Chémia Dôkaz fyzikálnej a chemickej zmeny látok. Delenie zmesí

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Dôkaz fyzikálnej a chemickej zmeny látok. Delenie zmesí

NÁZOV: Dôkaz fyzikálnej a chemickej zmeny látok. Delenie zmesí

TEÓRIA: Zmes je sústava zložená zo súborov rozličných častíc (atómov, molekúl,
iónov).
Zmesy rozdeľujeme na:a) rovnorodé - homogénne
b) rôznorodé - heterogénne
Ak je v sústave len jedna látka a všetky jej častice sú rovnaké, je to che-
micky čistá látka - chemické individuum. Tvoria ho prvky a zlúčeniny. Vlastnosti látok charakterizujeme chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami,
ako sú napr. tvrdosť, farba, skupenstvo, hmotnosť - fyzikálne vlastnos-
ti a reaktivita, elektronegativita, oxidačné číslo, chemická väzba - che-
mické vlastnosti.
Fyzikálnym zásahom dochádza k chemickej zmene a chemická zmena vy-
voláva zmenu fyzikálnych vlastností.

ÚLOHA č.1: Rozklad dichromanu amónneho
POMOCKY: skúmavka, držiak na skúmavku, kahan, zápalky, ochranný štít, che-
mická lyžička
CHEMIKÁLIE: dichroman amónny
POSTUP: Do skúmavky sme nasypali niekoľko kryštálikov dichromanu amónneho a
skúmavku sme opatrne zahrievali v plameni kahana. Ochranný štít sme
použili ako ochrannú pomôcku na oči. ZÁVER: Oranžovo sfarbený kryštalický dichroman amónny sa zahriatím rozložil na
zelenosivý práškový oxid chromitý, dusík a vodnú paru podľa chem. rovnice:
(NH4)2 Cr2O7 - Cr2O3 + N2 + 4H2O

ÚLOHA č.2: Oddeľovanie zmesí filtráciou, sublimáciou, kryštalizáciou a destiláciou. a) filtrácia vodného roztoku CuSO4 a Fe-pilín - heterogénna zmes
b) sublimácia naftalénu - homogénna zmes
c) kryštalizácia vodného roztoku CuSO4 - homogénna zmes
d) destilácia vodného roztoku KMnO4 - homogénna zmes
POMOCKY: kovové stojany, filtračný kruh, filtračný lievik, filtračný papier, sklenené
tyčinky, kadičky, azbestové sieťky, trojnožky, kryštalizačná miska,
elektrický varič, kahan, hodinové sklíčko, frakčná banka, chladič a zátky
CHEMIKÁLIE: voda, naftalén, železné piliny, CuSO4. 5H2O
POSTUP: a) Filtrácia - pripravili sme si heterogénnu zmes vodného roztoku modrej
skalice a železných pilín. Zmes sme prefiltrovali na filtračnom
zariadení.

b) Sublimácia - na hodinové sklíčko sme nasypali niekoľko kryštálikov naf-
talénu. Počas zahrievania začal naftalén sublimovať v po-
dobe bieleho plynu, ktorý sa vyzrážal na pevné kryštíliky
na stenách lievika.
c) Kryštalizácia - získaný filtrát vodného roztoku CuSO4 pri časti a) sme
preliali na kryštalizačnú misku. Zahrievaním sme odparo-
vali na polovičné množstvo a nechali sme voľne kryštali-
zovať.
d) Destilácia: do frakčnej banky sme naliali 100cm3 vodného roztoku
KMnO4 a pripojili na chladič. Získali sme zostavenú apara-
túru, ktorú sme začali zohrievať a získali sme čistú H2O a
manganistan draselný zostal na dne banky.
ZÁVERY: a) Filtrácia je jednou z metód, ktorá sa používa na oddeľovanie hetero-
génnych zmesí.
b) Sublimácia je fyzikálna metóda, ktorá sa používa na prečistenie látok - heterogénnych zmesí. Podstata spočíva v zmene skupenstva (pevná
látka - +C - PLYN - -C - PEVNÁ LÁTKA)
c) Kryštalizácia je fyzikálna metóda, ktorou sa oddeľujú homogénne zme-
sy (rozpustná kryštalická látka + rozpúšťadlo) na základe odparova -
nia rozpúšťadla.
d) Destilácia je fyzikálna metóda, ktorou sa oddeľujú homogénne zmesy
na základe rozdielneho bodu varu. Získaná kvapalina sa nazýva desti-
lát.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?