Budovanie a využitie podnikových informačných systémov - intranet

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)Budovanie a využitie podnikových informačných systémov - intranet

Obsah


1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2
2 INTRANET 4
2.1 A ČO TAK EXTRANET ? 6
3 VÝHODY INTRANETU 7
3.1 UŽÍVATEĽSKÝ PRÍJEMNÁ SIEŤ 7
3.2 MOŽNOSTI KOMBINÁCIE TEXTU, GRAFIKY, ZVUKU A VIDEA 8
3.3 JEDNODUCHÉ A ÚČINNÉ VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ 8
3.4 AKTUÁLNE INFORMÁCIE (ON-LINE) 8
3.5 ZNÍŽENIE NÁROKOV KLADENÝCH NA UŽÍVATEĽOV 9
3.6 JEDNODUCHŠIA SPRÁVA DÁT A SIETE 9
3.7 VÝHODY PRE GEOGRAFICKY VZDIALENÉ PRACOVISKÁ 9
3.8 FINANČNÉ ÚSPORY 10
4 ČO JE TO VLASTNE INFORMAČNÝ SYSTÉM ? 11
4.1 MANAŽÉRSKE INFORMAČNÉ SYSTÉMY (MIS) 11
5 OBLASTI POUŽITIA 12
5.1 PERSONÁLNE ODDELENIE 13
5.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A TECHNICKÁ PODPORA UŽÍVATEĽOM 13
5.3 FINANČNÉ ODDELENIE 14
5.4 ODDELENIE PREDAJA A MARKETINGU 15
5.5 VÝVOJ 16
5.6 VÝROBA 16
5.7 RIADENIE PROJEKTOV 18
5.8 PLÁNOVANIE 19
6 BEZPEČNOSŤ 19
7 ZÁVER 20
8 LITERATÚRA 21
Budovanie a využitie podnikových informačných systémov - intranet
1 Úvod do problematiky

Niet pochýb o tom, že k výkonnosti firiem vo významnej miere prispieva aj efektívne využívanie informácií. Kvalita rozhodovania závisí predovšetkým od kvalitných informácií a schopnosti spracovať ich. Niektoré vonkajšie okolnosti nútia podniky do nových technológií, aby boli inteligentnejšie, aby z dát a informácií, ktoré pri svojej každodennej činnosti zozbierajú a spracujú, vyťažili aj určité strategické informácie dôležité pre ich ďalšie rozhodovanie.
Z hľadiska vnútorného života podniku je jeho účelom zlepšenie šírenia a zdieľania vnútropodnikových informácií. Z hľadiska spojenia s okolím je zas účelom, aby podnik prezentoval svoje výrobky, služby a prípadne aj plány do budúcnosti.
Za účelom efektívneho využívania informácií sa v podnikoch používajú systémy, ktorých úlohou je produkovať kvalitné a relevantné informácie potrebné pre riadiaci proces.

Základnou funkciou informačných systémov je teda získať, spracovať a poskytnúť tieto informácie užívateľom v čase, keď ich potrebujú a to v požadovanej kvalite.

O tom, že kvalitný informačný systém (IS) je cenným zdrojom informácií svedčí aj nasledujúci obrázok.
Obr č. 1

Používateľmi informačného systému podniku môžu byť manažéri, technickí a odborní špecialisti (experti) alebo úradníci, či bežný personál. Informačné potreby manažérov sú rôzne a závisia od úrovne organizácie. Z toho dôvodu manažérske činnosti nie sú rovnaké na jednotlivých úrovniach riadenia, kde sa preto pracuje s rôznymi informáciami pochádzajúcimi z rôznych zdrojov.

Pod pojmom manažment budeme rozumieť proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly ľudí a ich činností v podniku spôsobom, ktorý zabezpečuje dosiahnutie určených cieľov. Vo vzťahu k časovej a obsahovej dimenzii jednotlivých procesov manažmentu je manažment rozdelený do troch hierarchicky odlišných úrovní: vrcholový (top), stredný (middle) a funkčný, výkonný alebo tiež prvá línia (first-line). Budovanie podnikových informačných systémov nieje rozhodne jednoduchá a lacná záležitosť. Vytvorenie kvalitného systému niektorým z klasických nástrojov trvá niekoľko rokov. Preto sa väčšina podnikov rozhoduje pre systémy na základe Web technológie. Tomuto spôsobu vytvárania interných podnikových systémov hovoríme aj intranet.*

Celkovým mottom takto vytvoreného systému by malo byť :“Ak sa nejaká činnosť vykonáva vo viacerých prevádzkach spoločnosti, musí sa vykonávať všade rovnako, aby sa dala z úrovne riadenia sledovať a vyhodnocovať". Lebo iba transparentný tok informácií umožní operatívne a prehľadné riadenie celej spoločnosti.


