Český štát v 15. st. - husitské revolučné hnutie

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4473×

Příbuzná témataČeský štát v 15. st. - husitské revolučné hnutie

Václav IV. (1378 - 1419)
husitské vojny (1419 - 1436)
Žigmund Luxemburský (1436 - 1437)
Albrecht Habsburský (1437 - 1439)
i n t e r r e g n u m
Ladislav Pohrobok (1440 (53) - 1458)
Jiří z Poděbrad (1458 - 1471)
Vladislav Jagellovský (1471 - 1516)

Václav IV.
- nastupuje na trón za nepriaznivých medzinár. okolností (100-ročná vojna, kríza v cirkvi, následky hladomoru)
- stratil titul nem. cisára
- husitská revolúcia

Žigmund Luxemburský
- vládne 1 rok
- zomiera

Albrecht Habsburský
- po smrti Žigmunda Luxemburského sa na trón dostáva manž. jeho dcéry Albrecht Habsburský
- uhorský a český kráľ
- úplne 1. Habsburgovec
- vládol iba 2 roky, zomrel náhle na križiackej výprave, keď celé vojsko dostalo dyzentériu

Ladislav Pohrobok
- manželka porodila jeho syna až po jeho smrti => Pohrobok, ten vládu preberá až ako 13 r. v r. 1453
- český a uhorský kráľ
- korunovať za kráľa ho dala matka už ako 3 mesačného =>

1440 - 1453 - interregnum
- obdobie, keď za neplnoletého panovníka vládnu zástupcovia (Jiří z Poděbrad)
- interregnum aj v Uhorsku - správca Uhorska - Ján Hunyady
- ako 18 r. zomiera

Jiří z Poděbrad
- najprv správca českých krajín
- šľachta si ho volí na trón
- husitský, kališnícky kráľ
- patril medzi tých, kt. reprezentovali kališnícku šľachtu
- bol zvolený českou šľachtou, pochádzal zo str. šľachty - z toho vychádzala jeho politika
- hlásil sa k odkazu husitstva (najmä prijímanie pod oboma spôsobmi)
- pridal sa k mestám a strednej šľachte (vysoká šľachta - protihusitská)
- pre ostatnú Európu „kacírsky kráľ", jediný kráľ v Európe, kt. sa nehlásil ku kresťanskej cirkvi -> Európa Čechy ignorovala a izolovala (pápež ho vyhlásil za „dočasného kráľa") - nedostatok jeho vlády

Plán európskej mierovej únie
- snažil sa nadviazať styky s ostat. eur. št. - prvý sa snažil vytv. EÚ - konflikty riešiť nie vojnami, ale na diplomat. úrovni
- európske memorandum
- vyslal poslov na vš, kráľ. dvory
- št., kt. podpíšu sa zaväzujú riešiť konflikty mierom a budú brániť Európu proti Turkom (Turci ohrozovali Balkánsky pol., Európa sa tvárila, že jej sa to netýka, ale on si uvedomil, že sily treba zjednotiť)
- ani jeden št. túto iniciatívu neprijal - báli sa pápeža (prijať by znamenalo prijať kacíra za panovníka)

1462 - Kompaktáta zrušené pápežom
- jeho snahy sa zľakol i pápež
- v Čechách a mala vytv.

jednotná katolícka cirkev, porušenie zákazu vyhlásil za kacírsky čin
- šľachta to neprijala -> zámienka na vyhlásenie križiackej výpravy

- pápež hľadal vhodného kandidáta na vodcu - našiel ho - bol ním M. Korvín, kt. sa postavil na čelo križiackej výpravy, chcel totiž získať české krajiny

1468 - bitka pri Vilémove
- Jiří Poděbradský víťaz
- M. Korvín zajatý, no po sľube, že odtiahne z Čiech a nebude sa usilovať o český trón ho prepustil
- no ten len čo bol prepustený zo zajatia ->

1469
- Matej Korvín sa dal korunovať za českého kráľa
- obsadil Moravu, Sliezsko, Lužice
- Jiřímu ostali len samotné Čechy

