Barok

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 10398×

Příbuzná témataBarok

5. Barok ( 16. – 18. St. )

5.1. Európska baroková literatúra
- od druhej polovice 16. st. sa začína šíriť v Španielsku, Portugalsku a Taliansku nový myšlienkový a umelecký smer
- Barok- slovo pochádza z portugalského slova barocco, čo znamená perla nepravidelných tvarov, krivá perla
- Začína sa prejavovať najskôr vo výtvarnom umení => dochádza k narúšaniu umeleckých tvarov
- Je výrazom krízy feudalizmu
Spoločenská situácia
- veľmi pochmúrna => všeobecná európska, sociálna a spoločenská kríza.
- Súperenie panovníckych rodov, vzrastajúci sociálny útlak, náboženské boje medzi katolíkmi a protestantmi, turecké vpády, 30- ročná vojna, protihabsburské povstania, bieda, mor, živelné pohromy
- V ľuďoch vznikajú pocity pesimizmu, beznádejnosti, zúfalstva a životnej neistoty = > prestáva renesančná dôvera v pozemský život
- Životná istota sa znova hľadá v nadpozemskom záhrobnom svete, tzv. mysticizmus alebo vo vymyslených ideálnych krajinách, či ideálnej budúcnosti- utopizmus
- Platí heslo vanitas vanitatum ( márnosť nad márnosť ) => všetkého pominuteľného
Znaky
1 orientácia na náboženstvo a uvedomenie si dôležitosti kresťanskej viery
- uznávanie nadpoz. sveta => pozemský svet sa chápe a zobrazuje ako odraz nadpozemského sveta.
- viera v záhrobný život
2 využívanie prehnanej až deformujúcej dekoratívnosti ( ozdobnosti ), pompéznosti
(nádhery) a patetickosti ( nadnesenosti ) => barokové umenie malo človeka ohúriť, šokovať a pôsobiť na jeho zmysly a city
3 uplatňovanie veľkých protikladov, tzv. barokové protiklady – je to zápas dobra a zla, túžba po večnom živote ó strach zo smrti, nádej na vykúpenie a hrôza z večného zatratenia
Literárny barok
- vytvára vysoký, dekoratívny, pompézny ( veľkolepý ) a patetický knižný štýl
- používajú sa zložité štylistické, jazykové a umelecké obrazy, trópy a figúry :
antitéza ( protiklad ), hyperbola ( zveličovanie ), alegórie, symboly ( farieb, .. ).

Zároveň sa používajú jednoduché jazykové prostriedky ( nižší ľudový štýl )
Barok

náboženský svetský

katolícky protestantský šľachtický meštiansky ľudový

Talianska literatúra
Torquata Tassa
Dielo: Oslobodený Jeruzalem
- epos o osudoch prvej križiackej výpravy a stretávajú sa v ňom dve ústredné témy, podfarbené ťažkou melanchóliou: svet zbraní, úzko spätý s teologickými predstavami, a svet ľudských citov. ( trópy: hyperbola a antitéza )
Anglická literatúra
John Milton
Dielo: Stratený raj
- podáva spracovaný biblický príbeh o stvorení sveta cez pád anjelov, neposlušnosť človeka až po vyhnanie Adama a Evy z raja. Hl. postava je Satan, ktorý proti Stvoriteľovi zosnuje plán pomsty tým, že zvedie prarodičov na hriech, a tí musia opustiť raj. Scénou je celý svet s vykreslením nádhery neba, krásy raja a temnoty pekla.
Dielo: Raj znovu nájdený
- biblický námet pokúšania Krista v púšti
Nemecká literatúra
Hans Christoffel von Grimmelshausen
Dielo: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus ( z latinčiny – prostý, najprostejší )
- opisuje osudy naivného chlapca Simplicissima za tridsaťročnej vojny. Dostane sa medzi vojakov, zažije všelijaké dobrodružstvá, až ho choroba a nešťastie privedú späť k Bohu a stane sa pustovníkom na opustenom ostrove
Česká literatúra
Jan Amos Komenský
- pôsobil ako učiteľ a kňaz vo Fulneku na Morave
- v časoch prenasledovania nekatolíkov ( po bitke na Bielej Hore 1620 ) musel Fulnek opustiť ( žena a 2 deti mu zomreli na mor ) => zdržiaval sa v Lešne v Poľsku => tu napísal svoje zákl. pedagogické diela
- pôsobil v Londýne ( zreformoval školstvo ), vo Švédsku ( napísal učebnicu pre tamojšie školy ), v Uhorsku ( zakladal školy )
- odišiel do Amsterdamu, kde aj zomrel, pochovaný je v blízkom Naardene
Náboženská literárna tvorba
Dielo: Labyrint světa a ráj srdca (Bludisko sveta a raj srdca)
- nábožensko – filozofická alegória
- svet zobrazujú ako mesto, ktorým prechádza autor
- idú s ním aj dvaja sprievodcovia, vďaka ktorým vidí trpkú pravdu
- všíma si kriticky spoločenské stavy a zamestnania
- nemilosrdne odsúdil ľudskú hlúposť, obmedzenosť, sebectvo, chamtivosť a nespravodlivosť
- východisko z pozemského chaosu, ,, z labyrintu sveta“ , nachádza v pokoji vlastného srdca => utiahne sa do vlastného vnútra, „do raja srdca“
- nápravu sveta si predstavoval v nábožensko-mravnom zmysle
Pedagogické diela
Dielo: Veľká didaktika ( Didactica magna )
- položil základy ďalšej pedagogickej činnosti
- svojim pedag.

