Charakteristika prepravy a jej rozdelenie medzinárodných zmlúv

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Charakteristika prepravy a jej rozdelenie medzinárodných zmlúv

1. Charakteristika prepravy a jej rozdelenie medzinárodných zmlúv

Železničná preprava je súhrn činností, ktorými železnica v rámci prepravného vzťahu uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí podľa ustanovených železničných prepravných podmienok.
Medzinárodná preprava za hranice štátu podľa medzinárodných prepravných podmienok, pričom stanica odosielacia a stanica určenia ležia na území rôznych štátov. Medzinárodná preprava je preprava zásielok podaných s medzinárodným nákladným listom, ktorá sa delí na prepravu:
CIM – podľa „Zmluvy o medzinárodnej železničnej preprave tovaru“
SMGS – podľa „Dohody o medzinárodnej preprave tovaru“
Vnútroštátna preprava uskutočňovaná vo vnútri určitého štátu podľa vnútroštátnych prepravných podmienok.Vnútroštátna preprava je preprava zásielok zo staníc, do staníc ŽSR /ďalej len železnica/, po tratiach železnice a po peážnych tratiach.

Železničná preprava podľa vecnej platnosti prepravných podmienok:
preprava cestujúcich – je preprava osôb a ich ručných batožín zo stanice nástupnej do stanice cieľovej,
preprava cestovných batožín – premiestnenie predmetov cestujúceho oddelenie spravidla v služobnom vozni, môžu to byť len predmety, ktoré možno ľahko nakladať a svojimi rozmermi,
preprava spešnín – premiestňovanie predmetov, ktoré možno ľahko nakladať a vykladať. Železničná preprava podľa miestnej platnosti:
Vnútroštátna preprava, pre ktorú platia vnútroštátne prepravné podmienky a na jej vykonaní. Rozlišujeme:
 miestnu,
 priamu,
 nepriamu,
 peážnu.
Medzinárodná preprava, pre ktorú platia medzinárodné prepravné podmienky a na jej vykonaní sa podieľajú aj železnice iných štátov.

Rozlišujeme ju na prepravu:
susedskú
 vývoznú,
 dovoznú,
 tranzitnú,
 INTERFIGO,
 priamu,
 zväzovú,
 prípojnú.
Formy a druhy medzinárodnej železničnej prepravy:
 začína na území jedného a končí na území iného štátu,
 uskutočňuje činnosťou najmenej dvoch štátov,
 platia pre ňu jednotné prepravno- právne podmienky dohodnuté medzinárodnou zmluvou,
 vykonáva sa na základe jednej prepravnej zmluvy, ktorej zjednanie sa dokumentuje jednou prepravnou listinou.
Formy medzinárodnej železničnej prepravy:
Medzinárodná železničná preprava možno vykonávať na základe 2 foriem:
 nepriamo,
 priamo.
Z prepravného hľadiska môže byť účel, ktorému slúži:
 jedinou prepravou, čo je forma priamej prepravy,
 dva alebo viac na seba nadväzujúcimi prepravami.

Priama medzinárodná železničná preprava:
1) Varšavské dohody
Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Dohoda o medzinárodnej preprave cestujúcich (SMPS)
Štáty: Albánsko, Bulharsko, Maďarsko, Vietnam, Nemecko, Čína, Kórea, Mongolsko, Poľsko, Rumunsko, Česko
1) Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave COTIF (Bernské dohody) zmluva je v depozite vo Švajčiarsku. Obsahuje:
 Základný dohovor
 Prípojka A – CIV
 Prípojka B – CIM
Prílohy: - preprava nebezpečného tovaru RID – prípojka B
 preprava kontajneroch - RICO
 preprava vo vozňoch prepravcov RIP
 preprava vo vozňoch prepravcov RIP
 preprava spešnín RIEx

Nepriama medzinárodná železničná preprava:
Dochádza:
 pri medzinárodnej preprave od hranici ku hranici, pre ktorú platia postupne prepravné poriadky rôznych krajín pre vnútroštátnu prepravu
 pri medzinárodnej preprave, pre ktorú platia postupne rôzne prepravné poriadky pre priamu medzinárodnú žel. prepravu
 pri medzinárodnej žel. preprave, pre ktorú je zo strany prepravcu platnosť rôznych prepravných poriadkov zámerne dohodnutá ako prostriedok ku dosiahnutiu určitých výhod
V súčasnosti má väčší význam nepriamy medzinárodný styk, ku ktorému dochádza v súvislosti s existenciou dvoch prepravne právnych režimov priameho medzinárodného žel. prepravného styku a to režimu podľa : varšavskej dohody a COTIF

Druhy medzinárodnej železničnej prepravy:
Rozdeľujeme ich podľa základných prepravno - právnych druhov prepravy: cestujúcich, cestovných batožín, spešnín, tovaru


1.1 Medzinárodné zmluvy a ich druhy

Medzinárodná zmluva je dohoda medzi subjektami medzinárodného práva, ktorou sa zakladajú, menia alebo rušia ich vzájomné práva a záväzky podľa medzinárodného práva.
Podľa formy uzavretia:
 zmluvy písomné a ústne,
 zmluvy verejné a tajné,
 zmluvy zjednané v jednom dokumente alebo výmenou nót,
 zmluvy prezidentské, vládne a rezortné.

Podľa počtu zmluvných strán:
 dvojstranné,
 viacstranné,
 mnohostranné,
 univerzálne.

Podľa možnosti pristúpenia tretieho štátu:
 otvorené,
 zavreté,
 polootvorené.

Podľa obsahu:
 politické a hospodárske,
 právotvorné a kontraktuálne.

Podľa doby trvania:
 krátkodobé,
 dlhodobé.

Podľa formy sú medzinárodné zmluvy:
 písomné,
 verejné,
 zjednané v jednom dokumente,
 vládne a rezortné.

Podľa počtu zmluvných strán:
 mnohostranný.

2.

Charakteristika nákladného listu
2.1 Nákladný list vnútroštátnej prepravy

Nákladný list

Pri podaní zásielky na prepravu je odosielateľ povinný odovzdať železnici riadne vyplnený nákladný list.
Nákladný list je tlačivo stanoveného vzoru a rozmerov, ktoré vydáva železnica a predáva za stanovenú cenu.
Prepravca, ktorý podáva na prepravu pravidelne väčšie množstvo zásielok, môže po dohode so železnicou používať nákladný list s natlačenými zápismi odosielateľa.
Nákladný list, ktorého vzor a spôsob vyplňovania je uvedený v prílohe 3, pozostáva z 5 dielov:
 účtovný list (1. diel nákladného listu)
 nákladný list (2. diel nákladného listu)
 odberný list (3. diel nákladného listu)
 druhopis účtovného listu (4. diel nákladného listu)
 druhopis nákladného listu (5. diel nákladného listu).
Nákladný list je dokladom na určenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z prepravnej zmluvy.

Nákladný list musí byť vyplnený na všetkých dieloch podľa predtlače. Údaje v nákladnom liste musia byť napísané priepisom paličkovým písmom, a to guľkovým perom, písacím strojom, alebo tlačou vo všetkých dieloch čitateľne. Opravy zápisov odosielateľa v nákladnom liste nie sú povolené.
Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť svojich zápisov v hrubo orámovanej časti nákladného listu, čo potvrdí pečiatkou a podpisom.
Ak odosielacia stanica ešte pred uzatvorením prepravnej zmluvy zistí, že zápisy v nákladnom liste sú:
- nesprávne, odmietne prijať nákladný list,
- neúplné, požiada odosielateľa o ich doplnenie.
Železnica je oprávnená kedykoľvek preskúmať obsah zásielky, či súhlasí so zápismi v nákladnom liste a či sú splnené ustanovenia tohto poriadku, prípadne podmienky, zmluvne dohodnuté medzi prepravcom a železnicou.
K preskúmaniu obsahu zásielky železnica prizve odosiela teľa alebo prijímateľa ( podľa toho, či sa zásielka nachádza v odosielacej stanici, alebo v stanici určenia).
Ak sa prizvaný nedostaví, preskúmanie sa vykoná v prítomnosti inej osoby, ktorá nie je zamestnancom železnice.
V nácestnej stanici môže železnica preskúmať obsah zásielky, ak to vyžadujú potreby železničnej prevádzky, právne predpisy orgánov štátnej správy, alebo rozhodnutia štátnych orgánov.
O preskúmaní obsahu zásielky spíše príslušná stanica všeobecnú zápisnicu, v ktorej uvedie príčinu a výsledok preskúmania. O jej spísaní vykoná záznam v nákladnom liste.Kópiu všeobecnej zápisnice pripojí stanica k nákladnému listu.
V prípade straty nákladného listu počas prepravy vydá železnica prijímateľovi náhradný nákladný list.
S jedným nákladným listom je možné podať na prepravu:
- tovar naložený na viacerých vozňoch, ak ide o nedeliteľné predmety, ktoré pre svoje rozmery nemožno naložiť do jedného vozňa,
- viac vozňov naložených s rovnakým druhom tovaru za podmienok, že vozňové zásielky sú od jedného odosielateľa určené jednému prijímateľovi, do jednej stanice určenia a sú podané v ucelenom vlaku, alebo v skupinách päť a viac vozňov.

