Chronológia svetových dejín

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4531×

Příbuzná témataChronológia svetových dejín

Pravek

Doba kamenná:
paleolit:
-starší :3mil. - 200tis.
-stredný: 200tis. - 40tis.
-mladší: 40tis.- 10tis.
mezolit: 13(10)tis.- 9(8)tis.
neolit: 8tis-6tis.
eneolit: 6tis-4tis

Doba bronzová
-starší bronz: 2300-1500tis.
-stredný bronz: 1500-1200tis.
-mladší bronz: 1200-700

Doba železná 800(700)- ?
-staršia(halštatská): 700- 400
-mladšia(laténska): 400-0

Starovek

Mezopotámia
Starosumerské obdobie: 3000-2600
Akkadská ríša: 2340-2200
Staroasýrska ríša: 2000-1700,
Starobabylonská ríša: 1900-1600 , 1792-1750 Vláda Chammurapiho
Novoasýrska ríša:900-600
Novobabylonská ríša: 626-539

Egypt
Zjednotenie Egypta: 3000
Stará ríša: 2650-2150
Stredná ríša: 200-1785
nová ríša: 1551-1080
Neskorá ríša: 712-332


Staroveké Grécko

Mykénske obdobie: 1900-1200
Homérske obdobie: 1200-800
Archaické obdobie: 800-500
Klasické obdobie: 500-338
Helenistické obdobie: 338-31
Grécka kolonizácia: 8-6stor.
621:Drakón, 1)zákonník
594:Solón 1.archont, reformy
561-514, Peisestratova tyrania v Aténach
508, Kleistenes, reforma ústavy, naj politickým orgánom bola eklézia, vytvoril črepinový súd
Grécko-perzské vojny: 499, povstanie MA miest
492:flotila Peržanov sa potopí
490: Maratónske pole
480:Xerxes, Porážka Grékov pri Termopylách, nato Peržania zničení v bitke pri Salamíne
479: Gréci zvíťazili v bitke pri Platajách, koniec vojny
478: založenie Aténskeho námorného spolku
449: Kalliov mier, formálny koniec grécko-perzských vojen
443-429, v Aténach vládne Perikles
Peloponézka vojna: 431-404: vnút.

konflikt, Sparta-Atény
400: Filip Macedónsky si podrobí MŠ
399, v Aténach bol popravený Sokrates
338,Charonei, FilipII
334, Alexander, Granika
333,Alexander,Isos
331,Alexander,Gaugamela

Staroveký Rím

753: založenie Ríma spojením osád na 7 pahorkoch
-doba kráľovská: 753pnl- 510, (pol 6stor., Servius Tullius, reformy,majetkový cenzus, centuriálny snem)
-doba republikánska: 510- 31/27
494, plebejci si vymohli úrad tribúnov ľudu
-doba cisárska:31/27- 476nl
450(451): Zákony 12 tabúľ
republika ranná: 510- 264(ovládnutie posledného etruského mesta)
Púnske vojny(vrcholná republika): 1)264-241
2)218-202
3)149-146
založenie Kartága Feničanmi: 814
úpadok: 133-122, reformy, bratia Gracchovci
102, Gaius Marius porazil germánskych Teutónov
82-79, Sulla doživotným diktátorom
73-71: povstanie otrokov, Spartakus
60: 1).triumvirát(Caesar, Pompeius, Crassus)
49-45, občianska vojna medzi Caesarom a Pompeiom
44: zavraždenie Caesara,marcové Idy
43: 2)triumvirát(Antonius, Lepidus, Octavianus)
31: z triumvirátu ostal iba Octavianus
27/25: udelil si titul Augustus, vytvoril nový ústavný systém-principát
od 69nl v boji o cisársku moc rozhodovala armáda, adoptívni cisári
96, Nerva adoptoval za syna Trajána, začína sa obdobie adoptívnych cisárov
166-175: Markomanské vojny(Marcus Aurelius)
177: barbari vpadli na rímske územie, Rimania ich zatlačili za Dunaj
178-179: rímski vojaci pri Trenčíne
193, za cisára zvolený Septimus Severus
212, cisár Caracalla vydal výnos na základe ktorého sa udeľovali rímske občianske práva všetkým slobodným obyvateľom Rímskej ríše
284, zvolený za cisára Dioklecián, za jeho vlády dominát až do zániku ZZR
313:Milánsky edikt
330, založenie Konstantinopolisu
395, cisár Teodosius rozdelil Rímsku ríšu na dve časti, východnú-Arcadius a západnú-Honorius
404, dokončený latinský preklad Biblie(Vulgáta), Hieronym
409, rímske légie opustili Britániu
451:Húni, Attila
375:Húni vtrhli do Európy
395: rozdelenie na západorímsku a východorímsku ríšu
476nl: zánik ZRR

