Colná politika a clá v SR

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6121×

Příbuzná témataColná politika a clá v SR


Clo je poplatok, ktorý sa vyberá pri prechode cez hranice štátu.
Druhy ciel:
1) z obchodného hľadiska: * autonómne - voči všetkým štátom
* zmluvné - voči štátom, s ktorými je uzatvorená zmluva
2) podľa účelu: + finančné - zabezpečuje príjmy do ŠR
+ ochranné - úlohou je chrániť domácu výrobu pred zahraničnou
konkurenciou
# prohibičné - je také vysoké, že znemožňuje dovoz tovaru
# antidumpingové - chráni domácich výrobcov proti dovozu zo
zahraničia
# preferenčné - zvýhodnené colné sadzby sa poskytujú len
niektorým krajinám vo vzájomnom styku
# diferenčné - týka sa určitého tovaru podľa použitého
dopravného prostriedku a dopravného smeru
# kompenzačné - slúži na zmiernenie nevýhod domácej
produkcie voči dovážanému tovaru
+ odvetné - sú protiopatrenia štátu voči štátom, ktoré sťažili dovoz jeho tovaru
3) podľa smeru pohybu tovaru: => vývozné - vyberá sa pri vývoze niektorých druhov tovarov
=> dovozné - vyberá sa pri dovoze tovaru
4) podľa spôsobu výpočtu: o špecifické : je vymedzené v peniazoch na jednotku
o valorické : colná hodnota * colná sadzba (%)
100
Colná hodnota: * vlastná cena tovaru
* dovozné a doplňujúce poplatky
* výdavky na manipuláciu s tovarom
* poistné
* úroky
o kĺzavé : vypočíta sa z ceny tovaru
V SR sa uplatňujú tieto druhy cla: vývozné, dovozné, odvtné, antidumpingové, vyrovnávacie.
Vyrovnávacie = na ochranu domácich výrobcov vtedy, ak sa má vyrovnať prémia poskytnutá výrobcovi alebo vývozcovi tovaru.

Colné orgány:
a) MF SR pre oblasť colníctva => vykonáva dohľad nad colnou správou
b) colné riaditeľstvo => riadi a kontroluje colné úrady v celom štáte
c) colné úrady => robí colnú kontrolu, vymeriava a vyberá clo
* vnútrozemské
* pohraničné
Colné konanie je činnosť, ktorej účelom je rozhodnúť ci sa tovar prepustí do navrhovaného režimu: vývozu, tranzitu, voľného obehu, pasívneho alebo aktívneho zošľachťovacieho styku,
uskladnenia v colnom sklade, prepracovania pod colným dohľadom, dočasného
použitia.
Colné konanie začína podaním colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu. Colný zákon stanovuje podmienky pre umiestenie tovaru do slobodných colných skladov. Slobodné colné pásma tvoria priestory a stavby oddelené od ostatného colného územia a na tovar tam umiestnený sa nevzťahuje clo ani dane.

Colný sadzobník je úradný zoznam, v ktorom sú tovary systematicky roztriedené podľa funkcie, účelu použitia, zloženia. Colný sadzobník členíme na jednostĺpcový, dvojstĺpcový a trojstĺpcový. Náš colný sadzobník je trojstĺpcový:
1. stĺpec - VŠEOBECNÉ CLO - pri dovoze zo štátov, ktorým sa neposkytuje doložka
najvyšších výhod, a ak pri dovoze nie je preukázaný pôvod
tovaru. 2. stĺpec - ZMLUVNÉ CLO - pri dovoze tovaru zo štátov, ktorým sa poskytuje doložka
najvyšších výhod. Je nižšie ako všeobecné.
3. stĺpec - PREFERENČNÉ CLO - najnižšie. Poskytuje sa na základe výnimky z doložky
najvyšších výhod.
Podľa spôsobu výpočtu sa rozlišujú colné sadzobníky:
* valorické - výška colnej sadzby je určená v % a počíta sa z colnej hodnoty tovaru
* špecifické - výška colnej sadzby je stanovená v množstve peňažných jednotiek na meracie jednotky tovaru.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?