Biblia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4149×

Příbuzná témataBiblia

BIBLIA

Starý zákon (tóra)
- napísaný hebrejsky a z časti aj aramejsky

Pentateuch - 5 kníh Mojžišových (jadro)

1.Genezis: stvorenie sveta a človeka, história prvých ľudí (Adama a Eva v raji a vyhnanie, Kain a Ábel, potopa, história Abraháma...)
2. Exodus: narodenie a život proroka Mojžiša (Vyvedenie Izraelcov z Egypta, Božia zmluva, Desatoro)
3. Leviticus: rituály
4. Numeri: pobyt Izraelcov na sinajskej púšti, putovanie do zasľúbenej zeme, posledné Mojžišove úlohy
5. Deuteronomium: pozostáva z Rečí Mojžišových (hovorí o minulých udalostiach a žehná do budúcnosti

Poučné a básnické knihy
Kniha Jozue, Kniha sudcov, 1. a 2. kniha Samuelova, Kráľovská kniha:
dejiny Izraelitov v zasľúbenej zemi (Dávid, Šalamún, pád Jeruzalema...)
Kniha Rút: intímne ladená
Paralipomenon (2 knihy letopočtov): história Abrahámovho a Davidovho rodu
Knihy prorokov Ezdráša a Nehemiáša a kniha Ester
Jób: kniha muža, ktorého ani najkrutejšie mučenia neodvrátili od viery
Žalmy: 150 chválospevov (pripisujú sa z väčšej časti Dávidovi)
Príslovia a Kazateľ (kniha): Šalamúnove múdrosti
Pieseň piesní: milostná a svadobná lyrika

Prorocké knihy:
Izaiáš, Jeremiáš, Plač Jeremiáša, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš
- ich život + historické udalosti + apokalyptické vízie budúcnosti Izraela

Apokryfy
- knihy "skryté", "lživé"
- ich rozsah sa v jednotlivých vydaniach mení
- Kniha Tobiašova, Judit, Baruchova, Hemochova, 2 knihy Makabejských, kniha múdrosti, Videnie Izaiášovo, Zjavenie Adamovo, niektoré knihy Ezdrášove, veštby Sibylinské atď.

Preklady
- najstarší v 3. stor. n. l. "Septuaginta" (grécky)
- 400 n. l. "Vulgathia" (latinsky) sv. Hieronymus
- v najstarších rukopisoch sa text členil na verše a stichy, neskôr sa na verše delili aj prozaické časti, delenie na kapitoly pochádza z 13.

storočia

Najstaršia staroslovienska - Cyril a Metod
Dôležitá - KRALICKÁ BIBLIA (1579-1613)
- grécky rukopis Evanjelii zvaný "KODEX MAUROCORDATIANUS" je v Bratislave
Slovenské preklady: Nový zákon (1924)
Svätá Biblia (1936) - Jozef Roháček

1942 - autorizovaný (potvrdený cirkvou) preklad Novej Zmluvy
1978, 1979 - autorizovaný preklad celej Biblie (po slovensky)
Nový zákon
- obsahuje 27 kníh

Knihy historické - 4 Evanjeliá
Evanjelion - dobré správy (dobrá zvesť)
- Matúšovo, Marekovo a Lukášovo sú úzko spojené - preto nazývané synoptické evanjeliá (časovo sa prekrývajú)
- rozoberajú život, dielo, učenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
- opisujú podobné príbehy, líšia sa v podrobnostiach
- všetky 4 začínajú kázaním Jána Krstiteľa

Matúšovo
- Matúš vidí v Ježišovi Mesiáša
- podľa neho bol Ježišov príchod predpovedaný v Písmach
Začiatok - genealógia (životopis) Ježiša
Jedinečné príbehy - Návšeteva mudrcov
- Vraždenie neviniatok
- Útek do Egypta
- často cituje židovskú Bibliu

Marekovo
- najkratšie a pravdepod. najstaršie evanjelium
- iba nevyhnutné fakty
- veľmi dobre zobrazené Ježišove hlavné problémy - nepriateľstvo úradov
- nepochopenie učeníkov
Začiatok - Ježišov krst
Koniec - Zjavenie Ježiša dvom Máriám v hrobe
- od 16.8 ho dokončil iný autor

Lukášovo - helenistický autor (žid hovoriaci po grécky)
- jeho evanjelium je prvé z jeho diel (popri Skutkoch apoštolov)
- spolu tvoria históriu viery od narodenia Jána Krstiteľa až po kázania apoštola Pavla v Rímskej ríši
- snaží sa zachovať historické skutočnosti
- poslanie je adresované v prvom rade pohanom - potláča špecifické židovské aspekty Ježišovho života a učenia
Hlavná téma: Božie zľutovanie a odpustenie pomocou Ježiša - otvorenie cesty k spaseniu ľudí
Jedinečné príbehy - Zvestovanie narodenia Krstiteľa (jediný sa s ním podrobnejšie zaoberá)
- Predstavenie Ježiša v Chráme
- Príbeh o Ježišovi a učiteľoch v Chráme
Známe podobenstvá: - Príbeh o milosrdnom Samaritánovi a o stratenom synovi

Jánovo
- najmystickejší evanjelista
- vychádza z inej tradície o Ježišovom učení ako synoptiká
1. časť: 6 dlhých kázní vysvetľujúcich 6 zázrakov
Zvyšok: Ježiša zobrazuje ako návštevníka Jeruzalema - prichádzal vždy v čase sviatkov

Skutky apoštolov
- pojednávajú o rozširovaní Ježišovho učenia
- pokračovanie Lukášovho diela
- najmä osudy apoštola Pavla

Knihy poučné - Listy
- kontakt apoštolov s prvými cirkvami (List Rimanom, Korinťanom...)
- prinášali teologický návod na pastoračnú starostlivosť, riešenia problémov...
- 21 kníh - epištoly
- 13 napísal apoštol Pavol

Kniha prorocká - Zjavenie Jána (Apokalypsa)
- výnimočný vizionársky charakter
- náčrt príbehu posledných dní ľudstva a začiatku Božieho kráľovstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?