Stredovek

482, vznik FR
528, Konštantinopol, cisár Justián I dal spísať zbierku zákonov Corpus iuris civilis
532, povstanie v Konstantinopole s heslom Nika!- zvíťazíš proti vláde Justiána I
5-6st.,Franská ríša, Chlodvik
622, Mohamed odchádza z Mekky do Mediny
6st. Lex Salica, 1.zákonník(stredoveký), Franská ríša
623-685, kupec Samo
653, Arabská ríša, zostavený Korán
658, opäť vpád Avarov
698, Kartágo zničené Arabmi
8st.,Merovejská dynastia nahradená Karolovskou
711-718, Pyrenejský polostrov, po arabských výbojoch sa stal súčasťou bagdadského kalifátu
732, Karol Martel vyhnal Arabov pri Poitier
754-755, Pipinov dar, Pipin II, kľúče od 20 miest na hrob sv.Petra
776-814, vláda Karola Veľkého
791-833, vláda domácej dynastie na území dnešného Slovenska
800,Karol Veľký korunovaný pápežom za cisára západu
817, Franská ríša, Ľudovít Pobožný vydal nástupnícky poriadok nazvaný Ordinatio imperii-zákon o jednote ríše
833, vznik VM, Mojimír porazil Pribinu
838, anglický kráľ Egbert porazil Dánov
843, Verdunská zmluva, rozpad FR na VFR, ZFR, StFR
845, 14 českých kniežat prijíma krst v Rezne
846, na trón dosadený Mojmírov synovec Rastislav
855, Ľudovít Nemec napadol VM
863, príchod Konštantína a Metoda
870,povstanie Slovanov na čele so Slavomírom, pridáva sa k nim Svätopluk, ktorý predtým vydal Frankom strýka Rastislava
870-880, Metod zajatý až po uznanie Metodovho učenia Jánom VII
877, Francúzko, pôda sa dostáva do doživotnej držby veľmožov
885, Metod umiera
9st. rozpad Arabskej ríše na kalifáty
906(907), zánik VM
911, Francúzko, Karol Prostý, daroval Vikingom(Normanom) sev. časť Franc.
920, Východofranská ríša, prvý krát sa použil pojem Regnum Teutonicorum(Kráľovstvo Nemcov)
935, zavraždený Sv.

Václav
955,Oto I vyhnal Maďarov, bitka pri Lechu
962, Oto I prijal titul nemecký kráľ a rímsky cisár
965, Gejza založil v Zadunajsku kniežatstvo
973, Boleslav II Pobožný, vyvraždil rod Slavnikovcov(Česko)
973, vznik biskupstva v Prahe
987, Francúzko, Hugo Kapet sa vyhlásil za francúzkeho kráľa
995, Čechy, Boleslav z rodu Premyslovcov vyvraždil rod Slavníkovcov, zavŕšil proces zjednocovania pod vedením premyslovskej dynastie
10st, Maďari sa stiahli na územie dnešného Slovenska, rod Arpádovcov
1000, Štefan(Vajk), korunovaný pápežom za kráľa(Uhorsko)
1000, vznik arcibiskupstva v Poľsku v meste Hnezdno
1016, Anglicko, dánsky kráľovský syn Knut II Veľký sa stal kráľom Anglicka
1054 východná schizma, latinská a grécka cirkev
1066, bitka pri Hastingse, Wiliam Dobyvateľ ovládol Britániu
1073, spor o investitúru, Henrich IV a Gregor VII
1075, Uhorsko, Gejza I založil benediktínsky kláštor
1077, Henrich ako kajúcnik ide Gregora odprosiť
1086, Anglicko, prvý súpis pozemkového vlastníctva anglických feudálov za účelom určenia výšky dane z majetku- Doomsday Book
1086, Uhorsko, obnovilo sa Nitrianske biskupstvo
1096, výprava chudoby, križiacka výprava
1099, 1) križiacka výprava, dobytie Jeruzalema(1099), utvorenie Jeruzalemského kráľovstva(1100-1187)
1122, Wormský konkordát, kompromis
1147-1149, 2) križiacka výprava, fiasko
1154, na anglický trón nastupuje dynastia Plantagenetovcov
1152 Fridrich Barbarosa, výbojná politika
1182, za vládcu všetkých Mongolov bol vyhlásený Džingischán
1189-1192, 3) križiacka výprava, franc. Filip II August, Ang. Henrich II a jeho syn Richard I Levie Srdce, rím-nem.cisár Fridrich I Barbarosa
1202-1204, 4) križ.

