Biológia Prvoústovce

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4114×

Příbuzná témataBiológia Prvoústovce


Prvoú-na mieste blatospóru-ústa,anál.o.-vytv.druhot,NS-na bruš.str,CS-chrbt.s,kostra-vonk,célom-z ektodermu,kt.
vytv.b.anál.č.tela larvy,Necél.-b.3.zárod.vrst.prenik.do prvot.tel.d-schizocélu a tvoria-mezenchým,nem.vyvin.3.zár.
vrst,km.plosk-dvojstr.súmer,hlava+trup.č,na hl.očká,prím.a zárov.vyvrh.otv,paraz-háč,prísav,pohyb-kožnosval.vak,
schizocél vypl.mezench,vyluč org-protonefrídie,NS-pásová,DS-povrch.t,hermafrod,larva-planulový typ,formov.hl-
cefalizácia,tr.ploskul-veľ.regen.sch,pigment.oči,statocysta,ž-voda,pôda,dravé al.riasy,plosk.mliečnob,tr.motol-1mm
-30mm,2prśav-úst a bruš,parazity,hermafrod,,vývin cez viac.hostit,motol.pečeňová-och.oviec,dvojprísav.močová-
gonoch-samce.kl.vaj.do moč.m,tr.pásom-do 20m,hlavička(prísav,háč),krčok,články(plné vaj)TS-potr.prij.osmotic,
hermafrod,dosp-endoparaz,medzihost-larvy-vak.útv-uhry,dosp-vyl.tox.l.-málokrv,pásom.venček-z mäsa ošíp.do ľud.
čr,8m,pásom.dlhá-10m,km.hlístov-podlhov.t,prvot.t.dut-pseudocél,hydroskelet-tlak.spev.kostra,zákl.pre sťah.sv,na
povrchu-kutikula-zvliekania,TS-úst.otv,cicavé zar,črevo,anál.otv,VS-protonefr,NS-pásová-okolohltan.slučka+pásy,
pred.č-zmysl.org,gonochor,pohl.dvojtv,z vaj-larvy,kt.sa viackr.zvliek,ž-pôda,voda,paraz,DS-anaerób-O2-rozkl.cukr,
mrľa ľudská-deti-svrb.koneč,hlísta dets-v čreve,20cm,svalovec špirálový-horúč.ochor,vlasovec miazg-gigantiz,vlas.
očný,haďatko pšenič,repné,pôd.dr-tvor.humusu,vod.dr-samočist.proc.Célom.prv-druhot.t.dut-célom-vznik.v ontogen
na úrov.larvy-trochofóry z b.mezoder,kt.sa rozost.do 2 pár.vak.po str.kaž.čl,článk.telo,črevo-visí v druhot.t.dut,VS-
metanefríd,km.mäkk-zmieš.tel.dut-mixocél-vypln.hemolymf,vyl.org-metanefr,telo-hlava,noha,vnútrosv.vak,na chrbt.
str.-plášť-produk.vápenn.schr,medzi plášť.a tel-plášť.dutina-ústia vnút.org,DS-žiabre al.pľúc.vaky,povrch.t-sliz.žlazy,
NS-rebríč(gangliová),na hl.-2páry hmatadiel a očí,oči-ploché,jednod.al.komor.oč,pohyb-hlad.sval.svalnat.nohy,ústa-
radula-strúh.org,CS-otvorená,srdce-v osrdcovníku,1komora,poč.preds=žiabr,krvomiazga-obs.hemoglob.al.hemocyanín
VS-metanefr,hermafrod aj gonochor,oplod-vnút,vývin such.dr-priamy,mors-larva(trochofóra,veliger)tvorí sa plachtička,
nesk.plášť,schránka,hospod.význ(ustrice,perlor)podkm.Mäkkýšovce-mors.živ,obojstr.súm,podkm.Schránkovce-vápennit.
schr,tr.čiapkovce-mors.ž,žij.skameneliny,schr.jednod,telo dvojstr.súm,tr.ulitníky-asymetricky stavané,špirálov.zatoč.ul,
hlava-oči,hmatad,sval.noha-prispôs.na pláv,vŕt,DS-žiabre,pľuc.v,proterandrický hermafroditiz-v gonád.sú produk.najprv
sper.a pot.vaj,slim.záhrad,slizov.lesný,močiarka živorodá,tr.lastúrniky-t.dvojstr.súm,schr-z2lastúr spoj.pruž.väz,na spod.
