Československo - vznik

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4544×

Příbuzná témataČeskoslovensko - vznik

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov na troskách Rakúsko - uhorskej monarchie v roku 1918 patrí nepochybne medzi najvýznamnejšie medzníky moderných slovenských, ale aj európskych dejín. Vytvorenie prvej ČSR však nemožno chápať výlučne ako dôsledok 1.svetovej vojny. Vzájomná komunikácia oboch národov v kultúrnej, hospodárskej aj spoločenskej sfére mala hlboké korene už v predvojnovom období. V čase pred prvou svetovou vojnou nepôsobil na českej ani slovenskej politickej scéne relevantný politický smer presadzujúci rozbitie monarchie. Fakt, že idea vytvorenia spoločného štátu vzišla napokon z českých politických kruhov, determinovala predovšetkým historická skúsenosť s vlastným štátom i vyšší stupeň organizácie politického života. Rozvoj slovenského politického myslenia však podstatnou mierou ovplyvnili aj aktivity amerických Slovákov. Slovenská liga v roku 1914 vydala memorandum opozorňujúce svetovú verejnosť na postavenie Slovákou v Uhorsku, ktoré sa stretlo s priaznivým ohlasom českých združení v USA. Výledko diskusie predstaviteľov oboch národov v zahraničí bolo prijatie Clevelandskej dohody v roku 1915, ktorou deklarovali ochotu vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov. Okrem krajanov v Amerike sa v záujme presadenia česko-slovenskej myšlienky angažovali aj rôzne politické skupiny v Európe, ktoré zjednocovala Československá národná rada (ČS NR) v Paríži. Na jej čele stál Tomás Garrigue Masaryk, organizačné veci zastrešoval Edvard Beneš a medzi ich najbližší spolupracovníkov patril Milan Rastislav Štefánik. Cieľom Československej národnej rady bolo presvedčiť dohodové mocnosti o podpore národnooslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov, čo sa jej napokon aj podarilo. Pokým zahraničný odboj deklaroval vôlu vytvoriť spoločný česko - slovenský štát už od roku 1915, v domácej slovenskej politike táto myšlienka zreteľne rezonovala až na jar 1918. Stojaté vody konzervatívnej politiky martinského centra narušila až mikulášska rezolúcia V. Šrobára z mája 1918. Národná strana neskôr vydala stanovisko, jednoznačne podporujúce vznik ČSR. Výsledkom aktivít slovenských politických strán bolo 30.októbra 1918 prijatie Martinskej deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k myšlienke nezávislého česko-slovenksého štátu. Dva dni predtým, 28.októbra 1918, bola národnou radou v Prahe vyhlásená Československá republika. Vznik prvej republiky bol nepochybne obojstranne výhodný. Československo sa postupne etablovalo v spoločnosti vyspelých európskych štátov.

Z hľadiska všestranného rozvoja však existencia spoločného štátu posunula najmä Slovensko výrazne dopredu. Okrem evidentného vzdelanostného, kultúrneho a hospodárskeho prínosu znamenala i možnosť slobodného vyjadrovania názorov na pôde zákonodárneho zboru. Oktober 1918 poskytol Slovensku aj reálnu šancu nájsť, respektíve obhájiť vlastnú národnú identitu v rámci spoločného štátu. Politické reprezentácie oboch národov však nedokázali dospieť k obojstranne prijateľnému, kompromisnému riešeniu celé dve storočia. Za primárny aspekt takéhoto stavu možno považovať predovšetkým bezalternatívny postoj centrálnej pražskej vlády, determinovaný ideou jedného československého národa.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?