BOZP (logistika Volkswagen)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5164×

Příbuzná témataBOZP (logistika Volkswagen)

Téma : Vplyv bezpečnosti a ochrany zdravia v podmienkach VW Bratislava na úseku logistika

1. Úvod
2. Používané pojmy
3. Stručné priblíženie podniku VW Bratislava
4. Legislatívne normy v oblasti bezpečnosti práce
5. Súčasný stav predmetnej problematiky
5.1. Starostlivosť o ochranu zdravia
5.2. Starostlivosť o OOPP
5.3. Starostlivosť o technické zariadenia
5.4. Pracovné úrazy
5.5. Výchovná a vzdelávacia činnosť
6. Racionalizačné opatrenie
7. Záver
OBSAH

Úvod ………………………………………………………………… 4
Používané pojmy …………………………………………………… 5
Stručné priblíženie podniku .... …………………………………… 6
Legislatívne normy v oblasti bezpečnosti práce ……………….… 7
Súčasný stav predmetnej problematiky …………………………. 9
Starostlivosť o ochranu zdravia …………………………………. 9
Starostlivosť o ochranné pracovné prostriedky …………………. 10
Starostlivosť o technické zariadenia …………………………….. 12
Pracovné úrazy ……………………………………………………. 12
Výchovná a vzdelávacia činnosť …………………………………. 13
Racionalizačné opatrenie …………………………………………. 15
Záver ………………………………………………………………. 15
Použitá literatúra …………………………………………………. 16


1. ÚVOD :

Jedným zo základných práv, ktoré Ústava Slovenskej republiky zabezpečuje všetkým občanom, je právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
Konkrétnym výrazom záruky tohoto práva je náš právny poriadok, ktorý mnohými právnymi normami stanovuje zúčastneným subjektom povinnosti a práva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzťahy na pracoviskách upravuje platná legislatíva v danej problematike – Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.
Zdravie ekonomicky činnej populácie v každej krajine a v plnej miere to platí aj pre Slovenskú republiku do značnej miery ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky a efektívnosť jej jednotlivých súčastí.
Smrteľné a ťažké pracovné úrazy ako aj choroby z povolania predčasne vyraďujú z tvorivej ekonomickej činnosti často aj vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich náhrada býva veľmi časovo, ale aj finančne náročná.
Je preto prirodzené, že aj po roku 1989 a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky je bezpečnosti práce u nás venovaná významná pozornosť.

Celá stratégia bezpečnosti práce je orientovaná na to, aby sa minimalizovali a ak je to možné aj úplne vylúčili zdroje vzniku ťažkých a smrteľných pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Jednou z oblastí, ktorej je na úseku bezpečnosti práce venovaná dlhodobá a trvalá pozornosť je pracovné prostredie. V ňom pracovník strávi značnú časť svojho tvorivého života, ono v rozhodujúcej miere ovplyvňuje bezpečnosť jeho zdravia a života.
Z uvedeného vidno, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci veľmi významne ovplyvňuje ekonomiku každého podnikateľského subjektu alebo organizácie. Ak chce firma mať výkonných pracovníkov musí do ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevyhnutne vložiť finančné prostriedky, ktoré sa zdanlivo zdajú nenávratné.
Ide najmä o oblasti :
- vstupné, preventívne a výstupné prehliadky,
- osobné ochranné pracovné prostriedky,
- zdokonaľovanie technických prostriedkov a znižovanie rizík pracovných úrazov technickými prostriedkami,
- výchovnou a vzdelávacou činnosťou.
Všetkým uvedeným oblastiam venujem v tejto seminárnej práci čiastočnú pozornosť, aj keď si uvedomujem, že nemôžem v celej jej hĺbke vyčerpať danú problematiku. 2. Používané pojmy :


Skôr než sa budem venovať tejto problematike, chcem objasniť niektoré pojmy, bez pochopenia ktorých by nebolo možné pochopiť celkový zmysel riešenej problematiky.

Prvým dôležitým pojmom je :

Bezpečnosť práce - často je v laickej verejnosti ale aj u pracovníkov organizácii, podnikateľských subjektov a inštitúcií tento pojem stotožňovaný s bezpečnosťou pri práci. Sú to však odlišné pojmy s rozdielnym obsahom :

a) Bezpečnosť práce – možno charakterizovať ako stav pracoviska, ktorý pracovníkom poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel, bezpečnostných pravidiel, technologických a pracovných postupov bude vylúčená alebo minimalizovaná možnosť ohrozenia života a zdravia pracovníkov, ktorí na pracovisku pracujú.

b) Bezpečnosť pri práci – sleduje vylúčenie, alebo zníženie možného ohrozenia pracovníkov priamo vykonávajúcich pracovné operácie na konkrétnom pracovnom mieste. Z uvedenej charakteristiky vidieť, že bezpečnosť pri práci je zložkou bezpečnosti práce a nie samostatnou súčasťou.