2 Intranet

O internete sa v dnešnej dobe hovorí vo všetkých pádoch, tvaroch, súvislostiach. V poslednej dobe sa však stále viac medzi počítačovými odborníkmi, programátormi a aj manažérmi hovorí o intranete.
Čo to vlastne je intranet ?
Intranet je termín ako každý iný. Definícií intranatu je viac, tu sú dve z nich:
· Sieťové spojenie vybraných príbuzných / podobných klientov (počítačov) používajúcich štandardný internet protokol, t.j. TCP/IP a HTTP.
· Sieť zložená z klientov a využívajúca IP adressing, za ktorou stojí jeden alebo viac firewall-sou zabezpečujúcich bezpečnosť tejto siete z vonku. Takouto sieťou môže byť interná podniková LAN alebo WAN sieť, čo znamená, že interná je táto sieť iba logicky, v skutočnosti môže fyzicky pokrývať celú zemeguľu. Prístup do tejto siete je však obmedzený skupinami klientov, ktorý sú do nej zahrnutý.
Intranet teda predstavuje „interný internet“ s rovnakým transakčným protokolom HTTP (HyperText Transfer Protocol – slúži na distribúciu hypertextových dokumentov), založený na Client/Server architektúre.

Vo všeobecnosti teda označuje použitie internetovských technológií, predovšetkým Web, pre vnútropodnikové siete a informačné systémy. Technická stránka intranetu sa v podstate ničím nelíši od toho, čo sa používa na Internete. Preto sa tejto stránke intranetu budem venovať len v najnutnejšej miere. Omnoho dôležitejšia je koncepčná stránka intranetu, teda akým spôsobom môže ovplyvniť život v podniku a v čom je jeho prínos.


Obr 2: Intranet


Intranet je buď celkom izolovaný od Internetu, alebo prístup z/do Internetu je prísne kontrolovaný tzv.

firewall-om, ako to vidieť aj na obrázku č. 1.
Firewall predstavuje kombináciu programových a technických zariadení, ktoré umožňujú prácu v rámci organizácie a využívanie zdrojov Internetu. Neumožní však prístup užívateľom Internetu prístup do intranetu.
Ten je niekedy umožnený iba špeciálnym skupinám užívateľov na základe hesla.

Organizácie využívajú intranet na rôzne účely: elektronická pošta, ktorá je už viac menej nevyhnutnosťou v každom podniku; spoločná práca na projektoch; brainstorming; prístup k databázam organizácie a dokumentom; video konferencie a mnohé iné aplikácie, ktorým sa budem podrobnejšie venovať v ďalších kapitolách.


2.1 A čo tak extranet ?

Extranet je pojem, ktorý si tiež hľadá svoje miesto a chce vystihnúť rozširovanie sa intranetu do okolitého sveta. Extranety bezpečným spôsobom spájajú intranety rozličných firiem alebo geograficky vzdialené pobočky jednej firmy (viď obrázok č.3).

Obr.3 : Extranet

Výhody takéhoto prepojenia sú nesporné. Prepojenie intranetov môže viesť k novej fáze medzi podnikovej spolupráce. Na najjednoduchšej úrovni si podniky môžu zasielať relevantné dokumenty, kontakty a časové rozvrhy, aby si udržali vzájomnú synchronizáciu aktivít. Toto môže byť zdrojom neuveriteľného zvýšenia produktivity, a o to tu predsa ide !

Extranet je vlastne privátna sieť niekoľkých kooperujúcich organizácií, umiestnená za podnikovým firewallom.

Extranetové služby využívajú existujúcu internetovú infraštruktúru, čiže po finančnej stránke je to veľmi vhodná forma rozširovania spolupráce podnikov.
Ale späť k intranetu !

3 Výhody intranetu

Väčšina firiem a organizácií je založených na vzájomnej spolupráci zamestnancov. Preto nevyhnutnou požiadavkou pre korektný beh organizácie je komunikácia medzi zamestnancami.
Najznámejšie formy komunikácie:
· Telefón
· Fax
· Osobný kontakt
· Písomný styk
· E-mail

Zamestnanci si často musia vzájomne odpovedať na rutinné otázky, čo zrovna nešetrí ich čas. Taktiež hľadanie a naháňanie rôznych papierových dokumentov, správ, výkazov je činnosť, ktorá zdržuje pracovníkov od ich práce.
Tieto a mnohé iné veci v súčasnej dobe majú jedno optimálne riešenie a tým je intranet.


3.1 Užívateľský príjemná sieť

Intranet je užívateľsky príjemná sieť, ktorú môže každý užívateľ používať bez špeciálnych sieťových techník. Jednotlivé užívateľské prostredie, zabezpečené Web prehliadačom, ponúka intuitívny grafický prostriedok na využívanie väčšiny služieb intranetu a jednotlivý prístup ku všetkým informačným zdrojom.