str-noha-na kt-žlazy,v spod.č.plášťa-ústa,anus-niekt.dr.majú predĺž.do sifónu-zavŕt.do podkl,oči na okr.plášťa,DS-sústava
žiaber,gonochor,vývin-larva(veliger),niek.mení na parazit.larvu,somočist.proc.v H2O,korýtko rybničné,škľabka veľ,perlor,
tr.hlavonož-dvojstr.súm,vnútornost.vak.tvorí dlhý trup,vak prekryt.plášťom,lievik.otv-vystreľ H2O-reaktív.pohyb,plachtič-
pom.pri pláv,8 a viac ramien,schr.nem,al.len sép.kosť,DS-žiabre,CS-uzavretá,pri anál otv-atrament.žl,komorové oči,sú
schop.sa učiť,gonochor,pohl.dimorf,sperm.prenáš.hektokotylovým ramenom,svadob.tance,vývin-priamy,sú dravce-kor.
chyt.premen.radulou al.zobákom,sépie+kalmary-potr.pre čl,osmonoh pobrež,km.Obrúčkav-homonóm.článk-rovnomer,
parapódiá-výbež.

pripomín.konč,štetiny-dážďov,dobre vyvin.célom,mors.dr.majú schr,hlavová č.-sústr.zmysl.org,pohyb-
kožno-sval.vak,CS-zatvor.so vzáj.spojen.medzi chrbt.a bruš.ciev,DS-žiabre,celým povr.t,VS-metanefríd,NS-rebríč(mozg.
gangl.-okolo hltana obrúčku-na bruš.str.pás pospáj.nerv.gangl,gonoch,romn-pohlav-vnút.al.vonk.oplod,suchoz+sladvod
-priamy výv,nepohl-mors.dr-rozpad,pučanie,tvorba humusu,tr.mnohoštet-východisk.skup.vš.km.prvoúst.célom.živ,mors-
vyvin.parapódiá so štet.a kríč.žiabr,výv.cez larvu(trochofóra),dravé,časti plantkt,palolo zel,tr.máloštet-článk.t,štet.na kaž.
čl,DS-povrch.t,čl.sa v pred.č.koncentr.-opasok,oplod.vaj sa vyvíj v zemi v kokóne,ž-pôda,sl.voda,dážď.zemná-tvor.hum,
pomáh.čistiť zneč.zem,tr.pijavice-pohyb-kožno-sval.vak,ž-sl.voda,dravé,ektoparaz,ústna a konc.prísav,vydrž.dlho hlad,
vaj.klad do kokónov,pijav.lek-slinn.žl.obs heparín-proti zráž.krvi-na výr.lieč,km.článkonož-heteronóm.článk-nerovnom,
hlava,hruď,bruško,každý ćl.tela nesie pár konč,konč-rýchl.pohyb-výkonn.prieč.pruh.sv,vonkaj.kostra-chitín+inkrust,
zabraň.strate H2O,napáj.sa naňu svaly,panc.bráni rastu-zvliek,tel.dut-zmieš,vyplnená hemolymfou,TS-črevo má slepé
výbež-fc.pečene,CS-otvor,rúrk.srd.na chrbt.str,DS-žiabre,pľúc.vač,vzdušnice,VS-tykadl.al.čelust.žl-na povrch t,al.
Malpighiho žľ-do čreva,NS-rebríč-vys.konc.uzlín,nesk.-mozog,zmysl.org-zlož.oči,očká,tykad,gonochor,pohl.dimorf,
oplod-pomoc.spermatofórov,vývin-priamy,nepr-larvy-menej čl,iný tvar tela,-kukla,Ž-vš.biotopy,rastl.potr,dravé,paraz,
podkm.trilobity-vyhyn.fylog.význ.skup,kĺb.spoj.zlož.nohu,tykadl,očká,3č-hlava,trup,zhluk čl.na konci t,pancier.štít,moria,
odtl.pri Dobš,podkm.klepietkav-2č-hlavohruď,bruško,čl.kt.nesú hryzad-chelicery,hmatadlá-medipalpy,4 páry kráčav.