Druhou významnou kategóriou, ktorá má priamy vzťah k riešeniu uvedenej problematiky je kategória zdravia.

c) Zdravie je charakterizované, ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.

Napokon chcem objasniť ešte kategóriu pracovné podmienky, ktorá je v uvedenom zákone charakterizovaná.d) Pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese, sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia.


3. Stručné priblíženie podniku :

Vznik podniku VW BA sa datuje na 12. Marca 1991 podpisom základnej zmluvy. V decembri toho istého roku sa začala produkcia prvých dvoch vozidiel VW Passat a zamestnaných bolo 112 zamestnancov. V roku 1992 začala sériová výroba. Ročná produkcia vozidiel bola 2 320. Počet zamestnancov stúpol na 447. Nová prevádzka lakovne s dennou kapacitou 150 vozidiel začala v roku 1993. V roku 1994 sa výrobný program rozširuje o vozidlá VW Golf v prevedení Syncro. Začína sa so sériovou výrobou prevodoviek. Ročná produkcia bola 6 043 vozidiel. Počet zamestnancov stúpol na 817. V roku 1995 VW BA získava medzinárodný certifikát systému riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9002/EN 29002. Ročná produkcia vozidiel bola 19 688. Počet zamestnancov vzrástol na číslo 1 917. V roku 1996 VW BA oslávil 5. narodeniny. Počet zamestnancov 2 078. Ročná produkcia vozidiel bola 30 147, prevodoviek 259 000 a komponentov 5 804 000. Sériová výroba VW Golf s pohonom predných kolies začala v roku 1997. Nosným prvkom výrobného programu bola najnáročnejšia verzia VW Golf A4 Syncro, ktorého výroba začala v apríli 1998. Bolo vyrobených 40 884 automobilov. V roku 1997 dosiahol VW BA pred zdanením zisk 343 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli výšku 21,7 mld. Sk. Vývoz sa na celom obrate spoločnosti podieľal viac ako 99%. Medziročný nárast vývozu dosiahol 21,48 mld. Sk. V uplynulom roku investovala spoločnosť do výroby 111 mil. DEM. Počet zamestnancov vzrástol na 3 488. Plánovaná produkcia vozidiel je 120 000, prevodoviek322 500 kusov a 7 072 726 komponentov. Počet zamestnancov v roku 1998 vzrástol na vyše 5 000. Od prvého januára 1999 došlo k zmene právnej formy Volkswagenu Bratislava, spol. s. r. o na VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. . Zmena na akciovú spoločnosť je jednoznačným ocenením pracovných výkonov všetkých zamestnancov podniku.4. Legislatívne normy v oblasti bezpečnosti práce

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je nová. Ako vznikali problémy na pracoviskách tak sa postupne vyvíjala aj legislatíva na riešenie s danými problémami.

Jednou z prvých noriem, ktorá zahrnula aj oblasť bezpečnosti práce bol Zákonník práce č.

65 / 1965 Zb., ktorý ustanovil :

· úlohy zamestnávateľa, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
· hmotné podnety na zvyšovanie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
· účasť zamestnancov na zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
· kontrolu odborových orgánov,
· štátny odborný dozor.

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa v Zákonníku práce komplex povinností spočívajúcich v oboznámení zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a novými poznatkami bezpečnostnej techniky.

Ďalšou normou bol zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ktorý ustanovil :

Ř základné pojmy
Ř opatrenia na predchádzanie ochoreniam
Ř povinnosti na úseku ochrany zdravia
Ř povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
Ř ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami chemických látok a prípravkov
Ř ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia
Ř orgány na ochranu zdravia
Ř štátne zdravotné ústavy
Ř povoľovacia činnosť ministerstva zdravotníctva.

