Colníctvo

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2934×

Příbuzná témataColníctvo

PROJEKT COLNÍCTVO

1 Obsah
1 OBSAH 2
2 PROJEKTOVÝ ÚVOD 4
3 VYKAZOVANÉ ÚDAJE A SPÔSOB ICH UVÁDZANIA V JCD 4
3.1 DEKLARÁCIA (1) 4
3.2 ODOSIELATEĽ/VÝVOZCA (2) 5
3.3 TLAČIVÁ (3) 5
3.4 LOŽNÉ LISTY (4) 5
3.5 POLOŽKY (5) 5
3.6 NÁKLADOVÉ KUSY CELKOM (6) 6
3.7 REFERENČNÉ ČÍSLO (7) 6
3.8 PRÍJEMCA (8) 6
3.9 OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PLATOBNÝ STYK (9) 6
3.10 POSLEDNÁ KRAJINA ODOSLANIA – DOVOZ/PRVÁ KRAJINA URČENIA - VÝVOZ (10) 6
3.11 KRAJINA OBCHODU/VÝROBY (11) 6
3.12 ÚDAJE O HODNOTE (12) 7
3.13 S.P.P.

- SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA (13) 7
3.14 DEKLARANT/ZÁSTUPCA (14) 7
3.15 KRAJINA ODOSLANIA/VÝVOZU (15) 7
3.16 KÓD KRAJINY ODOSLANIA/VÝVOZU (15B) 7
3.17 KRAJINA PÔVODU (16) 7
3.18 KRAJINA URČENIA (17) 8
3.19 KÓD KRAJINY URČENIA (17A) 8
3.20 KÓD KRAJINY URČENIA (17B) 8
3.21 ŠPZ A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU PRI ODCHODE/PRÍCHODE (18) 8
3.22 KONTAJNER (19) 8
3.23 DODACIA PODMIENKA (20) 8
3.24 ŠPZ A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ AKTÚVNEHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU PREKRAČUJÚCEHO HRANICE (21) 9
3.25 MENA A CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA (22) 9
3.26 PREPOČÍTACÍ KURZ (23) 9
3.27 DRUH OBCHODU (24) 9
3.28 DRUH DOPRAVY NA HRANICI (25) 10
3.29 DRUH DOPRAVY VO VNÚTROZEMÍ (26) 10
3.30 MIESTO VYLOŽENIA/MIESTO NALOŽENIA (27) 10
3.31 FINANČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE (28) 10
3.32 VSTUPNÝ COLNÝ ÚRAD /VÝSTUPNÝ COLNÝ ÚRAD (29) 10
3.33 UMIESTNENIE TOVARU (30) 11
3.34 NÁKLADOVÉ KUSY A OPIS TOVARU (31) 11
3.35 ČÍSLO POLOŽKY (32) 11
3.36 KÓD TOVARU (33) 11
3.37 KÓD KRAJINY PÔVODU (34A) 12
3.38 KÓD KRAJINY PÔVODU (34B) 12
3.39 HRUBÁ HMOTNOSŤ/KG (35) 12
3.40 PREFERENCIE (36) 12
3.41 REŽIM (37) 13
3.42 VLASTNÁ HMOTNOSŤ (38) 13
3.43 KONTINGENT (39) 13
3.44 SÚHRNNÁ DEKLARÁCIA/PREDCHÁDZAJÚCI DOKLAD (40) 13
3.45 DODATKOVÁ MERNÁ JEDNOTKA (41) 13
3.46 CENA ZA POLOŽKU (42) 14
3.47 KÓD CH (43) 14
3.48 OSOBITNÉ ZÁZNAMY /PREDLOŽENÉ DOKLADY/, OSVEDČENIA A POVOLENIA (44) 14
3.49 OPRAVA (45) 14
3.50 ŠTATISTICKÁ HODNOTA (46) 15
3.51 VÝPOČET PLATIEB (47) 15
3.52 ODKLAD PLATBY (48) 16
3.53 OZNAČENIE SKLADU (49) 16
3.54 HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ (50) 16
3.55 PREDPOKLADANÉ HRANIČNÉ COLNÉ ÚRADY (51) 16
3.56 ZABEZPEČENIE (52) 16
3.57 COLNÝ ÚRAD URČENIA /A KRAJINA/ (53) 17
3.58 MIESTO A DÁTUM (54) 17
3.59 PREKLÁDKY (55) 17
3.60 INÉ UDALOSTI POČAS PREPRAVY (56) 17
3.61 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (A) 17
3.62 ÚČTOVNÉ ÚDAJE(B) 18
3.63 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA (C) 18
3.64 KONTROLA COLNÝM ÚRADOM ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (D/J) 18
4 O FIRME 19
5 DOVOZ 19
6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 19
7 VÝPOČET COLNÉHO DLHU 20
7.1 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 20
8 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU 20
9 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 21
10 EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA 21
11 PRÍLOHY 23
11.1 ZÁSADY POUŽÍVANIA LOŽNÝCH LISTOV 23
11.2 MEDZINÁRODNÝ NÁKLADNÝ LIST 24
12 POUŽITÉ MATERIÁLY 25
2 Projektový úvod
Projekt je zameraný na dovoz denaturovaného etylalkoholu firmou Elastik, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou farieb a lakov, autokozmetiky (rozmrazovače zámkov, čistiace prostriedky na okná, tekutín do ostrekovačov a pod.), a výrobou rôzneho drogistického tovaru.
3 Vykazované údaje a spôsob ich uvádzania v JCD
Túto kapitolu upravuje Vyhláška MF SR č. 167/1997 Z. z.o forme, obsahu, náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.

Odseky A, B, C, D, E, J vypĺňa colnica.

* údaje aktuálne pre daný projekt
3.1 Deklarácia (1)
* EU, 4

Dovoz
V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri dovozoch, ak je tovar odosielaný z Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu,Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
IM Pri dovoze tovaru z ostatných štátov.

V strednej časti sa uvádza kód:

4 Pri prepustení tovaru do voľného obehu okrem spätného dovozu tovaru, pri ktorom sa používa kód 6
5 Pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a režimu dočasného použitia
6 Pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho spätnom dovoze
7 Pri prepustení zahraničného tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení zahraničného tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade
9 V ostatných prípadoch

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri vývoze, ak je tovar odosielaný do Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu,Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
EX Pri vývoze tovaru odosielaného do ostatných štátov, pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade a pri umiestnení slovenského tovaru spotrebného charakteru na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

V strednej časti sa uvádza kód:

1 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu na účely jeho trvalého ponechania v zahraničí,
2 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom nie je trvalé ponechanie tovaru v zahraničí, alebo pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,
3 Pri spätnom vývoze,
7 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
9 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu vývozu pri umiestnení na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit
V pravej časti odseku sa uvádza kód:

TSK ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení Colného zákona,
T1 alebo T2 ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy. 11)

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z.

o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
Ľavá a stredná časť odseku sa nevypĺňajú.
3.2 Odosielateľ/Vývozca (2)
* XPERT, spoločnosť s ručením obmedzeným
Brnenská 38
Praha 5 150 00
Česká republika

IČO: 17320356
DIČ: 17320356/600
Bankový ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 431 302/0100

Predmet činnosti: získavanie a výroba základných chemických surovín slúžiacich ako prídavná surovina pre iné chemické výrobky

Dovoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa zahraničného vývozcu, t.j. predávajúceho alebo odosielateľa, t.j. osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.

Vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t.j. predávajúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.
V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.
3.3 Tlačivá (3)
* 1, 1

Dovoz, vývoz, tranzit
V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného zväzku jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného dokladu a v pravej časti celkový počet použitých zväzkov tlačív. Jednotný colný doklad však bude v danom poradí vždy prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými jednotnými colnými dokladmi sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo "1", vpravo číslo "3", v prvom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo "2" a vpravo "3" a v druhom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo "3" a vpravo "3".
3.4 Ložné listy (4)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza počet pripojených ložných listov

Pre informáciu pozri 11 Prílohy
11.1 Zásady POUŽÍVANIA LOŽNÝCH LISTOV, str. 23
3.5 Položky (5)
* 1

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza celkový počet položiek tovaru uvedených v jednotnom colnom doklade a vo všetkých k nemu priložených doplnkových jednotných colných dokladoch alebo ložných listoch.
3.6 Nákladové kusy celkom (6)
Dovoz, vývoz, tranzit
Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, to však neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie požaduje.
3.7 Referenčné číslo (7)
* 1915

Dovoz, vývoz
Možno uviesť poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť maximálne osemmiestny a číselný. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary ani iné interpunkčné znamienka.

Toto poradové číslo sa nemôže opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednom colnom úrade.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.8 Príjemca (8)
* Elastik, spoločnosť s ručením obmedzeným
Šelpice 252
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Slovenská republika

IČO: 17642108
DIČ: 17642108/649
Bankový ústav: Ľudová banka Galanta
Číslo účtu: 4210036701/3100

Predmet činnosti: chemická výroba tovarov pre konečného spotrebiteľa

Dovoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa dovozcu, t.j. kupujúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo príjemcu, ak sa tovar nekupuje v zahraničí. Ak má dovozca alebo príjemca pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa príjemcu zásielky, t.j. osoby, ktorej sa má tovar doručiť. Obyčajne je to konečný príjemca v krajine určenia.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa príjemcu.
V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.
3.9 Osoba zodpovedná za platobný styk (9)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.10 Posledná krajina odoslania – dovoz/Prvá krajina určenia - vývoz (10)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.11 Krajina obchodu/výroby (11)
* CZ

Dovoz
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar zo zahraničia nenakupuje. Ak má predávajúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko odosielateľ.

Vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín z II. časti tejto prílohy. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do zahraničia nepredáva. Ak má kupujúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny určenia.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.12 Údaje o hodnote (12)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.13 S.P.P. - Spoločná poľnohospodárska politika (13)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.14 Deklarant/zástupca (14)
* Dovozca
V úlohe deklaranta vystupuje dovozca, t.j. firma Elastik, s.r.o., ktorú zastupuje colná deklarantka p. Jaroslava Megová (VM/IP)

Dovoz, vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovoze alebo vývoze uskutočňovanom prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi.
V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ).

Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo.
Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo, ktoré im na základe žiadosti pridelí colný úrad v mieste ich sídla alebo bydliska v tuzemsku, prípadne v mieste, odkiaľ sa bude vývoz uskutočňovať. Po prípadnom pridelení daňového identifikačného čísla deklarant požiada colný úrad o zrušenie colného registračného čísla. Rozhodnutie o zrušení colného registračného čísla vydá ten colný úrad, ktorý ho pridelil.
Správnosť uvedenia údaja v pravom hornom rohu odseku 14 jednotného colného dokladu deklarant colnému úradu preukáže predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla, osemmiestneho identifikačného čísla alebo colného registračného čísla. Správnosť uvedeného rodného čísla sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo úradne overeného výpisu z neho. Doklady predkladané spolu s jednotným colným dokladom colnému úradu na kontrolu údajov v tomto odseku sa vracajú späť osobe, ktorá ich predložila.

Ak je pri dovoze deklarant totožný s dovozcom alebo príjemcom, ktorý je uvedený v odseku 8, uvádza sa do tohto odseku text "DOVOZCA".

Ak je pri vývoze deklarant totožný s vývozcom alebo odosielateľom, ktorý je uvedený v odseku 2, uvádza sa do tohto odseku text "VÝVOZCA".

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.15 Krajina odoslania/vývozu (15)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza názov krajiny odoslania/vývozu. Ak tovar bol prepravovaný cez viacej krajín, v ktorých bola preprava prerušená napríklad uskladnením tovaru, krajinou odoslania/vývozu je posledná z týchto krajín.
3.16 Kód krajiny odoslania/vývozu (15b)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.17 Krajina pôvodu (16)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.18 Krajina určenia (17)
Dovoz
Nevypĺňa sa.

Vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky). Krajinou určenia je krajina, v ktorej má byť tovar používaný, spotrebovaný alebo spravovaný, alebo posledná známa krajina, do ktorej bude tovar dopravený.
3.19 Kód krajiny určenia (17a)
Dovoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

Vývoz
Veľkými tlačenými písmenami sa uvádza dvojmiestny kód krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky) podľa zoznamu kódov krajín z II.

časti tejto prílohy. Krajinou určenia je štát, kde má byť tovar používaný, spotrebovaný alebo spravovaný, alebo posledná známa krajina, do ktorej bude tovar dopravený.
3.20 Kód krajiny určenia (17b)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.21 ŠPZ a štátna príslušnosť dopravného prostriedku pri odchode/príchode (18)
* 33-54 784 9028-7

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo (ŠPZ) dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania colného vyhlásenia.

V pravej hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok).
Poznávacia značka a registrácia dopravného prostriedku sa neuvádza pri poštovej doprave.
3.22 Kontajner (19)
Dovoz, vývoz
Uvádza sa kód "1", ak tovar bol alebo bude dopravovaný cez štátnu hranicu hoci iba čiastočne v kontajneri, alebo kód "0" v ostatných prípadoch, a to podľa vedomostí v okamihu podania colného vyhlásenia. V prípade pochybností sa uvádza kód "0".

