Baroková literatúra (16. - 18. st.)

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Baroková literatúra (16. - 18. st.)

Spoločenské pomery
- 16. - 18. st. je charakterizované hlbokou spoločenskou, hospodárskou a ideologickou krízou
- spor medzi protestantmi a katolíkmi (vznik reformácie x protireformácia), kt. vyústil do 30-ročnej vojny (1618 - 48)
- naše dejiny poznamenali aj turecké vpády
- dôsledky:
1. hospodárske, a to hladomory, šírenie morových epidémií
2. ideologické - beznádej, pesimizmus, životná nedôvera v pozemský život (opak renesancie)
3. vtedajší človek si uvedomoval svoju ničotnosť a životným heslom bolo: „Vanitas vanitatum omnia vanitatum" (márnosť nad márnosť všetko je márnosť)
- 2 možnosti reakcie na túto krízu:
1. návrat k stredovekej askéze, pohŕdanie pozemským životom, príprava na posmrtný život
2. užívanie si všetkých pozemských radostí
đ barokové protiklady: askéza x užívanie, život x smrť, posmrtný život x život tu

Barok
- životný názorový myšlienkový prúd úzko súvisiaci so spoločenskými pomermi, kt. sa od 2. pol. 16. st. šíril zo Španielska, Portugalska a Talianska do ostatných krajín
- pôvod tohto slova je nejasný (portugalské barocco = perla nepravidelných tvarov)
- umenie baroka býva často označované aj ako umením protireformácie
- obdobie baroka poznamenané atmosférou napätia a vzrušenia
- znaky:
o prehnaná dekoratívnosť (ozdobnosť)
o pompéznosť (nádhera, veľkoleposť)
o patetickosť (nadnesenosť)
đ jediným cieľom bolo zapôsobiť, vyvolať údiv
- literatúra:
o umelá (nezrozumiteľná, preplnená ťažko dešifrovateľnými obrazmi a symbolmi)
o ľudová (jednoduchšia)

Talianska literatúra

Torguato Tasso (1544 - 95)
- jeho otec - politický vyhnanec
- vyštudoval právo, nikdy sa mu nevenoval
- presvedčený katolík

Oslobodený Jeruzalem
- náboženský epos
- obdobie križiackych výprav
- rozpráva o prvej križiackej výprave, kt. mala za cieľ oslobodiť od pohanov Jeruzalem a tým pre kresťanov získať Ježišov hrob
- podarilo sa mu zachytiť rozpor medzi svetom zbraní a svetom ľudských citov a rozpor medzi pohanmi a kresťanmi (svet pohanov = svet temna a všetkého zla, pomocníkom je sám Lucifer x svet kresťanov = svet svetla, reprezentuje dobro a ich pomocníkom je archanjel Michal)

Anglická literatúra

John Milton (1608 - 74)
- pamfletista (pamflet - hanobiaca báseň)
- aktívny v anglickej buržoáznej revolúcii, aktívny pomocník O.

Crommwela
- kritizoval moc => mal problémy
o eposy:
Stratený raj - žiada o demokratizáciu školstva a náboženstva
Raj znovu nájdený

Nemecká literatúra

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
- účastník 30-ročnej vojny
- dobrodruh
- vystriedal viacero zamestnaní, nikde sa neudržal
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
- hl. hrdina chlapec, kt. sa dostane do vojny a zažíva rôzne dobrodružstvá, spozná aj odvrátenú stránku vojny, prinavráti sa k späť k Bohu, jeho život = viera
-> žáner simpliciády - jednoduché ľudové romány

Česká literatúra

Jan Amos Komenský (1592 - 1670)
- jeho otec mlynár, kt. vychovával Jana v duchu bratskej cirkvi
- neskôr osirel a mal veľmi ťažký život
- stal sa kňazom bratským, staral sa o svojich veriacich a učil deti - tu a začína jeho pedagogická dráha
- pochopil, že ak sa deti majú ľahko učiť, musia sa učiť zábavnou formou a prebrané učivo treba spájať s praktickým životom
- vyučovanie treba spájať s prírodou => učiť sa od nej
- 1621 - prenasledovanie protestantov - Fulnek; musel utekať cez Slovensko - Holandsko - Poľsko; Lešno - zástupca riaditeľa, začal písať pedagog. spisy, kt. ho preslávili v Európe
- uznávaný pedagóg, kt. bol prizývaný do jednotlivých krajín, aby pomáhal budovať školstvo - Londýn, Švédsko, Holandsko
o Labyrint světa a ráj srdce (1623) - filozoficko-náboženké dielo
o Brána jazykov otvorená (1633) - učebnica
o Svet v obrazoch (Orbis Pictus, 1653) - učebnica

Didactica magna (Veľká didaktika, 1657)
- v tomto diele sústredil vš. svoje názory na výchovu človeka
1. človek má byť vychovávaný (vzdelávaný) celý život
vyučovanie má prebiehať v materinskom jazyku
výchova má prebiehať v súlade s prírodou - nemajú sa robiť skoky
2. vo vzdelávaní treba postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu
3. školy majú byť bez rozdielu majetku a pohlavia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?