výprava, dobytý Konštantinopol a vytvorené Latinské kráľovstvo
1212, Zlatá bula sicílska, Vladislav II(Čech) získal od Fridricha II uznanie kráľovskej moci
1212, detská križiacka výprava
1212, Španielsko, spojené vojská kresťanských kráľovstiev Kastílie, Aragonu, Navarry a Portugalska porazili moslimských Maurov
1214, Anglicko, bitka pri Bouveis, vyhráva Ján Bezzemok
1215, Magna charta libertatum, Ján Bezzemok
1217, Ondrej II udelil výsady hosťom v Hronskom Beňadiku
1222, zlatá bula Ondreja II, čiastočné zrovnoprávnenie cirkvi
1223, Tatári porazili Spojené vojská ruských kniežat a Polovcov v bitke pri rieke Kalke
1240, zánik Kyjevskej Rusi, Tatári
1240/41, Belo IV, vpád Tatárov
1241,Nemecko, Hamburg a Lubeck utvorili zväz- Hanza(obchodné a obranné spoločenstvo)
do 1257, právo voliť kráľa mal každý šľachtic
od1257, právo voliť má 7 kurfirstov, 4 svetskí, 3 cirkevní
1265, Anglicko, začiatok anglického parlamentarizmu
1271-1295,Marco Polo v Číne
1272-1290, Ladislav IV, spojil sa s Rudolfom Habsburgským
1273, Rímsko-nemecká ríša, kurfirsti zvolili za nemeckého kráľa Rudolfa Habsburgského
1290-1301, Ondrej III,
1301, smrťou Ondreja III vymiera rod Arpádovcov
1302,Francúzko, Filip IV pozval zástupcov miest na zhromaždenie šlachty a duchovenstva, začiatok generálnych stavov
1306, vymiera rod Premyslovcov
1301/8-1342, Karol Róbert z Anjou
1309-1378, Filip IV Pekný prinútil pápeža aby sídlil v Avignone, schizma, dvojpápeženstvo
1312, bitka pri Rozhanovciach, kráľovské vojská a Omodejovci
1321, zomrel Matúš Čák, až po jeho smrti mohli kráľovské vojská obsadiť celé územie
1328, v Ostrihomskej diecéze bol zriadený inkvizičný súd
1336, Vyšehradská dohoda(Uh(KR)+Poľ(Kazimír Veľký)+Čes(Ján Luxemburský), medzinárodná
obchodná zmluva
1337-1453, Storočná vojna
1342, zomrel Karol Róbert, bol korunovaný Ľudovít Veľký
1346, bitka pri Kresčaku, vyhralo Anglicko
1346-1378, Čechy, Karol IV, Majestat Carolina, pokus o obmedzenie moci šlachty
1348, Karol IV, zakladajúci dekrét Pražskej univerzity
1370, rád nemeckých rytierov dobyl časť územia Litvy
1380,Dimitij Donský porazil Mongolov v bitke na Kulikovom poli
1381, Privilegium per Slavis, potvrdenie práva Slovákov mesta Žiliny ohľadom mestskej správy, Ľudovít I Veľký
1385, Poľsko, vymiera rod Piastovcov, Poľsko utvára s Litovskom personálnu úniu na obranu pred nemeckými výbojmi
1387-1437, Žigmund Luxemburský
1396, bitka pri Nikopole, Turci porazili križiacku výpravu Žigmunda Luxemburgského
1405, Decretum Minus, vydal ho Žigmund I na ochranu miest
1409, Pisa, koncil, avignonského a rímskeho pápeža vyhlásili za zosadených a vyhlásili tretieho v Pise, tí dvaja však zosadenie neuznali a tak boli 3 pápeži
1410, Poľsko, bitka pri Grunwalde, Poľsko získalo územie rádu nemeckých rytierov
1410-14? Václav IV vydal Kutnohorský dekrét, počeštila sa Pražská univerzita
1414-1418, kostnický koncil, jednoznačne bol za pápeža zvolený Martin V
1415, upálený Ján Hus
1419, defenestrácia, husiti
1430, Jean´d Arc zajatá Burguňdanmi
1431, bola upálená
1431, cirkevný koncil v Bazileji(husiti)
1434, bitka pri Lipanoch, husiti porazení
1435, Žigmund Luxemburgský vydal v Bratislave Decretum mauis, v ktorom sformoval štátnu a súdnu správu
1436, Bazilejské kompaktáta, povoľujú v obmedzenej miere v Čechách prijímanie pod obojím
1437-1439, Albrecht Habsburgský
1444, jeho manželke Alžbete sa narodil syn Ladislav Pohrobok, na ochranu jeho záujmov povolala českého šľachtica Jána Jiskru
1444, Bulharsko, bitka pri Varne, sultán Murad II zvíťazil nad kresťanským vojskom
1448-1490, Matej Korvín, 1467 Academia Istropolitana
1450-1457, Ladislav Pohrobok
1453, Turci obsadili Konštantinopol
1453, skončila sa Storočná vojna
1455-1485, Anglicko, rody York a Lancaster bojujú o korunu, v roku 1485 sa moci chopil Henry VII Tudor,jeho syn Henry VIII vytvoril anglikánsku cirkev v roku 1543 Act of Supremacy
1464, Liga pre obecné blaho, francúzky veľmoži s kráľovým bratom Karolom z Berry proti absolutistickým snahám Ľudovíta XI
1467, v Bratislava založená Academia Istropolitana
1480, Ivan III odmietol platiť Zlatej horde, koniec tatárskej nadvlády
1490-1516, Vladislav II Jagelovský, česko-poľský kráľ
1492, Kolumbus objavil Novú zem
1492,, Španielsko, dokončenie reconquisty
1500,Vladislavské zemské zriadenie, súbor feudálnych práv v Čechách
1500, spísanie právnej zbierky, Štefan Verboczi, Opus Tripartitum
1508, Cambraiská liga, uzavreli pápež Július II, Ferdinand Aragónsky, Ľudovít XII a cisár Maximilián v boji proti Benátkam
1511, Svätá liga
1514, Dóžovo povstanie
1514, november, uzákonené nevoľníctvo v Uhorsku
1515, dohoda o nástupníctve medzi Jagelovcami a Habsburgovcami, Bratislava
1516-1526, Ľudovít II Jagelovský, bitka pri Moháči
1517-,Svätováclavská zmluva, v Čechách konflikt medzi panským stavom a mestami