Stačí vedieť ovládať počítačovú myš a klikaním na odkazy, obrázky a tlačidlá sa užívateľ dostane rýchlo k požadovanej informácii.
Čiže - výhodou je jednotné ovládanie intranetovského klienta (explorera), pomocou ktorého je možné získať interné, ale aj externé informácie (internet). Používateľ sa nemusí učiť rôznym rozhraniam a aplikáciám. Podľa jedného zdroja až 56% manažérov uviedlo, že ľahká použiteľnosť bola najkritickejším faktorom pri podnikových informačných systémoch.

3.2 Možnosti kombinácie textu, grafiky, zvuku a videa

Obrázky a všeobecné grafické údaje sú najvýraznejším a myslím si, že aj najideálnejším spôsobom vyjadrovania informácií a myšlienok.
Ak je nutné použiť takúto formu v podnikovom systéme, nastáva problém technického typu. Je totiž nutné zabezpečiť aby boli správne zobrazené vo všetkých informačných systémoch v podniku ! V prípade, že sa použije Web, tento problém odpadá. Správne zobrazenie zaistí príslušný prehliadač, ktorý dokáže pracovať aj zo zvukom, videom ako aj ďalšími multimediálnymi aplikáciami.


3.3 Jednoduché a účinné vyhľadávanie informácií

V štruktúre klasických LAN/WAN sieti je ťazké nájsť tu správnu informáciu pokiaľ neviete jej presnú lokalizáciu a ako sa volá konkrétny súbor. Intranet tento problém rieši veľmi jednoducho. Prostredníctvom intranet server-u umožňuje intranet nájsť potrebné informácie jednoducho a prehľadne štruktúrované.
Hierarchická organizácia jednotlivých odkazov totiž umožňuje na centrálnej - úvodnej stránke prehľadne vyobraziť všetky druhy a kategórie informácií. V intranete môže nájsť každý pracovník potrebné informácie bez toho, aby musel vedieť kde sú uložené.
Na zvýšenie efektívnosti vyhľadávania je možné použiť veľmi účinné vyhľadávacie služby, ktoré prístup k informáciám ešte zjednodušia. Stačí zadať kľúčové slovo.


3.4 Aktuálne informácie (on-line)

Všeobecným faktom je, že väčšina informácií v tlačenej forme je po časovej stránke neaktuálna – „stará“, hoci ich tlač a distribúcia nebola vôbec lacná.
V čom je teda výhoda intranetu ?
Je to jednoduché. On-line dokumenty nie je potrebné tlačiť a distribuovať. Zamestnanci si ich môžu jednoducho pozrieť na svojich počítačoch.


Výhodou je aj to, že dokumenty sú umiestnene v centrále a tým sa aj ľahko aktualizujú, a čo je dôležité, aktualizácia je jednotná pre všetkých, ktorí s nimi pracujú.


3.5 Zníženie nárokov kladených na užívateľov

Z uvedených 4 bodov jednoznačne vyplýva, že koncepcia intranetu umožňuje znížiť nároky kladené na užívateľov a súčasne zjednodušiť a zrýchliť ich prácu, čo jednoznačne zvyšuje aj ich efektivitu.

Navyše, ak je intranet pripojený aj k internetu, potom môžu zamestnanci čerpať informácie aj z externých zdrojov a navyše s použitím jedného nástroja.


3.6 Jednoduchšia správa dát a siete

Široká dostupnosť a jednoduchosť Webu znižuje čas a náklady spojené z inštaláciou aplikácií. V tomto prostredí je nasadenie okamžité, pretože aplikácia je umiestnená na serveri a nie na klientovi.
Je to obrovská výhoda pre administrátorov, pretože im odpadá problém neustáleho upgradovania softwaru na každom počítači zvlášť.
Klientské aplikácie môžu byť navrhnuté tak, aby bežali hlavne zo servera a automaticky sa inštalovali všetky potrebné klient komponenty bez väčšej účasti samotného používateľa. Tým sa samozrejme zmenšujú problémy s distribúciou, konfiguráciou a upgradovaním aplikácií v samotnej organizácií.


