Cenné papiere-Akcie (ich charakteristika a druhy)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6337×

Příbuzná témataCenné papiere-Akcie (ich charakteristika a druhy)

Akcie

Čo je akcia (účastina)
Akcie (účastiny) patria do skupiny majetkových cenných papierov kapitálového trhu.
Majetkové cenné papiere sú strednodobé a dlhodobé cenné papiere, ktoré sú dokladom o spoluvlastníctve na akciovej spoločnosti alebo na inej forme obchodnej spoločnosti, podielového fondu, družstva a pod. Do tejto skupiny cenných papierov patria okrem akcií aj podielové listy, podiely, podielnické družstevné listy, kuksy a pod.
Akcie sú na kapitálových trhoch najrozšírenejším druhom majetkových cenných papierov, pretože akciová spoločnosť je v súčasnom období najrozšírenejšou formou podnikania z hľadiska podielu na objeme produkcie i tvorbe HDP.
Patria k jedným z najvýznamnejších zdrojov získavania peňažného kapitálu na financovanie rozvojových potrieb akciových spoločností na jednej strane a na druhej sú jednou z možností finančného investovania voľných peňažných prostriedkov.

Aké druhy akcií poznáme
Poznáme Kmeňové a prioritné akcie,
Akcie na doručiteľa a na meno,
Zamestnanecké akcie,
Dematerializovné (zaknihované) a listinné akcie,
Staré a nové akcie.

Kmeňové akcie

- sú základným druhom akcií, s ktorými sú spojené základné oprávnenia:
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení akcionárov,
- hlasovať na valnom zhromaždení,
- poberať dividendu v závislosti od výšky dosiahnutého zisku a
- podieľať sa na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.

Ich majitelia sú nositeľmi všetkých rizík spojených s podnikaním akciovej spoločnosti, a to tak v oblasti dividend, ako aj v oblasti majetku. Pokiaľ ide o ich účasť na zisku, prichádzajú na rad až po majiteľoch prioritných akcií. Rovnako aj to aj v súvislosti s ich podielom na likvidačnom zostatku. Najskôr sa uspokojujú pohľadávky veriteľov a podiely majiteľov prioritných akcií.
V posledných rokoch sa objavili na kapitálových trhoch vyspelých krajín zujímavé inovácie v oblasti kmeňových akcií. Patria k nim napríklad:
- kmeňové akcie s právom kupca b období umiestňovania emisie predať ich späť emitentovi v presne určenom termíne za vopred stanovenú cenu. Tento typ akcií chráni investora pred stratou vyplývajúcou zo zníženia kurzu akcie v období jej prvého umiestnenia na trhu.

- akcie s právom spätného výkupu dávajú emitentovi právo vykúpiť ich do investorov – vo vopred určenom termíne a zavopred stanovenú cenu.Prioritné akcie

- rovnako ako kmeňové akcie predstavujú podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti. Spravidla však býva rozsah týchto akcií obmedzený. Náš Obchodný zákonník v paragrafe 159 stanovuje, že prioritné akcie je možné vydať iba do polovice výšky základného imania akciovej spoločnosti.

S prioritnými akciami možno spájať rôzne zvýhodnenia. Zákon nevymenúva, o aké priority má ísť. Ponecháva na zakladateľoch, upisovateľoch a neskôr na akcionároch, aké priority s ktorými akciami spoja. Priority sú vylúčené pri hlasovacom práve. Majitelia prioritných akcií spravidla nemajú hlasovacie právo. Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu vylúčiť alebo obmedziť aj právo na prednostné upisovanie nových akcií. V prípade, že by nebola vyplatená dividenda z prioritných akcií, nadobudne akcionár hlasovacie právo do doby, keď bude prioritná dividenda späť vyplácaná.Zamestnanecké akcie

Stanovy akciovej spoločnosti môžu rozhodnúť aj o vydaní zamestnaneckých akcií a spojiť s nimi určité výhody – odlišný režim splácania upísanej nominálnej hodnoty, prípadne časť nominálnej hodnoty nemusí byť splatená, zvýhodnenie v oblasti výplaty dividend, likvidačného zostatku a pod.

Zamestnanecké akcie sú zvláštnym druhom akcií, znejú na meno, a preto na ne platia všetky ustanovenia Obchodného zákonníka o akciách na meno, ako je napr. ich prevoditeľnosť rubopisom alebo vedenie zoznamu akcionárov.

V prípade úmrtia majiteľa zamestnaneckej akcie alebo ukončenia jeho pracovného pomeru, práva zo zamestnaneckej akcie voči akciovej spoločnosti zanikajú a akcie musia byť vrátené spoločnosti za podmienok uvedených v stanovách. Ak by stanovy podmienoky vrátenia zamestnaneckých akcií neupravovali, zaplatí spoločnosť za akciu splatenú časť jej nominálnej hodnoty alebo v prípade kótovanej akcie na burze pomernú časť jej kurzu.

Poznáme taktiež Manažérske akcie , ktoré sú formou zamestnaneckých akcií.
V USA a v rôznych modifikáciách aj v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, vo Francúzsku a v ďalších je vlastníctvo zamestnaneckých akcií organizované v rámci systému ESOP.
Podstatou tohot systému je zriadenie osobitného fondu ESOT spoločnosťou, ktorému možno ročne odovzdať v USA až 28% z celkového objemu miezd (vo Veľkej Británií 10%).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?