Novovek

1517,Martin Luther, 95 téz
1519, vznikla Svätá ríša rímska národa nemeckého(voľný zväzok štátov na čele s cisármi z rodu Habsburgovcov)
1519-1521, Hernán Cortés dobyl ríšu Aztékov
1520-1566, Osmanská ríša na vrchole moci za vlády Suleymana II
1521-1526, prvá vojna kráľa Františka I. proti cisárovi Karolovi V z dôvodov francúzko-habsburgského súperenia o mocenské postavenie v Európe
1524-1526, Nemecko, sedliacka vojna
1525, za vlády Ľudovíta II Jagelovského povstanie stredoslovenských banských miest
1526, založená Mogulská ríša v Indii
1526,bitka pri Moháči, na 150 rokov sa veľká časť Uhorska dostala pod nadvládu Turkov, umiera Ľudovít II Jagelovský, na trón sa dostáva podľa dohody Ferdinand Habsburgský, vznik Habsburgskej monarchie
1526, ako protikráľ bol zvolený Ján Zápoľský(zvolili ho uhorskí feudáli)
1526, Svätá liga(Cognacká liga)
1529, Luteráni podali v Speieri protest 1530, Luteráni predložili v Augsburgu súhrn vieroučných článkov, tzv. augsburgskú konfesiu
1531, Nemecko, vznikol Šmalkaldský spolok, ríššske protestantské kniežatá, grófi a mestá uzavreli v meste Schmalkalden spojenectvo na obranu svojej viery a politickej samostatnosti proti cisárovi Karolovi V. a katolíckym stavom
1534, Henrich VIII vytvoril anglikánsku cirkev , Act of Supremacy
1538, zmluva Veľký Varádín(vyslanci Ferdinada Habsburgského a Jána Zápoľského uzavreli mierovú zmluvu, uznali sa vzájomne za uhorských kráľov a každý si ponechal vládu na ovládanom území)
1538, Nemecká svätá liga(Norimberg), reakcia na Šmalkaldský spolok
1540,založený rád jezuitov Ignácom z Loyoly
1541, turecké vojská obsadili väčšiu časť maďarskej nížiny, Uhorsko sa rozpadlo na 3 časti,Budínsky pašalík, Sedmohradské kniežatstvo, vlastné Uhorsko
1541,Ženeva, založenie reformovanej cirkvi Jánom Kalvínom
1546-1547, Šmalkaldská vojna, cisár zvíťazil
1548, na sneme v Augsburgu bolo prijaté tzv.