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.23 Dodacia podmienka (20)
* DAF, Kúty
Výdavky a riziká prechádzajú prechodom hranice. Predávajúci nesie výdavky a riziká až na hranice a zariaďuje vývozné formality. Kupujúci zariaďuje dovozné formality a hradí colné a iné poplatky spojené s dovozom tovaru.

Dovoz, vývoz
V ľavej časti tohto odseku sa veľkými tlačenými písmenami uvádza trojmiestny medzinárodne používaný kód "INCOTERMS" (International Commercial Terms) pre dodacie podmienky. V prípade iných dodacích podmienok sa uvádza kód XXX.

V druhej časti odseku zľava sa uvádza názov miesta, kde náklady dopravy a náklady na poistenie dovážaného alebo vyvážaného tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho (napríklad názov prístavu nalodenia, prístavu určenia, odletového letiska).

Ak je miestom prechodu nákladov štátna hranica, nemusí tu byť vyznačený priamo názov colného priechodu, cez ktorý je tovar dopravovaný, ale je dostačujúce iba označenie tejto hranice (napríklad štátna hranica SR).

Tretia časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.24 ŠPZ a štátna príslušnosť aktúvneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (21)
Dovoz, vývoz, tranzit
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.

V pravej hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu krajiny vývozu pri vývoze a tranzite alebo cez štátnu hranicu krajiny určenia pri dovoze podľa kódov uvedených v II. časti tejto prílohy. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne - aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom - aktívny dopravný prostriedok je ťahač).
Odsek sa nevypĺňa pri poštovej doprave, pri železničnej doprave, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú samy predmetom obchodu, alebo ak nie sú pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje známe alebo ak nesprevádza jednotný colný doklad tovar na štátnu hranicu.
3.25 Mena a celková fakturovaná suma (22)
* CZK, 689 394,70

Dovoz, vývoz
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v III. časti tejto prílohy. Ak sa za tovar neplatí ani neinkasuje a v kúpnej zmluve cena ani nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.
V pravej časti odseku sa uvádza cena obchodnej parity, maximálne na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.26 Prepočítací kurz (23)
* 1,025

Dovoz, vývoz
Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu, a to kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné Ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú.
Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa "1".

Uvedený kurz sa používa najmä na prepočet štatistických hodnôt a colnej hodnoty.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.27 Druh obchodu (24)
* 9, 1

Dovoz, vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza jednomiestny kód, ktorý vyjadruje druh obchodnej operácie:

kód 1 ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely spracovania tovaru včítane inštalácie alebo montáže, kompletizácie, zostavenia a prispôsobenia inému tovaru,
kód 2 ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely prepracovania,
kód 3 ak je tovar prepustený do aktívneho alebo pasívneho zušľachťovacieho styku na účely opravy alebo úpravy vrátane renovácie alebo uvedenia do pôvodného stavu,
kód 6 ak je navrhnuté prepustenie tovaru do režimu vývozu na neistý predaj (najmä na predaj po uskladnení v zahraničí a na predajných veľtrhoch a výstavách),
kód 7 ak je navrhnuté ukončenie alebo prepustenie do režimu dočasného použitia na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov na účely plateného prenájmu (finančný leasing) a zo zmluvy vyplýva, že tovar bude po ukončení prenájmu odkúpený,
kód 9 v ostatných prípadoch.

V pravej časti odseku sa uvádza jednomiestny kód, ktorý vyjadruje spôsob úhrady za vyvážaný alebo dovážaný tovar:

kód 1 ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje finančná úhrada,
kód 2 ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje úhrada tovarom,
kód 3 ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar poskytuje úhrada službami,
kód 4 ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar neposkytuje úhrada v dôsledku iných zmluvných alebo zákonných usporiadaní práv zo zodpovednosti za nedostatky,
kód 5 ak sa za vyvážaný alebo dovážaný tovar neposkytuje úhrada v iných prípadoch, ako vyjadruje kód 4,
kód 6 ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia nepožaduje úhrada, ale naopak, za takéto vývozy sa poskytuje úhrada do zahraničia, alebo za dovážaný tovar sa do zahraničia neposkytuje úhrada, ale naopak, za takéto dovozy sa úhrada zo zahraničia požaduje (napríklad vývozy a dovozy odpadov),
kód 7 ak sa dovoz alebo vývoz uskutočňuje v súvislosti so splácaním štátneho dlhu.

Pri návrhu na pridelenie colne schváleného určenia spätný vývoz tovaru a pri návrhu na prepustenie tovaru, ktorý je dovážaný späť do tuzemska a bol pôvodne prepustený do režimu vývozu alebo do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, na uvádzanie kódov v odseku 24 jednotného colného dokladu platí, že sa uvedú také isté kódy, aké boli uvedené v odseku 24 jednotného colného dokladu pri prepustení do predchádzajúceho režimu.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.28 Druh dopravy na hranici (25)
* 20

Dovoz, vývoz, tranzit
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri prechode dovážaného alebo vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu. Ak deklarant nemôže uviesť vo vyhlásení, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu dopravy.

Druh dopravy sa do odseku vyznačuje kódom podľa použitého druhu dopravy:

kód 20 pri železničnej nákladnej doprave,
kód 23 pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými po železnici,
kód 29 pri železničnej osobnej doprave,
kód 30 pri cestnej nákladnej doprave,
kód 39 pri cestnej osobnej doprave,
kód 40 pri leteckej nákladnej doprave,
kód 49 pri leteckej osobnej doprave,
kód 50 pri poštovej doprave,
kód 70 potrubím a vedením,
kód 80 pri riečnej nákladnej doprave,
kód 83 pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými na riečnych lodiach,
kód 89 pri riečnej osobnej doprave,
kód 90 ostatné.

3.29 Druh dopravy vo vnútrozemí (26)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.30 Miesto vyloženia/Miesto naloženia (27)
* Šelpice

Dovoz
Uvádza sa miesto, kde bude tovar vyložený z aktívneho dopravného prostriedku použitého pri prekročení hranice krajiny určenia a predložený colným orgánom na vykonanie colného konania.

Vývoz, tranzit
Uvádza sa miesto, na ktorom je tovar naložený na aktívny dopravný prostriedok použitý pri prekročení hranice vývozu a predložený colným orgánom na vykonanie colného konania.
3.31 Finančné a bankové údaje (28)
* Ľudová banka Galanta, 4210036701/3100

Dovoz
Uvádza sa bankové spojenie a číslo účtu deklaranta. Z uvedeného údaja musí byť zrejmé, v ktorej banke sa účet vedie.

Vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.32 Vstupný colný úrad /Výstupný colný úrad (29)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.33 Umiestnenie tovaru (30)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.34 Nákladové kusy a opis tovaru (31)
* 45 340 kg, železničná cisterna, Etylalkohol denaturovaný

Dovoz, vývoz, tranzit
Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách,číslach, počte a druhoch nákladových kusov, kontajnerov, obalov,dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa musia uviesť evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu. Ak tovar nie je balený, uvedie sa počet predmetov deklarovaného tovaru, prípadne údaj "VOĽNE".

Ak sú pri tranzite k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, uvádzajú sa čísla ložných listov, na ktorých je tovar deklarovaný.
Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presných termínoch, ktoré umožňujú jeho identifikáciu, kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej položky colného sadzobníka (údaj v odseku 33 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty.
Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú značku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na spresnenie sa môže doplniť aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, deklarant uvedie poznámku "nebezpečný odpad".
Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné úrady, v ľavom dolnom rohu sa pri tranzite uvádza colná hodnota v celých Sk, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri ukončovaní režimu s ekonomickým účinkom prepúšťaním tovaru do režimu tranzitu sa uvádza colná hodnota,ktorú mal tovar pri prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby spotrebnej dane a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na dve desatinné miesta. Táto časť odseku sa pri režime tranzitu nevypĺňa.
3.35 Číslo položky (32)
* 1

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom jednotnom colnom doklade v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového jednotného colného dokladu) alebo ak je pri tranzite k jednotnému colnému dokladu priložený ložný list, netreba uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky. Pri uvedení viacerých položiek sa v odseku 32 uvedie číslo "1" a pri ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových jednotných colných dokladoch Ďalšie poradové čísla. Pri zrušení niektorej položky tovaru a všetkých k nej patriacich údajov v doplnkovom jednotnom colnom doklade sa poradové čísla v odseku 32 pri ďalších nasledujúcich položkách tovaru nemusia meniť. Ak sa však zrušia všetky položky tovaru a k nim patriace údaje v celom doplnkovom jednotnom colnom doklade, musí sa doplnkový jednotný colný doklad vyradiť zo zväzku dokladov a poradové čísla ďalších položiek tovaru v odseku 32 nasledujúcich doplnkových jednotných colných dokladov opraviť, ak sa nemôžu vyradené doplnkové jednotné colné doklady nahradiť iným doplnkovým jednotným colným dokladom v rámci zväzku predkladanýchdokladov.
3.36 Kód tovaru (33)
* 22072000

Dovoz, vývoz
Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného kódu kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka. 13)
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.

360/1996 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód v prípadoch, keď sa dováža alebo vyváža tovar, ktorého kód položky colného sadzobníka je uvedený v IV. časti tejto prílohy. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou kódu položky tovaru. Preto, ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu.

Tretia časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Štvrtá časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Pri položkách tovaru, na ktoré deklarant uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, uvedie v piatej časti odseku číselný kód "1".

Tranzit
Do ľavej časti odseku sa uvádza šesť čísel harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného dokladu. To však platí, iba ak si uvedenie tohto kódu vyžaduje osobitný predpis. 11) V ostatných prípadoch sa odsek č. 33 pri režime tranzitu nevypĺňa.

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
3.37 Kód krajiny pôvodu (34a)
* CZ

Dovoz, vývoz
V odseku 34a sa veľkými tlačenými písmenami uvádza dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia, ani iného spojenia samostatných štátnych subjektov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu). Zoznam kódov krajín sa uvádza v II. časti tejto prílohy. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód "UN".

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.38 Kód krajiny pôvodu (34b)
Dovoz, vývoz, tranzit
Odsek sa nevypĺňa.
3.39 Hrubá hmotnosť/kg (35)
* 45 340 kg

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza hrubá, vo výnimočných prípadoch čistá hmotnosť príslušnej položky tovaru colného sadzobníka (uvedená v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného dokladu) v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné miesta od 0,5 smerom nahor. K jednej položke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.
Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a všetkými ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné).

Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň a podobne. Pri vývoze a dovoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t.j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k Ďalším položkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom. Do čistej hmotnosti sa zahŕňa hmotnosť všetkých obalov, ktoré priamo chránia tovar a predávajú sa s ním.
3.40 Preferencie (36)
* CZ

Dovoz
Uvedením dvojmiestneho kódu štátu pôvodu tovaru (veľkými tlačenými písmenami k príslušnej položke tovaru) alebo kódu integračného zoskupenia, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú príslušnú medzinárodnú dohodu, uplatňuje deklarant nárok na oslobodenie od cla v rámci všeobecného systému colných preferencií alebo nárok na priznanie colných preferencií vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu. Na označenie integračných zoskupení sa použijú tieto kódy:

kód 10 Európska únia,
kód 20 Európske združenie voľného obchodu,
kód 30 rozvojové krajiny,
kód 40 najmenej rozvinuté krajiny.

Vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

3.41 Režim (37)
* 4071, A

Dovoz, vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne schválené určenie.

Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu žiadne iné colne schválené určenie alebo predchádza iba režim tranzitu, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslica "0" (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na prepustenie tovaru do režimu voľného obehu po jeho dopravení do tuzemska).
V doplnkovom jednotnom colnom doklade nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 jednotného colného dokladu znovu uvádzať. Ak jedna zásielka tovarov obsahuje tovar dovážaný alebo vyvážaný pod rôznymi kódmi, ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, pre každý jednotlivý kód sa predloží jeden jednotný colný doklad, prípadne aj s priloženými doplnkovými jednotnými colnými dokladmi.

Pri dovoze sa v pravej časti tohto odseku uvedením dvojmiestneho číselného kódu uplatňuje nárok na colné oslobodenie a uvedením jednomiestneho nárok na daňové oslobodenie.

Ak deklarant žiada súčasne colné oslobodenie aj daňové oslobodenie, použije príslušnú kombináciu oboch kódov tak, že najprv uvedie dvojmiestny číselný kód a za ním jednomiestny kód.
Ak deklarant neuplatňuje nárok na colné oslobodenie a daňové oslobodenie, pravá časť tohto odseku sa nevypĺňa. Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.42 Vlastná hmotnosť (38)
* 45 340 kg

Dovoz, vývoz
V tomto odseku sa uvádza vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu. Vlastná hmotnosť sa vyznačuje v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné miesta od 0,5 smerom nahor. K jednej položke možno použiť maximálne deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza "1". Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.43 Kontingent (39)
Dovoz
Ak deklarant uplatňuje zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru v rámci colných kvót uvedených v colnom sadzobníku, uvádza sa kód "1".

Vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.44 Súhrnná deklarácia/Predchádzajúci doklad (40)
* 0616401702478

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad jednotný colný doklad) a ich evidenčných číslach (napríklad z jednotného colného dokladu v odseku A alebo C), ak tieto doklady majú vzťah k jednotnému colnému dokladu. údaje spoločné pre celú zásielku možno uviesť iba v jednotnom colnom doklade. Ak deklarantovi pri vypĺňaní jednotného colného dokladu tieto údaje nie sú známe, uvedie ich sem colný úrad.
3.45 Dodatková merná jednotka (41)
* 55 525

Dovoz, vývoz
V tomto odseku sa uvádza informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor. Ak je pre danú položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky "UNS" (nešpecifikované), uvádza sa "1".

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.46 Cena za položku (42)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.47 Kód CH (43)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.48 Osobitné záznamy /predložené doklady/, osvedčenia a povolenia (44)
* Licencia č.971019019 (52 068,00)
Povolenie od SPD č.

5/942/2934-19404/97
1 UD 916010 z 17.11.1997, náklad.list

Dovoz, vývoz
Uvádzajú sa záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na daný dovoz alebo vývoz potrebné, a v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.
V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvedie kód dovoznej alebo vývoznej licencie (úradného povolenia na dovoz alebo vývoz tovaru a služieb), ak bola na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu vydaná. Za kódom licencie sa uvedie v zátvorkách množstvo tovaru v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s dovozom alebo vývozom odpíše z celkového povoleného množstva. Ak treba na príslušný dovoz alebo vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá odpísaného tovaru. Pri dovoze alebo vývoze Ďalej uvedeného tovaru deklarant uvedie príslušný kód takto:

kód 1 ak ide o vzorky tovaru, pri ktorom by inak bolo potrebné predložiť licenciu,
kód 2 ak ide o tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
kód 3 ak ide o reklamovaný chybný tovar alebo tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar,
kód 4 ak ide o tovar uvedený v prílohe E vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy,
kód 5 ak ide o tovar, pri ktorom by sa inak licencia vyžadovala a nevyžadovanie tejto licencie je upravené inými ustanoveniami právnych predpisov, než ktoré umožňujú použitie vyššie uvedených kódov.

Kód je vhodné uviesť v zátvorke.
Ak nie je na dovoz alebo vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód "9", ktorý je vhodné uviesť v zátvorkách.

V pravej časti odseku pred časť označenú "Kód O.Z." (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového jednotného colného dokladu) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo bodky priame obchodné náklady v zahraničí, ktoré vznikli tuzemskému odberateľovi alebo dodávateľovi za tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu. Ak je známa iba celková hodnota za celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak nie sú známe skutočné priame obchodné náklady v zahraničí v čase predkladania colného vyhlásenia colnému úradu, použijú sa kalkulované náklady.

Priame obchodné náklady sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
Ak sa navrhuje colne schválené určenie spätný vývoz tovaru po režime aktívneho zušľachťovacieho styku alebo po režime dočasného použitia, alebo ak sa navrhuje režim voľného obehu po režime pasívneho zušľachťovacieho styku, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny prípadných tuzemských alebo zahraničných prídavkov.
Časť s označením "Kód O.Z." (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.

V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód "1UD" a za ním číslo predloženého dokladu. V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód "1UD" zopakuje pred každým číslom dokladu.

Tranzit
Uvádzajú sa záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na tranzit potrebné.
3.49 Oprava (45)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.50 Štatistická hodnota (46)
* 706 630

Dovoz, vývoz
V tomto odseku sa uvádza cena obchodnej parity pri každej položke dovážaného alebo vyvážaného tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového jednotného colného dokladu v celých slovenských korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel. K jednej položke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj, pričom sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

Obchodnou paritou je fakturovaná cena tovaru. Táto fakturovaná cena sa nezvyšuje ani neznižuje o priame obchodné náklady v zahraničí. Pokiaľ by vo fakturovanej cene tovaru boli zahrnuté i priame obchodné náklady v zahraničí, tieto je treba uviesť oddelene v odseku 44. Pri dovoze ju fakturuje zahraničný dodávateľ a je platená vo vzťahu k zahraničiu. Pri vývoze je fakturovaná tuzemským dodávateľom a inkasovaná vo vzťahu k zahraničiu.
V prípade prepustenia tovaru do režimu voľného obehu v súvislosti s ukončením režimu aktívneho zušľachťovacieho styku sa do odseku uvádza obchodná parita, ktorá bola vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku.
V prípade ukončenia režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, ak je tovar vyvážaný späť do zahraničia, sa uvádza cena obchodnej parity, ktorá je vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného slovenského tovaru. Pri ukončení režimu dočasného použitia s tým, že tovar sa vracia späť do zahraničia, sa uvádza cena obchodnej parity vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu dočasného použitia.
Pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu v súvislosti s ukončením režimu pasívneho zušľachťovacieho styku sa uvádza cena obchodnej parity vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného zahraničného tovaru.
Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa obchodná parita rovnakého alebo podobného tovaru.
Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použijú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka Slovenska.

Rozhodujúci okamih pre tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.

Tranzit
Odsek sa nevypĺňa.
3.51 Výpočet platieb (47)
* DPR – 706 630 – 7 – 49 465 - H
DPH – 756 095 – 23 – 173 902 – H
Spolu 223 367 - H

Dovoz
Odsek je určený na uvedenie údajov o colnom dlhu vzťahujúcom sa na tovar uvedený v odseku 31. Z údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, deklarant uvedie kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na jej vymeranie s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty a kód do stĺpca označeného "SP", v ktorom sa podáva informácia o spôsobe platby. Stĺpce "Sadzba" a "Suma" vypĺňa v tomto odseku colný úrad rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty.
Pre jednotlivé platby, ktoré sú súčasťou colného dlhu, sa v stĺpci "Druh" uvádzajú veľkými tlačenými písmenami tieto kódy druhov platieb v uvedenom poradí:

CLO clo,
SPD spotrebná daň,
DPR dovozná prirážka,
DPH daň z pridanej hodnoty.

Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorej určenie ustanovuje Colný zákon. 14)
Základy na vymeranie prípadných Ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy. 15) Uvádza sa maximálne deväťmiestnym číslom v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie spotrebných daní sa uvedie v odseku 47 jednotného colného dokladu a doplnkového jednotného colného dokladu vždy na dve desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.

V stĺpci "SP" v prvom riadku sa uvádza kód spôsobu úhrady colného dlhu takto:

kód H pri okamžitej platbe v hotovosti,
kód I pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom podľa § 216 ods. 2 Colného zákona),
kód U pri platbe príkazom na úhradu,
kód P pri platbe poštovou poukážkou,
kód S pri okamžitej platbe šekom.
Vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.

14) § 27 až 31, § 39 a 163 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.

15) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z.z. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z.z. § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z.z. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

183/1994 Z.z.
3.52 Odklad platby (48)
Dovoz
V tomto odseku deklarant uvádza číslo povolenia o prípadnom rozhodnutí o odklade úhrady cla, odložení platby cla alebo o povolení splátok.

Vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.53 Označenie skladu (49)
* SS2610100400632

Dovoz, vývoz
Deklarant uvádza označenie colného skladu, ak navrhuje prepustiť tovar do režimu uskladnenia tovaru v colnom sklade. Je to číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým sa povoľuje prevádzka colného skladu.
Ak deklarant navrhuje prepustiť tovar do niektorého iného režimu s ekonomickým účinkom alebo navrhuje tento režim ukončiť, uvedie sem číslo rozhodnutia o povolení režimu s ekonomickým účinkom, ak toto rozhodnutie má písomnú formu.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.54 Hlavný zodpovedný (50)
Dovoz, vývoz
Odsek sa nevypĺňa.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa deklaranta. V strede hornej časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo organizácie, prípadne colné registračné číslo. Ak je deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením obchodného mena alebo mena a priezviska a adresy alebo sídla. Na spodný okraj deklarant uvedie miesto a dátum podania colného vyhlásenia.
Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba pri svojom podpise uvedie aj svoje meno a priezvisko a funkciu vo firme.
Svojím podpisom deklarant potvrdzuje, že údaje uvedené v colnom vyhlásení sú správne a pripojené doklady sú pravé.
3.55 Predpokladané hraničné colné úrady (51)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
Uvádzajú sa názvy hraničných colných úradov a kódy krajín, do ktorých tieto colné úrady patria, ak uvedenie týchto údajov vyžaduje osobitný predpis. 11)

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
3.56 Zabezpečenie (52)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
V hornej časti tohto odseku sa uvádza spôsob zabezpečenia colného dlhu uvedením čísla potvrdenia o záruke pri celkovej záruke alebo čísla záručného dokladu pri paušálnej záruke, alebo uvedením mena ručiteľa a identifikačných znakov záručného vyhlásenia pri jednotlivej záruke.

V prípade, ak colný dlh bol zabezpečený zložením v hotovosti, uvedie sa výška colnej zábezpeky číslom a slovom.

V pravej hrubo orámovanej časti sa uvádza kód spôsobu alebo formy zabezpečenia:

kód 1 pri celkovej záruke,
kód 2 pri jednotlivej záruke,
kód 3 pri zabezpečení v hotovosti (colná zábezpeka),
kód 4 pri paušálnej záruke,
kód 5 pri oslobodení od zabezpečenia podľa ustanovení Colného zákona, ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné orgány,
kód 6 pri oslobodení od zabezpečenia na základe ustanovení prílohy I časti V kapitoly 3 osobitného predpisu, 11)
kód 7 pri oslobodení od zabezpečenia na základe ustanovení článku 10 ods. 2 osobitného predpisu. 11)

V dolnej časti odseku za text "neplatí pre" sa uvedie kód krajiny, pre ktorú nie je platné zabezpečenie, ak sa preprava vykonáva na základe osobitného predpisu. 11)

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
3.57 Colný úrad určenia /a krajina/ (53)
Dovoz, vývoz
Odsek sa nevypĺňa.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza názov colného úradu určenia.
3.58 Miesto a dátum (54)
* Šelpice, 24.11.1997, Megová Jaroslava (VM/IP), colná deklarantka

Dovoz, vývoz
V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom jednotnom colnom doklade sú správne a pripojené doklady sú pravé.
Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia jednotného colného dokladu.
Ak je deklarant alebo jeho nepriamy zástupca právnická osoba, oprávnená osoba pri svojom podpise uvedie aj svoje meno, priezvisko a postavenie vo firme, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo jeho zástupcovi.
V prípade priameho zastúpenia pri podpise oprávnenej osoby sa uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov a postavenie vo firme. Osoba, ktorá colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je colné vyhlásenie urobené vlastným menom vo svoj prospech (kód VM/VP) alebo vlastným menom v prospech inej osoby (kód VM/IP),alebo menom inej osoby v prospech inej osoby (kód IO/IP), pričom ak sa použije aj pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje ostali čitateľné.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.59 Prekládky (55)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
V tomto odseku dopravca uvádza zmenu dopravného prostriedku v prípade prekládky tovaru v priebehu tranzitu. Táto skutočnosť sa oznámi najbližšiemu colnému úradu pred zamýšľanou prekládkou, v prípade krajnej núdze ihneď po vykonanej prekládke.
3.60 Iné udalosti počas prepravy (56)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa.

Tranzit
V tomto odseku uvádza dopravca všetky Ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nedodržanie podmienok tranzitu.

Napríklad pri výmene ťahača ťažnej súpravy, ak sa neuskutočňuje prekládka tovaru, uvádza sa v odseku evidenčné číslo (ŠPZ) a štátna príslušnosť nového ťahača.
3.61 Colný úrad odoslania/vývozu/určenia (A)
* 0616401702479

Dovoz, vývoz
V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza evidenčné číslo, pod ktorým vedie doklad vo svojej evidencii.
V pravom dolnom rohu uvádza dátum prijatia tohto dokladu. Dátum prijatia sa nemusí uvádzať pri vývoze v prípadoch, keď je totožný s dátumom rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu (odsek D).

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.62 Účtovné údaje(B)
* VS 6401702474

Dovoz, vývoz
V pravom hornom rohu tohto odseku colný úrad uvádza číslo variabilného symbolu, ktorý je platiteľ povinný uvádzať v príkaze na platbu alebo v správe pre príjemcu na poštovej poukážke.
Ďalej do tohto odseku colný úrad uvádza svoje bankové spojenie a číslo účtu (druhý riadok).
V ľavom dolnom rohu odseku colný úrad uvádza celkovú výšku colného dlhu vymeraného na tovar uvedený v jednotnom colnom doklade a doplnkovom jednotnom colnom doklade.
Uvedené údaje colný úrad uvádza iba v prípade, ak jednotný colný doklad slúži ako výmer colného dlhu.
Ďalej do tohto odseku colný úrad uvádza podľa potreby svoje poznámky.

Tranzit
Odsek je určený na informácie a poznámky colného úradu súvisiace s tranzitom.
3.63 Colný úrad odoslania (C)
* 20.11.1997

Dovoz, vývoz
V tomto odseku colný úrad potvrdzuje prechod tovaru cez štátnu hranicu. Pri vývoze sa údaje o mieste a dátume prechodu tovaru vyjadrujú aj priamo v odtlačku pečiatky colného úradu. Pri dovoze sa tieto údaje uvádzajú len v jednotnom colnom doklade a uvádza ich colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do režimu podľa údajov z iných dokladov.

