Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, francúzskej a anglickej literatúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, francúzskej a anglickej literatúre

Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, francúzskej a anglickej literatúre
Romantizmus a preromantizmus.

ROMANTIZMUS - svetový lit. smer, ktorý súvisel s rozvojom olitickým,
hospodárskym a ekonomickým. Hrdina romantizmu bol v rozpore so
spoločenskou triedou i s vládnucou triedou. V boji stál osamotený
a preto jeho boj končil obvykle tragicky. Búril sa proti zákonitostiam
spoloČnosti, ktoré boli v rozpore s jeho túžbami. Len niekedy hrdina
splýva s masou. Hlavnými črtami bol rozpor medzi snom a skutočnosťou. Romantizmus je rozporný ako doba, ktorá ho zrodila - nástup kapitalizmu
- deľba práce, ktorá mení človeka na stroj a moc peňazí vyvoláva
v človeku nedôveru, osamotenosť. Svet je nepriateľský a odcudzený,
morálne hodnoty človeka ako česť, láska, úprimnosť strácajú cenu. To
vháňa človeka do individuality, vytvára kultúrne silného jedinca.

Nemecký romantizmus:
Mladí spisovatelia v Nemecku ostro útočili na feudálny režim. Nesústreďovali sa len na meštiactvo, ale ich pozornosť zaujali aj ľudia,
ktorí trpeli pod útlakom feudálov. Mnoho literárnych podnetov autori
čerpali z ľudovej poézie a ľudovej reči.

Johan Wolfgang GOETHE:
Čerpal z ľudovej piesne a hovoreného jazyka. V básnickej tvorbe
vychádzal z romantizmu. Jeho poézia vyjadruje odpor proti sociálnym
krivdám.
Nespokojnosť s vtedajšou spoločnosťou a vzburu proti nej vyjadril
v básni Prométeus. Veľký rozruch v spločenskom živote vyvolal román
Utrpenie mladého Werthera, v ktorom zachytil svoje osobné zážitky.
Najväčším dielom Goetheho je FAUST. Východiskom bola stredoveká ľudová
legenda o učencovi Faustovi, ktorý túži poznať čo najviac a preto
zapredal svoju dušu diablovi.
Fridrich SCHILLER:
Bojoval svojimi dielami proti absolutizmu a za slobodu človeka. Svedčia
o tom diela Zbojníci, William Tell, Panna Orleánska, Mária Stuartovna,
Don Carlos.
Heinrich HEINE:
Preslávila ho zbierka básní Kniha piesni. Využil v nej ľudovú
slovesnosť. Jeho poézia vyjadruje odpor proti sociálnym krivdám. Významné politické básne: Sliezski tkáči, Zámocká legenda.

Francúzsky romantizmus:
Najvýznamnejší predstaviteľ je Victor HUGO. Charakteristickou črtou jeho
románov je bohatý romantický opis, široké filozofické útvary, citovosť,
rušný a napínavý dej. Je majstrom vykreslenia kontrastu medzi vonkajškom
danej postavy a jeho vnútornśm svetom - konaním človek je fyzicky
ošklivý, odpudzujúci, má však dobré ľudské vlastnosti, dokáže pomáhať
a obetovať sa.

Hugo uviedol do literatúry ľudí, ktorými spoločnosť
opovrhovala a ktorí niekedy nenašli miesto v dielach klasicistickej
literatúry. Víťazstvo romantizmu v dráme znamenala jeho hra "Hermani",
základný konflikt v nej tvorí túžba po slobode a spravodlivosť, odpor
proti násiliu panovníka a šľachty. "Legenda vekov" - 3-dielny cyklus
epických básní, v ktorom vyjadruje mohutný rozmach človeka z temnôt
k svetu, opisuje optimizmus a vieru v krajšiu budúcnosť človeka.
"Chrám Matky božej v Paríži" - historický román, v ktorom sa nachádza
kontrastný obraz biedneho života ľudu v stredoveku, jeho hrdinstvo
i sebectvo a zákernosť aristokracie a hodnostárov. Pre román je
príznačná romantická harmónia kontrastov - ošklivý zvonár Quasimodo
a prekrásna cigánka Esmeralda, Quasimodo - človek s odporným zovňajškom,
ktorý je však schopný vykonať krásne činy.
Ďalšie romány: Bedári, Robotníci mora, Deväťdesiattri, Muž, ktorý sa
smeje.