augsburgské interim(dočasná náboženská úprava)
1555, na sneme v Augsburgu náboženský mier, cuius regio-eius religio.
1561, Uhorsko, zložené prvé jezuitské kolégium
1562, Francúzko, Tolerančný edikt(protestanti)
1566, Nizozemsko, ľudové povstanie namierené proti náboženskému útlaku
1567, Filip II vtiahol do Bruselu, kruto zasiahol proti opozícii
1569, Poľsko a Litva uzavreli Lublinskú úniu, únia oboch krajín spojená osobou panovníka, štát prijal názov Rzeczpospolita
1572,Francúzko, Bartolomejská noc, vraždenie francúzkych protestantov počas svadby ich vodcu Henricha Navarrského, z iniciatívy Kataríny Medicejskej
1573, Nizozemsko, Dordrechtská únia provincií Zeeland, Holland a Utrecht vyhlásila za miestodržiteľa Viliama Oranžského
1576,Francúzko, Svätá liga, zorganizovala ju katolícka šľachta
1579, Nizozemsko, severné provincie sa odtrhli a utvorili v Utrechte úniu
1581, severné provincie zosadili španielskeho kráľa a vyhlásili Spojené nizozemské provincie
1582, Rím, zavedenie gregoriánskeho kalendára pápežom Gregorom XIII
1593-1608,habsburgsko- osmanská vojna
1596, vznik Brestskej únie, podpísaná dohoda o zjednotení ortodoxnej cirkvi v Poľsku
1598, Nantský edikt, rovnoprávne postavenie katolíkov a protestantov vo Francúzku(Henrich IV)
1600, upálený Giordano Bruno
1600, Londýn, založená Východoindická obchodná spoločnosť
1603, Anglicko, na trón nastupuje škótska dynastia Stuartovcov
1604, Uhorsko, prvé protihabsburgské stavovské povstanie(Bočkajovo povstanie)
1606, interdikt pápeža Pavla V nad Benátskou republikou
1606, Žitavský mier, zmocnenci Habsburgovcov a Osmanskej ríše uzavreli mier
1609, Čechy, české stavy donútili Rudolfa II vydať Majestát, náboženská sloboda, víťazstvo nad panovníckym absolutizmom
1609, Katolícka liga založená nemeckými kniežatami
1610, Žilinská synoda
1616, P.Pázmaň vymenovaný za ostrihomského arcibiskupa
1616, začalo sa Betlenovo povstanie
1618, pražská defenestrácia, začal sa priamy boj proti vláde
1619, český stavovský smen vyhlásil českú korunu za voliteľnú
1621, bitka na Bielej hore pri Prahe, odboj prehral, 27 účastníkov odboja popravených
1624-1752, Amerika, Angličania utvorili 13 osád, považovali ich za svoje kolónie
1635, začalo sa vyučovať na filozofickej a teologickej fakulte Trnavskej univerzity
1645, Anglicko parlamentná armáda vedená Cromwellom zvíťazila
1648, uzavretý mier medzi českými stavmi a panovníkom
1648, Vestfálsky mier, koniec tridsaťročnej vojny
1648, Nizozemsko dosiahlo nezávislosť
1649, popravený anglický kráľ Karol I
1649, vyhlásená republika v Anglicku
1653, Cromwell sa vyhlásil za lorda protektora
1660, Cromwell umiera, monarchia sa reštaurovala
1661-1715, Francúzko, absolutistická vláda Ľudovíta XIV
1665, dánsko, ríššska ústava Lex Regia, jej pomocou sa presadil absolutizmus v krajine
1668, mierové jednania v Aáchene, spor o španielske dedičstvo, proti Ľudovítovi XII sa sformovala koalícia
1678-1684, povstanie Imricha Tokolyho, spolupracoval s tureckým sultánom
1679, Anglicko, Habeas Corpus Act, na ochranu osobnej slobody občanov
1683, Turci definitívne porazení pod Viedňou
1685, Ľudovít XIV zrušil Nantský edikt
1687, prešovské jatky, pomsta cisára na povstalcoch
1689, Wiliam Oranžský, Bill of Rights
1689-1725, Rusko, Peter Veľký cárom
1695, zrušenie Nantského ediktu
1700-1721, vojna Ruska so Švédskom, Peter I sa spojil s Dánskom a Poľskom, tzv Severná vojna
1703,Uhorsko, povstanie Františka Rákociho
1707, Anglicko, prijatý zákon o nástupníckych právach a pol. únii Škótska a Ang., začína sa používať termín Veľká Británia
1711, mestečko Satu Mare, dohoda s uhorskými magnátmi a Habsburgovcami
1713, koniec vojny o španielske dedičstvo
1713, Karol VI, Pragmatická sankcia, korunu môžu dediť aj ženy
1718, Západná Európa, "aliancia štyroch mocností"-"quadruplealliance" (Anglicko,Rakúsko, Holandsko, Francúzko)
1723, Pragmatickú sankciu prijali uhorské stavy
1728, Uhorsko, vyšlo dielo Apológia Slovákov(Ján Baltazár Magin)
1731, Karol VI vydal nariadenie o úprave nekatolíckeho náboženstva- Resolutio Carolina
1739, Mogulská ríša zanikla vpádom Peržanov
1740, Rakúsko, na trón nastupuje Mária Terézia
1756, VB vyhlásila vojnu Francúzku, Prusko vpadlo do Saska, boje medzi rak-franc a prusko-anglickou koalíciou(sedemročná vojna)
1762, Rusko, Katarína II zosadila z trónu svojho muža Petra II
1762-1764, založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici
1762-1796, Katarína II(Veľká) cárovnou v Rusku
1763, koniec sedemročnej vojny, Prusi ovládli väčšinu Sliezka, Anglicko dostalo Kanadu
1763, založená Banská a lesnícka akadémia v BB
1763, Parížsky mier, Francúzi stratili pozície v Sev.Am. a Indie
1767, urbariálny patent(tereziánsky urbár)
1770, Cook vyhlásil Austráliu a nový Zéland za anglickú kolóniu
1772, prvé delenie Poľska medzi Prusko, Rakúsko a Rusko
1773, Bostonské pitie čaju
1773, pápež Klement XIV zrušil rád jezuitov
1773-1775, Rusko, povstanie proti absolutizmu, na čele J.Pugačev
1775, robotný patent
1776-1783, Americká vojna za nezávislosť
4.Júl 1776, vyhlásená nezávislosť
1777, kongres prijal Články konfederácie
1777,Uhorsko, Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva Ratio educationis
1781,Uhorsko Jozef II vydal tolerančný patent
1783, Versailles, Ang.