3.7 Výhody pre geograficky vzdialené pracoviská

Už nejedná firma pocítila skutočnosť, že podnikový život sa odohráva aj mimo materského podniku, mesta čí štátu. Niektorý pracovníci často cestujú a pritom neraz potrebujú dôležité informácie priamo z podniku. Čiastočným riešením je telefón, ale čo z rôznymi dokumentmi ?Pri použití internetu a intarnetu je to veľmi jednoduché ! Stačí aby bol intranet pripojený na internet a tým je informácia (dokument) prístupný z každého miesta na svete s prístupom k internetu.
Mnoho firiem využíva intranet na komunikáciu medzi jednotlivými expertmi, resp. pracovnými tímami, pracujúcimi na spoločných projektoch.
Intranetovské aplikácie sú mimoriadne užitočné pre organizácie, ktoré sú geograficky rozptýlené a podniky, ktoré majú rovnaké ciele, informačné potreby a podporujú spoluprácu. Intranety môžu byť pospájané do extranetu, ktorý poskytuje vzdialený prístup pre pobočky, obchodných partnerov a vlastných cestujúcich užívateľov.
Intranet teda svojou povahou eliminuje geografické bariéry a umožňuje efektívnu a hlavne rýchlu spoluprácu vzdialeným užívateľom.


3.8 Finančné úspory

Veľa organizácií, ktoré využívajú intranet, hovorí o veľkých úsporách v nákladoch na komunikáciu a pri tvorbe a archivácií dokumentácie. Celá komunikácia môže prebiehať výlučne v elektronickej forme a v tejto forme je aj väčšina dokumentov organizácie. V prípade potreby je jednoduché požadovaný dokument vytlačiť či preniesť na diskete.
Použitie Webu ako komunikačného prostredia prináša firmám priame úspory spojené so zaškoľovaním jednotlivých pracovníkov. Pre pracovníkov, ktorý už prišli do kontaktu s internetom, a to či už v práci alebo doma, bude prechod a aj samotná práca omnoho príjemnejšia a jednoduchšia. Pri príjmaní nových mladých absolventov je situácia obdobná. Študenti sa totiž z prácou v internete už oboznámili v škole.

Nakoniec, aj pracovníci, ktorí v kontakte z internetom ešte neboli určite radi príjmu prácu z príjemným a na ovládanie ozaj jednoduchým a nenáročným prostredím. Ako vidno, len samotná úspora nákladov na zaškolenie užívateľov môže byť zaujímavá.4 Čo je to vlastne informačný systém ?

Doteraz sme sa bavili o informačnom systéme iba z hľadiska technológie ktorá je použitá, ale čo to vlastne je informačný systém ?
Tu je jedna definícia: Systémy, ktoré popisujú a následne definovaným spôsobom reprodukujú intelektuálnu schopnosť človeka získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje, s cieľom získať informácie potrebné pre jeho ďalšiu činnosť, nazývame informačné systémy. Z hľadiska praktickej realizácie to znamená, že sú to systémy riadenia a technológie zberu, prenosu, uchovávania, spracovania a distribúcie dokumentov, informácií a informačných služieb. [1]

Je zrejmé, že informačné systémy môžeme klasifikovať podľa určitých hľadísk, napr. podľa:
- funkcie IS,
- oblasti využívania,
- stupňa automatizácie,
- priestorového rozloženia jednotlivých subsystémov.

Pod uvedeným spôsobom triedenia samozrejme rozumieme posúdenie IS podľa toho, aké služby poskytuje IS koncovému používateľovi.


4.1 Manažérske informačné systémy (MIS)

Jedným z najpoužívanejších a IS je manažérsky informačný systém. Najviac totiž napomáha riadeniu a manažovaniu podniku. MIS je systém, ktorý poskytuje odborným pracovníkom buď dáta, alebo informácie, ktoré majú vzťah k operáciám, ktoré sa vykonávajú v organizácii. Podporuje aktivity zamestnancov, vlastníkov a akcionárov tým, že im poskytuje spoľahlivé a včasné informácie, alebo im pomáha vykonávať transakcie. Manažérsky informačný systém pozostáva z nasledujúcich subsystémov:
1. Systémy pre transakčné spracovanie (Transaction Processing Systems - TPS),
2. Systémy pre informačné vykazovanie (Information Reporting Systems - IRS),
3. Systémy pre podporu rozhodovania (Decision Support Systems - DSS) vrátane expertných systémov,
4. Systémy pre automatizáciu administratívnych prác,


5 Oblasti použitia

IS sa používajú v mnohých spoločnostiach s rôznym zameraním od veľkých hi-tech počítačových spoločností až po malé firmy napr. predávajúce nehnuteľnosti.
Táto časť má za úlohu poskytnúť príklady použitia intranetu ako formy IS vo firmách a môže aj napomôcť hľadať nové aplikácie použitia vo firme.
Každá väčšia spoločnosť je rozdelená do oddelení s viac či menej vymedzeným okruhom činnosti a zodpovednosti.

Samozrejme, v každej firme môže byť toto členenie rôzne avšak väčšinou sa neodlišuje od nasledujúceho delenia, ktoré rozdeľuje intranetové aplikácie do funkčných skupín podľa jednotlivých oddelení:

• personálne oddelenie,
• vzdelávanie pracovníkov a technická podpora užívateľom,
• finančné oddelenie,
• oddelenie predaja a marketingu,
• vývoj a projektové riadenie
• výroba. Je vhodné, aby každé oddelenie malo na intranete vlastnú domovskú stránku (home page), na ktorej sa zamestnanci môžu dozvedieť o danom oddelení, úlohách za ktoré je zodpovedné, súčasných projektoch a tiež kontakt na oddelenie resp. oficiálne e-mailové adresy zamestnancov.

