Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou

Úloha č .1: Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou
Teória:
Chloridy sú bežnou súčasťou všetkých prírodných, pitných, splaškových aj priemyselných vôd. Argentometrické stanovenie chloridov je založené na titrácii vody odmerným roztokom dusičnanu strieborného v neutrálnom alebo mierne kyslom prostredí(pH od 6,5 do 10,5), kedy dochádza k vzniku málorozpustného chloridu strieborného(Ks= 1,56.10-10 mol2.dm-6). Koniec titrácie je indikovaný chrómanom draselným.Pri stanovení prebiehajú tieto reakcie:

Ag+ + Cl- → AgCl
2Ag + CrO42- → Ag2CrO4

Zrazenina chloridu strieborného je biela a chrómanu strieborného je červenohnedá. Chróman strieborný je rozpustnejší než chlorid strieborný, preto pri titrácii prebieha najskôr reakcia medzi chloridovými aniónmi a striebornými katiónmi a v roztoku sa tvorí biela zrazenina. až po vyzrážaní všetkých chloridových aniónov t.j. v bode ekvivalencie prebehne reakcia strieborných katiónov s chrómanovými anónmi a v titračnej banke vznikne červenohnedá zrazenina chrómanu strieborného.
Potreby a pomôcky:
titračné banky, pipety, byrety
Chemikálie: 0,05M roztok AgNO3 , 5% roztok K2CrO4
Pracovný postup:
Do titračnej banky sme odmerali 100ml vzorky vody a pridali sme 1ml roztoku chrómanu draselného. Za neustáleho miešania sme titrovali odmerným roztokom dusičnanu strieborného do prvého prechodu žltého sfarbenia na oranžovohnedé.
Spracovanie výsledkov:
Hmotnostná koncentrácia chloridových iónov [mg.l-1] sa vypočíta podľa vzťahu:

k(Cl-) = ft. c(AgNO3). (Ve – Vs). M(Cl-)
Vv
kde ft je titračný faktor(1)
c(AgNO3) je mólová koncentrácia odmerého roztoku AgNO3
Ve je spotreba odmerného roztoku AgNO3
Vs je spotreba odmerného roztoku AgNO3
Vv je objem vzorky
M(Cl-) je mólová hmotnosť chloridového aniónu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?