Anglický romantizmus:

Georgo Gordon BYRON -
vytvoril poéziu, ktorá bola výrazom úsilia po zmene vzťahu človeka
k človeku. Chcel, aby sa každý mohol vyvíjať slobodne. Autor protestoval
proti pomerom v Anglicku. Opustil rodnú vlasť, sympatizoval
s národnooslobodzovacím hnutím európskych národov. Vytvoril typ
osamelých buričov, ktorých samota vháňa do melanchólie a pesimizmu
- titanizmus.
"Childe Haroldova púť" - lyricko-epická autobiografická skladba, plná
dojmov z ciest po európskych krajinách, autor spomína na pustošivé vojny
a ľudské utrpenie. Nedokonený epos "Don Juan" - autor podrobuje
nemilosrdnej satire vyššie spoločenské vrstvy.
"Korzár - väzeň chilonský" - autor vyzdvihol slobodu, ako jedinú záruku
šťastnej budúcnosti ľudstva.
Témy diel: minulosť, príroda, vízie budúcnosti nového sveta, výzvy
k revolučnosti.
Harmónia kontrastov: základná črta - nový hrdina, človek túžiaci po
plnosti života, lásky - zbojník, žobrák, väzeň, cigánka - hynie. Autobiogerafické črty - túžba po slobode, subjektivizmus, ľudovosť.
PREROMANTIZMUS
- vyvíjal sa v klasicistickej literatúre v rokoch 1780-1850. Slovensko
patrilo pod vládu Márie Terézie, neskôr jej syna Jozefa II. Panovnícky
dvor zaviedol niektoré osvietenské reformy. Tolerančný patent sa vydal
- zrovnoprávnili sa cirkvy, zaviedla sa povinná školská dochádzka,
zrušilo sa nevoľníctvo a poddanostvo, začal sa podporovať rozvoj
obchodu. V Rakúsko-Uhorsku nastala demokratizácia, zlepšili sa
spoločensko-ekonomické pomery. Počiatky slov. národného hnutia sú
zamerané na vytvorenie národného jazyka.

Začali vychádzať najstaršie
noviny - Prešporské noviny.

Tézy:
a/ Porovnajte základné znaky romantizmu anglického, francúzskeho,
nemeckého. - Rozpory kapitalizmu prehlbujú krízu medzi osobnosťou
a svetom, vzniká nový hrdina. Konkretizujte na základe prečítaných
ukážok diel angl., franc. a nemec. romantizmu.

b/ Vysvetlite zákl. činitele slovosledu (poriadku slov) slovenskej vety
a ich uplatnenia (alebo neuplatneni) v ukážke Goethe Faust (úryvok). Preštylizujte 1.-4. verš podľa činiteľov slovosledu. Určite druh
preštylizovaných viet (jednoduchá veta, súvetie...)

c/ Vysvetlite utvorenosť a význam slov "prevysokých" a "predtucha". Uveďte ďalšie slovotvorné postupy v slovenčine.

- Zákl. činitele slovosledu:
gramatický postavenie slov vo vete
rytmický postavenie príkloniek
zhodný prívlastok stojí pred slovom
príklonky stoja za slovom "cítim sa"
1/ Hej tomu zmyslu oddaný sa cítim
múdrosti záver toto je:
Zaslúži ten len slobodu si s žitím,
kto denne o ne bojuje.
2/ Hej, cítim sa oddaný tomu zmyslu:
toto je záver múdrosti:
len ten si zaslúži slobodu s žitím,
kto o ne denne bojuje.

"Prevysokých", "predtucha" - štylisticky príznakové slová
tieto slová majú zosilňujúcu významnovú funkciu.

Slovotvorné postupy v slovenčine:
- predponami
- príponami odvodzovaním
- príponami a predponami
- skladaním.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?