5.1 Personálne oddelenie

Personálne oddelenie obyčajne distribuuje množstvo informácií na papierových dokumentoch, ktorých výroba je časovo náročná a drahá. V prípade, že sa tieto informácie často a rýchlo menia, je náročné zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali aktuálne informácie. Zamestnanci potom namiesto prehrabávania sa v kope papierov radšej telefonicky zisťujú potrebné informácie priamo od pracovníkov personálneho oddelenia, ktorých tak oberajú o ich pracovný čas potrebný pre ich vlastnú prácu.
Organizácie, ktoré preniesli existujúcu zamestnaneckú politiku na intranet do svojho IS, poskytli všetkým zamestnancom jednoduchý "point and click" prístup ku všetkým podnikovým informáciám a predpisom tykajúcich sa ľudských zdrojov. Personálne oddelenia na intranete obyčajne publikujú zoznam zamestnancov, telefónny zoznam, e-mailove adresy, organizačnú štruktúru podniku, atď.
Zamestnanci majú prostredníctvom vyhľadávacích služieb okamžitý prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Strávia tak menej času prehľadávaním rôznych dokumentov, čím im zostáva viac času na úlohy, ktorými sú poverení. Na intranete tiež publikuje personálne oddelenie informácie o voľných miestach, podnikových podujatiach, výletoch, kurzoch alebo informácie neobchodného charakteru, napr. svadbách, úmrtiach, atď. Podnikový kalendár je zdrojom kľúčových informácií pre všetkých zamestnancov.
Na základe autorizovaného prístupu môže personálne oddelenie sprístupniť informácie osobného charakteru. Zamestnanec má tak prístup k informáciám týkajúcich sa jeho samého, alebo jeho podriadených. Ušetrí sa tak čas pracovníkov oddelenia, ktorí predtým tieto informácie poskytovali. Prístupové práva každého zamestnanca sú stanovené personálnym oddelením a sú zvyčajne odvodené od úrovne riadenia, v ktorom pracuje.


5.2 Vzdelávanie zamestnancov a technická podpora užívateľom

Na intranetovských stránkach oddelenia pre vzdelávanie zamestnancov sa obyčajne publikujú rôzne príručky a manuály k programom, harmonogram školení a kurzov s možnosťou on-line zápisu. Nie všetky školenia však vyžadujú, aby boli vedené inštruktormi v učebni a aby zamestnanci museli cestovať do školiaceho centra.

V takom prípade je možné vykonať školenia prostredníctvom intranetu, čo má nesporne veľkú finančnú výhodu.

V mnohých podnikoch prispel intranet k zrýchleniu technickej podpory užívateľom. Tieto stánky obsahujú formuláre, ktoré pomáhajú užívateľom definovať ich problémy a otázky, čím uľahčujú pracovníkom oddelenia technickej podpory zorientovať sa v probléme a odpovedať. Ešte predtým, ako sa rozhodne žiadať o pomoc pracovníkov oddelenia technickej podpory, mal by navštíviť stánky tzv. FAQ (často kladené otázky a odpovede na ne). Tieto poskytujú podporu užívateľom ešte predtým, ako sa uchýlia k ľudskej a teda drahšej pomoci. Tým sa redukujú nielen náklady, ale aj čas odozvy pre zamestnancov.
Zo stránok technickej podpory si môžu ostatný zamestnanci stiahnuť up-grade programov, konfiguračné súbory alebo postupy nastavenia SW ale aj HW. 5.3 Finančné oddelenie