Prílohou nákladného listu bude výkaz vozňových zásielok vyhotovený odosielateľom na predpísanom tlačive, v počte zhodnom s dielmi nákladného listu.
Ochranný vozeň pridaný k zásielke sa musí podať na prepravu so samostatným nákladným listom.
Pri preprave nebezpečného tovaru platí Príloha l k tomuto poriadku. V jednom vozni môže byť prepravovaný tovar s iným druhom tovaru len ak to dovoľuje uvedená príloha.
Pri preprave nebezpečných odpadov (NO) neoddeliteľnou súčasťou nákladného listu je :
- sprievodný list nebezpečených odpadov,
- havarijný plán, obsahujúci opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v prípade havárie,
- vyhlásenie prijímateľa, že zásielku v stanici určenia odoberie.
V nákladnom liste pod pomenovaním tovaru musí odosielateľ uviesť dodatok, že v prípade prekážky pri dodaní sa zásielka vráti odosielateľovi, ktorý je povinný ju prevziať. Spiatočné dovozné a všetky poplatky spojené so zmenou prepravnej zmluvy vyúčtuje železnica odosielateľovi.
Sprievodný ist NO je tlačivo ŠEVT 01 304 0 (MŽP SR), ktorý tvorí 6 strán s rovnakým obsahom. Údaje sa vypisujú postupne počas prepravy podľa pokynov uvedených na poslednej strane tlačiva. Stĺpce 5,6,7 a 9 vyplňuje odosielacia stanica.
Štvrtú stranu tlačiva potvrdenú prijímateľom si ponecháva stanica určenia na evidenciu prepravovaných nebezpečných odpadov.

PRÍLOHA 3
Vzor nákladného listu a jeho vyplňovanie.

A. VŠEOBECNE
1. Vzor nákladného listu tvorí zložka piatich číslovaných dielov, a to:
l.diel: účtovný list - sprevádza zásielku do stanice určenia a je podkladom pre účtovné účely železnice
2.diel: nákladný list - sprevádza zásielku do stanice určenia, ktorá ho po dodaní zásielky vydá prijímateľovi
3.diel: odberný list - sprevádza zásielku do stanice určenia, kde zostáva uložený
4.diel: druhopis účtovného listu - stanica, ktorá účtuje prepravné, zasiela ho platiteľovi
5.diel: druhopis nákladného listu - odosielacia stanica ho vydá odosielateľovi po prevzatí zásielky na prepravu
Všetky diely nákladného listu sú spojené na hornom okraji.
2. Vyplňovanie nákladného listu:
-odosielateľ predloží v odosielacej stanici správne vyplnený nákladný list v hrubo orámovanej časti vo všetkých dieloch podľa predtlače. Údaje musia byť napísané čitateľne priepisom, a to paličkovým ísmom, guľkovým perom, písacím strojom alebo tlačou vo všetkých dieloch.
Po potvrdení nákladného listu zamestnanec železnice oddelí druhopis nákladného listu a vydá ho odosielateľovi. Nákladný list, účtovný list a odberný list vždy sprevádzajú zásielku do stanice určenia. Druhopis účtovného listu odošle platiteľovi tá stanica, ktorá vyučtováva dovozné (prepravné).
3. Nákladné listy vydáva železnica a predáva ich v staniciach za stanovenú cenu.
4.

Doplnkový list
- sa vystavuje, ak nákladný list nepostačuje na zapísanie požadovaných údajov odosielateľa a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť. Musí mať rovnaké rozmery ako nákladný list. Počet listov sa musí zhodovať s počtom dielov nákladného listu, ku ktorému sa doplnkový list vystavuje. Odosielateľ vystaví doplnkový list tak, že čistý papier označí "Doplnkový list k nákladnému listu č." a zapíše text spolu s číselným označením stĺpcov, ktoré je potrebné doplniť. Doplnkový list vystavený odosielateľom potvrdí odosielateľ i železnica. Doplnkový list sa vypisuje priepisom a pripojí sa ku každému dielu nákladného listu. Zaznamená sa do stĺpca 17.
B.VYPLŇOVANIE NÁKLADNÉHO LISTU ODOSIELATEĽOM

1. Vozňová zásielka: Odosielateľ krížikom označí druh prepravy vozňovej zásielky.
2. Spešnina: Odosielateľ krížikom označí druh prepravy spešniny .
3. Odosielateľ: Odosielateľ zapíše celé meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu, svoje telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
4. IČO odosielateľa: Odosielateľ uvedie svoje identifikačné číslo.
5. DIČ/DRČ odosielateľa: Odosielateľ uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo daňové registračné číslo (DRČ).
6. Prijímateľ: Odosielateľ presne označí prijímateľa, celé meno a priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
7. IČO prijímateľa: Odosielateľ uvedie IČO prijímateľa.
8. DIČ/DRČ prijímateľa: Odosielateľ uvedie daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo daňové registračné číslo (DRČ) prijímateľa.
9. Platiteľ: Ak platcom prepravného je odosielateľ, prijímateľ alebo tretí subjekt:
- právnická osoba registrovaná v obchodnom registri uvedie úplný obchodný názov, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu, telefaxu,
- fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapíše meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu,
- fyzická osoba zapíše meno, adresu, rodné číslo, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
10.IČO platiteľa: Odosielateľ uvedie IČO platiteľa.
11.DIČ/DRČ platiteľa: Odosielateľ uvedie DIČ alebo DRČ platiteľa.
12.Informácie pre prijímateľa: Odosielateľ uvedie údaje týkajúce sa zásielky nezáväzné pre železnicu.
13.Stanica určenia a miesto dodania: Odosielateľ uvedie stanicu určenia, do ktorej sa má zásielka prepraviť, a to presným a úplným tarifným názvom uvedeným v Zozname železničných staníc v SR.

Ak je zásielka určená vlečkárovi, alebo užívateľovi zložišťa, doplní sa pod názov stanice určenia názov vlečky alebo zložišťa.
14.Evidenčné číslo stanice určenia: Odosielateľ uvedie evidenčné číslo stanice podľa Zoznamu železničných staníc v SR.
15.Pomenovanie tovaru, označenie, počet, druh obalu: Odosielateľ uvedie počet kusov každého druhu tovaru a druh obalu. Ak je tovar voľne ložený bez obalu, zapíše sa "Voľne ložený". Pomenovanie tovaru sa zapíše v súlade s názvom tovaru uvedeným v Harmonizovanej nomenklatúre tovaru (NHM). Ak odosielateľ podáva na prepravu poškodený tovar, pri názve tovaru musí poznamenať druh a rozsah poškodenia. Do tohto stĺpca odosielateľ uvedie tiež číslo technického preukazu dráhového vozidla, čísla a počet plomb, ktoré upevnil na vozni alebo zavesenie vlastných zámkov.
16.PNT: Odosielateľ označí krížikom, ak ide o nebezpečný tovar.
17.Prílohy k nákladnému listu: Odosielateľ uvedie všetky priložené sprievodné listiny (doklady vyžadované orgánmi štátnej správy, doplnkový list, výkaz vozňových zásielok a iné).
18.Iné predpísané a dovolené zápisy: Odosielateľ uvedie predpísané alebo dovolené zápisy, pre ktoré v nákladnom liste nie je stanovené osobitné miesto (meno a priezvisko sprievodcu, ak je zásielka sprevádzaná, názov stanice, v ktorej sa majú plniť predpisy orgánov štátnej správy, návrh, ako sa má naložiť so zásielkou pri prepravnej prekážke, pri nespôsobilosti vozňa, pri prekážke pri dodaní, neplombované otvory na vozni a iné).
19.Počet a druh - prepravné pomôcky ( kontajnery železnice ), výmenné palety: Uvedie sa druh prepravnej pomôcky, značka a číslo prepravnej pomôcky.
20.Číslo vozňa: Uvedie sa dvanásťmiestne číslo vozňa. Pri preprave skupiny vozňov alebo uceleného vlaku prepravovaného na jeden nákladný list sa uvedie počet fyzických vozňov. Všetky čísla vozňov sa uvedú do výkazu vozňových zásielok, ktorého pripojenie sa poznačí v stĺpci 17. Pri vozňoch prepravcov a vozňoch prenajatých sa uvedie P v rámčeku.

