Cenné papiere

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 1085×

Příbuzná témataCenné papiere

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Môže byť v listinnej alebo zaknihovanej podobe, vydaný na meno, na majiteľa alebo na rad.

Zjednodušene môžeme povedať, že cenný papier je listina, ktorá predstavuje určitý nárok vlastníka (komitenta) voči tomu, kto cenný papier vydal (emitent). Nárok, ktorý z nich plynie, môže mať povahu úroku, dividendy alebo iných foriem výnosov.

Formy cenných papierov vyjadrujú hľadisko ich prevoditeľnosti. Rozlišujeme:

1. Cenné papiere na doručiteľa (niekedy sa používa aj na majiteľa) – doručiteľ (majiteľ) je ten, kto cenný papier predloží. Prevod cenného papiera je možné uskutočniť jednoduchým odovzdaním. Táto forma zaručuje najvyšší stupeň prevoditeľnosti. Ide o cenné papiere, pri ktorých nie je uvedené meno alebo názov vlastníka. Túto formu môžu nadobudnúť napr. akcie, dlhopisy, podielové listy.

2. Cenné papiere na meno – pri tejto forme je na cennom papieri uvedené meno alebo názov oprávnenej osoby (vlastníka). Sú to napr. akékoľvek zaknihované cenné papiere, ktoré sú prevoditeľné postúpením alebo dedičstvom.

3. Cenné papiere na rad – s označením mena osoby alebo názvu s doložkou na rad. Prevodné právo sa realizuje písomným prehlásením (na rube cenného papiera tzv. rubopisom).

Ďalej cenné papiere rozdeľujeme:

1.podľa charakteru nároku:

• výnosové (akcie)

• úrokové (dlhopisy, obligácie)

• neúročené (šeky, zmenky, žreby)

2. podľa vystavovateľa:

• štátne

• komunálne

• súkromné

Akcia je cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou. Existuje viacero typov akcií, napr. kmeňové (nemajú zvláštne práva a obmedzenia); prioritné (majú zaručenú výšku dividend, ale obmedzené právo hlasovať); zamestnanecké (sú určené pre zamestnancov a. s. a nemožno ich bežne predávať).

Dlhopis je cenný papier s pevne stanovenou dobou splatnosti a (na rozdiel od akcií) pevne stanoveným výnosom (úrok). Tiež existuje viacero typov dlhopisov (napr. výmenný - za určitých podmienok vymeniteľný za akcie; opčný – majiteľovi poskytuje predkupné právo na akcie toho, kto dlhopis vydal). Komunálne a štátne dlhopisy sa označujú ako obligácie.

Šek je cenný papier, ktorým vlastník účtu prikazuje banke vyplatiť doručiteľovi alebo inej uvedenej osobe peňažnú sumu, na ktorú je šek vystavený.

Zmenka je cenný papier, ktorý predstavuje písomný dlžnícky záväzok, v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje v stanovenom čase zaplatiť príslušnú sumu veriteľovi.

Zdroje:

http://www.penzijna.sk/prakticke-informacie/slovnik-pojmov/

http://totalmoney.sk/slovnik/C/cenny-papier/Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?