K úlohám finančného oddelenia patrí zber a spracovanie finančných dát z rozličných zdrojov. Pracovníci fin. oddelenia zbierajú informácie o rozpočte, o predaji, výplatách, sociálnom poistení, výrobných nákladoch, daniach, inventúrach atď. Na ich základe tvoria rôzne finančné správy pre potreby oddelenia ale aj iných užívateľov. Finančné informácie produkované fin. oddelením patria v podniku k tým informáciám, pri ktorých je nutné zabezpečiť, aby k určitým informáciám mal prístup iba kompetentné osoby. Na základe autorizovaného prístupu finančné oddelenia poskytujú prostredníctvom intranetu finančné informácie - finančnú politiku, rozpočty, výročné správy, mesačné alebo kvartálne správy manažérom a vedúcim pracovníkom. Po zadaní mena, resp kódu a hesla získajú jednotlivý užívatelia prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Každý užívateľ dostane informácie v takej podobe a forme, v akej ich potrebuje a rozumie im. Prístupové práva a forma informácií sú stanovené pre každého užívateľa finančným oddelením a sú zvyčajne odvodené od úrovne riadenia a oddelenia, v ktorom pracuje. Intranet tak umožňuje sledovať finančné ukazovatele riadiť a kontrolovať.
Prepojením intranetu na internet je možné poskytnúť niektoré finančné informácie vo vhodnej forme aj externým záujemcom, medzi ktorých patria najme vzdialený akcionári, finančný analytici, vládne inštitúcie a iní. Tu je potreba autorizovaného prístupu ešte naliehavejšia.Veľmi užitočnou aplikáciou je workflow - cielený obeh elektronických dokumentov. Tento proces nastáva pri schvaľovaní nejakého dokumentu, napr. návrhu rozpočtu. Tento dokument obchádza jednotlivých účastníkov schvaľovacieho procesu v presne danom poradí.

Každý sa k nemu vyjadrí a pošle ďalej.


5.4 Oddelenie predaja a marketingu

Oddelenie predaja a marketingu výraznou mierou prispieva k obchodným úspechom tým, že aktívne pôsobí smerom von - na spotrebiteľov a niekedy zároveň zabezpečuje spätnú väzbu od spotrebiteľov. Medzi jeho hlavnú činnosť patrí najmä reklama, akcie na podporu predaja, styk s verejnosťou, prieskum trhu atď. Oddelenie marketingu môže využiť intranet na zlepšenie komunikácie a spolupráce vo vnútri oddelenia ale ako aj s externými užívateľmi. Firemný intranet umožňuje centralizované publikovanie informácií o produktoch, servise a marketingových informácií. výsledkom je, že pracovníci oddelenia predaja a marketingu môžu spolupracovať efektívnejšie a zaistiť priamy prístup k informáciám spotrebiteľom, obchodným zástupcom a distributérom.
Oddelenia predaja a marketingu obyčajne publikujú na intranetoch informácie o produktoch, programové kalendáre dokumentujúce marketingové aktivity, prieskumy trhu, predpovede predaja, zoznamy obchodných zástupcov, zoznamy kľúčových zákazníkov a informácie o nich, informácie o predajných úspechoch, aktivity konkurencie atď. Ak je intranet prepojený na internet, oddelenie predaja a marketingu často poskytuje informácie aj pre externých užívateľov - spotrebiteľov alebo obchodných zástupcov. Medzi ne partia najmä katalógy produktov, prezentácie noviniek, cenníky pre koncových spotrebiteľov ako aj obchodných zástupcov. Intranet v spojení s Internetom tak rozširuje a zlepšuje komunikáciu medzi geograficky vzdialenými obchodnými zástupcami a ústredím. Podniky uvádzajú, že včasný prístup k takýmto informáciám zvýhodňuje ich obchodných zástupcov a zlepšuje ich dôveryhodnosť počas jednania s potencionálnymi zákazníkmi. Vlastne ide o to, aby aj geograficky vzdialení pracovníci mali k dispozícii vždy najnovšie informácie.
Obchodný zástupcovia môžu použitím transakčných aplikácií zadať objednávky alebo zistiť stav svojej objednávky.

5.5 Vývoj

Stránky intranetu v mnohých firmách slúžia na publikovanie informácií o kľúčových produktoch konkurencie, nových trendoch v danej oblasti, zoznam členov pracovných skupín s okruhom ich zodpovednosti alebo publikovanie rozličnej technickej dokumentácie.
V rámci sieťových aplikácií sa osvedčil groupware - program pre podporu spolupráce pracovných skupín. Jeho veľmi užitočnou súčasťou býva skupinový plánovač pracovných udalostí - schôdzí, porád a rôzny stretnutí. V prípade, že niektorý pracovník pripravuje prezentáciu svojho návrhu, krátky pohľad do takéhoto spoločného kalendára dovolí naplánovať termín prezentácie tak, aby mali všetky dôležité osoby voľno.

Takýto skupinový
plánovač môže tiež zistiť, ktorá miestnosť je v danom čase voľná a či niekto nemá požičaný spätný projektor.
Ďalšou vítanou aplikáciou sú elektronické nástenky a diskusné fóra pracovných skupín. V diskusných fórach sa môžu pracovníci prostredníctvom svojho počítača vo svojej kancelárii vyjadrovať k spoločným otázkam v reálnom čase, ako keby sedeli za jedným stolom. Medzi pracovnými skupinami nájde tiež uplatnenie aj už spomínaný workflow pre automatizáciu obehu rôznych dokumentov.