Pri spešninách sa číslo vozňa neuvádza.
21.Vlastná hmotnosť vozňa v kg: Uvedie sa hmotnosť vozňa napísaná na vozni.
22.Únosnosť v t: Uvádza sa najvyššia dovolená únosnosť vozňa napísaná na vozni v záťažovej tabuľke.
23.Dohoda o cene: Odosielateľ uvedie číslo dohody o cene.
24.Dohoda o platení v stanici určenia: Odosielateľ uvedie číslo dohody o platení v stanici určenia.
25.PNT číslo: Odosielateľ zapíše číslo nebezpečného tovaru podľa Prílohy l PP ŽSR - NP.
26.Číslo tovaru NHM: Odosielateľ uvedie číslo prepravovaného tovaru v súlade s NHM.
27.Hmotnosť malých a stredných kontajnerov železnice: Odosielateľ uvedie celkovú hmotnosť malých a stredných kontajnerov železnice.
28.Hmotnosť tovaru udaná odosielateľom v kg: Odosielateľ uvedie hmotnosť tovaru vrátane obalov.
29.Vlastník VK: Odosielateľ uvedie vlastníka veľkého kontajnera.
30.Číslo VK: Odosielateľ uvedie celé číslo VK.
31.Počet VK: Odosielateľ uvedie počet VK.
32.Dobierka suma v Sk: Odosielateľ uvedie sumu dobierky v Sk.
33.Odosielateľ zodpovedá za správnosť zapísaných údajov v hrubo orámovanej časti NL a škody spôsobené porušením tejto povinnosti: Tento záznam potvrdí odosielateľ svojím podpisom a pečiatkou, ak ide o právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia, zapíše meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu a čitateľný podpis. Ak ide o fyzickú osobu, zapíše meno a priezvisko, rodné číslo, presnú adresu a čitateľný podpis.
Stĺpce 1-33 vyplňuje odosielateľ, ktorý zodpovedá za správnosť uvedených údajov v nákladnom liste.

VYPLŇOVANIE NÁKLADNÉHO LISTU ZAMESTNANCOM ŽELEZNICE:

34.Evidenčné číslo odosielacej stanice: Uvádza sa číslo stanice podľa Zoznamu železničných staníc v SR.
35.Miesto nakládky: Je údaj, ktorý určuje, kde bola zasielka naložená.
36.Podanie - deň, mesiac, hodina: Uvedie sa deň, mesiac a hodina podania zásielky. Tento údaj musí byť zhodný s údajom na dátumovej pečiatke odosielacej stanice.
37.Podacie číslo: Je číslo v zmysle evidenčných a účtovných dokladov odosielacej stanice.
38.Prvá vlakotvorná stanica: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajoch v nákladnej doprave D 16. Označuje smerovaciu cestu.
39.Posledná vlakotvorná stanica: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajochv nákladnej doprave D 16 - kód poslednej vlakotvornej stanice.
40.Index smeru: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajoch v nákladnej doprave D 16.
41.Miesto vykládky: Je údaj, ktorý určuje, kde bola zásielka vyložená.
42.Dodanie - deň, mesiac, hodina: Uvedie sa deň, mesiac a hodina dodania zásielky. Údaj musí byť zhodný s dátumovou pečiatkou stanice určenia.
43.Dodacie číslo: Je číslo v zmysle evidenčných a účtovných dokladov stanice určenia.
44.Počet vozňov: Uvedie sa celkový počet vozňov prepravovaných na nákladný list.
45.Počet náprav: Uvedie sa celkový počet náprav vozňov.
46.Na preclenie v stanici: Pri tovare určenom na preclenie sa uvedie názov colnice, kde bude zásielka colne odbavená.
47.Povolenie nakládky číslo: Pri zásielkach viazaných na povolenie nakládky sa uvedie číslo povolenia (napr.: mimoriadna zásielka, výnimka zo ZAN).
48.Vyhradený
49.Smer cesty: Uvádzajú sa názvy staníc:
a/ pri mimoriadnej zásielke skutočná prepravná cesta,
b/ v ostatných prípadoch, ak je smerovanie odlišné od Dl6.
50.Hmotnosť tovaru zistená železnicou v kg: Uvedie sa hmotnosť tovaru, ak bola zisťovaná železnicou.
51.Váhová pečiatka: Do tohto stĺpca odtlačí pečiatku:
a/ železnica, ak zisťuje hmotnosť zásielky v stanici,
b/ prepravca, ak zisťuje hmotnosť zásielky na vlastnej váhe s platnosťou železničného váženia.
52.Dátumová pečiatka odosielacej stanice: Odosielacia stanica odtlačí dátumovú pečiatku vo všetkých dieloch nákladného listu.
53.Dátumová pečiatka stanice určenia: Stanica určenia odtlačí dátumovú pečiatku na l.,2.,a 3.

diele nákladného listu.
54.Len železničné záznamy: Uvádzajú sa záznamy železnice, a to napr.: neplynutie dodacej lehoty, zmena prepravnej zmluvy, plomby dané železnicou a pod.
55.Potvrdenie prijímateľa: Prijímateľ potvrdí prevzatie zásielky na odbernom liste, pečiatkou, obchodným názvom, presnou adresou a itateľným podpisom pokiaľ ide o právnickú osobu a fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia; ak ide o fyzickú osobu, zapíše meno a adresu, čitateľný podpis a rodné číslo.
56.Zásielka vydaná: Stanica určenia zapíše dátum a potvrdí výdaj zásielky pečiatkou a podpisom zamestnanca na druhom diele nákladného listu.
57.Vyúčtovanie v odosielacej stanici: Do tejto časti zamestnanec železnice zapisuje dovozné a doplňujúce poplatky, ktoré boli vyúčtované v odosielacej stanici.
58.Vyúčtovanie v stanici určenia: Do tejto časti nákladného listu zamestnanec železnice zapisuje dovozné a doplňujúce poplatky, ktoré boli vyúčtované v stanici určenia.
59.Názov tarify: Zapisuje sa číslo tarify.
60.Tarifné ustanovenie: Uvedie sa 4-miestny kód použitého tarifného ustanovenia podľa Prílohy 2 Sei 2/510.
61.Tarifná vzdialenosť v km: Zapisuje sa tarifná vzdialenosť v kilometroch na tratiach železnice podľa Kilometrovníka pre prepravu tovaru.
62.Tarifná hmotnosť v tonách: Zapisuje sa tarifná hmotnosť v tonách, za ktorú sa počíta dovozné.
63.Dovozné: Zapíše sa dovozné, ktoré železnica vyúčtuje odosielateľovi, prijímateľovi alebo platiteľovi.
64.Mimoriadne zvýšenie/zníženie: Zapisuje sa percento zvýšenia alebo zníženia dovozného.
65.Doplňujúce poplatky : Zapisujú sa všetky doplňujúce poplatky, ktoré sú účtované podľa tarify.
66.Základ pre % DPH: Zapisuje sa suma na výpočet daného % DPH.
67.Suma DPH: Zapisuje sa suma DPH vypočítaná z predchádzajúceho stĺpca.
68.Základ pre % DPH: Zapisuje sa suma pre výpočet iných % DPH.
69.Suma DPH: Zapisuje sa suma iných % DPH.
70.Na úhradu v Sk: Zapisuje sa celková suma na úhradu.
71.Číslo dokladu o zaplatení: Zapisuje sa číslo príjmového dokladu v prípade platby uskutočnenej v hotovosti v odosielacej stanici.
72.Číslo dokladu o zaplatení: Zapisuje sa číslo príjmového dokladu v prípade platby uskutočnenej v hotovosti v stanici určenia.
73.PD celkove: Zapisuje sa súčet všetkých doplňujúcich poplatkov v Sk, vzniknutých pri podaní a výdaji.
74.Prepravné celkove: Zapisuje sa úhrnná čiastka v Sk, vyfakturovaná pri podaní a výdaji zásielky.

2.2 Medzinárodný nákladný list
SPRIEVODNÉ LISTINY V MEDZINÁRODNEJ PREPRAVE TOVARU
NÁKLADNÝ LIST CIM A SMGS
1. Uzavretie prepravnej zmluvy
Prepravná zmluva je uzavretá … sa opatrí NL a prípadne každý doplnkový list odtlačkom dátumovej pečiatky odosielacej stanice. NL opatrený dátumovou pečiatkou alebo strojovým účtovacím označením je dôkazom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy. Pri tovare, nakladanie ktorého patrí odosielateľovi podľa ustanovení taríf alebo podľa dohôd medzi ním a železnicou do jednaných, ak sú v odosielacej stanici takéto dohody dovolené zápisy slúžia ako dôkaz v NV o hmotnosti tovaru alebo o počte ks oproti žel. len vtedy, keď žel. túto hmotnosť alebo tento počet ks zistila a osvedčila v NL. Železnica je povinná potvrdiť prevzatie tovaru a deň jeho prijatia na prepravu odtlačením dátumovej pečiatky alebo strojového účtovného označenia na druhopise NL pred jeho vrátením odosielateľovi.
Pre zásielky tovaru prepravovaného po železnici sa používajú ako prepravné listiny Nákladné listy, a to vo vnútroštátnej preprave vnútroštátny NL a v medzinárodnej preprave NL CIM alebo NL SMGS.
Odosielateľ je povinný pri podaji zásielky v odosielacej stanici predložiť aj riadne vyplnený NL. NL sa vyplňuje podľa predtlače vo všetkých dieloch. Zápisy musia byť úplné a na správnych miestach. Opravy odosielateľových údajov sú dovolené len do okamihu uzavretia prepravnej zmluvy. NL potom sprevádza zásielku až do stanice určenia. NL je dôležitý pre:
 určenie vzájomných práv a povinností železnice a prepravcu
 posúdenie zodpovedností za včasné dodanie zásielky
 výpočet prepravného, t.j. je účtovným dokladom.

