Centrálna banka

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 6339×

Příbuzná témataCentrálna banka

Nevyhnutnou súčasťou trhovej ekonomiky je rozvinutá banková ústava, ktorá býva vždy dvojstupňová. Prvý stupeň tvorí emisná b. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie stability meny.Druhý stupeň b. sústavy tvoria všetky ostatné banky. V b. stústave vyspelých trhových ekonomik existuje viacero druhov týchto bánk. Ich činnosť má prevažne obchodno –podnikateľský charakter. Ich hlavným cieľom je dosiahnutie maximálneho zisku. Hlavnou ulohou obch. podnik. bánk je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých ekonomických subjektov, kde sa uvolnili, k tým ktoré predstavujú dopyt po ňom. Umožňujú aby peniaze boli využívané v čo največšej mierre ako kapitál. Vrchol pyramídy bankovej sústavy tvorí CB, všetky ostatné sú jej základňou.Hlavným cielom každej CB je zabezpečenie stability meny k vnútornej ekonomike a k zahraničiu. Zabezpečenie toho cieľa je obsahom menovej politiky a má dopad na na dosahovaní kľučových národohospod. cielov, ktorými sú: eko. rast, vysoká miera zamest.,rovnováha príjmov a výdajov š. rozp., rovnováha v oblasti vonk. ekonomic. vťahov. CB-ky v trh. ekon. môžu využívať pre presadzovaní menových cieľov prostredníctvom kontroly ponuky peňazí viaceré nástroje: 1 podľa časového hľadiska – krátkodobé, dlhodobé, 2 podľa adresnosti – priame, nepriame, 3 podľa použitia – bežné, výnimočné,
Priame nástroje – predstavujú adresné prevažné selektívne a administratívne zásahy CB do ponuky peňazí cez reguláciu úverovej kapacity a obchodných bánk. Priame nástroje CB používa väčšinou na prechodnú dobu najmä v prípadoch, keď na v dôsledku riskantných úverových op. dochádza k ohrozeniu jej dalšej existencie. Pravidlá Likvidity – CB môže pôsobiť na likviditu obch. b priamo stanovením pravidiel likvidty, tzn stanovením záväznej štruktúry aktív a pasív obch. b. a stanovením záväzných väzieb medzi aktívami a posívami týchto bánk. Čím podrobnejšie sú pravidla likvidity stanovené, tým majú vyšší charakter priameho nástroja. Úverové kontingenty – je najtvrdším nástrojom s priamym dopadom na ponuku peňazí. Úv. kontingenty sú: - limity úverov, - úverové stropy. Relatívny úv. kontg.- predstavuje maximálnu výšku úveru, ktoru je CB ochotná poskytnúť OB. Je ho možné použiť i pre reeskont Z a lombardný úver. Absolutný úv. kontg. – stanovuje OB maxim. výšku úveru, ktorý táto banka môže poskytnúť. Povinné vklady - Vtrh. ekon. môže byť niektorým subjektom stanovená povinnosť: a)ukladať vklady b)otvárať bú a uskutočňovať niektoré dalšie operácie výhradne cez CB.

