Clo

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5018×

Příbuzná témataClo

Clo
Colná politika
Colná politika je súčasťou zahranično-obchodnej hospodárskej politiky štátu. Predstavuje súhrn zásad, noriem a opatrení na dosiahnutie určitých cieľov a záujmov v hospodárskych vzťahoch s ostatnými štátmi. Môže byť liberálna alebo protekcionistická.
Clo
Clo predstavuje určitú formu dane, ktorá je zdrojom príjmu štátneho rozpočtu a ktorú štát ukladá pri prechode tovaru cez jeho colnú hranicu. Výrazne ovplyvňuje výrobu a spotrebu príslušného tovaru. Umožňuje zvýšiť objem výroby, zamestnanosť využitie výrobných kapacít. Problematiku rieši colný zákon.
Colný zákon
Prvá časť
 predmet úpravy
 základné pojmy
 vykonávanie colného dohľadu a colnej kontroly
Druhá časť
 uplatňovanie dovozných platieb alebo vývozných platieb a iných opatrení v obchode s tovarom (clo, druhy cla, tovar podliehajúci clu, oslobodenia od dovozného cla, colný sadzobník a nomenklatúrne zaradenie tovaru, colné sadzby, pôvod tovaru, colná hodnota)
Tretia časť
 obmedzenia vzťahujúce sa na tovar prepravený na colné územie do pridelenia colne schváleného určenia
Štvrtá časť
 colné konanie (colné vyhlásenie pri štandardnom postupe, pri zjednodušenom postupe, pre režimy s ekonomickým účinkom, postup pre režim výnos)
Piata časť
 colne schválené určenie (voľný obeh, tranzit, uskladňovanie v colnom sklade, aktívny zušlachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom, dočasné použitie, pasívny zušlachťovací styk, vývoz)
Šiesta časť
 colný dlh (zabezpečenie colného dlhu, vznik colného dlhu, určenie a splnenie colného dlhu, zánik colného dlhu, vymáhanie)
Siedma časť
 zodpovednosť za porušenie colných predpisov (colný delikt, colný priestupok, sankcie)
Osma časť
 spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Uplatňujú sa tieto clá
 dovozné clo – vyberané pri dovoze tovaru, podlieha mu všetok dovezený tovar s výnimkou tovaru označeného v colnom sadzobníku ako tovar bez cla
 vývozné clo – vyberané pri vývoze tovaru
 antidumpingové clo – vyberané z dovážaného tovaru, ktorý je predmetom dumpingu.
 vyrovnávacie clo – vyberané za účelom vyrovnania prémie alebo subvencie
 odvetné clo – prirážka k colnej sadzbe
Colná kontrola
Colnou kontrolou sa rozumie vykonávanie osobitných úkonom colnými orgánmi v rámci colného dohľadu.

Je to najmä:
 zisťovanie a overovanie vlastností tovaru
 preverovanie existencie a pravdivosti dokladov a listín
 kontrola účtovných dokladov a iných záznamov
 kontrola batožín a iného tovaru
 vykonávanie úradných zisťovaní
 vykonávanie prehliadok osôb
Zásady colnej kontroly: časové hľadisko, časový moment, časový pohľad
Spôsoby colnej kontroly: colná prehliadka tovaru, kontrola dokladov a písomností, kontrola dopravných a sprievodných listín. Colná prehliadka môže byť: vonkajšia, vnútorná, úplná a čiastočná.
Colný dohľad
Predstavuje súhrn úkonov a opatrení, ktorých vykonávanie patrí colným orgánom. Tovar podlieha colnému dohľadu od vstupu do tuzemska až do okamihu zistenia jeho colného štatútu.
Colná hodnota
Je základom pre vymeranie cla. Colnou hodnotou dovážaného tovaru je prevodná hodnota, ktorá môže byť zvýšená o pripočítateľné položky colnej hodnoty, prípadne znížená o položky nezapočítavané do colnej hodnoty.

