Bezhotovostný platobný styk, bankové účty a úver (téma z účtovníctva -- práca z praxe)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Bezhotovostný platobný styk, bankové účty a úver (téma z účtovníctva -- práca z praxe)

Úvod


V dňoch 15. 5. až 23. 5. som absolvoval prax v podniku Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Na začiatku som bol hneď oboznámený pracovnou disciplínou a s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia. Počas prvého týždňa praxe som bol postupne prideľovaný do jednotlivých oddelení spoločnosti, aby som si rozšíril obzor a všeobecné vedomosti z oblasti fungovania spoločnosti. Počas druhého týždňa som sa zameral na oddelenie, ktoré priamo či nepriamo súviselo so zvolenou témou. Na začiatku práce z praxe som uviedol profil Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. V ďalších častiach práce som sa pokúsil rozšíriť informácie ohľadom témy, ktorú som si vybral a vecí s nimi súvisiacimi. Kvôli dôslednému spracovaniu som požiadal každé oddelenie o poskytnutie niektorých tlačív, ktoré sú k práci pripojené ako Prílohy. Bola mi poskytnutá aj literatúra, ktorá je vymenovaná ako Použitá literatúra na konci práce.


Profil spoločnosti


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4 v Nitre bola založená dňa 2. decembra 2002 zakladateľskou listinou o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií na základe rozhodnutia zakladateľa, Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a§ 12 ods. 2 písm. a) zák. č. 92/1991 Zb. a v súlade s rozhodnutím č. 801 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len MSPNM SR) pod spis Č. KM – 429/2002 dňa 28. 3. na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSRNM SR pod číslom 2275.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sa, vložke č.

10139 u Okresného súdu Nitra.Predmet podnikania spoločnosti je:

a) zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
b) Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, vypúšťanie do verejnej kanalizácia v danej územnej pôsobnosti
V súvislosti so základným predmetom podnikania spoločnosť,

a) prevádzkuje, udržiava a ochraňuje vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
b) zabezpečuje vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
c) realizuje vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti
d) zabezpečuje pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených technických zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
e) zabezpečuje núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, v prípadoch podľa osobitných predpisov
f) poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***
g) podniká v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
h) poskytuje služby obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a ČOV vo vlastníctve obcí
i) zabezpečuje obstarávateľské služby spojené s správou bytov v zmysle zákona NRSR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Územná pôsobnosť spoločnosti

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na území okresov Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Právne postavenie spoločnosti

Spoločnosť je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Vnútorná organizačná štruktúra spoločnosti má 2 stupne:
I. stupeň – správa spoločnosti (SpS)
II. stupeň – odštepný závod (OZ)
pričom platí zásada, že vyšší stupeň riadenia je nadriadený nižšiemu stupňu riadenia. Na správe spoločnosti a na odštepných závodoch sú zriadené výrobno – prevádzkové strediská.

Správa spoločnosti

Správa spoločnosti (SpS) je vnútornou organizačnou jednotkou na I. stupni riadenia spoločnosti. Vo vzťahu k odštepným závodom vykonáva priamu riadiacu, metodickú a kontrolnú činnosť.

Odštepné závody

Odštepné závody (OZ) sú vnútornými organizačnými zložkami spoločnosti na druhom stupni riadenia, ktoré v rámci svojej územnej pôsobnosti plnia výrobno – prevádzkové úlohy a vykonávajú s nimi spojené technicko – administratívne práce.

Činnosť jednotlivých odštepných závodov vyplýva z predmetu činnosti spoločnosti a z deľby práce stanovenej týmto organizačným poriadkom.


Odštepný závod sa organizačne člení na tieto odborné úseky:

1) úsek vedúceho odštepného závodu
2) úsek technicko – výrobný
3) úsek ekonomický

Úsek ekonomický:

1) sekretariát vedúceho ekonomického úseku
2) útvar plánovania a financovania
3) útvar ekonomických vzťahov
4) útvar účtovníctva a hospodárskych informácií
5) útvar zásobovania a hospodárskej správy

Výrobno – prevádzkové strediská

Výrobno – prevádzkové strediská sú organizačné útvary organizované na princípe územnej alebo odbornej deľbe činnosti, prípadne kombináciou obidvoch princípov.