Zákon o ochrane zdravia ľudí sa v podmienkach VW Bratislava uplatňuje pri výkone svojho povolania na pracoviskách zvarovne, obrobne, lakovne alebo logistike. Poslednému uvedenému pracovisku logistika chcem venovať vzhľadom na krátky čas a širokospektrálny obsah aspoň čiastočnú pozornosť. Uvedomujem si, že nemôžem v celej hĺbke vyčerpať danú problematiku. Logistika ako aj ostatné pracoviská sú základňou VW Bratislava. Čo je logistika a čím sa zaoberá?
Dá sa povedať, že je to kontrolný útvar a zaoberá sa tokom materiálu. Či už je to samotný príjem materiálu, alebo kontrola samotného materiálu až po vyskladňovanie do výrobných hál. Logistika je vlastne na začiatku výrobného procesu vo VW Bratislava. Zákon o ochrane zdravia ľudí sa v podmienkach VW Bratislava na logistike uplatňuje pri výkone najmä manipulačných prác. Bez ohľadu na stúpajúci rozvoj mechanizácie či dokonca automatizácie alebo robotizácie manipulačných prác sa stále ešte na pracoviskách a vo väčšine skladoch vyskytuje značný podiel ručnej, respektíve manuálnej manipulácie s materiálom. Pritom táto oblasť nieje dostatočne riešená bezpečnostnými predpismi a naviac predstavuje v praxi zložitý problém. Najdôležitejšia záväzná právna norma ES pre oblasť manipulácie je Smernica Rady Európskeho spoločenstva z 29.5.1990 o manipulačných požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácií s bremenami , pri ktorých sa predovšetkým vyskytuje riziko poškodenia chrbtice. Aby sa podnik VW takýmto rizikám vyhol pri manipulácií s bremenami striktne dodržiava pravidlá, ktoré podľa zákona určuje vydaná štvrtá samostatná smernica v zmysle čl.

16 ( 1 ) Smernica rady ES z 12.6.1989 o prevedení opatrení k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancom pri práci /89/291/EEC/.

Ř Pri výbere pracovníkov manipulačných prác sa musí prihliadať k ich pohlaviu, veku, k ich fyzickým schopnostiam a k anatomickým predpokladom každého jednotlivého pracovníka
Ř Zdravotná spôsobilosť pracovníka musí byť overená pred uzavretím pracovného pomeru a behom tohto pomeru periodickými lekárskymi prehliadkami podľa zákona práce § 28 a 133 ods. 1 písm. c) Smernice MZ ČSR č. 49/1967.
Ř Aby u týchto pracovníkov nedochádzalo k poškodeniu zdravia a aby mohli aktívne pracovať po celú dobu svojho produktívneho veku boli stanovené a v podniku VW dodržiavané takzvané limitujúce hodnoty fyzickej záťaže pracovníka v kg. A nie hmotnosť bremena samotného.
Ř Z hľadiska mechanických úrazov sú chránený pracovníci osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ( OOPP )

Ďalej zákon o ochrane zdravia ľudí v podmienkach VW Bratislava na logistike uplatňuje pri výkone manipulácie s motorovými vysokozdvižnými vozíkmi.
Ř Títo zamestnanci ( vozíčkari ) musia mať vyšší stupeň odbornosti nakoľko ich práca spadá do osobitného režimu.
Ř Zamestnanci pracujúci v osobitnom režime sa musia podrobiť osobitnej príprave končiacej overením ich odbornej spôsobilosti a vydaním príslušného oprávnenia (osvedčenia, preukazu )
Ř Vozíčkari sú povinný zabezpečovať si každý rok platnosť preukazu, osvedčenia
Ř Zamestnávateľ overuje platnosť oprávnení
Ř Tak isto zamestnávateľ zabezpečuje platnosť tým, že zabezpečuje každoročné preskušávanie príslušnými inštytúciami, ako sú napr. IBP, dopravné inšpektoráty atď.
Tak isto sú chránený OOPP


V zákone sú stanovené povinnosti úradu ako sú :

- vytvárať podmienky pre bezpečný a zdraviu nepoškodzujúci výkon
- zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a pracovného
prostredia, zabezpečovať odstránenie zistených závad,
- zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania a evidovať ich,
- vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu služby, bezplatne
poskytovať OOPP,
- oboznamovať pracovníkov s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými
poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia,

5. Súčasný stav predmetnej problematiky :

5.1 Starostlivosť o ochranu zdravia :

Ako som už vyššie poukázal je v zákone uvedené že zdravie človeka je charakterizované, ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a socialno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia a spôsobom života.
Vychádzajúc z tohoto ustanovenia sú všetky podnikateľské subjekty, inštitúcie a organizácie povinné zabezpečovať zdravotnú službu, ku ktorej povinnosti ich zaväzuje Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Závodná zdravotná služba najmä :
- zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie
zamestnancov pri práci, nebezpečenstvá a riziká vyskytujúce sa v podmienkach
menovanej organizácie sú :
Ř hlučné prostredie ako aj bezpečnosť jazdy a obsluhy motorových , alebo elektrických vysokozdvižných vozíkov
Ř prenos infekčných ochorení

