Chémia Neutralizačná titrácia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Neutralizačná titrácia

Dátum: 25.4.2003
Meno: Miroslav Almáši
Trieda: 1.B
Úloha: Zistiť presnú koncentráciu kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a hydroxidu sodného
(NaOH).
Teoretický úvod: Do titračnej banky z neutrálneho skla odpipetujeme presný objem roztoku
analyzovanej látky a pridáme niekoľko kvapiek indikátora. Za neustáleho krúživého
pohybu pridávame z byrety odmerný roztok. Roztok pridávame pomaly, aby sme
mohli reakciu neprestajne kontrolovať. Ku koncu titrácie pridávame roztok po
kvapkách a vždy vyčkávame až nastane reakčná rovnováha. Zásadne titrujeme na
dobre osvetlenom mieste a zmenu sfarbenia pozorujeme proti bielemu podkladu. Pri
titrácii použijeme také množstvo látky, aby spotreba odmerného roztoku bola asi 10
až 30 ml. Toto množstvo platí pri použití najbežnejších byriet s objemom 50 ml
delených po 0,1 ml. Pri práci s mikrobyretou použijeme množstvo päťkrát až
desaťkrát menšie.
Pomôcky: pipeta, byreta, kužeľová banka, titračná banka, filtračný lievik, stojan, držiak,
svorka
Chemikálie: tetraboritan sodný (Na2B4O7), kyselina chlorovodíková (HCl), hydroxid sodný
(NaOH), brómtymolová modrá
Postup: Pripravíme si odmerný roztok základnej látky tetraboritanu sodného s molaritou
0,05 M (molarita – udáva počet molov v litri). Určíme presnú koncentráciu kyseliny
chlorovodíkovej neutralizačnou titráciou pomocou 10-ich ml vopred pripraveného
tetraboritanu sodného, ktorý dáme do titračnej banky a pridáme niekoľko kvapiek
brómtymolovej modrej. Do byrety dáme kyselinu chlorovodíkovú. Titrujeme
roztokom kyeliny chlorovodíkovej do žltého sfarbenia.
Do titračnej banky dáme 10 ml roztoku hydroxidu sodného s neznámou koncen-
táciou. Pridáme niekoľko kvapiek brómtymolovej modrej a titrujeme roztokom
kyseliny chlorovodíkovej s neznámou koncentráciou do žltého sfarbenia.


Výpočty:

Na2B4O7 + 2HCl  2NaCl + H2B4O7

Z uvedenej chemickej rovnice vyplýva:
1/2n(HCl) = n(Na2B4O7)
c(Na2B4O7) = 0,05 mol.dm-3
Keď platí: V(Na2B4O7) = 10 cm3
c(Na2B4O7). V(Na2B4O7) = 2c(HCl). V(HCl) V(HCl) = 11,5 cm3
c(HCl) = 2. c(Na2B4O7). V(Na2B4O7) / V(HCl)
c(HCl) = 2. 0,05 mol.dm-3.

10 cm3 / 11,5 cm3
c(HCl) = 1 / 11,5 mol.dm-3
c(HCl) = 0,087 mol.dm-3


NaOH + HCl  NaCl + H2O

Z uvedenej chemickej rovnice vyplýva:
n(HCl) = n(NaOH)
c(HCl) = 0,087 mol.dm-3
Keď platí: V(HCl) = 10,9 cm3
c(HCl). V(HCl) = c(NaOH). V(NaOH) V(NaOH) = 10 cm3
c(NaOH) = c(HCl). V(HCl) / V(NaOH)
c(NaOH) = 0,087 mol.dm-3. 10,9 cm3 / 10 cm3
c(NaOH) = 0,9483 / 10 mol.dm-3
c(NaOH) = 0,09483 mol.dm-3


Koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej je 0,087 mol.dm-3 a koncentrácia hydroxidu sodného je 0,09483 mol.dm-3.

Záver: Neutralizačná titrácia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?