Časopisy a literatúra podporujúce prácu učiteľa informatiky

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)Časopisy a literatúra podporujúce prácu učiteľa informatiky

Úvod:
V prvej časti som sa zameral na časopisy. Ide jednak o časopisy v klasickej tlačenej podobe alebo o časopisy v elektronickej podobe prístupné na internete. Tie by už v dnešnej dobe mali byť prístupné každému učiteľovi, nielen učiteľovi informatiky. Ďalej by som tieto časopisy rozdelil na časopisy s pedagogickou tematikou, prípadne špeciálne týkajúce sa vyučovania informatiky a na časopisy odborné resp. populárno-náučné zaoberajúce sa problematikou a súčasnými trendmi informačnej spoločnosti. Pedagogické časopisy majú dlhšiu tradíciu, prinášajú články z pedagogickej praxe, trendy v súčasnej pedagogike, aktuálne informácie týkajúce sa legislatívy, príp. konkrétne materiály týkajúce sa príslušných aprobácií a látky, t.j. metódy a formy práce na vyučovacích hodinách. Majú za úlohu držať učiteľa v obraze v rámci spoločenského vývoja a slúžiť inšpiratívne pri jeho pedagogickej praxi.
Podporné časopisy, populárno-náučné, by mali byť tiež dôležitým študijným materiálom každého učiteľa a obzvlášť učiteľa informatiky. Ten by nemal pripustiť, aby ho aktívni a zbehlí študenti zaskočili nejakou otázkou týkajúcou sa najnovších informačných technológií a aby týmto spôsobom lacno strácal autoritu pred celým kolektívom triedy. Samozrejme že učiteľ nemôže vždy namieste fundovane odpovedať na všetky otázky študentov, ale mal by mať aspoň prehľad o tom čo sa v poslednej dobe na poli informačných technológií deje. Učiteľ by sa mal taktiež vedieť orientovať v internete a využívať jeho informačný potenciál a jeho zdroje prinášajúce informácie týkajúce sa jeho oboru alebo vzdelávania vôbec.
V druhej časti potom nasleduje prehľad niektorých dostupných publikácií. Týkajú sa prevažne oblastí grafiky, programovania a internetu a jedná sa buď to o metodickú literatúru, učebnice, skriptá, alebo o komerčne vydávané knihy. Tie publikácie ktoré vydávajú metodické centrá školy dostávajú zdarma, ale tie posledne menované si musí učiteľ (resp. škola) zakúpiť sám. Takýchto publikácií bude časom určite stále viac a tieto informácie som našiel na stránkach projektu infovek. http://www.infovek.sk/
Prehľad dostupných periodík a materiálov nápomocných práci učiteľa informatiky.

Slovenské časopisy pre učiteľov (a špec.

pre učiteľov informatiky):
Academia: (Bratislava,UIPŠ)
Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl.
Pedagogická revue: (Bratislava, MŠ SR) http://www.media.gratex.sk/pedagogicka_revue/
Časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie.
Pedagogické rozhľady: (B.Bystrica, Metodické centrá)
Odborno-metodický dvojmesačník.
Pedagogické spektrum: (Bratislava, ŠPÚ)
Časopis pre teóriu, školskú prax, politiku výchovy a vzdelávania.
Škola: (Bratislava, JurisDat)
Časopis o manažovaní škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich prevádzky.
Technológia vzdelávania: (Nitra, Združenie Slovdidac)
Vedecko-pedagogický časopis s prílohou slovenský učiteľ.
Učiteľské noviny: (Bratislava, MŠ SR)
Týždenník pre učiteľov a priateľov školy. Informatika v škole: (Bratislava, UIPŠ)
Informačné periodikum o teoretických, metodických otázkach a skúsenostiach z praxe pri uplatňovaní informačnej a výpočtovej techniky na základných a stredných školách. Obzory matematiky, fyziky a informatiky: (Bratislava, Proton)
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách.