NL CIM
NL CIM sa používa pri prepravách vozňových zásielok a spešnín do, z a cez štáty zúčastnené na Dohovore COTIF a pozostáva z týchto piatich očíslovaných dielov:
Prvopis nákladného listu - vydá sa prijímateľovi s tovarom pri dodaní zásielky
Karta - odúčtovacia listina, z ktorej sú zrejmé akékoľvek výdavky, táto sprevádza zásielku až do stanice určenia príp. do preúčtovacej stanice a zostane uložená u železnice, ktorej táto stanica patrí
Odberný/Colný list - sprevádza zásielku až do stanice určenia a zostane uložený u železnice určenia
Druhopis NL - vydá sa odosielateľovi po prevzatí zásielky na prepravu
Účtovný list - zostane u odosielacej železnice.
Odosielateľ predkladá železnici NL po vyplnení tieňovaných stĺpcov.

Pracovník železnice:
zapíše do stĺpca 96 kód krajiny a stanice, jako aj podacie číslo kontrolnej nálepky
nalepí jeden z kupónov kontrolnej nálepky do stĺpca 96 karty a druhý do rovnakého stĺpca účtovného listu
vyplní ostatné stĺpce na líci a príp. na rube NL, ktoré má vypĺňať železnica, vrátane potrebných účtovných oddielov.
Potom sa zo zložky oddelí druhopis NL a ÚL, druhopis sa vydá odosielateľovi, ÚL zostane odos. železnici. Prvé 3 diely sprevádzajú zásielku až do stanice určenia.
Pod pojmom „nákladný list“ sa rozumie celý súbor, t.j. diely 1 až 5, pokiaľ sú v rukách odosielateľa alebo v odosielacej stanici, a diely 1 až 3 počas prepravy alebo v stanici určenia.
Ak sa podáva na prepravu ucelený vlak alebo skupina vozňov s jedným NL podľa osobitných predpisov pre príslušnú prepravu, musí odosielateľ podľa ustanovení medzinárodných taríf alebo podľa dohody medzi zúčastnenými železnicami priložiť k NL potrebný počet dodatkových listov, a to:
5 vyhotovení slúžiacich ako doplnkové listy k jednotlivým dielom NL
šieste vyhotovenie sa použije v prípade rozdelenia vlaku alebo skupiny vozňov
ďalšie vyhotovenia určené pre železnice zúčastnené na preprave alebo pre colné účely.
Tieto doplnkové listy sa považujú za súčasť NL.
S jedným NL nemožno podať na prepravu:
druhy tovaru, ktoré pre svoje vlastnosti nemôžu byť bez nebezpečenstva vzájomnej újmy spoločne naložené
druhy tovaru, ktoré má čiastočne nakladať železnica a čiastočne odosielateľ
druhy tovaru, ktorých spoločná nakládka by odporovala colným predpisom alebo predpisom iných orgánov štátnej správy
druhy tovaru pripustené na prepravu za osobitných podmienok, ak podľa RID, alebo podľa dohôd a tarifných ustanovení, sa nesmú nakladať spoločne, alebo s iným tovarom.

Stĺpce, ktoré vypĺňa odosielateľ:
9 - označenie prepravného režimu zásielky
10 - údaje odosielateľa
13 - prehlásenie odos. na plnenie colných pedpisov alebo OŠS, označenie splnomocnenca, požiadavka na dolaďovanie, požiadavka na ošetrenie zvierat, počet sprievodcov, prehlásenie o tom že žiadal iný vozeň na prepravu, atď
15 - údaje prijímateľa
18 - prepravné pomôcky
19 - kontajnery
20 - výmenné palety: počet jednoduchých alebo ohradových výmenných paliet „EUR“ vymieňaných v rámci Európskeho poolu
21 - čísla vozňov pri zásielkách nakladaných odosielateľom
22 - vlastná hmotnosť pri vozňoch prepravcov
23 - informácie pre prijímateľa bez toho, aby z nich vyplývali záväzky alebo zodpovednosť železnice
24 - spôsob platenia prepravného: pre INCOTERMS uvádzané poznámky pre platenie prepravného nemôžu byť zatiaľ použité na ŽSR
26 - požadované tarify a prepravné cesty, ktoré sa majú použiť, ale iba udaním pohraničných bodov, pohr.

staníc, prípadne prechodových staníc medzi železnicami
28 - označenie druhu zásielky: vozňová/kusová
29 - naloženie zásielky odosielateľom alebo železnicou
30 - označenie stanice a krajiny určenia
31 - značky, počet kusov/vozňov, druh obalu a pomenovanie tovaru v súlade s názvom uvedeným v tarife, alebo názvom obvyklým v obchodnej činnosti
32 - vyznačenie ak sa jedná o tovar podliehajúci ustanoveniam RID
34 - hmotnosť tovaru, príp. vrátane hmotnosti obalov a železnicou neuznaných paliet prepravcov
36 - prílohy k NL, t.j. vývozné povolenie, doklady vyžadované OŠS, doplnkové listy, atď.
38 - čiastka zálohy a predchádzajúceho dovozného, v zásade v mene odos. krajiny
39 - čiastku dobierky

Všetky ostatné stĺpce vyplňuje železnica:
54 - číslo povolenia nakládky pri zásielkách ktorých sa to týka
55 - ložná hmotnosť v tonách, ktorá sa musí rešpektovať vzhľadom na stavbu vozňa
56 - počet náprav sa uvádza len pri vozňových zásielkách
58 - názvy staníc, v ktorých sa majú splniť colné predpisy
60 - smerovacie cesty buď požadované odosielateľom alebo zvolené železnicou ak chýba údaj odosielateľa
62 - šesťmiestny kód NHM
81 - prepočítací kurz na inkasnú menu
Účtovné oddiely 1, 2 a 3 majú jednotnú úpravu, používajú sa v číselnom poradí a sú určené pre záznamy:
výpočtu dovozného za trate odos. krajiny
výpočtu dovozného za tranzitnú trať
výpočtu dovozného za trať pri použití medzinárodnej tarify s globálnou sadzbou
doplňujúcich poplatkov
výdavkov vzniknutých na ceste
výpočtu dovozného za trate krajiny určenia
výdavkov vzniknutých v stanici určenia.
67 - číslo použitej medzinárodnej tarify
72 - tarifná hmotnosť podliehajúca dovoznému
76 - tarifná vzdialenosť v km
83 - čiastka vybraná pri podaji zásielky na prepravu idúca na ťarchu odosielateľa
88 - zápis dátumu a hodiny, kedy je zásielka daná k dispozícii prijímateľovi
89 - vyznačenie, ak sa vystaví výplatný účet a pripojí k NL
92 - dátumová pečiatka odchod sa odtlačí vo všetkých 5 dieloch
93 - dátumová pečiatka príchod sa odtlačí na diely 1, 2 a 3
94 - váhová pečiatka sa odtlačí na všetkých 5 dielov
95 - dátum a hodina prevzatia zásielky na prepravu, pri kombinovanej preprave sa uvedie číslo vlaku, ktorým bude tovar prepravený
96 - kontrolná nálepka: prvý ústrižok sa nalepí na kartu a druhý na účtovný list, do ostatných dielov sa zapíše podacie číslo. Kontrolná nálepka slúži na jednoznačné označenie zásielky a okrem 5- alebo 6-miestneho podacieho čísla obsahuje i medzinárodný 7- alebo 8-miestny kód odosielacej stanice, ktoré musia byť uvádzané na všetkých písomnostiach.
97 - dodacie číslo.
Zadná strana NL obsahuje účtovné oddiely, ktoré sa vyplňujú v prípade potreby rovnako ako účtovné oddiely na prednej strane, ďalej oddiely slúžiace pre služobné záznamy železnice.
Zadná strana dielu 2 NL sa použije na predĺženie DL napr.

pri preskúšavaní obsahu, plnení colných predpisov a predpisov OŠS, zmene PZ, ošetrovaní živých zvierat, doľaďovaní, prerušení dopravy a pod. Dôvod treba uviesť.
Zadná strana dielu 3 NL sa používa na odtláčanie pečiatok prechodových staníc v časovej postupnosti.

Daň z pridanej hodnoty
Prepravy tovaru medzi členskými štátmi EÚ podliehajú DPH. Za prepravné výkony železnice vykonané s NL sa DPH vypočítava takto:
odosielacou železnicou výdavky platené odosielateľom
železnicou určenia výdavky platené prijímateľom.