Táto povinnosť sa najčastejšie týka štátnych orgánov miestnej moci a správy. Doručenia, výzvy, dohody – nástroje s vysokou účinnosťou priameho charakteru sú doporuč. výzvy a dohody vo vťahu medzi CB a OB Spoločnými znakmi týchto nástrojov sú:- neexistencia právneho základu k prinúteniu OB aby tieto nástroje rešpekt. – aj keď nie sú tieto nástroje záväzné OB ich plne rešpekt. Doporučenia – je to vyjadrenie prianiaCB k chovaniu OB v najbližšom období a jeho realizácia nebýva podchytená písomne. Výzvy – tiež nemusia mať pís. formu ale v porovnaní s doporučeniami sú však tvrdšieho char. Dohody – sú podchytené pís. záväzkom medzi CB a OB, často sú však uzatvárané i medzi OB navzájom, po podpísani sa stávajú právne záväzné.
Nepriame nástroje – základným rysom nepriamych nástr. CB je ich plošné pôsobenie tj. stanovenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty v ekonomike: Diskontná sadzba –je úrokovou sadzbou CB, za ktorú môžu OB-ky čerpať úvery. Zmena disk. sadzby vedie k zmene dopytu OB po úveroch: - zvýš. dis. dopyt zniž. – zníž. dis. dopyt zvyš. OB-ky reagujú zvýšením sadzieb z poskyt. úverov. Zvýšenie disk sadzby zvyšuje cenu peňazí a vedia k poklesu dopytu po úveroch od OB-nk. Zvýš. disk. a následne obmedzenie ponuky peňazí sa teda pozit. prejaví na znížení miery inflácie a prílivu zahr. kap., negatívny dopat to má na eko. rast a zamest. Zníženie disk.- dopady presne opačné. Povinné minim. rezervy – predstavujú povinné vklady jednotlivých OB v CB. Sú uložené na zvláštnych účtoch, ktoré sú buď: bezúročne alebo OB dost. malý úrok. Zníž. PMR stanoví CB sadzbou, ktorá môže byť buď rovnaká pre všetky banky alebo sa môže pre jednotlivé B líšiť. Operácie na voľnom trhu – predstavujú nákup alebo predaj najmä krátkodobých št. CP centr. bankou obch. bankám. Nákup št. cp cent.bankou zvyšuje úverovú kapacitu, zvyšuje likviditu OB. Predaj št. cp cent. bankou úver. kapacitu a likviditu OB znižuje tzn. nákup zo strany CB predstavuje zvýšenie ponuky peňazí a predaj predstavuje zníženie ponuky peňazí. Ďalším dôvodom využívania op. na voľ. trhu je možnosť krytia schodku st. rozpočtu. – emisiou CP. Reeskont zmeniek - predstavuje eskont už ekontovanej zmenky. OB môžu odkupovať ekontovať od obyv. alebo firiem. Tieto Z potom môže odkupovať CB. Reeskont Z zvyš. CB úver. kapacitu a OB likviditu. Lombardný úver - istým doplnkom reeskontu Z je lomb. úver – úver oproti zálohe CP. Za nástroje CB sa tento úver môže pokladť v prípade keď ho poskytuje OB-ám. Vplyv na platobnú bilanciu je podmienený poskyt. lomb. úveru v zahr. mene a jeho použitie mimo dom.

eko. Intervencie dev trhu - zaraďujeme do nástrojov menovej politiky CB môžeme ich však považovať za nástroje relatívne samostatnej súčasti menovej politiky. Dev. interv. členíme na: a) priame – nákupy alebo predaje domácej meny alebo zahr. mien. b) nepriame- nákup alebo predaj zlata, úpravy úrokovej sadzby a pod. Dôsledkom interv. môže byť v zásade krátkodobé zhodnotenie alebo znehodonotenie devíz kurzu. Konverzie a Swapy. Konverzia predstavuje nákupy alebo predaje zahr. mien za domácu menu bez zpätných operácii. Swapy sú druhom kombinácie promptných a termín. operácii- CB nakupuje alebo predáva zahr. meny za domácu menu s tým že v bud. obd. sa uskutoční spätná operácia. Konverzia a swapy sa od seba odlišujú dopadom na zmenu ponuky peňazí – za inak nezmenených podmienok pôsobí konverzia na ponuku peňazí trvale, swapové operácie predstavujú dočasnú zmenu ponuky peňazí.
Nástroje zabezpečujúce stabilitu meny: -refinancovanie, - operácie na voľnom trhu, -devízová a kurzová politika, - povinné minimálne rezervy, - ostatné nástroje
Ostatné nástroje menovej politiky: Depozitná politika – jej podtatou je premiestňovanie zostatkov rozpočtov medzi CB a OB, presun prostriedkov z CB do OB znamená rozšírenie masy peňazí a naopak. Morálne presvedčenie – ide o systém vzájomných dohovorov medzi CB a KB, ktoré nemajú povahu administratívnych nariadení alebo právnych záväzkov. KB má iba morálny záväzok rešpektovať takúto dohodu, jej nereš. nemožno postihnúť.
Ďalšie úlohy CB: 1 emisia bankoviek a mincí, 2 Vydávanie št. cp, 3 Správa št. zlatých a devízových rezerv, 4 Sledovanie vývoja platobnej bilancie štátu, 5 Zahraničné vzťahy, 6 Vedenie agendy verejných financii, 7 Bankový dohľad –supervízia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?