Odštepný závod Levice

stredisko prevádzky vodovodov Levice
stredisko prevádzky vodovodov a kanalizácií Levice a okolie
stredisko prevádzky vodovodov a kanalizácií Šahy
stredisko prevádzky vodovodov a kanalizácií Želiezovce

Riaditeľ akciovej spoločnosti
1) riaditeľa akciovej spoločnosti určuje predstavenstvo spoločnosti
2) riaditeľ akciovej spoločnosti riadi činnosť spoločnosti a má právo konať vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, ktorému delegovalo predstavenstvo spoločnosti v podpisovom poriadku spoločnosti
3) riaditeľa akciovej spoločnosti počas jeho neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti čerpania dovolenky a podobne zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca, ktorého určuje predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo určuje taktiež námestníkov riaditeľa akciovej spoločnosti.

Vedúci odštepného závodu
1) vedúceho odštepného závodu určuje predstavenstvo spoločnosti na návrh riaditeľa akciovej spoločnosti.
2) vedúceho odštepného závodu v jeho neprítomnosti zastupuje písomne poverený zástupca. Poverenie podpisuje riaditeľ akciovej spoločnosti na návrh vedúceho odštepného závodu

Vedúci výrobno – prevádzkového strediska
1) Vedúci výrobno – prevádzkového strediska je organizačne podriadený výrobnému námestníkovi riaditeľa akciovej spoločnosti alebo vedúcemu technicko – výrobného úseku príslušného odštepného závodu podľa toho, na ktorom stupni organizačného riadenia je stredisko zriadené. Výnimkou je stredisko chemicko – technologických a laboratórnych činností Bratislava, ktoré je organizačne podriadené riaditeľovi akciovej spoločnosti.
2) Vedúci výrobno – prevádzkového strediska riadi činnosť strediska a zodpovedá za plnenie výrobno – prevádzkových úloh a celkovú činnosť strediska
3) Vedúceho výrobno – prevádzkového strediska počas jeho neprítomnosti zastupuje písomne poverený zástupca. Poverenie podpisuje riaditeľ akciovej spoločnosti (v prípade zástupcov vedúcich stredísk na SpS), resp. príslušný vedúci odštepného závodu (v prípadoch zástupcov vedúcich stredísk na OZ)

Stálymi poradnými orgánmi vedúceho odštepného závodu sú:
a) vedenie odštepného závodu
b) inventarizačná a likvidačná komisia
c) škodová komisia
d) štáb obrany

Organizačnými normami sú:
- organizačný poriadok
- podpisový poriadok
- pracovný poriadok
- zásady obehu, preskúmavania a triedenia účtovných dokladov a účtovných operácií
- spisový, skartačný a archívny poriadok
- pokyny pre zriaďovanie a činnosť poradných orgánov riaditeľa akciovej spoločnosti

Čo je Home Banking?
Veľmi dôležitým nástrojom bezhotovostného platobného styku je HOME BANKING, ide vlastne o vzájomné odovzdávanie údajov bezdokladového platobného styku a poskytovanie bankových služieb na základe elektronickej výmeny údajov medzi Vodohospodárskou spoločnosťou, a. s. a VÚB, a. s. za podmienok uvedených v zmluve.
Klient odovzdáva VÚB, a. s., údaje bezdokladového platobného styku prostredníctvom Home Bankingu, prenosom prostredníctvom telekomunikačných sietí v Oblastnom výpočtovom stredisku nepretržite do 16:00 h. v deň splatnosti, najskôr však 30 dní pred dátumom splatnosti.