Tranzit
V tomto odseku colný úrad odoslania uvádza evidenčné číslo, pod ktorým je jednotný colný doklad uvedený v jeho evidencii, dátum zápisu, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
3.64 Kontrola colným úradom odoslania/vývozu/určenia (D/J)
Dovoz
V tomto odseku colný úrad uvádza dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu. Ak je to potrebné, uvádza do tohto odseku colný úrad posledný deň lehoty určenej rozhodnutím o prepustení tovaru, údaje o povolení zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením, prípadne iné údaje týkajúce sa rozhodnutia.

Uvedené skutočnosti colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.

Vývoz
V tomto odseku colný úrad uvádza čísla a počet priložených colných uzáver, posledný deň lehoty výstupu tovaru do zahraničia pri režime vývozu alebo posledný deň lehoty spätného dovozu tovaru pri režime pasívneho zušľachťovacieho styku, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu, prípadne údaje o povolení zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením.
Uvedené skutočnosti colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.

Tranzit
V tomto odseku colný úrad odoslania uvádza počet a čísla priložených uzáver, lehotu určenú na dodanie tovaru colnému úradu určenia, svoje meno, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

4 O firme
Vzniku firmy predchádzal neuspokojený dopyt na slovenskom trhu po chemickej výrobe hore uvedených tovarov pre jednotlivcov, ako aj celé organizácie. Firma sa presadila na trh rozmrazovačmi zámkov pre automobily, čistiacim prostriedkom LESK na umývanie okien a zrkadiel automobilov, avivážnym prostriedkom LUNA a ekologickou farbou PRIMA. Po boom-e týchto výrobkov na slovenskom trhu sa začali kontaktovať na firmu aj zahraničný partneri (Rakúsko, Taliansko), ktorí sú v súčastnosti pravidelnými odberateľmi.

Jednou z najhlavnejších surovín, ktoré firma pri svojej výrobe spotrebúva je denaturovaný etylalkohol. Nakoľko slovenský partner Slovnaft, ktorý túto surovinu pre firmu Elastik určitý čas dodával, sa ukázal ako neseriózny partner vo vybavovaní zákazok, začala firma Elastik hľadať iné zdroje pre dodávku tejto suroviny. Vyhovujúceho partnera našla v susedných Čechách – firmu XPERT, s.r.o. so sídlom v Prahe.
5 Dovoz
Na konci októbra tohto roku získala firma Elastik lukratívnu zákazku na výrobu autokozmetických balíčkov pre motoristov od rakúskeho odberateľa Arom Martens Wien.
Kvôli tejto zákazke si firma objednala 45 340 kilogramov denaturovaného liehu od obvyklého dodávateľa firmy XPERT z Českej republiky.


Tovar Denaturovaný etylalkohol
Colný sadzobník Trieda: IVKapitola: 22Sadzobné číslo: 22072000Merná jednotka: LTRVšeobecné clo: 70 SkZmluvné clo: 66,5 Sk
Množstvo 45,340 ton
Jednotková cena 15 205 Kč/tona
Celková suma faktúry 689 394,70 Kč
Prepočítací kurz Kč 1,025 Sk

6 Dodacie a platobné podmienky
Firmy Elastik, s.r.o. a XPERT majú ústnu dohodu o dodacích a platobných podmienkach, ktoré sa v prípade zmeny dohodnú pred daným kontraktom a písomne vyznačia na príslušnej faktúre.

Bežné podmienky však znejú nasledovne:

· Dodacie podmienky:
Tovar vždy posiela dodávateľ, t.j. XPERT do miesta určenia, ktorým je sklad firmy Elastik, s.r.o. v Šelpiciach. Cena prepravy je už zahrnutá v cene tovaru.
· Platobné podmienky:
Faktúry od firmy XPERT majú splatnosť 14 dní. Fakturovaná suma sa uhrádza v Kč podľa aktuálneho kurzu českej koruny. V prípade omeškania platby si účtuje XPERT penalizačný úrok 0,05% za každý omeškaný deň platby.


7 Výpočet colného dlhu

Štatistická hodnota: 689 394,70 *1,025 = 706 630


Druh Zákl.pre výmer platby Sadzba Výpočet Čiastka
DPR 706 630 7% 706 630*0,07 49 465 Sk
DPH 756 095 23% 756 095*0,23 173 903 Sk
Celková suma colného dlhu 223 367 Sk

Dovozná prirážka
Vypočítava sa z colnej hodnoty tovaru a je 7% (zákon č. 197/1997 Z.z. zo 17.

júla 1997 o dovoznej prirážke)

DPH
Daň z pridanej hodnoty pre denaturovaný lieh je vyrúbená na 23%.

Clo
Na dovážaný tovar sa clo nevzťahuje, pretože sa dováža z Českej republiky, ktorá je so Slovenskou republikou v colnej únii.

Colná hodnota
Fakturovaná cena tovaru prepočítaná podľa prepočítacieho kurzu colnice.

7.1 Vyhodnotenie výsledkov
(a) Suma záväzku firmy Elastik s.r.o. voči colnému úradu (colný dlh) je 223 367 Sk.
(b) Túto sumu platí firma Elastik v hotovosti ihneď po vymeraní colného dlhu, takže jej tým nevzniká povinnosť zostavovať doklad o colnom dlhu.
(c) Nemusí predkladať k colnému vyhláseniu deklaráciu o colnej hodnote, pretože tovar, ktorý firma Elastik dováža nepodlieha clu.
(d) Vyplnený jednotný colný doklad – priložený
(e) Dokladom o cene a pôvode tovaru je faktúra, na ktorej sú tieto informácie vyznačené – priložená
(f) Medinárodný nákladný list o preprave tovaru z miesta vývozu (od dodávateľa) na miesto určenia (do skladu firmy Elastik)

8 Identifikácia problému
Problémom firmy Elastik po zlými skúsenosťami so slovenským partnerom bolo zohnatie seriózneho dodávateľa, ktorý by bol schopný v krátkom čase zabezpečiť dodanie potrebných surovín (denaturovaného etylalkoholu).

Samozrejme svoju úlohu zohrala aj cena za tieto suroviny. Nakoľko na Slovensku firma vhodného partnera nezohnala, začala hľadať medzi zahraničnými firmami, avšak v krajinách, ktoré sú so Slovensko v colnej únii, aby tieto suroviny neboli zaťažené clom, príp. inými poplatkami vyplývajúcimi zo vzťahu krajín, ktoré nie sú v colnej únii so Slovenskom. Takéto platby „navyše“ by sa potom museli odraziť aj na cenách výrobkov firmy Elastik, čím mohla stratiť svoje dobré postavenie na domácom aj zahraničnom trhu.

