Čo sa stalo v deň mojich narodenín (11.12.1984)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 19469×

Příbuzná témata



Čo sa stalo v deň mojich narodenín (11.12.1984)

Narodila som sa 11.12.1984 a v dejinách sa k tomuto dňu viaže viacero udalostí:

- v roku 1803 sa narodil Hector Berlioz (francúzsky romantický skladateľ);
- v roku 1843 sa narodil Robert Koch (nemecký lekár, zakladateľ modernej biológie, nosi-teľ Nobelovej ceny);
- v roku 1877 zomrel Július A. Demiány (spoluzakladateľ hasičského zboru v Kežmarku, prvej uhorskej mechanickej továrne na pradenie ľanu a konope, Kežmarskej banky);
- v roku 1910 sa v Banskej Bystrici-Senici narodil režisér scénarista Paľo Bielik, povestný filmový Jánošík, vytvoril množstvo postáv, sám režíroval mnohé slovenské filmy a patril aj k zakladateľom našej dokumentaristiky;
- v roku 1918 bola v Košiciach vyhlásená Slovenská ľudová republika;
- v roku 1941 Nemecká ríša vyhlásila vojnu Spojeným štátom americkým;
- v roku 1946 vznikol UNICEF. Z týchto uvedených udalostí ma najviac zaujal vznik UNICEF-u.
Anglický názov tejto organizácie je United Nations Children's Fund. UNICEF bol pôvodne vytvorený ako medzinárodný orgán na pomoc deťom postihnutým 2. svetovou vojnou. Ná-sledne sa orientoval na poskytovanie akútnej pomoci najmä deťom najzaostalejších krajín. Československo patrilo medzi zakladajúcich členov. Pôvodne bol Mimoriadny medzinárodný fond na pomoc deťom zriadený na 3 roky. V roku 1953 sa jeho názov zmenil a stal sa stálou agenciou OSN.
UNICEF je organizáciou s poloautonómnym štatútom, ktorá je podriadená Hospodár-skej a sociálnej rade OSN. Objem vlastných právomocí, vrátane finančnej samostatnosti je však rozsiahly. Na čele UNICEF stojí výkonný riaditeľ menovaný generálnym tajomníkom OSN. UNICEF riadi 41 členná Výkonná rada, ktorá zasadá každoročne v apríli v New Yorku, kde je i sídlo UNICEF. Výkonná rada, pozostáva z predstaviteľov nominovaných jednotlivý-mi vládami členských krajín OSN.
20. 11. 1959 prijalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu práv dieťaťa (Declaration of the Rights of the Child), ktorá začína "ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť, Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez roz-dielu alebo diskriminácie". Vo všeobecnosti by sa aktivity UNICEF-u mohli charakterizovať ako pomoc rozvojovým krajinám uhradiť niektoré z okamžitých potrieb mládeže. Mimoriadna pozornosť sa venuje deťom a mládeži v tých krajinách, ktoré sú obeťou agresora. Na 44. Val-nom zhromaždení OSN 20. 11.

1989 sa rozhodlo vypracovať Dohovor o právach dieťaťa (Convention on the Rights of the Child), pripravený na podpis bol k januáru 1990 podpísalo ju 61 štátov. Za ČSFR bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30.9.1990. Federálne zhromaž-denie ČSFR s ním vyslovilo súhlas. Po zániku ČSFR prešla pôsobnosť pri uplatňovaní Doho-voru o právach dieťaťa dňom 1. 1. 1993 na Slovenskú republiku.
80. roky zaznamenali v činnosti UNICEF zameranie na komplexnú starostlivosť o deti rozvojových krajín. Bol vyhlásený nosný strategický program "Prežitie a rozvoj dieťaťa". Ďalej boli vyhlásené doplňujúce komplexné programy "Stratégia pre deti v 90 rokoch", ktorý sa zameriava na zdravie matky a ochranu materstva, viac si všíma kontrolu detskej úmrtnosti. Ďalší program je "Deti a ekológia", ktorý sa zaoberá problematikou tzv. "ekologicky únosné-ho rozvoja" a jeho vzťahu k detskej populácii. 30. 9. 1990 sa konal Svetový Summit detí, kde 159 štátov potvrdilo 10 bodový program, ktorý ukladá všetkým vládam postarať sa do r. 2000 o dôstojné podmienky pre deti všetkých kontinentov.
UNICEF financuje svoju činnosť výhradne z dobrovoľných príspevkov vlád členských krajín (prevažujúca časť finančných zdrojov), z príspevkov nevládnych organizácií a ďalších nezávislých subjektov. Nezanedbateľným príjmom sú výťažky z predaja tovaru darčekového charakteru so znakom UNICEF (napr. pohľadníc, kalendárov, hračiek, plastikových tašiek a pod.), ktorý UNICEF organizuje prostredníctvom 37 národných výborov pre spoluprácu s UNICEF vo vyspelých krajinách.
UNICEF úzko spolupracuje s vládnymi (WHO, FAO, UNESCO, ILO) i nevládnymi organizáciami (Červený kríž). K realizácii svojich rozvojových programov disponuje sieťou vlastných zastúpení vo väčšine rozvojových krajín, kde sa konkrétne akcie konajú. UNICEF sa snaží o celkové zabezpečenie jednotlivých projektov v úzkej spolupráci odborníkov UNICEF s miestnymi špecialistami.
Slovenská republika sa po svojom vzniku rozhodla pokračovať v aktivitách tejto orga-nizácie. Členstvo vo Výkonnej rade UNICEF si ponechala ČR. Slovensko sa v budúcnosti bude oň uchádzať.Vytvorený Slovenský výbor pre UNICEF začal od svojho vzniku spolupracovať s regionálnym úradom UNICEF pre Európu, pričom túto spoluprácu možno považovať za dobrú. V roku 2000 bol vytvorený Slovenský výbor pre práva dieťaťa.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?