Čo je to podnik a podnikanie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 5607×

Příbuzná témata



Čo je to podnik a podnikanie

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj (nie na vlastnú spotrebu).
Aby podnik mohol fungovať, musí mať ekonomickú a majetkovú samostatnosť.
Ekonomická samostatnosť znamená, že štát priamo nezasahuje do činnosti podniku. Úlohou štátu je určiť všeobecné pravidlá, podľa ktorých sa môže uskutočňovať podnikanie (napr. podmienky na vznik podnikov, výška daní a pod.)
O všetkých ostatných veciach, ktoré sa bezprostredne týkajú podniku rozhoduje podnik sám (napr. akú formu podnikania si zvolí, kde bude sídliť, čo bude vyrábať, ako si bude organizovať svoju výrobu, ako rozdelí hospodársky výsledok, s kým bude spolupracovať a pod. ).
Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je majetková samostatnosť – vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu. Každý podnik musí mať potrebný majetok, pomocou ktorého uskutočňuje svoju činnosť. Preto podnik môžeme charakterizovať aj ako – súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti podniku.
Hmotné zložky podnikania – všetky fyzické veci a majetkové práva, ktorými podnik disponuje.
Nehmotné zložky podnikania – obchodné meno, povesť, postavenie na trhu
Osobné zložky podnikania – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov.
Podniky sú právnymi subjektami – majú právnu subjektivitu. To znamená, že majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektami (podnikmi, zamestnancami, štátom a pod.). Podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem.
Všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú podnikania na Slovensku upravuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.). Tento zákonník hovorí, že podnikanie je sústavná činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
Za podnikanie sa pokladá len sústavná (nepretržitá) zárobková činnosť. Príležitostná zárobková činnosť podnikaním nie je. Dôležitým znakom podnikania je samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku. Preto podnikaním nebude taká činnosť, pri ktorej rozhoduje niekto iný. Podnikanie vlastným menom znamená, že podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom – firmou. Podnikanie na vlastnú zodpovednosť chápeme ako zodpovednosť za dosiahnutý výsledok podnikania, ktorým môže byť zisk alebo strata.
Podnikať môžu fyzické aj právnické osoby.
Fyzickou osobou je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností.

Práva a povinnosti fyzická osoba nadobúda už pri narodení a stráca až smrťou. Už od narodenia môže človek dediť, byť obdarovaný a pod. Lenže spôsobilosť občana na právne úkony vzniká až dovŕšením plnoletosti (18 rokov).
Spôsobilosť občana na právne úkony môže obmedziť len súd.
Právnickou osobou je každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti a nie je fyzickou osobou.
Právnická osoba vzniká, keď ju zapíšu do obchodného alebo iného (zákonom určeného) registra.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú dôležité údaje o podnikateľských organizáciách : názov, sídlo, predmet podnikania, právna forma podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO) a pod.
Úlohou podnikania je zväčšiť kapitál podniku. Podnik to dosiahne iba vtedy , ak svojou činnosťou uspokojuje potreby iných ľudí. Pritom musí získať viac peňazí, ako potreboval na výrobu. Tento prebytok je zisk z podnikania.
Zisk podniku je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?