uznalo nezávislosť Am.
1783, Rusko anektovalo Krymský polostrov, Krymský chanát definitívne zanikol, bol pričlenený k Ruskému impériu
1785 Uhorsko, patent o zrušení nevoľníctva
1787, Uhorsko, uzákonená bernolákovčina
1787, prijatá Ústava USA
1789, Francúzko, zvolané generálne stavy
1789, 14.7, ľudové nepokoje vyvrcholili dobytím Bastily, symbolu starého režimu
1789, 4.8, zrušený feudalizmus vo Francúzku, "Deklarácia ľudských a občianskych práv"
1790, Jozef II bol pred smrťou prinútený odvolať svoje reformy s výnimkou tolerančného patentu a zrušenia poddanstva
1791, prijatá ústava Franc.
1791, prijatá ústava v Poľsku
1792, 21.9, Francúzko vyhlásené za republiku
1792, Uhorsko, v Trnave založili bernolákovci Slovenské učené tovariššstvo
1792, Uhorsko, šlachta povýšila maďarčinu na povinný školský predmet
1793, popravený kráľ vo Franc
1793, druhé delenie Poľska medzi Rusko a Prusko
1794, 27.7, 9.termidor, Robespiere zatknutý a popravený
1794, Uhorsko, jakobíni založili Spoločnosť reformátorov a Spločnosť slobody a rovnosti
1795, Napoleon potlačil na príkaz Konventu Royalistické povstanie
1795,Napoleon vpadol do Talianska
1795, tretie delenie Poľska medzi Rakúsko, Rusko a Prusko
1796, sprisahanie rovných, maloburžoázia a robotníci
1798, Napoleon v Egypte, poradil si s Mamelukmi
1799, Napoleon, štátny prevrat
1800,USA, Hl. mestom sa stáva Washington
1801,konkordát s pápežom(vplyv štátu na cirkev)
1804, Napoleon cisárom
1804, Code Civil, občiansky zákonník
1805, Napoleon porazil rakúsko-ruskú armádu v bitke pri Slavkove, bitka 3 cisárov
1805, bitka pri Trafalgare, porazil ho admirál Nelson
1806, rusko-turecká vojna
1806, zanikla Svätá ríša rímska národa nemeckého
1806, v Berlíne vyhlásil Napoleon kontinentálny systém(blokáda vývozu ang. tovaru do Európy)
1808, Španielsko, francúzko-španielská vojna, protifrancúzky prevrat
1812, ruský cár Alexander porušil blokádu, preto Napoleon napadol Rusko
1813, bitka národov pri Lipsku, Napoleon bol porazený, vyhnanstvo na Elbu
1815, 18.6, Waterloo, definitívna porážka Napoleona
1814-1815, Viedenský kongres, usporiadanie politických pomerov v Európe
1815,26.9, Svätá aliancia,Rakúsko+Prusko+Rusko+Anglicko ...neskôr Francúzko,
1818-1814, anglo-americká vojna, tzv. druhá vojna za nezávislosť
1821-1830, Grécka vojna za slobodu(spod tureckej nadvlády)
1821, uhorsko, panovník vymenoval knieža Metternicha za kancelára, po Františkovi II sa stal druhou najvplyvnejšou osobou monarchie
1823, vyhlásenie Monroeovej doktríny: "Amerika Američanom", nástup princípov izolacionalizmu
1825, Rusko, hnutie dekabristov, Proti Mikulášovi I
1829, Uhorsko, pri evanjelickom lýceu v Bratislave vznikla Spoločnosť československá
1830, Franc, chcú zachovať monarchiu, rod Bourbonovcov, revolúcia, Karol X musel odstúpiť
1831, Rusko, povstanie v Poľsku, ocitá sa pod ruskou okupačnou správou
1834, Uhorsko, Martin Hamuliak založil kultúrny spolok(Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej)
1843, Uhorsko, Ľudovít Štúr povýšil slovenčinu na spisovný jazyk
1843, Štúr prepustený z postu námestníka profesora Katedry reči a literatúry československej
1844, leto, založená celoslovenská organizácia Tatrín
1847, od novembra zasadal v Bratislave uhorský snem
1848, 13.3, Viedeň, mládež a robotníci vystúpili so zbraňou v ruke proti absolutistickému policajnému režimu
1848, 28.3, Uhorsko, v Liptovskom Mikuláši boli prijaté Liptovské žiadosti
1848, koncepcia austroslavizmu
1848, 11.4, panovník prijal zákon o zrušení poddanstva a zákon o nezávislosti Uhorska
1848, 15.5 ,Lip.Svät.Mikuláš, bol sformulovaný štátoprávny program(Žiadosti slovenského národa)
1848, 16.9, Viedeň, vznikla Slovenská národná rada ako najvyšší pol. a voj.

orgán
1848, 18-28.9, prvé samostatné ozbrojené vystúpenie slovákov v moderných dejinách
1849, rakúsky cisár porazil maďarské povstanie pri Világoši
1848, nástupca Karola X Ľudovít Filip Orleánsky vydal zákaz verejných zhromaždení-banket
1850,13.9, Uhorsko, A.Bach vydal nariadenie o dočasnom usporiadaní politickej správy Uhorska- Provizórium
1851, za samovládcu vo Franc. sa vyhlásil Ľudovít Napoleon(NapoleonIII)
1852, Uhorsko, Martin Hattala vydal v Bratislave Krátku mluvnicu slovenskú
1853-1856, Rusko výpravy na Balkán, európske mocnosti sa z obáv pridali k Turkom, Krymská vojna
1854,USA, vznikla republikánska strana farmárov a buržoázie
1856, mierová zmluva, Paríž, Rusko utrpelo veľké straty
1859, sardínsky kráľ Viktor Emanuel II spolu s Napoleonom III vypovedal vojnu Rakúsku, vyhrali(Garibaldi)
1860, uhorsko, cisár vyhlásil októbrový diplom, v ktorom sa vzdal absolutisckej moci a vymedzil zásady budúcej ústavy
1860, USA, predstavitela republikánskej strany zvolili za prezidenta Abrahama Lincolna
1861, Rusko, na tróne Alexander II, reformy, Manifest o zrušení nevoľníctva
1861,6-7.6, Turčiansky Svät. Martin, slovenské požiadavky -Memorandum Slovenského Národa
1861-1870, Uhorsko, časopis Pešťbudínske vedomosti
1861, Viktor Emanuel talianskym kráľom
1861, USA, vypukla občianska vojna
1862,USA, zrušenie otroctva
1862, Nemecko, Wilhelm I vymenoval za kancelára Otta von Bismarca
1863-1864, povstanie v Poľsku, potlačené, ruská expanzia smerom na východ
1863, založená Matica slovenská a 3 gymnázia
1864, Prusko s Rakúskom napadli Dánsko a odňali mu Šlezvicko a Holštýnsko
1865,USA, vojsko Severu dobylo Richmond a Juh sa vzdal
1866, zjednotenie Talianska(bez Ríma)
1866, Nemecko vyvolalo vojnu s Rakúskom(prusko-rakúska vojna)
1867, Rakúsko-maďarské vyrovnanie(dualizmus)
1868, Uhorsko, Národnostný zákon
1868, Uhorsko, J.N.Bobula začal v Pešti vydávať slovenské noviny, ktoré sa stali orgánom Novej školy
1870, Pešťbudínske vedomosti sa zmenili na Národné noviny, ktoré sa stali orgánom Slovenskej národnej strany
1870, Uhorsko, maďarčina ako povinný predmet do všetkých základných škôl
1870, prusko-francúzka vojna, Franc.