1471
- Jiří Poděbradský zomiera
- uvoľňuje sa český trón
- česká šľachta ponúkla trón poľsko-litovskému rodu Jagellovcov

- nastolil v Čechách poriadok, zaistil pokoj
- vypísal nové dane
- naplnil št. pokladnicu
- to umožnilo dostať Čechy z úpadku po husitstve
- obnovila sa ťažba striebra - Jihlava, Kutná Hora
- mal možnosť nastoliť nový dynastický rod, dať vládu jednému zo synov - neurobil to, bol prvým voleným kráľom, nechcel a spreneveriť sľubu, kt. dal šľachte, že tá si bude mať možnosť vybrať panovníka
- česká šľachta sa rozhodla zvoliť si vtedy 15 r. Vladislava Jagellovského - po smrti M. Korvína si ho zvolila aj uh. šľachta, videli totiž, že je neschopný a to im vyhovovalo

Predpoklady -> husitského revolučného hnutia
- proticirk. hnutie, hnutie za nápravu v cirkvi => česká reformácia
- reakcia na krízu v cirkvi, kt. -> v 14. st. (začiatok: avignonské väzenie, prehlbovanie: 14. st. - schizma, spor o pápežský stolec)
- mor, hladomor, 100-ročná vojna = trest boží
- -> náboženské sekty, kt. začínajú kritizovať spôsob života cirkvi, odvolávali sa na pôvodné učenie Ježiša Krista o rovnosti, odklon cirkvi od tohto pôvodného učenia
o Valdenci
- Franc.
- vychádzali z absolútnej rovnosti ľudí, pred vstupom odovzdávali svoj majetok, krstili sa až v dospelom veku (dieťa nemôže byť účastník viery)

o Adamiti
- str. Európa, Nem.
- odvodzovali sa od Adama, hlásali absolútnu rovnosť až do takej miery, že chodili takmer nahí, odmietali akýkoľvek majetok

- otec: John Wiclef
- prejavy mravného úpadku cirkvi
o predávanie odpustkov (za kúpu odpustenie vš. hriechov), tie sa predávali aj pre mŕtvych = kupčenie s vierou
o dišpenzy = výnimky z cirk práva (napr. ak niekto chcel vstúpiť do manželstva so svojím príbuzným, ak chcel ísť za kňaza a predtým už mal rodinu, deti)
o kupčenie s najvyššími cirk. hodnosťami (každý bohatý mohol získať úrad, nemohol však vykonávať cirk.

obrady, a preto si najal chudobného kňaza)
o kňazi hlásali niečo, čo sami nedodržiavali - celibát, Desatoro

John Wiclef
- oxfordský profesor
- ako prvý na univerzitnej pôde kritizoval cirkev
- stadiaľ sa myšlienky šírili na ostatné univerzity - cirkev kritizovali vzdelanci, neboli proti Bohu, ani proti viere, chceli len nápravu cirkvi, nie zatratenie

- kon. 14. st. sa kritika dostala aj na Karlovu univerzitu (vládol Václav IV. - dostal sa do konfliktu so šľachtou a cirkvou; bol benevolentnejší => vytv. sa príhodná pôda na univerzite)
- Biblia sa dostala medzi nevysvätených kňazov, kazateľov, poznali jej obsah a kázali ho medzi ľudom - nebolo to proti Bohu, ale proti cirkvi

Majster Ján Hus
- teológ
- profesor na Karlovej univerzite
- stál na čele kritiky cirkvi
- kázal v češtine
- konal pravidelné kázne v Betlehemskej kaplnke, prvý sa rozhodol porušiť, že kázať sa má v latinčine a kázal po česky
- pápež ho napomenul a žiadal, aby sa vrátil k latinskej liturgii
- spočiatku ho podporoval aj Václav IV.

