Český štát v 10. - 12. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2690×

Příbuzná témataČeský štát v 10. - 12. st.

Bořivoj I. (882 - 894)
Václav (931 - 935) (929)
Boleslav I. Ukrutný (935 - 972)
Boleslav II. Pobožný (972 - 999)
Vratislav II. (1061 - 1092)
Vladislav II. (1140 - 1172)

- veľa kmeňov, najv. je kmeň Čechov (do Podun. níž. prišli v 9. st.) - odvodzujú sv. pôvod od Praotca Čecha (nie je hist. dokázaná jeho existencia)
- Praotec Čech
Přemysl Oráč - prvý Přemyslovec, tiež nie je hist. dokázaný
kňažná Libuša - tiež hist. nedoložená osobnosť

kresťanstvo
- upevňovalo moc kniežat (vládnu z Božej vôle)
- pôvodne zo Z od Frankov
- 845 - krst 14 českých kmeňových kniežat (v Rezne = Regensburg v Bavorsku)

Bořivoj I.
- 1. hist. doložený Přemyslovec
- keď sa postavil na čelo Čechov, boli súčasťou VM
- Svätoplukov spoluvrstovník, jeho vazal (jeho zástupca a správca územia Čiech, vládca stredočeského kniežatstva)
- prijal s manž. Ľudmilou krst od Metoda (predtým boli pripútaní k Fr. r.)
- na znak vďaky za prijatie kresť. dali postaviť 1. kresťanský kostol v Čehách - Levý Hradec - niekedy kon. 9. st. (neskôr v Prahe Kostol Panny Márie)
- tým začala kristinizácia Čiech, šírenie kresť.
- Ľudmila bola zavraždená (jej nevestou, kt. bola pohanka a Ľudmila chcela, aby bola kresťanka) a bola vyhlásená za svätú - 1. česká svätá
- budovanie jednot. českého št. - centrum Pražský hrad (z kon. 9. st.)

895 - Čechy sa odtrhli od VM

- Bořivojovi synovia - opäť príklon k Z kresťanstvu (300 rokov stále styky a boje a nemeckými susedmi, mnohí cisári nem. ríše si privlastnili právo rozhodovať o českom št.)
Spytihnev (894 - 915) - zal. Rotunda Petra a Pavla na hrade Budči, české kmene sa odtrhli od VM
Vratislav I. (915 - 921) - zal. Chrám sv. Jiří na Pražskom hrade, položený zákl. k vlastnej správe zeme
- Vratislavovi synovia - obd. prelínania oboch kultúr - latinskej a slovanskej
- r. 921 - zavraždená Bořivojova Ľudmila matkou Václava a Boleslava Drahomírou

Svätý Václav
- „patrón českej zeme", ochranca českého kráľ., považ. za zakl. českého št.
- mier s Henrichom I. Vtáčnikom, ubránil samost. št. proti Nemcom
- vš. českí králi bilo korunovaní svätováclavskou korunou
- usiloval sa napojiť št. na Z ranofeudálne št. a priviedol fr. kňazov
- chcel št. upevniť, preto sa snažil o katolizáciu vš. kmeňov v Čechách (použil na to vš. prostriedky)
- spor s bratom Boleslavom (ctižiadosť, túžba po moci, nesúhlas s kristinizáciou zo Z Európy) => spiknutie => r. 929 al.

935 zavraždený bratom pred vchodom do chrámu v Mladej Boleslavy (kostolík dodnes stojí)

Boleslav I. Ukrutný
- aby odčinil tento svoj skutok, dal preniesť truhlu do Prahy, išiel za ňou peši a bosý = kajal sa, no aj tak dostal prívlastok Ukrutný
- pokus o polit. samostatnosť
- dovŕšil proces -> Českého št.
- dlhodobý konflikt s nem. kráľom Ottom I., od r. 955 už ako spojenci - pomohol mu v bitke na Lechu => spoločne zastavili postup Maďarov do Z Európy, Maďari sa usadili v Podun. nížine
- Otto I. zomiera, jeho nástupca Otto II. sa cítil Boleslavovi zaviazaný
- 962 - dostal titul cisár

Boleslav II. Pobožný
- r. 973 so súhlasom pápeža zriadil v Prahe 1. biskupstvo => osamost. def. Český št. (1. biskup: Sas Detmar, 2. biskup: Vojtech)
- úz. Čiech, Moravy, Sliezska, Krakovska, časti Slovenska

995 - vyvraždenie rodu Slavníkovcov
- chcel zvrhnúť Vojtecha
- využil Slavníkovskú svadbu - vtrhol na ňu a vyvraždil celý rod okrem Vojtecha (ten bol v Prahe) a ten polit. azyl v Hnezdne (spolu s bratom Soběslavom a nevl. bratom Radimom)
- tým sa dovŕšilo zjednotenie Čiech pod vládou Přemyslovcov, stávajú sa neohrozeným panovníckym rodom (vymierajú r. 1306 Václavom III.)

Vojtech z rodu Slavníkovcov
- centrum: hrad Libica
- stúpenec clunyského hnutia (vymaniť cirkev z podriadenosti svetskej moci) -> idea nezávislej organizácie kresťanov
- 982 - zvolený za 2. pražského biskupa za účasti Boleslava II.
- 983 - investitúra od Otta II.
- spory s panovníkom, feudálmi aj kniežatami a zostrenie vzťahov s Přemyslovcami vôbec
- po vyvraždení Slavníkovcov do Poľska k Boleslavovi Chrabrému
- za misijné cesty k pruským pohanom r. 997 zabitý
- prehlásený za svätca, jeho telo vykúpené od Prusov, pochovaný v Hnezdne - tá sa stala arcibiskupstvom (na čele Radim - gaudentius)
- od 11. st. pokladaný za 3. patróna Čiech
- hl. patrón poľskej katolíckej cirkvi
- považovaný za autora nast. duchovnej piesne „Hospodine, pomiluj ny"
- vraj pokrstil budúceho uh. kráľa Štefana
- r. 1039 sa poziostatkov zmocnil Břetislav I. (vpád do Poľska) -> do Svätovítskej katedrály v Prahe

Vratislav II.
- 1. knieža, kt. získal v r. 1098 právo nosiť titul kráľ (pomohol nem. cisárovi a ten mu ho pridelil)

Vladislav II.
- v r. 1158 - ako prvý Přemyslovec získal titul dedične (pomohol Fridrichovi I. Barbarossovi pri obliehaní Milána).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?