Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu

4 Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu

J. W. Goethe: Faust (úryvok)

Hej, tomu zmyslu oddaný sa cítim,
múdrosti záver toto je:
Zaslúži ten len slobodu si žitím,
kto denne o ne bojuje.
Tak strávi v nebezpečí, kdekoľvek
dieťa i muž i starec zdatný vek.
Hmýrenie také videl by som rád,
žiť v zemi voľnej, voľný národ mať.
Smel by som vravieť takej chvíli:
si taká krásna, pomeškaj!
V eónoch nesmú zhynúť oné sily,
čo boli žitia môjho raj.
V predtuche oprevysokých slasti tých
najkrajší žijem teraz okamih.

a) Porovnajte základné znaky romantizmu anglického,
francúzskeho a nemeckého. (Rozpory kapitalizmu prehlbujú
krízu medzi osobnosťou a svetom, vzniká nový hrdina.)
Konkretizujte na základe prečítaných ukážok (diel) z
anglického, francúzskeho a nemeckého romantizmu.
b) Vysvetlite základné činitele slovosledu (poriadku slov)
slovenskej vety a ich uplatnenie alebo neuplatnenie v
ukážke. Preštylizujte 1. a 4. verš podľa činiteľov
slovosledu. Určte druh preštylizovaných viet. (jednoduchá
veta; súvetie; ...)
c) Vysvetlite utvorenosť a význam slov prevysokých a
predtucha.

Uveďte ďalšie slovotvorné postupy v slovenčine.


- 90.roky 18.storočia - 50.roky 19.storočia
- spoločenská situácia
- v znamení Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie
- sloboda,rovnosť,bratsvo
- pád feudalizmu,alebo premena na osvietenský absolutizmus
- človek ovládaný kapitalistickými vzťahmi
- rúcanie sa predstáv o ideálnej spoločnosti
- konflikt jednotlivca so spoločnosťou
- osobnosť:bez ochrany,opustená,zbytočná,neschopná
- protiklad k osvietenskému racionalizmu
- hranice rozumového poznania sú obmedzené
- zdôrazňuje sa úloha subjektu
- uprednostňovanie citu a obrazotvornosti pred rozumom
- idealizmus
- hrdina - v ustavičnom rozpore so spoločnosťou
- cíta sa ako osamelý cudzinec a zostal nepochopený
- krajný individualizmus
- vedie k životným tragédiam = romantický pesimizmus
- túžba po ideáli
- predstavovaný ako pútnik,zbojník ...
- ovládaný silnými vášňami
- konlikt: rozpor medzi snom,túžbou,ideálom a skutočnosťou
- sen a túžba - bieda a bezmocnosť vykorisťovateľského sveta
- vnáša do literárneho jazyka prvky hovorovej reči
- prameň podnetov - v ľudovej slovesnosti
- útvary: - v poézii sa dostáva do popredia lyrika
- básnická poviedka
- balada

Francúzska literatúra

- buržoázna revolúcia

Victor HUGO (1802-1885)
- hra Hernani znamenala víťazstvo romantizmu v dráme;konflikt:
túžba po slob. a spravod.;odpor proti nás. panovníka. a šľachty
- Legenda vekov - trojdielny cyklus epických básni
- román Chrám matky božej v Paríži (1831)
- kontrastný obraz biedneho života ľudí v stredoveku,ich
hrdinstvo i sebectvo,zákernosť aristokracie a cirkevných
hodnostárov
- harmónia kontrastov:
- ošklivý zvonár Quasimodo a prekrásna cigánka Esmeralda
- Quasimodo:človek s odporným zovňajškom,schopný konať
krásne činy
- podnet vzniku: nález pri prehliadke chrámu Matky božej:
nápis na stene,do steny ľudskou rukou
- kompozícia: vonkajšia - 11 kníh,každá delená na časti
- idea: túžba po slobode,ľudskosti a odpor proti útlaku
a vykorisť.

