Cestovný ruch - Podpora rozvoja cestovného ruchu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Cestovný ruch - Podpora rozvoja cestovného ruchu

a) Objasnite podstatu, obsah a formy podpory malých a stredných podnikov cestovného ruchu z domácich a zahraničných zdrojov

O podpore malého a stredného podnikania sa na Slovensku veľmi neuvažovalo, diskutovať sa začalo väčšmi až potom, ako sa Slovensko začalo zaujímať o vstup do Európskej únie. Na Slovensku však chýba komplexný systém financovania cestovného ruchu. Neskôr pribudli i zahraničné programy, kde však problém využívania finančných nástrojov nadobúda väčší význam.
DOMÁCE ZDROJE PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
V roku 1991 vytvoril štát prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na podporu podnikania v cestovnom ruchu Program podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Jeho súčasťou je aj podpora malých a stredných podnikov. Cieľom programu je formou poskytovania nenávratných finančných príspevkov prispieť k zvýšeniu kvality, rozsahu a k zlepšeniu štruktúry ponuky služieb cestovného ruchu na Slovensku.
Podpora programu je orientovaný najmä na:
 prínos pre cestovný ruch z hľadiska prírastkov kvality a kvantity služieb so zreteľom na dopyt v danej lokalite
 vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí
 primeranosť oprávnených nákladov vzhľadom na rozsah realizácie investície
 iná štátna pomoc poskytnutá na predmetný projekt
Výška finančnej podpory môže byť maximálne 25% oprávnených nákladov a to súhrnne do 4 miliónov slovenských korún v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch. Poskytovanie finančných prostriedkov sa realizuje v zmysle Zákona o štátnej pomoci.
ZAHRANIČNÉ ZDROJE PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
Zahraničné programy na podporu malých a stredných podnikov, realizované najmä Európskou úniou sú finančnými podpornými programami pre podnikateľov, programy cezhraničnej spolupráce, špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy, program dodatočnej investičnej podpory a regionálne projekty PHARE Podpora je prideľovaná programom nie podľa príslušnosti uchádzača k určitému odvetviu, ale podľa kvality projektu. Podporiť malé a stredné podnikanie možno investičnými a neinvestičnými projektmi.  Investičným programom sa rozumie najmä podpora doplnkových služieb, podpora rozširovania a skvalitňovania ubytovacích a stravovacích zariadení.

 Projekty neinvestičného charakteru zahŕňajú marketingové aktivity malých a stredných podnikov, prieskum trhu, technicko- ekonomické štúdie, podnikateľské plány, zavádzanie technológií pre systémy rezervovania.
Ďalšou formou podpory sú granty a z nich najznámejšie sú program PHARE a SAPARD. Program PHARE 2001 je program dodatočnej investičnej podpory. Vznikol ako krátkodobé opatrenie na preklenutie doby, keď ešte neexistovala inštitucionálna podpora regionálneho rozvoja pre podmienky Európskej únie. Program SAPARD je program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Zameriava svoju pozornosť na podporu rozvojových aktivít miestnych samospráv a vidieckych mikroregiónov, ktorých rozvoj je možnosť dosiahnuť len prostredníctvom programovania a plánovania. Inými zahraničnými zdrojmi sú zdroje z programov zahraničných vlád, fondov, nadácií a mimovládnych organizácií. Zahraničné zdroje však majú len doplnkovú funkciu a nie je možné programy podpory realizovať primárne zo zahraničných zdrojov. Zahraničné zdroje sa na Slovensku využívajú najmä na prenos know - how zo zahraničia do regiónov Slovenska.


b) Vypracujte žiadosť na finančný príspevok z Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5

Unconventional corp., v zastúpení Unconventional s.r.o. Záhradnícka 10, 821 07 Bratislava


Slovenská záručná a rozvojová banka
Štefánikova 27 (P.O. Box 154)
814 99 Bratislava

V Bratislave, dňa 12. 3. 2002Vec: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre účastníkov Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5


Žiadam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre účastníkov Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5 na výstavbu nového areálu k hotelovému zariadeniu, ktorý má rozšíriť využitie služieb cestovného ruchu v areáli. Výstavbou parku a jeho prepojenia so Sadom Janka Kráľa chceme dosiahnuť skrášlenie okolia mŕtveho ramena, doplnenie zelene v tejto časti Petržalky a vytvorenie súvislého priestoru, ktorý bude poskytovať možnosti oddychu nielen domácemu obyvateľstvu, ale i návštevníkom ubytovaným v centre mesta (veľmi dobré komunikačné spojenia) V parku majú byť rozmiestnené priestory plavárne, masážne a fitness priestory. Ide o výstavbu budov ktoré budú na okraji parku. V parku plánujeme postaviť rozsiahle detské ihrisko, okolo kanála upraviť dráhu pre cyklistov, bežcov a in-line korčuliarov. Pre korčuliarov bude na konci parku plocha s prekážkami určená na akrobatický in-line a klasické korčuľovanie. Jednoduchým premostením cestnej komunikácie sa dosiahne bezpečný pohyb po parku.

Takýmto projektom sa dosiahne:
 oživenie nevyužívaného priestoru
 výstavba nových stredísk podporujúcich cestovný ruch v mieste
 podpora zlepšenia životného prostredia
 podpora činnosti kongresového hotela spoločnosti Unconventional corp.
 využitie priestoru na rekreáciu a oddych domáceho obyvateľstva i návštevníkov

Za skoré kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem.
S úctou


Zuzana Minaričová
(konateľ Unconventional s.r.o.)


Prílohy:

1) formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného úveru
2) popis podnikateľského zámeru
3) výpis z obchodného registra
4) výpis z registra trestov
5) potvrdenie daňového úradu o vyrovnaných daňových záväzkoch
6) potvrdenie o vyrovnaní záväzkov v dôchodkovom, zdravotnom, nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti
7) výkaz o počte zamestnancov
8) daňové priznanie za predchádzajúci rok
9) stavebné povolenie
10) situačný plán a projekty športových priestorov
11) daňové doklady
12) fotodokumentácia


Literatúra:

1) Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5
2) Podpora malých a stredných podnikov cestvoného ruchu z domácich a zahraničných zdrojov. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 34 (2001), č. 3
3) Podpora slovenského cestovného ruchu z EÚ. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 34 (2001), č. 4.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?