1409 - Kutnohorský dekrét
- listina
- vydal ho Václav IV. pod vplyvom kritík na Karlovej uni
- naviedol ho na jej vydanie Majster Ján Hus
- počeštenie Karlovej uni
- Česi získavajú 3 hlasy, cudzinci spolu 1 hlas
- Majster Ján Hus sa stáva rektorom na uni
- (predtým: Česi, Sasi, Bavori, Poliaci - každý mal po jednom hlase, mohli Čechov prehlasovať)

1412 - príkaz pápeža na predaj nových odpustkov
- chceli to rýchle rozpredať, dovtedy sa konalo za kúpu odpustkov pokánie, teraz bol príkaz, aby sa predávali bez pokánia
- bolo to spojené s výstavbou Chrámu sv. Petra v Ríme
- Hus predaj v Čechách zakázal => rozpor s Václavom III.
-> pápež vyhlásil nad Prahou interdikt - cirk. kliatba, kt. zakazuje vykonávať vš. cirk. obrady (pohreb, krstiny, sobáš…) pokiaľ je kacír na území

- Hus zobral sv. žiakov a odišiel z Prahy, aby ju uchránil; pripravoval sa na obhajobu sv. učenia
- začali sa schádzať tábory ľudu a šírili sa Husove myšlienky
- Rím sa neuspokojil

1414 - cirkevný koncil v Kostnici
- ciele: vyriešiť pápežskú schizmu (3 pápeži - Rím, Avignon, Pisa), vyriešiť ? kacírov (vysporiadať sa s učením J. Husa)
- aj Hus sa ho zúčastnil, cítil sa chránený listinou, kt. mu udelil Žigmund Luxemburský (uhorský kráľ, cisár SRR) - glejt - listina, kt. mu mala zabezpečiť ochranu, poistka na život
- inkvizícia Husa zatkla, postavila pred súd a bol vyhlásený za kacíra

6. júl 1415 - upálenie J. Husa v Kostnici
- popol rozsypaný do rieky
- cirkev chcela jeho smrťou ukončiť toto hnutie
- no opak: podnietila - v Čechách to vyvolalo revolúciu
- (predhusitská príprava: kalich - symbol rovnosti, aj veriaci prijímal krv; prívrženci - kališníci, husiti)

Ján Želivský
- kazateľ, kt.

pokračoval v českých kázniach
- Husov žiak
- kázal v Kostole Panny Marie Snežnej

koniec júla 1419 - 1. pražská defenestrácia
- jedného dňa bol Kostol Panny Marie Snežnej zatvorený - Želivskému boli zakázané bohoslužby v češtine
- veriaci išli pred pražskú radnicu žiadať radničných konšelov, aby povolili kázne v českom jazyku, nechceli ich vypočuť
- veriaci mali vidly, hrable, vtrhli do radnice a vyhádzali úradníkov z okien
- = začiatok husitstva
- (v auguste zomiera Václav IV. - dozvedel sa o tom a dostal porážku)

Žigmund Luxemburský
- nevlastný brat Karola, nárokoval si na trón
- chcel sa stať kráľom, no Česi ho nechceli prijať, pripisovali mu Husovu smrť (on mu dal glejt)
- musel z Prahy odísť, začal pripravovať križiacku výpravu do Čiech

1420 - 1. križiacka výprava
- zorganizoval ju Žigmund Luxemburský proti Čechom

bitka na Vítkove
- rozhodujúcu úlohu zohrali vojská Jána Žižku
- husiti zvíťazili vďaka Žižkovi a jeho vozovej hradbe
- Žižka stál na čele mesta Tábor, ten sa pridal k Prahe a vyhrali (Žižka založil revolučné mesto Tábor r. 1420, chceli vytv. ideálnu spol., vzorové miesto podľa Husovho učenia, všetko bolo spoločné)
- cisárska armáda mala niekoľkonásobnú prevahu, no aj tak ich husiti porazili
- do Čiech smerovalo 6 ďalších výprav - vš. neúspešné
- (1431 - na Domažliciach - žiadny boj, husiti zvíťazili spevom)

husiti a rozdelili na 2 tábory:
o umiernené krídlo
- univerzitní majstri (prof. Karlovej uni, kt. začali šíriť myšlienky), pražskí mešťania, stredná a nižšia šľachta, študenti
- chceli nápravu cirkvi

o radikálne krídlo (táboriti)
- mestská a vidiecka chudoba, ľudoví kazatelia, hudobní kňazi
- vyžadovali zmenu nielen cirkvi, ale aj spoločnosti

proti husitom:
o panská jednota
- vysoká šľachta, cirk. hierarchia, cudzí patriciát v mestách