Výplatný účet
Používa sa v prípade ak odosielateľ chce platiť dovozné ale odosielacia stanica ho nevie vypočítať. Jeho vyhotovenie prináleží zásadne odosielacej stanici. Trojdielna zložka pozostávajúca z nasledovných dielov sprevádza zásielku až do stanice určenia alebo preúčtovacej stanice:
diel - Prvopis - po návrate do odos. stanice sa vydá odosielateľovi po zaplatení výdavkov v ňom obsiahnutých
diel - Účtovný list - je zúčtovacím dokladom odosielacej železnice, pri preúčtovaní zostáva v preúčtovacej železnici
diel - Kontrolný list - zostáva u železnice, ktorá odoberá kartu NL

NL SMGS
NL SMGS sa používa pri prepravách vozňových zásielok a spešnín do, z a cez štáty zúčastnené na Dohode SMGS (bývalé štáty SNŠ, Bulharsko, Vietnam, Irán, Čína, Kórea, Mongolsko, Poľsko a Slovensko) a skladá sa z týchto listov:
Prvopis NL - sprevádza tovar až do stanice určenia a vydá sa prijímateľovi s listom 5 a s tovarom
Karta - sprevádza tovar až do stanice určenia a zostáva na železnici určenia
Druhopis NL - vydá sa odosielateľovi po uzatvorení prepravnej zmluvy
Návestie - sprevádza tovar až do stanice určenia a zostáva na železnici určenia
Odberný list - sprevádza zásielku až do stanice určenia a vydá sa prijímateľovi s listom 1 a s tovarom
a z potrebného počtu dodatočného vyhotovenia kariet, ktoré sú určené pre odosielaciu železnicu a tranzitné železnice.
NL SMGS sa vypĺňa podľa predtlače, podobne ako NL CIM. Odosielateľ vyplňuje na lícovej strane NL stĺpce, ktoré nie sú hrubo orámované a ak sú potrebné na prepravu príslušného tovaru.

Všetky stĺpce orámované hrubou tlačenou čiarou na líci NL a všetky na rube NL vyplňuje železnica.

Odlišnosti pri vyplňovaní NL v prepravách so zmenou prepravného režimu:
Preprava tovaru zo štátov SMGS, tranzitom cez štáty SMGS po ŽSR smerom do štátov, ktorých železnice nie sú členmi SMGS, sa vykonáva NL SMGS do slovenskej vstupnej pohraničnej stanice takto:
v stĺpci 5 NL SMGS „Prijímateľ, poštová adresa“ odosielateľ uvedie: „Prednosta stanice“ a v stĺpci 4 „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ uvedie konečného prijímateľa tovaru v stanici konečného určenia a jeho adresu
v stĺpci 8 „Železnica a stanica určenia“ uvedie odosielateľ „ŽSR...“ (vstupná pohr. stanica, v ktorej sa má vykonať nové podanie do štátu, ktorý nie je členom SMGS), a v tom istom stĺpci ešte uvedie „ Na nové podanie prostriedkami železnice do stanice...“.
Slovenská vstupná pohraničná stanica vykoná tzv. preúčtovanie, čiže na svoju zodpovednosť presne prenesie všetky údaje z NL SMGS do NL CIM takto:
v stĺpci 10 NL CIM uvedie názov odosielateľa, jeho adresu a štát počiatočného odoslania
v stĺpci 36 NL CIM poznamená „Priložený NL SMGS č. .. z .. (dátum)“
v stĺpci 92 NL CIM odtlačí slovenská vstupná stanica vykonávajúca nové podanie dátumovú pečiatku
Slovenská vstupná pohraničná stanica na žiadosť odosielateľa zasiela na jeho adresu originál druhopisu NL CIM.
Preprava tovaru do štátov SMGS, tranzitom po ŽSR a cez štáty SMGS, zo štátov, ktorých železnice nie sú členmi SMGS sa vykonáva NL CIM do slovenskej výstupnej pohraničnej stanice a zmena režimu sa vykonáva podobne ako v opačnom prípade. Na výpočet prepravného za prepravu tovaru po železniciach odosielajúceho štátu a štátu určenia sa použijú vnútroštátne tarify štátov zmluvných strán.
Na výpočet prepravného pri preprave tovaru tranzitom po ŽSR, Ruských železniciach a Ukrajinských železniciach sa použije zodpovedajúca tranzitná tarifa platná na daných železniciach.


ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra železničnej dopravy

Medzinárodná preprava
Seminárna práca
Vypracovala: Kinga Menyhártová 11143 2001


1. Charakteristika prepravy a jej rozdelenie medzinárodných zmlúv

Železničná preprava je súhrn činností, ktorými železnica v rámci prepravného vzťahu uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí podľa ustanovených železničných prepravných podmienok.
Medzinárodná preprava za hranice štátu podľa medzinárodných prepravných podmienok, pričom stanica odosielacia a stanica určenia ležia na území rôznych štátov.

Medzinárodná preprava je preprava zásielok podaných s medzinárodným nákladným listom, ktorá sa delí na prepravu:
CIM – podľa „Zmluvy o medzinárodnej železničnej preprave tovaru“
SMGS – podľa „Dohody o medzinárodnej preprave tovaru“
Vnútroštátna preprava uskutočňovaná vo vnútri určitého štátu podľa vnútroštátnych prepravných podmienok.Vnútroštátna preprava je preprava zásielok zo staníc, do staníc ŽSR /ďalej len železnica/, po tratiach železnice a po peážnych tratiach.

Železničná preprava podľa vecnej platnosti prepravných podmienok:
preprava cestujúcich – je preprava osôb a ich ručných batožín zo stanice nástupnej do stanice cieľovej,
preprava cestovných batožín – premiestnenie predmetov cestujúceho oddelenie spravidla v služobnom vozni, môžu to byť len predmety, ktoré možno ľahko nakladať a svojimi rozmermi,
preprava spešnín – premiestňovanie predmetov, ktoré možno ľahko nakladať a vykladať. Železničná preprava podľa miestnej platnosti:
Vnútroštátna preprava, pre ktorú platia vnútroštátne prepravné podmienky a na jej vykonaní. Rozlišujeme:
 miestnu,
 priamu,
 nepriamu,
 peážnu.
Medzinárodná preprava, pre ktorú platia medzinárodné prepravné podmienky a na jej vykonaní sa podieľajú aj železnice iných štátov. Rozlišujeme ju na prepravu:
susedskú
 vývoznú,
 dovoznú,
 tranzitnú,
 INTERFIGO,
 priamu,
 zväzovú,
 prípojnú.
Formy a druhy medzinárodnej železničnej prepravy:
 začína na území jedného a končí na území iného štátu,
 uskutočňuje činnosťou najmenej dvoch štátov,
 platia pre ňu jednotné prepravno- právne podmienky dohodnuté medzinárodnou zmluvou,
 vykonáva sa na základe jednej prepravnej zmluvy, ktorej zjednanie sa dokumentuje jednou prepravnou listinou.
Formy medzinárodnej železničnej prepravy:
Medzinárodná železničná preprava možno vykonávať na základe 2 foriem:
 nepriamo,
 priamo.
Z prepravného hľadiska môže byť účel, ktorému slúži:
 jedinou prepravou, čo je forma priamej prepravy,
 dva alebo viac na seba nadväzujúcimi prepravami.

Priama medzinárodná železničná preprava:
1) Varšavské dohody
Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Dohoda o medzinárodnej preprave cestujúcich (SMPS)
Štáty: Albánsko, Bulharsko, Maďarsko, Vietnam, Nemecko, Čína, Kórea, Mongolsko, Poľsko, Rumunsko, Česko
1) Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave COTIF (Bernské dohody) zmluva je v depozite vo Švajčiarsku. Obsahuje:
 Základný dohovor
 Prípojka A – CIV
 Prípojka B – CIM
Prílohy: - preprava nebezpečného tovaru RID – prípojka B
 preprava kontajneroch - RICO
 preprava vo vozňoch prepravcov RIP
 preprava vo vozňoch prepravcov RIP
 preprava spešnín RIEx

Nepriama medzinárodná železničná preprava:
Dochádza:
 pri medzinárodnej preprave od hranici ku hranici, pre ktorú platia postupne prepravné poriadky rôznych krajín pre vnútroštátnu prepravu
 pri medzinárodnej preprave, pre ktorú platia postupne rôzne prepravné poriadky pre priamu medzinárodnú žel. prepravu
 pri medzinárodnej žel.

preprave, pre ktorú je zo strany prepravcu platnosť rôznych prepravných poriadkov zámerne dohodnutá ako prostriedok ku dosiahnutiu určitých výhod
V súčasnosti má väčší význam nepriamy medzinárodný styk, ku ktorému dochádza v súvislosti s existenciou dvoch prepravne právnych režimov priameho medzinárodného žel. prepravného styku a to režimu podľa : varšavskej dohody a COTIF

Druhy medzinárodnej železničnej prepravy:
Rozdeľujeme ich podľa základných prepravno - právnych druhov prepravy: cestujúcich, cestovných batožín, spešnín, tovaru


1.1 Medzinárodné zmluvy a ich druhy

Medzinárodná zmluva je dohoda medzi subjektami medzinárodného práva, ktorou sa zakladajú, menia alebo rušia ich vzájomné práva a záväzky podľa medzinárodného práva.
Podľa formy uzavretia:
 zmluvy písomné a ústne,
 zmluvy verejné a tajné,
 zmluvy zjednané v jednom dokumente alebo výmenou nót,
 zmluvy prezidentské, vládne a rezortné.

Podľa počtu zmluvných strán:
 dvojstranné,
 viacstranné,
 mnohostranné,
 univerzálne.

Podľa možnosti pristúpenia tretieho štátu:
 otvorené,
 zavreté,
 polootvorené.