konč,hmatad-premen.na klepiet,t.pokryt.chitínózn.panc-zvliek,TS-počet.výbež.čr,sekreč.b-tráv.enz,DS-vzdušnice,
pľúc.vaky,CS-otvor,rúrk.srd,VS-premen.metanefr,al.Malpigh žl,NS-rebríč,v hlavohr-mozg.gangl,oči-jednod,gonoch,
pohl.dimorf,oplod-vnútor,výv-priamy,al.cez.viac.št,dravé,ektoparaz,tr.hrotnáče-moria,šir.pancier,pevný chv.výrast,
jedinámorskskup.klep,ostrochvost.meric,tr.pavúkov-suchozem.živ,na povrchu zmysl.štet,špecializ.žl,mimotel tráv,
svadob.tance,oplod-prenos spermatof,al.kopul,šťúry-jed.žl,živorodé,dravé,pavúky-na hryz-jed.žl,spod.str.bruš-snovacie
žl-pavučin.útv,DS-pľ.vaky,vzduš,pav.vodný,kútnik domový,kosce,roztoče-telo-celist.ovál.útv,rýcho sa rozmn,hryzadlá-
prisp.na cic,paraz,prenáš.ochor.kliešť obyč-lesy,encefalitída,borelióza,ricketióza,zákožka svrabová,podkm.kôrov-vod.
živ,telo článk,konč-dvojvetvové,žiabre,hlavohruď-2páry tykad,hryzad,2páry čelustí,priústne nožič,nohy;bruško-nohy
rôz.prispôs,chitinózny panc-zvliek,statocysta,VS-metanefr,zlož.oči-na stopkách,niek.-temenné oko-naupliové,niž.kôr-do
1cm,planktón-dafnia,parazit-jazyčnatky,vyšš.kôr-do niek.desiat.cm,telo z 21 čl,rak riečny,krab,podkm.viacnôž-hlava,
trup,na kaž.čl.pár.konč,tr.stonôž-telo-článk,ploské,na kaž.čl.pár konč,jed.žl,dravé,stonôžka ucholaková,tr.mnohonôž-
kaž.čl.2 pár konč,mnohonôž.zem-bylinožr.tvor.humusu,podkm.hmyz-vonk.kost,hlava-hryzad,čeluste-2.pár zrast.do
spdnej pery,hryz.org.sa niek.premna-bodvé,líz,cic,hruď-3páry kráč.nôh,liet.hm-na chrb.2a3.čl.kríd,,bruško,dobre vyvin.
NS,inštikt.správ,komunikácia-dotyk,vyluč.pach,mimikry-prisp.sa prostr.tv.al.far.t,gonochor,rozmn-kopul,larvy-bezkríd,
hospod.význ-biolog.boj,opeľ.rastl,pošk.pestov.kult-chem,mechanic,biolog.boj,podtr.bezkrídly hm-nemajú kr,
chvostoskoky-pôda,voda,podtr.krídlatý hm-2páry kr,neúpl.prem-cez larvu-imágo,r.vážky-fylog.najst.liet.hm,2 páry kr,
veľ.hlava,zlož.oći,ich larvy-vo vode,dravé,podenky-larva žije aj niek.rokov,r.rovnokrídlovce-zle liet,dobre skáču,cvrlik,
kobylka zel,koník sťahovavý-pohromy,šváby,termity-veĺ.spoločenstvá,deľba práce,vši-voš detská-výv.št-hnidy,švoly-
paraz.na hyd,plošt.posteĺ,r.rovnakokrídlov-cic.rastl.šťavy,hm.s úpl.prem-larvy bez kr-nesk.sa zakuklia-imágo,r.chrobáky-
chitinóz.t,1.pár.kr-krovky,2.p.-blanitý,článk.tykad,larvy chrob-rôznor,r.blanokrídlov-fylog.najvyš.postav.hm,včely,
mravce,osy,vč-matka-2000vaj.denne,trúdy-z neopl.vaj,robot,dob.orient.zmys,včelie tance,čmele-opeĺ.bôb.rastl,mrav-
hniez.do 1m,mrav.hôrny,komáre-larvy vo vode,dých.vzduš.kysl,samice cic.krv,anofeles škvrnitokrídly-rozn.maláriu,
muchy-ovad hovädzí,strečky,m.tse-tse-sp.nemoc,mäsiarka obyč,motýle-špirál.stoč.cuciak,mlynárik kapustový,očkáne,
noč.mot-ochlp.telo,lišaj smrtkový,hosp.význ-priad.moruš,moľa šatová,blchy-ektoparaz,skák.typ konč,živ.sa krvou-bod-
cic.org,pren.vírus.ochor,blcha ľud.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?