5.6 Výroba

Vo všetkých z predchádzajúcich oddelení pracovníci viac či menej pracovali s počítačom. Na čo však môže byť použitý intranet v oblasti výroby, medzi pracovníkmi, ktorý s počítačom nepracujú ? V mnohých podnikoch sa báli zaviesť intranet aj do výroby, pretože sa báli, že pracovníci vo výrobe sa budú "hrať" namiesto toho, aby pracovali. Faktom však je, že intranet môže byť veľmi užitočný aj v tejto oblasti. Rovnako ako pracovníkom vo vývoji, intranet ponúka tiež pracovníkom vo výrobe prostriedok, ktorý potrebujú na skupinovú komunikáciu.
Prístupovým bodom do intranetu sa stali počítače, ktoré slúžia pracovníkom celej dielne alebo výrobnej bunky. Počítače sú umiestnené na miestach, ktoré zároveň poskytujú určitú úroveň súkromia pri práci na intranete.
Intranet poskytne pracovníkom vo výrobe prístup k informáciám prístupných pre všetkých zamestnancov (spomínané stránky personálneho oddelenia) a rovnako je možné na

intranete publikovať informácie týkajúce sa výroby - rozvrh výroby, normy na zabezpečenie kvality, pracovné postupy, technickú dokumentáciu, katalógy polotovarov a súčiastok, prepojenie na databázu skladu.
V súčasnosti sa prejavuje úsilie spájať a integrovať viaceré moderné informačné technológie do jedného konzistentného prepojeného celku. Podobný vývoj sa uskutočňuje v oblasti výroby a jej prípravy. Integrácia znamená lepšie prepojenie šiestich subsystémov:

1. Automatizácia technickej prípravy výroby (Computer Aided Design - CAD)
2. Počítačová podpora výrobného plánu (Computer Aided Production Planning - CAPP)
3. Podpora inžinierskych činností (Computer Aided Engineering - CAE)
4. Automatizácia priameho riadenia výrobného procesu (Computer Aided Manufacturing - CAM)
5. Počítačom podporované zabezpečovanie kvality (Computer Aided Quality Assurance - CAQ)
6. Systém pre výrobné plánovanie (Production Planning System - PPS)

Podľa autorov Kállay,- Peniak : Počítačové siete a ich aplikácie, je veľmi vhodné a dokonca žiadúce aby boli tieto systémy prepojené. Dôvod je jednoduchý.

Takéto prepojenie umožňuje : a) vrcholovému manažmentu priamu kontrolu,
b) výrobnému manažmentu podrobnú kontrolu výrobného procesu a dokonca aj možnosť priameho zásahu prostredníctvom oddelenia kontroly a programovania (viď obrázok č.4).

Obr. č.4 Priemyselná aplikácia počítačových sieti


Spomínané oddelenia využívajú riadenie projektov a plánovanie.


5.7 Riadenie projektov

Riadenie projektov (project management) sa zameriava na efektívne využitie osôb, zariadení, finančných prostriedkov a času spojeného s realizáciou projektu. Projektové riadenie sa podstatne líši od riadenia opakovateľných procesov. Riadenie projektu predstavuje náročnú činnosť spojenú s detailnou koordináciou zdrojov projektu (pracovníkov, zariadení, financií a pod.). Efektívne riadenie projektu v

súčasnosti je prakticky nemožné bez uplatnenia sieťových modelov a výpočtovej - informačnej techniky (VT). Projektové riadenie je vo svete podporované PC softwérom, ktorý vedúcemu projektu prináša celý rad prínosov (väčší súlad medzi projektmi a osobami, zvýšenú vierohodnosť, zvýšenú zodpovednosť osôb, zníženie rizika, zlepšenie rozhodovania). Vo všeobecnosti sa využívajú napr. Metóda kritickej cesty (CPM - Critical Path Method), Metóda Pert (Program evolution and review technique - metóda hodnotenia a kvality projektu).


5.8 Plánovanie

Väčšina oddelení potrebuje aj plánovať. Prepracovaný systém plánovania je potrebný napríklad v skladovom hospodárstve, vo výrobe, vývoji ale aj pri zmene výroby resp. pri potrebe plynulého prechodu na výrobu novú. Na tento účel sa využívajú účinné matematické a štatistické metódy z oblasti operačnej analýzy. Ide najmä o optimalizačné nástroje, akými sú: matematické programovanie (lineárne, nelineárne), sieťové modely, modely zásob, ako aj simulačné modely. Pre podporu rozhodovania sú dosť významné simulačné modely typu Monte Carlo, nakoľko umožňujú zobrať do úvahy celý rad náhodných faktorov,
ktoré sú typické pre fungovanie trhovej ekonomiky. Ďalšími používanými nástrojmi v trhovej ekonomike sú diskriminačná analýza, faktorová analýza a zhluková analýza. 6 Bezpečnosť