9 Teoretické východiská
Colný sklad
Uskladnenie zahraničného tovaru bez toho, aby takýto tovar bol predmetom dovozných ciel alebo obchodno-politických opatrení.

Voľný obeh
Po prepustení do voľného obehu sa zahraničný tovar považuje za slovenský tovar. Podľa colného zákona sa tovar považuje za prepustený do režimu voľného obehu len po úhrade cla, daní a iných platieb vyrúbených colným úradom pri dovoze tovaru.
Firma Elastik využíva služby colného skladu avšak nie vo veľkej miere, pretože potrebuje dovezenú surovinu na vlastnú výrobu.
Aj keď často suma colného dlhu sa môže zdať iným firmám príliš vysoká na jej okamžité zaplatenie, firma Elastik má vždy pripravené finančné prostriedky na tento účel, nakoľko je jej jediná možnosť dovážať suroviny dôležité pre vlastnú výrobu zo zahraničia.

Porovnanie dovozu
Firma Elastik ako už bolo spomínané hľadá a snaží sa dovážať tovar iba z krajín, s ktorými má Slovenská republika uzavreté medzinárodné dohody, výsledkom ktorých je oslobodenie tovarov od ciel a iných poplatkov.
Pri dovoze surovín napr. z Nemeckej spolkovej republiky sa na dané suroviny už vzťahuje clo.

Okrem toho sa tiež zvyšujú aj prepravné náklady oproti dovozu z Českej republiky, ktorými sa zvyšuje základ pre výpočet colného dlhu a tým aj výška tohto dlhu. Tým pádom sa toto odrazí samozrejme aj v cenách konečných výrobkov firmy Elastik, ktoré by mohli spôsobiť stratu trhovej pozície firmy.

10 Ekonomická interpretácia
Firma Elastik, spoločnosť s ručením obmedzeným sa stala pravidelným odberateľom denaturovaného etylalkoholu od firmy XPERT z Českej republiky. Táto surovina je nevyhnutnou pre výrobu rôznych výrobkov firmy Elastik, pomocou ktorých si drží stabilnú pozíciu na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu.

Najvýhodnejším riešením pre firmu by bol seriózny slovenský dodávateľ, ktorý by firme Elastik ušetril rôzne poplatky, ktoré súvisia s dovozom tejto suroviny zo zahraničia. Na jednej strane sú to poplatky vyrúbené colnicou a zahrnuté do colného dlhu (v tomto prípade dovozná prirážka a DPH- tá by bola však aj pri slovenskom dodávateľovi), na druhej strane rôzne prepravné a iné náklady, ako aj zvýšené riziko pri preprave surovín z väčšej vzdialenosti.
Výhodou pri získaní tohto českého dodávateľa je, že dovážaná surovina je oslobodená od cla z dôvodu členstva oboch krajín vo vzájomnej colnej únii. To má za následok, že firma Elastik nemusí rapídne zvyšovať ceny svojich výrobkov kvôli príliš vysokým dovozným nákladom. Nezanedbateľný je tiež fakt, že vzdialenosť Prahy (Českej republiky) nie je taká veľká, aby prepravné náklady mohli byť považované za prílišvysoké a nezodpovedajúce oproti cene tovaru. Taktiež prechod iba jednými hranicami nie je nezaujímavý.

V prípade, že by firma stratila tento výhodný kontrakt s firmou XPERT, musela by hľadať iného dodávateľa v Českej republike alebo inej krajine, s ktorou je Slovensko v colnej únii. Ak by sa jej takéhoto dodávateľa nájsť nepodarilo, bola by ohrozená pozícia firmy na trhu jednak kvôli zvýšeným cenám jej vlastných výrobkov, ako aj menej promptým vybavovaním zákazok na objednávku, kvôli väčším vzdialenostiam sídiel dodávateľov.

Týmto už dlhšie trvajúcim kontaktom oboch firiem sa medzi nimi vytvoril veľmi dobrý dodávateľsko-odberateľský vzťah, čím firma Elastik získala veľmi dobré dodacie a platobné podmienky vyplývajúce z tohto vzťahu.

Na oplátku sa firma Elastik snaží prísne dodržiavať splatnosť faktúr a ostatné záležitosti, ktoré prispievajú k dobrým obchodným vzťahom oboch firiem.

11 Prílohy
11.1 Zásady používania LOŽNÝCH LISTOV
· Používajú sa iba pri tranzite
· Ako ložný list možno použiť každý doklad, ktorý má formu ako horeuvedený vzor.
· Na tlačivo ložného listu sa používa písací papier s hmotnosťou minimálne 40 g/m2, ktorý má byť taký pevný, aby sa pri normálnom použití netrhal ani nekrčil.
· Tlačivo má rozmery 210x297 mm, pričom v dĺžke sú možné odchýlky od -5 do +8 mm.
· Ložný list obsahuje
· nadpis "Ložný list"
· orámovanú plochu s rozmermi 70x55 mm rozdelenú na dve časti, z ktorých horná časť má rozmery 70x15 mm. V tejto časti sa uvádza údaj totožný s údajom v odseku 1 jednotného colného dokladu. Dolná časť sa vyplní tak ako odsek C jednotného colného dokladu
· stĺpce s nadpismi:
1. "Poradové číslo"
2. "Znaky, čísla, počet a druh nákladových kusov, názov tovaru"
3. "Krajina odoslania/vývozu"
4. "Hrubá hmotnosť (kg)"
5. "Miesto pre úradné záznamy"
· Stĺpec s nadpisom "Miesto pre úradné záznamy" je široký minimálne 30 mm.
· Ako ložný list možno použiť iba prednú stranu tlačiva.
· Každá položka tovaru uvedená v ložnom liste sa označí poradovým číslom.
· Nevyplnené časti ložného listu sa prečiarknu tak, aby nebolo možné urobiť dodatočný zápis.
· Ak sa k jednému jednotnému colnému dokladu prikladá viac ložných listov, označí ich deklarant poradovými číslami.
Vzor Ložného listu:LOŽNÝ LIST Firma

Por. čís. Znaky, čísla, počet a druh náklad. kusov, pomenovanie tovaru Krajinaodoslania/vývozu Hrubáhmotnosť (kg) Miesto na úradné záznamy
1
2
3
11.2 Medzinárodný nákladný list
MEDZINÁRODNÝ NÁKLADNÝ LISTOdosielateľ:
XPERT
Brnenská 38
Praha 5
Česká republika

Príjemca:
Elastik, spoločnosť s r.o.
Šelpice 252
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Slovenská republikaMiesto vykladania Sklad firmy Elastik, Bohdanovce nad Trnavou
Miesto a dátum nakladania Praha, dňa 17.11.1997
Názov tovaru Denaturova

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?