Colným územím je územie SR, vrátane vzdušného priestoru nad ním a priestoru pod ním. Colnú hranicu tvorí štátna hranica SR. Súčasťou colného územia sú priestory a stavby slobodného colného pásma a slobodného colného skladu. V miestach, kde štátnu hranicu tvorí medzinárodný tok alebo rameno, colnou hranicou je slovenský breh tohoto toku alebo ramena. Colné pohraničné pásmo je časť colného územia do 25 km od štátnej hranice smerom do vnútrozemia a územie do 25 km s polomerom okolo colných letísk. Colným vnútrozemím je územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom.
Orgány štátnej správy pre oblasť colníctva
 vrcholový orgán pre riadenie colnej politiky je MF SR
o ústredné colné riaditeľstvo SR
 jednotlivé colné úrady
Colné úrady a colné riaditeľstvo tvoria colnú správu, ktoré plnia úlohy v oblasti colníctva, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zaraďovania a označovania pôvodu tovaru, colnej štatistiky, medzinárodných zmlúv a pod. Colné orgány spolupracujú najmä so svetovou colnou organizáciou, WTO, a s colnými správami iných štátov v rozsahu vymedzenom ministerstvom. Colné riaditeľstvo je územným colným orgánom, ktorý vykonáva svoju pôsobnosť na celom území SR. Je to rozpočtová organizácia, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť generálny riaditeľ.
Colné riaditeľstvo plní úlohy:
 riadi a kontroluje colné úrady
 vykonáva dohľad nad colnými úradmi
 rozhoduje o colnom a správnom konaní
 zabezpečuje a plní úlohy v oblasti boja proti pašovaniu omamných a psychotropných látok, proti preprave rádioaktívnych látok a pod.
 rozhoduje o vrátení alebo odpustení cla, daní a iných platieb
 zabezpečuje získavania a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku
 pomáha pri odhaľovaní tr. činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov a zisťovania ich páchateľov apod.
Colné úrady vykonávajú svoju pôsobnosť v ustanovenom pracovnom obvode.

V územnom obvode môže byť viac staníc alebo pobočiek colných úradov alebo ani jedna.
Dumping
Dumpingom pri dovoze sa rozumie dovoz tovaru, ktorého cena je nižšia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru v bežnom obchode v krajine vývozu tovaru a ktorý môže spôsobiť dumpingovú ujmu domácemu výrobnému odvetviu.
Cenou tovaru v bežnom obchode sa rozumie cena, ktorá je skutočne platná alebo, ktorá sa má zaplatiť za tovar v krajine vývozu tovaru.
Dumpingové rozpätie sa rozumie suma o ktorú je vývozná cena tovaru nižšia ako cena tovaru v bežnom obchode. Dumpingové rozpätie sa zisťuje porovnávaním ceny tovaru v bežnom obchode s vývoznou cenou tovaru.
Dumpingová ujma je závažné poškodenie domáceho výrobného odvetvia spôsobné dovozom dumpingového tovaru, hrozba vzniku závažného poškodenia alebo podstatné oddialenie vybudovania výroby rovnakého alebo podobného tovaru v SR.
O dumpingovú ujmu nejde ak objem dovozu dumpingového tovaru je zanedbateľný; dumpingové rozpätie je nižšie ako 2 % z vývoznej ceny; splnený záväzok stačí na odstránenie dumpingovej ujmy.
Colné vyhlásenie
Colný deklarant je osoba, ktorá robí colné vyhlásenie vo vlastnom mene alebo osoba v ktorej mene bolo colné vyhlásenie urobené. Colné vyhlásenie môže robiť každý, kto môže v súlade s colnými predpismi príslušného colného orgánu predložiť tovar na ktorý sa colné vyhlásenie vzťahuje alebo zabezpečí jeho predloženie so všetkými dokladmi ustanovené colnými predpismi, ktoré upravujú režim do ktorého je tovar navrhnutý.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?