Súčasne s odovzdávaním údajov bezdokladového platobného styku prostredníctvom Home Banking môže klient v pobočke, kde má vedený účet predložiť písomné príkazy na zúčtovanie fyzicky, denné najviac v počte 2 kusov (hromadný prevodný príkaz), alebo 10 kusov (jednoduchý prevodný príkaz).
Prostredníctvom Home Banking nemôže klient VÚB, a. s., odovzdávať príkaz na výplatu hotovostí, žiadosť o rezervovanie prostriedkov, trvalý príkaz, automatický prevod, príkaz na odvolanie/zmenu príkazu, príkaz na výplatu hotovosti prostredníctvom pôšt a rýchle platby v Sk v rámci VÚB, a. s. VÚB, a. s., odovzdáva klientovi informácie o prijatých a zúčtovaných platbách prenosom údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí v elektronickej schránke Home Banking v oblastnom výpočtovom stredisku nasledujúci pracovný deň v čase od 6:00 h. nepretržite. Pri uzatvorení zmluvy klient predloží VÚB, a. s., podpisové vzory, ktorými klient oprávňuje ďalšie osoby na disponovanie so stanovenými účtami. Ak klient požiada, napr. o doplnenie ďalších osôb na disponovanie so stanovenými účtami, a pod., VÚB, a. s., aktualizuje s klientom podpisové vzory k tejto zmluve ako prílohu s ďalším poradovým číslom.
Po inštalácii a otestovaní programového vybavenia bezdokladového platobného styku Komitent zodpovedný pracovník inštalačnej skupiny oblastného výpočtového strediska a poverený pracovník za klienta podpíšu preberací protokol o bezdokladovom platobnom styku v troch vyhotoveniach. Každé vyhotovenie má charakter originálu. Dve vyhotovenia dostane VÚB, a. s., a jedno vyhotovenie dostane klient. Spracovávané údaje bezdokladového platobného styku prostredníctvom Home Banking VÚB, a. s. uchováva na technických nosičoch ako prvotné účtovné doklady 5 rokov od dátumu odovzdania do VÚB, a. s. Výstupné údaje sa VÚB, a. s., zaväzuje uchovať v elektronickej schránke Home Banking do prevzatia výstupných údajov klientom, najviac však na dobu 5 pracovných dní. Ak príde v dôsledku poruchy výpočtovej techniky, príp. z iných dôvodov k chybám v odovzdávaní údajov bezdokladového platobného styku prostredníctvom Home Banking, hlásia strany ihneď po ich zistení telefonicky vopred určeným pracovníkom.
V prípade havárie alebo poruchy výpočtovej techniky vo VÚB, a. s., ktorá bráni spracovaniu odovzdaných údajov bezdokladového platobného styku klientom správne a v odovzdaných prostredníctvom Home Banking, má klient nárok na náhradu škody. Prístupové práva klienta do bezdokladového platobného styku sú chránené elektronickým kľúčom a heslom, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím. Klient je povinný, heslo pridelené pre zaradení, zmeniť pri prvom prihlásení. Pri podozrení prezradenia hesla je klient povinný heslo zmeniť ihneď.

Klient zodpovedá za ochranu bezdokladového platobného styku pred zneužitím.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť má tri bankové účty, jeden v Poštovej banke a dva vo VÚB (bežný účet a účet soc. fondu). Celý proces účtovania bankových výpisov je pomerne zložitý a všetky operácie prebiehajú elektronickou formou.
Predtým, než sa vôbec dostane účtovné oddelenie k práci, musia sa najprv pomocou Home Bankingu stiahnuť bankové výpisy, ktoré sa následne elektronickou formou prenášajú do účtovného oddelenia do programu BAN, v tomto programe účtovníčky prevedú identifikáciu bankových položiek, plusové a mínusové zápisy, pohľadávky, záväzky atď). Po zaúčtovaní na prechodné účty sa ďalej údaje prenášajú elektronickou formou na oddelenie fakturácie – saldokonto do programu PVODwin 2000, kde sa rozložia na položky (vypárujú). Keď pracovníčka oddelenia fakturácie skončí pošle tieto údaje naspäť na účtovné oddelenie, kde sa ešte po prípade jednotlivé položky prekontrolujú a zaúčtujú.

PVODwin 2000

Špecifickou záležitosťou pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť je používanie zákazníckeho informačné systému PVODwin 2000. Na Slovensku je jediným užívateľom tohto programu. PVODwin 2000 je nová generácia informačného systému pre spoločnosti dodávajúce vodu, plyn a elektrickú energiu, pracujúci v architektúre klient/server, v grafickom prezentačnom prostredí Microsoft Windows 2000 a spolupracujúci s databázovým serverom Oracle v sieťovom prostredí Micrsoft Windows 2000 alebo UNIX. Systém je navrhnutý pre komplexné získavanie a správu informácii nutných pre komunikáciu so zákazníkom distribučnej spoločnosti a v reálnom čase poskytuje technické a ekonomické údaje pre efektívne riadenie a plánovanie jednotlivých činností.