- poskytuje poradenstvo pri :
§ plánovaní a organizácií práce a odpočinku, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,
§ technológiách a látkach používajúcich pri práci
§ ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, psychológii práce atď.
- zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia, opatreniach pracovnej rehabilitácie ( ktorá sa vykonáva v organizácii v dĺžke 14 dní na rozboroch práce neschopnosti, chorôb z povolania.
Starostlivosť o ochranu zdravia spočíva aj v zabezpečení zdravotnej starostlivosti:
§ vstupné lekárske prehliadky na základe, ktorých je možné zaradiť zamestnanca na prácu a pracovisko so zreteľom na jeho schopnosti a zdravotný stav,
§ preventívne periodické lekárske prehliadky, ktoré si vyžadujú určité pracoviská resp. výkony práce, ( nočná práca, vodiči motorových vysokozdvižných vozíkov a iných zariadení .
§ výstupné lekárske prehliadky, aby sa predišlo vylúčeniu neskoršej možnosti choroby z povolania,

5.2. Starostlivosť o OOPP :

Je množstvo profesií pri výkone ktorých je potrebné starať sa o ochranu zdravia zabezpečením vhodných osobných ochranných prostriedkov ( ďalej OOPP ).
Túto povinnosť ukladá Zákonník práce, Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. a Zákon č. 200/1998 Z.z. poskytovať zamestnancom bezplatne potrebné OOPP čo špecifikuje aj vyhl. MPSVaR SR č. 377/1996 Z.z. o poskytovaní OOPP na základe vypracovaného zoznamu.
Ochranné prostriedky sú najmä :
- na ochranu hlavy ( prilba, čiapka, baretka )
- na ochranu sluchu ( zátkové chrániče, protihlukové prilby, )
- na ochranu očí a tváre ( ochranné okuliare , štíty, kukly )
- na ochranu dýchacích orgánov ( ochranné rúšky, dýchacie prístroje, respirátory, masky s filtrami, )
- ochrana horných a dolných končatín ( rukavice, ochranné rukávy, ochranné prsty, ochranná obuv, obuv s chránenou špicou, izolačná obuv, chránič kolena)
- ochrana trupu a brucha ( ochranné vesty, plášte, zástery.
- Ochrana celého tela - prostriedky prevencie proti pádu ( bezpečnostné pásy )
Ochranné odevy ( kombinézy, odevy proti popáleniu )
- na ochranu kože ( ochranné pasty, masti, oleje, )
- gumené koberce ( elektrina )

Prideľovaniu OOPP musí predchádzať analýza rizík jednotlivých pracovísk v podnikateľskom subjekte, organizácií či inštitúcii. Ochranné prostriedky závisia od nebezpečenstva, ktoré zamestnanec vykonáva vo VW BA kde sa vyskytuje široké spektrum nebezpečenstiev a rizík.
Najčastejšie riziká – hluk, manipulácia s tovarom ,jazda na vysokozdvižných vozíkov, prach, výfukové plyny, mechanické poškodenia ( odretia ). V koncerne je spracovaný služobný predpis, ktorý stanovuje pre výkon práce ako aj civilných zamestnancov pridelenie OOPP na jednotlivý výkon práce.


Ř Klimatické podmienky – leto, zima ( bundy, prešívané pracovné odevy )
Ř Manipulácia s materiálom – manipulačný pracovníci ( ochranné rukavice, pracovný odev, pracovná košeľa, pracovný kabát, ochranná obuv )
Ř Vodič motorových vozíkov – vozíčkar ( ochranné rukavice, ochranný odev, prešívaný kabát a gate, pracovná košeľa, zimná čiapka, ochranná obuv )
Ř Referent logistiky – systémový pracovník ( pracovný plášť, prešívaný kabát )


Vieme, že ochranné prostriedky môže poskytovať len tie, ktoré boli certifikované podľa osobitných predpisov.

5.3.

Starostlivosť o technické zariadenia :

Vo firmách a organizáciách na uľahčenie práce sa využívajú rôzne technické zariadenia. Požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení sú spracované vo vyhláške SÚBP č. 59/1982 ZB., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č.454/1990 Zb.
Využitie tejto vyhlášky v organizácii je široké či už sa jedná o komunikácie pre chodcov, pre komunikácie pre vozidlá, nakladacie a vykladacie rampy v súvislosti s kontrolou nákladných motorových vozidiel a stým súvisiace zábradlia, vysokozdvižné motorové vozíky na ukladanie tovaru do regálov, nákladných motorových vozidiel alebo paletovanie.
Využitie tejto vyhlášky je možné vo všetkých sférach činnosti, kde sa využívajú technické zariadenia.