1421 - Čáslavský snem
- radikálni a umiernení sa dohodli
- husiti vytv. dočasnú vládu (odmietli Žigmunda lUxemburského ako panovníka) a prijímajú program ->

4 pražské artikuly
- program umierneného krídla husitov
1. prijímanie pod oboma spôsobmi (rovnosť medzi veriaci a kňazom)
2. slobodne hlásať Slovo božie (každý, kto ho pozná, aj bez vysvätenia)
3. smrteľné hriechy trestať svetskou mocou (súdenie súdom)
4. odstrániť svetské panovanie cirkvi (vrátiť majetky)

1424 - smrť J.

Žižku na ďalšej križiackej výprave

- na čelo husitov sa dostáva Prokop Holý - mení taktiku a spôsob husitstva
- uvedomil si, že husitské hnutie nemá šancu, ak bude iba v Čechách
- mení taktiku z obrannej na útočnú

spanilé jazdy
- do susedných krajín (Nem., Poľsko, Uhorsko)
- počas spanilých jázd na Slovensko husiti obsadili aj BA (1428 - 29) a Trnavu, inak obsadené vš. mestá na Z Slovensku - husitské tábory
- pôvodne Prokop holý vyhlásil, že cieľ je šírenie myšlienok husitstva, no zmenili sa na rabovačky (v BA mestskí páni v r. 1428 otvorili vstupné brány husitom, vítali ich. no v r. 1429 už vítaní neboli, rabovali)

Manifest k národom európskym
- jeden cieľ, kt. Holý dosiahol
- výzva, aby sa pridali k husitom proti spôsobu života cirkvi, prinútili cirkev vrátiť sa k pôvodnému Evanjeliu
- odmietli ho vš. katolícke št. v Európe
- (keď dostala Manifest bezbožníkov Jana z Arcu bola pohoršená a odsúdila husitské hnutie)

1432 - Bazilejský koncil
- zvolal ho pápež
- katolícka cirkev využila rozbroje, kt. nastali vo vnútri husitov a zvolala ho
- zúčastnil sa ho aj P. Holý
- husitom ponúkli prijímanie pod oboma spôsobmi, Holý to odmieta
- husiti sa rozdelili na spokojných (vyčítajú mu, že neprijal) a nespokojných

30. máj 1434 - bitka pri Lipanoch
- umiernení x radikáli
- zvíťazili spokojní s koncilom v Bazileji
- P. Holý padol
- = koniec husitského hnutia

1434 - 1436 - hluché obd.

1436 - koncil v Bazileji
- pokračuje
- prijaté ->

Bazilejské kompaktáty
- prijímanie pod oboma spôsobmi povolené len v Čechách (až do r. 1462 - potom pápež vydal zákaz)

Pozitívne a negatívne stránky husitstva:
+:
1. české národné hnutie => začali sa považovať za jednotný národ (15. st.: čeština - literárny aj liturgický jazyk, základ modernej češtiny; začal sa používať v širokej miere a modernizoval sa, reforma J. Husa - zaviedol používanie diakritických znamienok)
2. otrasenie postavenie cirkvi, cirk. moc oslabená, a to nielen v Čechách -> 1. krok k reformácii
3. posilnenie miest a oslabenie šľachty, mestá nadobúdajú rozhodujúcu úl. v polit. živote

-:
1. hosp. úpadok (dlhotrvajúce vojny => hlboká hosp. kríza českých krajín)
2. rozšírenie počtu bezzemkov
3. zostrenie poddanských povinností
4. časť husitov sa zvrhla na zbojníkov
5. husitské myšl. sa nepodarilo presadiť aj mimo českých krajín.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?