Podľa obsahu:
 politické a hospodárske,
 právotvorné a kontraktuálne.

Podľa doby trvania:
 krátkodobé,
 dlhodobé.

Podľa formy sú medzinárodné zmluvy:
 písomné,
 verejné,
 zjednané v jednom dokumente,
 vládne a rezortné.

Podľa počtu zmluvných strán:
 mnohostranný.

2. Charakteristika nákladného listu
2.1 Nákladný list vnútroštátnej prepravy

Nákladný list

Pri podaní zásielky na prepravu je odosielateľ povinný odovzdať železnici riadne vyplnený nákladný list.
Nákladný list je tlačivo stanoveného vzoru a rozmerov, ktoré vydáva železnica a predáva za stanovenú cenu.
Prepravca, ktorý podáva na prepravu pravidelne väčšie množstvo zásielok, môže po dohode so železnicou používať nákladný list s natlačenými zápismi odosielateľa.
Nákladný list, ktorého vzor a spôsob vyplňovania je uvedený v prílohe 3, pozostáva z 5 dielov:
 účtovný list (1. diel nákladného listu)
 nákladný list (2. diel nákladného listu)
 odberný list (3. diel nákladného listu)
 druhopis účtovného listu (4. diel nákladného listu)
 druhopis nákladného listu (5. diel nákladného listu).
Nákladný list je dokladom na určenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z prepravnej zmluvy.

Nákladný list musí byť vyplnený na všetkých dieloch podľa predtlače. Údaje v nákladnom liste musia byť napísané priepisom paličkovým písmom, a to guľkovým perom, písacím strojom, alebo tlačou vo všetkých dieloch čitateľne.

Opravy zápisov odosielateľa v nákladnom liste nie sú povolené.
Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť svojich zápisov v hrubo orámovanej časti nákladného listu, čo potvrdí pečiatkou a podpisom.
Ak odosielacia stanica ešte pred uzatvorením prepravnej zmluvy zistí, že zápisy v nákladnom liste sú:
- nesprávne, odmietne prijať nákladný list,
- neúplné, požiada odosielateľa o ich doplnenie.
Železnica je oprávnená kedykoľvek preskúmať obsah zásielky, či súhlasí so zápismi v nákladnom liste a či sú splnené ustanovenia tohto poriadku, prípadne podmienky, zmluvne dohodnuté medzi prepravcom a železnicou.
K preskúmaniu obsahu zásielky železnica prizve odosiela teľa alebo prijímateľa ( podľa toho, či sa zásielka nachádza v odosielacej stanici, alebo v stanici určenia).
Ak sa prizvaný nedostaví, preskúmanie sa vykoná v prítomnosti inej osoby, ktorá nie je zamestnancom železnice.
V nácestnej stanici môže železnica preskúmať obsah zásielky, ak to vyžadujú potreby železničnej prevádzky, právne predpisy orgánov štátnej správy, alebo rozhodnutia štátnych orgánov.
O preskúmaní obsahu zásielky spíše príslušná stanica všeobecnú zápisnicu, v ktorej uvedie príčinu a výsledok preskúmania. O jej spísaní vykoná záznam v nákladnom liste.Kópiu všeobecnej zápisnice pripojí stanica k nákladnému listu.
V prípade straty nákladného listu počas prepravy vydá železnica prijímateľovi náhradný nákladný list.
S jedným nákladným listom je možné podať na prepravu:
- tovar naložený na viacerých vozňoch, ak ide o nedeliteľné predmety, ktoré pre svoje rozmery nemožno naložiť do jedného vozňa,
- viac vozňov naložených s rovnakým druhom tovaru za podmienok, že vozňové zásielky sú od jedného odosielateľa určené jednému prijímateľovi, do jednej stanice určenia a sú podané v ucelenom vlaku, alebo v skupinách päť a viac vozňov. Prílohou nákladného listu bude výkaz vozňových zásielok vyhotovený odosielateľom na predpísanom tlačive, v počte zhodnom s dielmi nákladného listu.
Ochranný vozeň pridaný k zásielke sa musí podať na prepravu so samostatným nákladným listom.
Pri preprave nebezpečného tovaru platí Príloha l k tomuto poriadku. V jednom vozni môže byť prepravovaný tovar s iným druhom tovaru len ak to dovoľuje uvedená príloha.
Pri preprave nebezpečných odpadov (NO) neoddeliteľnou súčasťou nákladného listu je :
- sprievodný list nebezpečených odpadov,
- havarijný plán, obsahujúci opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v prípade havárie,
- vyhlásenie prijímateľa, že zásielku v stanici určenia odoberie.
V nákladnom liste pod pomenovaním tovaru musí odosielateľ uviesť dodatok, že v prípade prekážky pri dodaní sa zásielka vráti odosielateľovi, ktorý je povinný ju prevziať. Spiatočné dovozné a všetky poplatky spojené so zmenou prepravnej zmluvy vyúčtuje železnica odosielateľovi.
Sprievodný ist NO je tlačivo ŠEVT 01 304 0 (MŽP SR), ktorý tvorí 6 strán s rovnakým obsahom. Údaje sa vypisujú postupne počas prepravy podľa pokynov uvedených na poslednej strane tlačiva. Stĺpce 5,6,7 a 9 vyplňuje odosielacia stanica.
Štvrtú stranu tlačiva potvrdenú prijímateľom si ponecháva stanica určenia na evidenciu prepravovaných nebezpečných odpadov.

PRÍLOHA 3
Vzor nákladného listu a jeho vyplňovanie.

A. VŠEOBECNE
1.

Vzor nákladného listu tvorí zložka piatich číslovaných dielov, a to:
l.diel: účtovný list - sprevádza zásielku do stanice určenia a je podkladom pre účtovné účely železnice
2.diel: nákladný list - sprevádza zásielku do stanice určenia, ktorá ho po dodaní zásielky vydá prijímateľovi
3.diel: odberný list - sprevádza zásielku do stanice určenia, kde zostáva uložený
4.diel: druhopis účtovného listu - stanica, ktorá účtuje prepravné, zasiela ho platiteľovi
5.diel: druhopis nákladného listu - odosielacia stanica ho vydá odosielateľovi po prevzatí zásielky na prepravu
Všetky diely nákladného listu sú spojené na hornom okraji.
2. Vyplňovanie nákladného listu:
-odosielateľ predloží v odosielacej stanici správne vyplnený nákladný list v hrubo orámovanej časti vo všetkých dieloch podľa predtlače. Údaje musia byť napísané čitateľne priepisom, a to paličkovým ísmom, guľkovým perom, písacím strojom alebo tlačou vo všetkých dieloch.
Po potvrdení nákladného listu zamestnanec železnice oddelí druhopis nákladného listu a vydá ho odosielateľovi. Nákladný list, účtovný list a odberný list vždy sprevádzajú zásielku do stanice určenia. Druhopis účtovného listu odošle platiteľovi tá stanica, ktorá vyučtováva dovozné (prepravné).
3. Nákladné listy vydáva železnica a predáva ich v staniciach za stanovenú cenu.
4. Doplnkový list
- sa vystavuje, ak nákladný list nepostačuje na zapísanie požadovaných údajov odosielateľa a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť. Musí mať rovnaké rozmery ako nákladný list. Počet listov sa musí zhodovať s počtom dielov nákladného listu, ku ktorému sa doplnkový list vystavuje. Odosielateľ vystaví doplnkový list tak, že čistý papier označí "Doplnkový list k nákladnému listu č." a zapíše text spolu s číselným označením stĺpcov, ktoré je potrebné doplniť. Doplnkový list vystavený odosielateľom potvrdí odosielateľ i železnica. Doplnkový list sa vypisuje priepisom a pripojí sa ku každému dielu nákladného listu. Zaznamená sa do stĺpca 17.
B.VYPLŇOVANIE NÁKLADNÉHO LISTU ODOSIELATEĽOM

1. Vozňová zásielka: Odosielateľ krížikom označí druh prepravy vozňovej zásielky.
2. Spešnina: Odosielateľ krížikom označí druh prepravy spešniny .
3. Odosielateľ: Odosielateľ zapíše celé meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu, svoje telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
4. IČO odosielateľa: Odosielateľ uvedie svoje identifikačné číslo.
5. DIČ/DRČ odosielateľa: Odosielateľ uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo daňové registračné číslo (DRČ).
6. Prijímateľ: Odosielateľ presne označí prijímateľa, celé meno a priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
7. IČO prijímateľa: Odosielateľ uvedie IČO prijímateľa.
8. DIČ/DRČ prijímateľa: Odosielateľ uvedie daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo daňové registračné číslo (DRČ) prijímateľa.
9.

