáliách
b).bezodplatné zdaniteľné plnenia
c).zdaniteľné plnenia uskutočnené na osobnú spotrebu platiteľa


Základ dane

Základom dane je cena alebo iná odplata za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň.


Sadzby dane

Základná sadzba dane je 23%, 6% je pre vybrané druhy tovarov a pre prevažnú časť služieb.


Daňový doklad a jeho obsah

Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia. Platiteľ nie je povinný vyhotoviť daňový doklad za zdaniteľné plnenie oslobodené od dane. Daňový doklad musí obsahovať:
a). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
b). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje
c). poradové číslo daňového dokladu
d). dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
e). dátum vyhotovenia daňového dokladu
f). názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia
g). výšku ceny bez dane
h). sadzbu dane
ch). výšku dane celkom
Za správnosť údajov v daňovom doklade zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie.
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb dane, prípadne výška ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby dane.

Daňovým dokladom môžu byť aj:
a). dohoda o splátkach, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o kúpe prenajatej veci
b). zmluva o dodávaní tepelnej energie, elektrickej energie, plynu a vody
Daňovým dokladom je aj doklad vyhotovený daňovým úradom pri výkone daňovej exekúcie predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa osobitného predpisu.


Zjednodušený daňový doklad a jeho obsah

Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenie a úhradu v hotovosti eviduje podľa osobitného predpis, doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou sa považuje za doklad, ak obsahuje tieto údaje:
a). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
b). poradové číslo dokladu
c). dátum vyhotovenia dokladu
d). názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia
e). sadzbu dane
f). výšku ceny vrátane dane celkom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?