Niektoré zahraničné časopisy pre učiteľov (a špec. pre učiteľov informatiky):
Matematika-Fyzika-Informatika: (Praha, Prometheus)
Časopis pro výuku na základních a středních školách.
Moderní trendy vyučování: (Praha, Portal)
Trendy v pedagogice, inspirace pro výuku, námety a zkušenosti vašich kolegů. Pedagogika: (Praha, PF Univ.Karlovy)
Časopis pro vědy o vzdělání a výchově.
British Journal of Educational Technology: (Oxford, Blackwell Publishers Limited)
Journal of Education for Teaching: International Ex Research and Pedagogy.
Journal of Information Science: (Abingdon , Carfax Publishing Ltd)
.
Populárno náučné časopisy:
PC revue: (Bratislava, Perfekt) http://www.pcrevue.sk/
PC world: (Praha, IDG Czech,a.s) http://www.pcworld.sk/
Chip: (Praha, Vogel publishing.) http://www.chip.cz/
Softwareové noviny: (Praha, SW noviny s.r.o.) http://swn.softnov.cz/
Noviny o počítačech pro každého..
Computerworld: (Praha, IDG Czech,a.s.)
Týdeník o informačních technologiích.

Materiály dostupné na internete:
Informatické listy: http://www.edi.fmph.uniba.sk/slo/il
Elektronický časopis, vydáva ho Matematicko-fyzikálna fakulta UK ako interný materiál pre učiteľov informatiky na stredných a základných školách. Pedagogická revue: http://www.media.gratex.sk/pedagogicka_revue/
Časopis v elektronickej podobe.
Didaktika informačných technológií: http://www.dit.homepages.sk/
Kolekcia stránok určených pre učiteľov informatiky a informačných technológií na ZŠ a SŠ. PC.SK: http://www.pc.sk/
Počítačový denník:

Ďalšie materiály dostupné na internete:
I*earn: http://www.iearn.sk/
International Educational And Resource Network – medzinárodný projekt pre vzdelávanie.
Infovek: http://www.infovek.sk/
Stránky projektu infovek.
Učiteľský pomocník: http://www.spomocnik.cz/
Internetový server pre učiteľov, diskusie, články atď.

Iné publikácie: metodické príručky, učebnice, knihy: http://www.infovek.sk/predmety/inform/studmat.html
METODICKÝ LIST K VYUČOVANIU INFORMATIKY PRE 1.

ROČNÍK GYMNÁZIA
Autori: Viera Blahová a kol.
Metodické centrum, Bratislava
DETI A KRESLENIE VO WINDOWS
Autor: Mgr. Michal Halenár
SERAIL, Bratislava
PRÁCA S GRAFIKOU
Autor: Mgr. Ľubomír Salanci
SPN, Bratislava
COMENIUS LOGO A WINDOWS
Autor: Monika Tomcsányiová
osvetová agentúra PYTAGORAS
PROGRAMUJEME V COMENIUS LOGU
Autori: Peter Tomcsányi, Monika Tomcsányiová
Metodické centrum, Bratislava
POĎ S NAMI PROGRAMOVAŤ V COMENIUS LOGU
Autor: Monika Tomcsányiová
Metodické centrum, Bratislava
VIAC O PROGRAMOVANÍ V COMENIUS LOGU
Autor: Monika Tomcsányiová
Metodické centrum, Bratislava
ALGORITMY S LOGOM
Autori:Mário Varga, RNDr. Andrej Blaho, Mgr. Ružena Zimanová
SPN, Bratislava
COMENIUS LOGO: TVORIVÁ INFORMATIKA (1. ČASŤ)
Autori:Andrej Blaho, Ivan Kalaš
CL Group, Bratislava
COMENIUS LOGO: TVORIVÁ INFORMATIKA (2. ČASŤ)
Autori:Andrej Blaho, Ivan Kalaš
CL Group, Bratislava
COMENIUS LOGO PRE WINDOWS
Autori: Viera Blahová a kol.
Metodické centrum, Bratislava
COMENIUS LOGO - GRADOVANÉ PROJEKTY
Autor: Katarína Zigová
Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava
PROGRAMÁTORSKÉ ETUDY
Autori: Oľga Zelmanová, Anna Černeková
Metodické centrun, Bratislava
PRACOVNÉ LISTY MS WINDOWS, MS OFFICE
Autor: Jana Machová
Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava
VYUČOVANIE INTERNETU NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Autor: Ladislav Huraj
Metodické centrum, Bratislava
INTERNET PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Autori: Roman Baranovič, Ľudmila Moravčíková, Ľubomír Šnajder
Computer Press, Praha
PRÁCA S INTERNETOM
Autori: RNDr. Ľudmila Jašková, RNDr. Ľubomír Šnajder, Mgr. Roman Baranovič
SPN, Bratislava.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?