Účtovanie

Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky (Západoslovenská vodárenská spoločnosť)v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môže byť ku dňu účtovnej závierky vykázaný na bežnom účte. V súvahe sa potom pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý bankový úver. Vklady alebo výbery peňazí v hotovosti, prevody medzi bankovými účtami sa účtujú prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.
Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých účtov otvorených spoločnosti v bankách. Termínované vklady s lehotou viazanosti vkladu dlhšou ako jeden rok sa neúčtujú na účte 221 ale na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. Stav a pohyb peňažných prostriedkov na devízovom účte sa v zmysle § 24 ods. 2 a čiastočne ods. 3 a § 4 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. účtuje v peňažných jednotkách slovenskej meny a súčasne aj v cudzej mene.

Pre prepočet cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz určený NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a na konci účtovného obdobia ku dňu zostavenia účtovnej závierky (t.j. k 31. 12. z pohybu peňažných prostriedkov na devízovom účte sa kurzové rozdiely na účte 221 počas roka neúčtujú), alebo k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis, ktorým je buď zákon o bankách alebo zákon o cenných papieroch. Stav peňažných prostriedkov v cudzej mene na účte 221 k 31. 12. sa prepočítava pri uzavieraní účtovných kníh kurzom určeným NBS k 31. 12. a rozdiel oproti pôvodnej sume sa zaúčtuje na výsledkové účty 563 – Kurzové straty alebo 663 – Kurzové zisky podľa povahy rozdielu so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 221/AÚ.
V prípade Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá ma otvorených viac bankových účtov, každý z nich účtuje na osobitnom analytickom účte v rámci účtu 221 – Bankové účty. V oddelenej analytickej evidencii sa vedie aj účet otvorených akreditívov. Bankové účty sa účtujú v zásade na základe výpisov z bankových účtov. Poplatky za vedenie účtu a ostatné služby, ktoré banka uskutoční, inkasuje zväčša priamo z bankových účtov a pre spoločnosť predstavujú náklad, o ktorom sa účtuje na účte 568 – Ostatné finančné náklady. Prijaté, kreditné úroky predstavujú výnos, o ktorom sa účtuje na účte 662 – Úroky, a ktorý sa musí podľa platných predpisov zdaniť daňou z príjmov. Platené – debetné úroky predstavujú pre spoločnosť náklad, o ktorom sa účtuje na účte 562 – Úroky.
Osobitné postavenie pri peňažných prostriedkoch má účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami a používa sa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov spoločnosti. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z bankových účtov. Účet 261 – Peniaze na ceste sa používa na účely prevodu peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom a medzi bankovými úvermi a účtami. Účtujú sa tu tiež šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso. Účet 261 popri preklenutiu časového nesúladu rieši súčasne potrebu samostatne účtovať jednotlivé účtovné doklady, ktoré dokladajú prevody peňažných prostriedkov, t. j. samostatne účtovať pokladničné doklady a samostatne výpisy z bankových účtov.

Zostatok účtu 261 je zvyčajne na strane MD, avšak môže sa vyskytovať aj na strane Dal a to najmä pri prevode medzi bankovými účtami. V takomto prípade sa môže prejaviť v súvahe v aktívach s mínusovým znamienkom. Do úvahy môžu prísť aj peniaze na ceste v cudzej mene. Ich prepočet na slovenskú menu bude rovnaký ako pri peňažných prostriedkoch v hotovosti alebo na bankových účtoch, ku ktorým sa účtovanie vzťahuje ako súvzťažný zápis. Zostatok účtu 261 v cudzej mene k 31. 12. bežného roka sa prepočítava kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska k rovnakému dátumu a rozdiel oproti pôvodnej sume v slovenskej mene sa zaúčtuje na výsledkové účty 563 – Kurzové straty alebo 663 – Kurzové zisky podľa povahy kurzového rozdielu so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 261 – Peniaze na ceste.