Platiteľ: Ak platcom prepravného je odosielateľ, prijímateľ alebo tretí subjekt:
- právnická osoba registrovaná v obchodnom registri uvedie úplný obchodný názov, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu, telefaxu,
- fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapíše meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu,
- fyzická osoba zapíše meno, adresu, rodné číslo, telefónne číslo, číslo telexu alebo telefaxu.
10.IČO platiteľa: Odosielateľ uvedie IČO platiteľa.
11.DIČ/DRČ platiteľa: Odosielateľ uvedie DIČ alebo DRČ platiteľa.
12.Informácie pre prijímateľa: Odosielateľ uvedie údaje týkajúce sa zásielky nezáväzné pre železnicu.
13.Stanica určenia a miesto dodania: Odosielateľ uvedie stanicu určenia, do ktorej sa má zásielka prepraviť, a to presným a úplným tarifným názvom uvedeným v Zozname železničných staníc v SR. Ak je zásielka určená vlečkárovi, alebo užívateľovi zložišťa, doplní sa pod názov stanice určenia názov vlečky alebo zložišťa.
14.Evidenčné číslo stanice určenia: Odosielateľ uvedie evidenčné číslo stanice podľa Zoznamu železničných staníc v SR.
15.Pomenovanie tovaru, označenie, počet, druh obalu: Odosielateľ uvedie počet kusov každého druhu tovaru a druh obalu. Ak je tovar voľne ložený bez obalu, zapíše sa "Voľne ložený". Pomenovanie tovaru sa zapíše v súlade s názvom tovaru uvedeným v Harmonizovanej nomenklatúre tovaru (NHM). Ak odosielateľ podáva na prepravu poškodený tovar, pri názve tovaru musí poznamenať druh a rozsah poškodenia. Do tohto stĺpca odosielateľ uvedie tiež číslo technického preukazu dráhového vozidla, čísla a počet plomb, ktoré upevnil na vozni alebo zavesenie vlastných zámkov.
16.PNT: Odosielateľ označí krížikom, ak ide o nebezpečný tovar.
17.Prílohy k nákladnému listu: Odosielateľ uvedie všetky priložené sprievodné listiny (doklady vyžadované orgánmi štátnej správy, doplnkový list, výkaz vozňových zásielok a iné).
18.Iné predpísané a dovolené zápisy: Odosielateľ uvedie predpísané alebo dovolené zápisy, pre ktoré v nákladnom liste nie je stanovené osobitné miesto (meno a priezvisko sprievodcu, ak je zásielka sprevádzaná, názov stanice, v ktorej sa majú plniť predpisy orgánov štátnej správy, návrh, ako sa má naložiť so zásielkou pri prepravnej prekážke, pri nespôsobilosti vozňa, pri prekážke pri dodaní, neplombované otvory na vozni a iné).
19.Počet a druh - prepravné pomôcky ( kontajnery železnice ), výmenné palety: Uvedie sa druh prepravnej pomôcky, značka a číslo prepravnej pomôcky.
20.Číslo vozňa: Uvedie sa dvanásťmiestne číslo vozňa. Pri preprave skupiny vozňov alebo uceleného vlaku prepravovaného na jeden nákladný list sa uvedie počet fyzických vozňov. Všetky čísla vozňov sa uvedú do výkazu vozňových zásielok, ktorého pripojenie sa poznačí v stĺpci 17. Pri vozňoch prepravcov a vozňoch prenajatých sa uvedie P v rámčeku.

Pri spešninách sa číslo vozňa neuvádza.
21.Vlastná hmotnosť vozňa v kg: Uvedie sa hmotnosť vozňa napísaná na vozni.
22.Únosnosť v t: Uvádza sa najvyššia dovolená únosnosť vozňa napísaná na vozni v záťažovej tabuľke.
23.Dohoda o cene: Odosielateľ uvedie číslo dohody o cene.
24.Dohoda o platení v stanici určenia: Odosielateľ uvedie číslo dohody o platení v stanici určenia.
25.PNT číslo: Odosielateľ zapíše číslo nebezpečného tovaru podľa Prílohy l PP ŽSR - NP.
26.Číslo tovaru NHM: Odosielateľ uvedie číslo prepravovaného tovaru v súlade s NHM.
27.Hmotnosť malých a stredných kontajnerov železnice: Odosielateľ uvedie celkovú hmotnosť malých a stredných kontajnerov železnice.
28.Hmotnosť tovaru udaná odosielateľom v kg: Odosielateľ uvedie hmotnosť tovaru vrátane obalov.
29.Vlastník VK: Odosielateľ uvedie vlastníka veľkého kontajnera.
30.Číslo VK: Odosielateľ uvedie celé číslo VK.
31.Počet VK: Odosielateľ uvedie počet VK.
32.Dobierka suma v Sk: Odosielateľ uvedie sumu dobierky v Sk.
33.Odosielateľ zodpovedá za správnosť zapísaných údajov v hrubo orámovanej časti NL a škody spôsobené porušením tejto povinnosti: Tento záznam potvrdí odosielateľ svojím podpisom a pečiatkou, ak ide o právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia, zapíše meno a priezvisko, obchodný názov, presnú adresu a čitateľný podpis. Ak ide o fyzickú osobu, zapíše meno a priezvisko, rodné číslo, presnú adresu a čitateľný podpis.
Stĺpce 1-33 vyplňuje odosielateľ, ktorý zodpovedá za správnosť uvedených údajov v nákladnom liste.

VYPLŇOVANIE NÁKLADNÉHO LISTU ZAMESTNANCOM ŽELEZNICE:

34.Evidenčné číslo odosielacej stanice: Uvádza sa číslo stanice podľa Zoznamu železničných staníc v SR.
35.Miesto nakládky: Je údaj, ktorý určuje, kde bola zasielka naložená.
36.Podanie - deň, mesiac, hodina: Uvedie sa deň, mesiac a hodina podania zásielky. Tento údaj musí byť zhodný s údajom na dátumovej pečiatke odosielacej stanice.
37.Podacie číslo: Je číslo v zmysle evidenčných a účtovných dokladov odosielacej stanice.
38.Prvá vlakotvorná stanica: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajoch v nákladnej doprave D 16. Označuje smerovaciu cestu.
39.Posledná vlakotvorná stanica: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajochv nákladnej doprave D 16 - kód poslednej vlakotvornej stanice.
40.Index smeru: Tento kód je uvedený v Dopravných smerovacích údajoch v nákladnej doprave D 16.
41.Miesto vykládky: Je údaj, ktorý určuje, kde bola zásielka vyložená.
42.Dodanie - deň, mesiac, hodina: Uvedie sa deň, mesiac a hodina dodania zásielky. Údaj musí byť zhodný s dátumovou pečiatkou stanice určenia.
43.Dodacie číslo: Je číslo v zmysle evidenčných a účtovných dokladov stanice určenia.
44.Počet vozňov: Uvedie sa celkový počet vozňov prepravovaných na nákladný list.
45.Počet náprav: Uvedie sa celkový počet náprav vozňov.
46.Na preclenie v stanici: Pri tovare určenom na preclenie sa uvedie názov colnice, kde bude zásielka colne odbavená.
47.Povolenie nakládky číslo: Pri zásielkach viazaných na povolenie nakládky sa uvedie číslo povolenia (napr.: mimoriadna zásielka, výnimka zo ZAN).
48.Vyhradený
49.Smer cesty: Uvádzajú sa názvy staníc:
a/ pri mimoriadnej zásielke skutočná prepravná cesta,
b/ v ostatných prípadoch, ak je smerovanie odlišné od Dl6.
50.Hmotnosť tovaru zistená železnicou v kg: Uvedie sa hmotnosť tovaru, ak bola zisťovaná železnicou.
51.Váhová pečiatka: Do tohto stĺpca odtlačí pečiatku:
a/ železnica, ak zisťuje hmotnosť zásielky v stanici,
b/ prepravca, ak zisťuje hmotnosť zásielky na vlastnej váhe s platnosťou železničného váženia.
52.Dátumová pečiatka odosielacej stanice: Odosielacia stanica odtlačí dátumovú pečiatku vo všetkých dieloch nákladného listu.
53.Dátumová pečiatka stanice určenia: Stanica určenia odtlačí dátumovú pečiatku na l.,2.,a 3.