Grigorit odchádza k Esmeralde,kt. sa mu páči,lebo je
krásna, jemná a citlivá,vie pekne tancovať a spievať. Jedného dňa,keď Esmeralda tancovala na námestí,ju uniesli
traja muži. Videl to kňaz Grigorit a pokúša sa ju
vyslobodiť.Nakoniec sa mu to podarí. Pri tom ho však
prudko omráčia. E. vedela,že ju zachránil G. a bola mu za
to vďačná. Nachcela,aby ho popravili, no nechcela sa zaňho
ani vydať(iba tak ho mohla zachrániť). Odišla k zvonárovi
Quasimodovi,kt. bol škaredý,ale mal dobré srdce,bol
pracovitý a schopný vykonávať hrdinské činy. E. mali
obesiť za vraždu jedného dôstojníka.Nakoniec však bola
predsa oslobodená. V jeden deň prišiel za ňou Q. aj
s kňazom,aby ju odviedli na šibenicu.Keď ju Q. zbadal,bežal k nej,ale už bola mŕtva. On zomrel s ňou.

- romány: Bedári, Robotní mora, Muž,ktorý sa smeje, Deväťdesiattri

Anglická literatúra

- priemyselná revolúcia
- búrliváctvo; krajný idividualizmus; Boj za národnú slobodu

George Gordon BYRON (1788-1824)
- poézia - výraz úsilia po zmene vzťahu človeka k človeku
- chce,aby sa každý mohol vyvíjať slobodne
- nemožnosť uskut. vysnívaný ideál => hrdinov svetabôľ;
túžba utiecť z tohto sveta...
- Childe Haroldova púť - lyricko-epická skladba
- autobiografická báseň s dojmami z bás.

ciest po Európe
- pustošivé vojny a ľudské utrpenie
- Don Juan - epos (nedokončený); satira vyšších spoločenských vrstiev
- Väzeň Chillonský - vyzdvihuje slobodu ako jedinú záruku šťastnej
budúcnosti ľudstva
- titanizmus - hrdina nesie zodpovednosť za premenu skutočnosti
- tvorca bás. poviedky, ktorá obsahuje aj bás. úvahy a city
- vplyv na sloven. lit. (Sládkovič,Kráľ,Botto)

Percy Bysshe SHELLEY (1792-1822)
- poézia vzdoru
- myšlienka,že poézia a filozofia pomôžu dosiahnuť človeku skutočné
šťastie
- Odpútaný Prométeus - lyrická dráma
- opísal odvahu človeka v boji proti tyranom a útlaku
- vyjadril tu svoju vieru v príchod nového veku slobody

Walter SCOTT (1771-1832)
- rozvíja historickú romantickú prózu
- hlavne historické romány
- Ivanhoe,Waverly - romány

Nemecká literatúra

- nesie v sebe najviac protikladov (protest proti kapitalizmu
a meštiactvu, ale tiež strach z revolúcie)

August Wilhelm a Friederich SCHLEGL
- teoretici romantického hnutia v Nemecku
- obraňovali stredovek ako "noc jasnú hviezdami"
- niektorí spisovatelia obrátení do stredoveku upadli do mysticizmu
a oslovovali posmrtný život

GÖTHE
- z bohatej meštiackej rodiny - veľká otcova knižnica
- básnictvo je dar života, kt. má slúžiť ľudu
Prometeus - vyjadril nespokojnosť so spoločnosťou a ukázal rast
meštianstva.
Utrpenie mladého Werthera
- forma listov; kritizuje spoločnosť (feudal.)
- nakoniec spácha samovraždu

Friedrich SCHILLER
Viliam Tell - Ideál občianskej slobody - odmieta sa pokoriť pánovi
a neskôr sa rozhodne zabiť ho

Heinrich HEINE (1797-1857)
- v básnickej tvorbe vyšiel z romantizmu,ale politicky sa s ním
rozišiel
- Kniha piesní - zbierka básní
- vyjadrenie osobných,všeľudských a prírodných zážitkov
- ľudová slovesnosť
- Nemecko-Zimná rozprávka - satirická skladba
- odpor proti sociálnym krivdám
- politické a sociálne najsmelšie básne
Sliezski tkáči,Zámocká legenda

Ruská literatúra

Alexander Sergejevič PUŠKIN (1799-1837)
- Eugen Onegin - veršovaný román
- Kapitánová dcéra - historický román
- Boris Godunov - dráma
Michai Jurievič LERMONTOV (1814-1841)
- Démon - poéma
- názory na spoločnosť a na život; téma boja dobra so zlom
- Hrdina našich čias - román

Iné nár literatúry:
Adam MICKIEWICZ (1798-1855) (Poľsko)
Sándor PETÖFI (1823-1849) (Maď.)

b) slovosledné činitele:
- logický - objektívny
- subjektívny
- gramatický
- rytmický.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?