Výpis z účtovného rozvrhu spoločnosti

211 Pokladnica 221 Bankové účty

2111000 Pokladňa – SK 2211000 Bank. účet - VÚB
2112100 Pokladňa valuty – CZK 2212000 Bank. účet – soc. fond
2112200 Pokladňa valuty – EUR 2213000 Bank. účet – Pošt. banka


213 Ceniny 231 Krátkodobé bankové úvery

2131000 Ceniny – stravné lístky 2310000 Krátkodobé bankové úvery
2132100 Ostat. ceniny – kolky


232 Eskontné úvery 261 Peniaze na ceste

2320000 Eskontné úvery 2610000 Peniaze na ceste


Konkrétne účtovanie v spoločnosti
Spôsob účtovania na základe výpisu z bankového účtu.

BANKOVÝ VÝPIS:

Číslo účt. oper. Číslo účtu/Kód banky Podpis Suma
Valuta/Dát.odpis. Variabilný s. Konštantý s. Špecifický s.

2803002150845 28406635/0900 SLEZIAK BENJAMIN
310303/280303 330003678 179 16,10

3103IG0056186 VYPL. KRED.

ÚROKU
310303 9 598 892,88

3103A54800004 100060055716030/4900 UHRADA – DEBET
310303 58203075 308 -82,85

3103IG0056187 ZRAZKA DANE Z ÚROKU
9 8198 -133,00

3103A54800019 1496541162/0200 EURO VAT SRO
310303 23302336 8 -20.100.,00


PROTOKOL PREVODU ÚDAJOV DO ÚCT.

DD Čísl.dok Pol Dátum Účet Stredis Hodnota Ma Dat hodnota DAL č. faktúry Číslo bank. účtu PKV

2 62 1 31.03.03 2211000 16,10 0,00 330003678 28406635/0900
2 62 1 31.03.03 3950100 0,00 16,10 330003678 28406635/0900

2 62 11 31.03.03 2211000 892,88 0,00 9 0/0200
2 62 11 31.03.03 6621000 0180111 0,00 892,88 9 0/0200 34

2 62 20 31.03.03 3211000 82,85 0,00 58203075 10006-55716030/4900
2 62 20 31.03.03 3211000 0,00 82,85 58203075 10006-55716030/4900

2 62 21 31.03.03 3411000 133,00 0,00 9 0/0200
2 62 21 31.03.03 3411000 0,00 133,00 9 0/0200

2 62 43 31.03.03 2211000 20369,00 0,00 23302336 1496541162/0200
2 62 43 31.03.03 2211000 0,00 20369,00 23302336 1496541162/0200Záver

Počas dvoch týždňov praxe v Zápodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. som získal široké vedomosti ohľadom fungovania spoločnosti, či už išlo o prijatie nových dokumentov, spôsob elektronického odovzdávania informácií, spôsob účtovania alebo spôsob fakturácie a penalizácie. Mal som možnosť nahliadnuť aj do dokumentov a prezrieť si ich usporiadanie v archíve, mal som možnosť pohybovať sa po jednotlivých oddeleniach a všetci zamestnanci mi vyšli v ústrety a poradili mi vždy keď som potreboval pomôcť so spracovaním témy. Danú tému som si vybral preto, lebo sa mi zdala veľmi zaujímavou a sám som bol zvedavý o spôsobe účtovania bezhotovostného platobného styku, bankových účtoch a úveroch. Keďže spoločnosť úvery nemá, opis tejto činnosti nie je v takom rozsahu, ako ostatné položky danej témy.

Zistil som, že fungovanie spoločnosti nie je také jednoduché ako som si myslel, väčšina vecí sa vybavuje pomocou výpočtovej techniky, ktorú ovládajú kvalifikovaný zamestnanci. Oboznámil som sa aj s vecami, ktoré sme sa v škole neučili, no v spoločnosti sú na dennom poriadku. Počas praxe som si písal denník, do ktorého som zapisoval náplň práce a každý deň mi ho podpisoval vedúci pracovník.


Zoznam použitej literatúry
Kolektívna zmluva
Organizačný poriadok
Praktický sprievodca účtovníctvom
Vnútropodnikové predpisyOBSAH

Úvod ..............................................................................................................2
Profil spoločnosti ...........................................................................................2
Čo je Home Banking? ...................................................................................5
PVODwin 2000 .............................................................................................6
Účtovanie ....................................................................................................6/7
Výpis účtovného rozvrhu ..............................................................................8
Konkrétne účtovanie ...................................................................................8/9
Záver ............................................................................................................10.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?