prehrali, nemecké cisárstvo zvrhnuté, vznik Nemeckej ríše, vo Francúzku nastolená republika
1871, vyhlásené Nemecké cisárstvo(zásluhou Pruska)
1871, Vatikán sa pridal k zjednotenému Taliansku
1874, 3 gymnázia zatvorené
1874, Uhorsko, panovník podpísal nový zákon uhorského snemu o volebnom práve(5-7% malo právo voliť)
1875, zatvorená MS
1877, Rusko- turecká vojna
1878, Berlínsky kongres, výsledy vojny
1879, spojenie Rak-Uh s Nemeckom
1882, Rak-Uh+Nemecko+Taliansko=)Trojspolok
1881, Francúzko sa zmocnilo Tunisu(ohnisko)
1883, tajná dohoda medzi Ruskom a Francúzkom
1883, Nitra, Hornouhorský vzdelávací maďarský spolok(FEMKE)
1885, Budapešť, uhorskokrajinský slovenský vzdelávací spolok
1893, Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť
1894, Japonsko napadlo Čínu
1896, Uhorsko, v Prahe založili slovakofili a členovia Detvana Československú jednotu
1898-1904, vychádzal časopis Hlas(V.Šrobár, P.Blaho, F.Houdek, M.hodža)
1900, Čína, povstanie boxerov, ľudové povstanie
1902,31.5, Afrika, koniec búrskych vojen, VB definitívne ovládla južnú Afriku
1904, 8.4, Anglicko a Francúzko podpísali "srdečnú dohodu"
1907,27.10, Uhorsko, Černovská tragédia
1907, Rusko+ Francúzko+Anglicko=)Dohoda
1907, Holandsko,Haag, odzbrojovacia konferencia
1912, 1.balkánska vojna
1913, 2.balkánska vojna
1913, Slovenská ľudová strana
1914, 28.6, atentán na Františka Ferdinanda D´Este
1914, 28.7, R-U vypovedalo vojnu Srbsku
1915, Clevelandská dohoda, uzatvorili ju České národné združenie a Slovenská liga
1916, Francúzko, Verdun, zbytočná vojna
1916, Rusi opanovali Halič a Bukovinu, tzv. Brusilovova ofenzíva
1917, 12.3, prevrat, vytvorenie dočasného výboru Štátnej dumy, 15.3, Rusko cár MikulášII odstúpil, revolúcia
1917, marec, USA vstúpilo do vojny s Nemeckom
1917, apríl, Rusko, uchopenie moci boľševikmi a nastolenie diktatúry proletariátu
1918,3.3, Brest-litovský mier, výhodný pre Nemecko a R-U
1918, 11.11, Compiegne, Nemecko podpísalo prímerie s mocnosťami Dohody
1918, 31.5, Pittsburská dohoda, dohoda medzi českými a slovenskými krajanskými spolkami
1918, 28.10, vyhlásená Česko-slovenská republika
1918, 30.10, Deklarácia slovenského národa, Martin, založená SNR
1918, 6.1, Praha, Trojkráľová deklarácia, vyhlásenie českých poslancov požadujúce vytvorenie samostatného ČS štátu
1918, 16.10, Washingtonská deklarácia, vyhlasovala samostatnosť ČSR, hlavné zásady, vypracoval ju T.G.Masaryk
1919,18.1, Versailská mierová konferencia
1919, 1.1, ČS, V.Šrobár vydal nariadenie o obnovení Matice slovenskej
1919,4.3, vznikla na Slovensku Komunistická internacionála
1919,16.4, dočasné Národné zhromaždenie prijalo zákon o pozemkovej reforme
1920, 29.2, schválená ústava Česko-slovenskej republiky
1920, Ženeva, začiatok činnosti Spoločnosti národov
1920, 4.6, Trianonská zmluva, mierová zmluva medzi Maďarskom a krajinami Dohody
1920-1921, ČSR, Rumunsko, Juhoslávia, Malá dohoda, obrana proti Maďarom a Habsburgovcom
1921, uzákonený Gentský systém, podpora prostredníctvom odborových organizácii
1921-1938, vojensko- politická aliancia ČSR, Juhoslávie a Rumunska
1921, december, India, vznik hnutia "nespolupráce s koloniálnym režimom" vedené Mahátmom Gándím
1922, Agrárna strana sa zlúčila so slovenskou roľníckou stranou a prijala názov republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu.
1922, vznikla skupina DAV
1922, Janov, medzinárodná finančná konferencia
1924, 25.1, ČSR a Francúzko podpísali zmluvu v Paríži, zaviazali sa prijať opatrenia v prípade ohrozenia
1924, Dawesov plán, medzinárodný hospodársky plán
1925.