5.4. Pracovné úrazy :

Predpokladom úspešného pôsobenia proti pracovným úrazom ( PÚ ) je poznať ich štruktúru, množstvo, závažnosť, príčiny a všetky potrebné okolnosti, ktoré viedli k ich vzniku. Na základe takto získaných informácií môže organizácia urobiť analýzu a následne prijať konkrétne opatrenia na odstránenie vzniku mimoriadnych udalostí. Bližšie špecifikuje pracovné úrazy, prevádzkové nehody a poruchy technických zariadení vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení vyhl. č. 483/1990 Zb. Pojem pracovný úraz – pokladá sa akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené pracovníkovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilnýmpôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Povinnosťou organizácie je viesť registráciu a evidenciu PÚ.
Pracovné úrazy sa delia podľa závažnosti na smrteľné, ťažké, hromadné a ostatné úrazy.
VW Bratislava zaznamenáva pomerne dosť často pracovné úrazy a tak sa vyskytujú pravidelné udalosti ohľadne bezpečnosti práce. Havárie technických zariadení savyskytujú tak isto dosť často nakoľko koncern vlastní rozsiahle množstvo technického zariadenia, ktoré využíva pri výkone práce. Zdroje úrazov ako aj možné príčiny na vznik PÚ na jednotlivých pracoviskách sú zamerané podľa druhu práce, alebo vykonávanej činnosti na danom pracovisku. 5.5. Výchovná a vzdelávacia činnosť :

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť možno rozdeliť na :
· výchovu a vzdelávanie vedúcich pracovníkov
· vzdelávanie pracovníkov (ostatných pracovníkov)
Cieľom školenia a vzdelávania vedúcich pracovníkov je dôrazne upozorniť, že
bezpečnosť práce je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej práce, vysvetliť zodpovednosť, ktorá vyplýva z ich funkcie pri zaisťovaní bezpečnosti práce, kvalitného pracovného prostredia a pracovných podmienok.

Školenie sa vykonáva každoročne so zameraním oboznamovať sa s najnovšími poznatkami vedy a techniky v bezpečnosti práce,
legislatívnymi opatreniami a ich dôsledkami ako aj výsledkami úrazovosti a jej príčinami. Spôsob overovania vedomostí býva formou testu. Na evidenciu každého školenia nám slúži dokumentácia ( evidencia školení )
¨ Zápisník bezpečnosti práce – všetky školenia
¨ Vstupné školenia a odborné školenia – personálne oddelenie
Školenie a vzdelávanie zamestnancov VW je s cieľom oboznamovať pracovníkov s konkrétnymi zásadami bezpečnosti práce a aby ich vedeli zohľadniť vo svojej činnosti –pracovnom výkone.
„ Školenie o bezpečnosti práce na pracovisku „6. Racionalizačné opatrenie :

Racionalizácia :
Je to zavádzanie a uplatňovanie účelových rozumom zdôvodnených hospodárskych opatrení, metód apod. na zhospodarovanie, zrýchlenie, zlepšenie výrobného procesu a vyrábaných výrobkov.
Je to aj rozumné, rozumové správanie, rozumová činnosť a rozumové usporiadanie vecí a rozumové zdôvodnenie.
Nakoľko VW Ba je výrobný závod, dá sa tu hovoriť o zlepšovaniu výrobného procesu a vyrábaných výrobkov. Priamo v koncernu existujú rôzne celokoncernové vyhodnotenia najvyšším vedením za najlepší zlepšovací návrh, ktorý slúži na zlepšenie bezpečnosti práce, ale aj na kvalitu a zlepšenie samotnej práce. 7. Záver :

Táto daná problematika je široká a rozsiahla a je nemožné z časových a priestorových dôvodov riešiť uvedenú problematiku dopodrobna.
Pokúsil som sa v jednotlivých častiach kapitol poukázať na niektoré podľa môjho názoru dôležité zložky bezpečnosti práce, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ekonomiku každého podniku, subjektu alebo inštitúcie nevynímajúc VW Slovakia.

Použitá literatúra :
· Učebné texty 1998, Právne a ekonomické aspekty BP. Ing. M. Sabo, CSc
· Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.
· Zákon NR SR č. 290/1996 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o
ochrane zdravia ľudí.
· Vyhláška MPSVaR SR č 377/1996 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
· Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/195 Zb. V znení vyhlášky 483/1990 Zb.
· Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP
· Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. V znení vyhlášky č. 454/1990 Zb.
· Zákonník práce č. 65/1965 Zb.
· Bezpečná práca č. 1/1995
· STN
· Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
· Manipulačné práce z roku 1995, 1. Časť ............ K. Novotný
K. Loveček.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?