Keďže podniková sieť – intranet obsahuje nespočetné množstvá informáciíí a dát neraz aj veľmi citlivých, je potrebné zabezpečiť ju proti prípadným poškodeniam, resp.

stratám dát.
Riziká vyplývajú najmä zo vzájomného prepojenia počítačov v samotnej sieti.
Tieto riziká možno v skratke zhrnúť do nasledujúcich oblastí:
• dátové - krádež, zneužitie, deštrukcia a zmena dát;
• systémové a konfiguračné - zmena nastavenia OS, sieti, systémov, zmena prístupových práv používateľov a pod.;
• zahltenie a znefunkčnenie sytémov - zahltenie liniek, serverov atď.;
• zneužitie zdrojov - výpočtového výkonu pripojených počítačov, kapacity diskov;

• poškodenie mena a prestíže - zmena obsahu WWW stánok, FTP serverov a verejne prístupných informácií...
S uvedenými problémami sa stretávame čoraz častejšie. Je to prirodzeným dôsledkom čoraz väčšieho prepojenia sieti. Avšak ako zabezpečiť lokálne siete, servery a počítače pred nežiadúcimi návštevníkmi? Existuje jedno univerzálne riešenie! Jednoducho vytiahnuť kábel! Hm, ale to predsa nieje riešenie. Riešením sú už existujúce bezpečnostné nástroje. Aj oni sa dajú rozdeliť podľa oblastí ktoré zabezpečujú:
• ochrana sietí
• správa používateľov
• antivírusová ochrana

No aj tu je však problém. Komu zveriť takúto prácu. Možnosti sú dve,
a) celú ochranu zveriť odbornej firme,
b) zavedenie ochranných opatrení zveriť odbornej firme a ďalšiu správu zabezpečiť vlastnými zamestnancami.

Potrebné rozhodnutie ktorú z uvedených možností použiť by malo byť výsledkom porovnania výhod jednotlivých riešení a samozrejme aj nákladov.


7 Záver

Udržať si postavenie svojich výrobkov a služieb na trhu závisí u výrobcov od schopnosti uplatňovať nové informačné technológie, ktoré sa využívajú v rámci manažérskych informačných systémov, ale aj vo výrobných procesoch. Lepšie informačné systémy poskytujú kvalitnejšie a včasnejšie informácie potrebné pre rozhodovanie. Ak podnik pociťuje dostatočný tlak zvonku, bude na základe lepších informácií prijímať objektívnejšie rozhodnutia. Ak tento tlak nepociťuje, je pravdepodobné, že ani dobrý informačný systém mu neumožní zlepšiť jeho rozhodovanie v oblasti skvalitnenia a zefektívnenia výrobkov a služieb. Podniky, ktoré nevenujú trvalú pozornosť zavádzaniu moderných informačných technológií, sa dostávajú do strategickej nevýhody v porovnaní so špičkovými podnikmi. Pritom však nestačí zakúpiť si novú informačnú techniku a programové vybavenie, ale treba vedieť, kde vzniknú najväčšie prínosy. Inak zvýšené náklady iba ďalej zhoršia ekonomické postavenie organizácie. Informačné technológie prinášajú najvyššie prínosy, ak ich využívanie vychádza z dobre postavenej podnikovej stratégie. V praxi je to dosť ťažké uskutočniť, pretože podnikové ciele určujú vedúci a informačné technológie rozpracúvajú a zavádzajú špecialisti. Vo všeobecnosti sa vedúci nedokážu dosť dobre orientovať v nových informačných technológiách. Informatici zasa majú slabší prehľad o stratégii podniku. Prekonanie tohoto problému si vyžaduje konštruktívny dialóg oboch strán.


8 Literatúra

[1] Hrubina, K.: Informatika (informačné systémy a technológie), FVT TU Košice, Informatech 1998, 195 s.
[2] Dudinská, E.: Manažérska informatika, ES EU BA, 1995
[3] Ivanička, K, :Manažérsky inform.

systém, EU BA, 1991
[4] Zabák, Z.: Manaž. informatika, EKONOM BA, 1998
[5] Coleman P.; Intranet - plánovanie, výstavba, prevádzka, - komletný sprievodca, Grada, Praha, 1997
[6] Schatt, S.: Počítačové siete LAN od A po Z, Grada, Praha, 1997
[7] Molnár Z.: Moderní metódy rizení informačných systému, Grada, Praha, 1992
[8] Kállay,- Peniak : Počítačové siete a ich aplikácie, Grada, Praha, 1999
[9] PC Revue 8/97 str. 40, 4/98 str. 40,
[10] Computer 16/97 - 35, 1/98 - 98, 5/98 – 47
[11] http://fstroj.utc.sk/journal
[12] http://www.kosek.cz/clanky/iweb/index.html
[13] http://www.atpjournal.sk/- Informatika, informačné systémy a možnosti využívania informačných technológií.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?