5-16.10, medzinárodná konferencia ministrov vo švajčiarskom Locarne, medzinárodné záruky na versaillské hranice Nemecka s Francúzkom a Belgickom(Rýnsky garančný pakt)
1928, prijatá zmluva Modus Vivendi upravujúca vzťahy ČSR s Vatikánom
1928, Briand-Kellogov pakt, namiesto ozbrojeného konfliktu sa mali spory riešiť zmierovacím súdom
1933, Hitler sa stal ríššskym kancelárom
1934, "noc dlhých nožov", Hitler dal povraždiť politických odporcov
1935, Norimbergské zákony, rasistické zákony Nemecka
1938, 29.9, Mníchovská dohoda(Anglicko, Francúzko,Nemecko)
1938, november, Viedenská arbitráž, oklieštenie Slovenska
1938, 6.10, Žilina, vyhlásená autonómia Slovenska, Tiso ministerským predsedom
1939, 13.3, Tiso pozvaný do Berlína na rokovanie s Hitlerom, buď, alebo
1939, 14.3, vznikla prvá SR, na pokyn Emila Háchu vyhlásená samostatnosť Slovenska, Tiso prezidentom
1939, 23.3, Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom
1939, 1.9, začiatok vojny, útok na Poľsko(Gleiwitz)
1939, 17.9, Sovietsky útok na Poľsko, vojnové zločiny(postrieľanie zajatých poľských dôstojníkov v Katyni)
1940, jún, Sovietsky zväz okupuje baltské republiky
1940, 9.4, Nemecko útočí na Dánsko a Nórsko, Nemci získali prístav Narvik
1940, máj, Nemci útočia na Nizozemsko, Belgicko, Luxemburgsko, smerujú na Francúzko
1940, 14.6, Nemci vstúpili do Paríža
1940,27.9, Pakt troch mocností(Os Berlín-Rím-Tokio)
1941,august, Roosevelt s Churchilom podpísali Atlantickú chartu(program zničenia fašistickej tyranie)
1941,7.12,japonské lietadlá napadli bez vyhlásenia Pearl Harbor, 8.12 USA vstúpili do vojny
1941, 22.7, operácia Barbarossa, útok na Sovietsky zväz
1941,Slovensko, sústavné vytláčanie Židov,protižidovské opatrenia zhrnul Židovský kódex
1942,3-7.6, bitka pri Midway, zadržala japonský postup
1942, 1.1, 26 štátov podpísalo Deklaráciu spojených národov, Washington
1943, október, Moskva, sformovala sa veľká trojka(Stalin,Roosevelt,Churchil)
1943,28.11-1.12, Teheránska konferencia(USA,ZSSR,VB), otázka otvorenia druhého frontu
1943,Slovensko, dve skupiny opozície(občianska a komunistická) sa spojili, Vianočná dohoda
1944, 6.6, vylodenie spojencov v Normandii
1944, 29.8, začatie ozbrojeného povstania, jadrom bola Prvá československá armáda
1944, 1.9, Deklarácia slovenskej národnej rady, začiatok SNP a jeho politické ciele
1944, 20.9, sovietske vojská prekročili Karpatský hrebeň, 6.10 vstúpili do oblasti Duklianskeho priesmyku
1945, 4-11.2, Krymská konferencia(veľká trojka- Churchill, Roosevelt, Stalin), Jalta
1945 Dekréty prezidenta E.Beneš
1945, 5.4,Košický vládny program
1945, 8-9.5, Berlín, podpísaná kapitulácia Nemecka
1945, 26.6, San Francisco, Na ustanovujúcej konferencii OSN bola podpísaná Charta OSN
1945, 6.8,9.8., atómové bomby na mestá Hirošimu a Nagasaki
1945,2.9 Japonsko podpísalo kapituláciu
1945,17.7.-2.9., Postupimská konferencia(Stalin,Truman,Atlee), ustanovený medzinárodný orgán - Rada ministrov zahraničných vecí(USA,ZSSR,VB,Francúzko,Čína)
1945, 20.9-1.10, Norimbergský proces(24 fašistov)
1945, 26.6, založené OSN, sídlo v New Yorku
1946, USA, Churchil v preveje upozorňuje na " železnú oponu"
1946-1954, Vojna vo Vietname, občianska vojna medzi južným a severným Vietnamom
1947, 15.8, vyhlásená nezávislosť Indie a Pakistanu
1947, USA, vyhlásená Trumanova doktrína(zadržiavanie komunistickej ideológie)
1947,jún, vyhlásený Marshallov plán
1948, Všeobecná deklarácia ľudských práv
1949, založené NATO
1949, rozdelenie Nemecka na dva útvary: Nemecká spolková republika a Nemecká demokratická republika
1950, Kórejská vojna
1953, prímerie v Kórei
1954, Alžírska vojna
1961, Berlínska kríza, postavený berlínsky múr
1962, Kubánska kríza
1975, víťazstvo severného Vietnamu a spojenie oboch častí krajín do jedného štátu
1979, Afganistan, ZSSR vnikol na územie Afganistanu, Carterova doktrína
1985-1989, ZSSR, obdobie perestrojky Michaila Gorbačova
1989, Malta, vrcholná schôdzka predstaviteľov ZSSR a USA
1990, Nemecko definitívne zjednotené
1991, Perzský záliv, operácia "púštna búrka"
1991, rozpad ZSSR.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?