diele nákladného listu.
54.Len železničné záznamy: Uvádzajú sa záznamy železnice, a to napr.: neplynutie dodacej lehoty, zmena prepravnej zmluvy, plomby dané železnicou a pod.
55.Potvrdenie prijímateľa: Prijímateľ potvrdí prevzatie zásielky na odbernom liste, pečiatkou, obchodným názvom, presnou adresou a itateľným podpisom pokiaľ ide o právnickú osobu a fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia; ak ide o fyzickú osobu, zapíše meno a adresu, čitateľný podpis a rodné číslo.
56.Zásielka vydaná: Stanica určenia zapíše dátum a potvrdí výdaj zásielky pečiatkou a podpisom zamestnanca na druhom diele nákladného listu.
57.Vyúčtovanie v odosielacej stanici: Do tejto časti zamestnanec železnice zapisuje dovozné a doplňujúce poplatky, ktoré boli vyúčtované v odosielacej stanici.
58.Vyúčtovanie v stanici určenia: Do tejto časti nákladného listu zamestnanec železnice zapisuje dovozné a doplňujúce poplatky, ktoré boli vyúčtované v stanici určenia.
59.Názov tarify: Zapisuje sa číslo tarify.
60.Tarifné ustanovenie: Uvedie sa 4-miestny kód použitého tarifného ustanovenia podľa Prílohy 2 Sei 2/510.
61.Tarifná vzdialenosť v km: Zapisuje sa tarifná vzdialenosť v kilometroch na tratiach železnice podľa Kilometrovníka pre prepravu tovaru.
62.Tarifná hmotnosť v tonách: Zapisuje sa tarifná hmotnosť v tonách, za ktorú sa počíta dovozné.
63.Dovozné: Zapíše sa dovozné, ktoré železnica vyúčtuje odosielateľovi, prijímateľovi alebo platiteľovi.
64.Mimoriadne zvýšenie/zníženie: Zapisuje sa percento zvýšenia alebo zníženia dovozného.
65.Doplňujúce poplatky : Zapisujú sa všetky doplňujúce poplatky, ktoré sú účtované podľa tarify.
66.Základ pre % DPH: Zapisuje sa suma na výpočet daného % DPH.
67.Suma DPH: Zapisuje sa suma DPH vypočítaná z predchádzajúceho stĺpca.
68.Základ pre % DPH: Zapisuje sa suma pre výpočet iných % DPH.
69.Suma DPH: Zapisuje sa suma iných % DPH.
70.Na úhradu v Sk: Zapisuje sa celková suma na úhradu.
71.Číslo dokladu o zaplatení: Zapisuje sa číslo príjmového dokladu v prípade platby uskutočnenej v hotovosti v odosielacej stanici.
72.Číslo dokladu o zaplatení: Zapisuje sa číslo príjmového dokladu v prípade platby uskutočnenej v hotovosti v stanici určenia.
73.PD celkove: Zapisuje sa súčet všetkých doplňujúcich poplatkov v Sk, vzniknutých pri podaní a výdaji.
74.Prepravné celkove: Zapisuje sa úhrnná čiastka v Sk, vyfakturovaná pri podaní a výdaji zásielky.

2.2 Medzinárodný nákladný list
SPRIEVODNÉ LISTINY V MEDZINÁRODNEJ PREPRAVE TOVARU
NÁKLADNÝ LIST CIM A SMGS
1. Uzavretie prepravnej zmluvy
Prepravná zmluva je uzavretá … sa opatrí NL a prípadne každý doplnkový list odtlačkom dátumovej pečiatky odosielacej stanice. NL opatrený dátumovou pečiatkou alebo strojovým účtovacím označením je dôkazom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy. Pri tovare, nakladanie ktorého patrí odosielateľovi podľa ustanovení taríf alebo podľa dohôd medzi ním a železnicou do jednaných, ak sú v odosielacej stanici takéto dohody dovolené zápisy slúžia ako dôkaz v NV o hmotnosti tovaru alebo o počte ks oproti žel. len vtedy, keď žel. túto hmotnosť alebo tento počet ks zistila a osvedčila v NL. Železnica je povinná potvrdiť prevzatie tovaru a deň jeho prijatia na prepravu odtlačením dátumovej pečiatky alebo strojového účtovného označenia na druhopise NL pred jeho vrátením odosielateľovi.
Pre zásielky tovaru prepravovaného po železnici sa používajú ako prepravné listiny Nákladné listy, a to vo vnútroštátnej preprave vnútroštátny NL a v medzinárodnej preprave NL CIM alebo NL SMGS.
Odosielateľ je povinný pri podaji zásielky v odosielacej stanici predložiť aj riadne vyplnený NL. NL sa vyplňuje podľa predtlače vo všetkých dieloch. Zápisy musia byť úplné a na správnych miestach. Opravy odosielateľových údajov sú dovolené len do okamihu uzavretia prepravnej zmluvy. NL potom sprevádza zásielku až do stanice určenia. NL je dôležitý pre:
 určenie vzájomných práv a povinností železnice a prepravcu
 posúdenie zodpovedností za včasné dodanie zásielky
 výpočet prepravného, t.j. je účtovným dokladom.

NL CIM
NL CIM sa používa pri prepravách vozňových zásielok a spešnín do, z a cez štáty zúčastnené na Dohovore COTIF a pozostáva z týchto piatich očíslovaných dielov:
Prvopis nákladného listu - vydá sa prijímateľovi s tovarom pri dodaní zásielky
Karta - odúčtovacia listina, z ktorej sú zrejmé akékoľvek výdavky, táto sprevádza zásielku až do stanice určenia príp. do preúčtovacej stanice a zostane uložená u železnice, ktorej táto stanica patrí
Odberný/Colný list - sprevádza zásielku až do stanice určenia a zostane uložený u železnice určenia
Druhopis NL - vydá sa odosielateľovi po prevzatí zásielky na prepravu
Účtovný list - zostane u odosielacej železnice.
Odosielateľ predkladá železnici NL po vyplnení tieňovaných stĺpcov.

Pracovník železnice:
zapíše do stĺpca 96 kód krajiny a stanice, jako aj podacie číslo kontrolnej nálepky
nalepí jeden z kupónov kontrolnej nálepky do stĺpca 96 karty a druhý do rovnakého stĺpca účtovného listu
vyplní ostatné stĺpce na líci a príp. na rube NL, ktoré má vypĺňať železnica, vrátane potrebných účtovných oddielov.
Potom sa zo zložky oddelí druhopis NL a ÚL, druhopis sa vydá odosielateľovi, ÚL zostane odos. železnici. Prvé 3 diely sprevádzajú zásielku až do stanice určenia.
Pod pojmom „nákladný list“ sa rozumie celý súbor, t.j. diely 1 až 5, pokiaľ sú v rukách odosielateľa alebo v odosielacej stanici, a diely 1 až 3 počas prepravy alebo v stanici určenia.
Ak sa podáva na prepravu ucelený vlak alebo skupina vozňov s jedným NL podľa osobitných predpisov pre príslušnú prepravu, musí odosielateľ podľa ustanovení medzinárodných taríf alebo podľa dohody medzi zúčastnenými železnicami priložiť k NL potrebný počet dodatkových listov, a to:
5 vyhotovení slúžiacich ako doplnkové listy k jednotlivým dielom NL
šieste vyhotovenie sa použije v prípade rozdelenia vlaku alebo skupiny vozňov
ďalšie vyhotovenia určené pre železnice zúčastnené na preprave alebo pre colné účely.
Tieto doplnkové listy sa považujú za súčasť NL.
S jedným NL nemožno podať na prepravu:
druhy tovaru, ktoré pre svoje vlastnosti nemôžu byť bez nebezpečenstva vzájomnej újmy spoločne naložené
druhy tovaru, ktoré má čiastočne nakladať železnica a čiastočne odosielateľ
druhy tovaru, ktorých spoločná nakládka by odporovala colným predpisom alebo predpisom iných orgánov štátnej správy
druhy tovaru pripustené na prepravu za osobitných podmienok, ak podľa RID, alebo podľa dohôd a tarifných ustanovení, sa nesmú nakladať spoločne, alebo s iným tovarom.

Stĺpce, ktoré vypĺňa odosielateľ:
9 - označenie prepravného režimu zásielky
10 - údaje odosielateľa
13 - prehlásenie odos. na plnenie colných pedpisov alebo OŠS, označenie splnomocnenca, požiadavka na dolaďovanie, požiadavka na ošetrenie zvierat, počet sprievodcov, prehlásenie o tom že žiadal iný vozeň na prepravu, atď
15 - údaje prijímateľa
18 - prepravné pomôcky
19 - kontajnery
20 - výmenné palety: počet jednoduchých alebo ohradových výmenných paliet „EUR“ vymieňaných v rámci Európskeho poolu
21 - čísla vozňov pri zásielkách nakladaných odosielateľom
22 - vlastná hmotnosť pri vozňoch prepravcov
23 - informácie pre prijímateľa bez toho, aby z nich vyplývali záväzky alebo zodpovednosť železnice
24 - spôsob platenia prepravného: pre INCOTERMS uvádzané poznámky pre platenie prepravného nemôžu byť zatiaľ použité na ŽSR
26 - požadované tarify a prepravné cesty, ktoré sa majú použiť, ale iba udaním pohraničných bodov, pohr.

staníc, prípadne prechodových staníc medzi železnicami
28 - označenie druhu zásielky: vozňová/kusová
29 - naloženie zásielky odosielateľom alebo železnicou
30 - označenie stanice a krajiny určenia
31 - značky, počet kusov/vozňov, druh obalu a pomenovanie tovaru v súlade s názvom uvedeným v tarife, alebo názvom obvyklým v obchodnej činnosti
32 - vyznačenie ak sa jedná o tovar podliehajúci ustanoveniam RID
34 - hmotnosť tovaru, príp. vrátane hmotnosti obalov a železnicou neuznaných paliet prepravcov
36 - prílohy k NL, t.j. vývozné povolenie, doklady vyžadované OŠS, doplnkové listy, atď.
38 - čiastka zálohy a predchádzajúceho dovozného, v zásade v mene odos. krajiny
39 - čiastku dobierky

Všetky ostatné stĺpce vyplňuje železnica:
54 - číslo povolenia nakládky pri zásielkách ktorých sa to týka
55 - ložná hmotnosť

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?