Dielom si získal svetové meno, nazývaný „učiteľ národov“
- vytvoril pokrokový výchovný systém => väčšina jeho myšlienok platí dodnes
- „škola hrou“ , „škola dielňou ľudskosti“ , „škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody“
- dať rovnaké vzdelanie všetkým ľuďom bez rozdielu rodu, pohlavia a veku
- treba rovnomerne rozvíjať nielen vedomosti a rozum, ale aj cit a charakter
- treba prihliadnuť na vek žiakov
- vyučovanie má byť spojené s potrebami skutoč. Života ( teórie a praxe ) a čo najnázornejšie
- má sa vychádzať od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitému, od konkrétneho k abstraktnému.
- Deti sa majú najprv vyučovať v materinskom jazyku, až potom v latinskom jazyku
- Neuznával telesné tresty
- Dôležité je aj upevňovanie telesného zdravia
Diela:
Brána jazykov otvorená – učebnica z latinčiny
Svet v obrazoch ( orbis pictus )- jazyková obrázková učebnica
Informatórium školy mateřské- predškolská výchova v rodine

5.2. Slovenská baroková literatúra ( 1650 – 1780 )
Spoločenská situácia
- vyznačovala sa v Uhorsku hlbokou krízou, chaosom a pochmúrnou atmosférou
- upevňovanie moci habsburskej dynastie => posilnenie absolutistickej monarchie
- protihabsburské povstania Uhorskej šľachty : Rákoci, Tokoli
- turecké vpády
- ľudí sužovali ( trápili ) dôsledky vojen: hlad, bieda, epidémie a mor
đ prehĺbenie hospodárskeho a spoločenského života
- ľudia hľadajú uspokojenie v náboženstve, v orientácii v záhrobný život ( svet )
- proti sociálnemu útlaku protestoval poddaný ľud – vzburami a útekom do hôr
=>zbojníci - Juraj Jánošík
n náboženské boje
- prenasledovanie nekatolíkov- reformácia ó protireformácia
- úsilie získať ľudí pre svoju konfesiu => šírenie vzdelanosti a osvety, ovládanie školstva, zakladanie tlačiarní a vydávanie kníh
- KATOLÍCI- strediskom protireformácie – Katolícka univerzita v Trnave
- EVANJELICI- lýceum Prešov, Bratislava, Levoča
Literárny barok
- záujem o slovenské dejiny, úcta k slovenskému jazyku, ktorý sa intenzívnejšie začína používať ako literárny jazyk
- literárny jazyk je latinčina, nemčina ( exulantská literatúra ), čeština ( slovakizovaná, bohemizovaná slovenčina )
katolícky
náboženský
evanjelický
literárny barok
meštiansky
svetský
ľudový

Náboženská baroková literatúra
- vznikala z náboženských potrieb a sporov medzi katolíkmi a evanjelikmi, odvracala sa od pozemského k záhrobnému životu
- zdôrazňovala pominuteľnosť, márnosť, ..

Koncentruje sa na vieroučné otázky
Žánre: spevníky ( modlitby, kázne )
Svetská baroková literatúra
- pripútaná k pozemskému životu a bola žánrovo bohatšia
Žánre: - ľudová, umelá, poloľudová poézia - silne ovplyvnená ľudovou poéziou, zábavná,
cestopisná, memoárová, dráma

5.2.1. Poézia
1, Duchovná poézia ( náboženská )
- evanjelická- ďalšie vydania Tranovského – Citara svätých
- katolícka – Benedikt Szollosi – Cantus Catholici ( piesne katolícke )- prvý tlačený katolícky spevník
- vyzdvihuje cyrilometodské tradície a slávnu národnú minulosť Slovákov
- sú tu latinské piesne, piesne z ľudového prostredia ( koledy, uspávanky ) – prevládajú piesne českého pôvodu
2, Svetská poézia
2.1. Príležitostná lyrika
2.2 Ľúbostná lyrika
2.3. Jarmočné piesne
2.4.Zbojnícke piesne
– zbojnícka tematika a motív Jánošíka – Píseň o Jánošíkovi, zbojníkovi
2.5.

Didakticko-reflaxívna lyrika
- poučno-úvahová poézia => mravoučné úvahy o rozmanitých životných otázkach
- autori spájali ľudovú múdrosť s vlastnými skúsenosťami, s cieľom vzdelávať ľud a podávať praktické rady ako sa zachovať v akejkoľvek životnej situácii
- prebásňovali sa ľudové príslovia
Autor: Peter Benický –Slovenské verše
- vychádzal z praktickej životnej skúsenosti a múdrosti
- uplatňuje sa laická morálka v súlade s kresťanskou morálkou ( morálnymi zásadami ), odsudzuje i kritizuje ľudské chyby, prehrešky a povahové defekty : ohováranie, opilstvo, pýchu, lakomstvo, lenivosť, ironizuje pretvárku a panovačné ženy
- vyzdvihuje kladné povahové vlastnosti- ( považuje ich za trvalé životné hodnoty )- pracovitosť, múdrosť, statočnosť, túžbu po vzdelaní
- poukazuje na rozdiely medzi chudobnými a bohatými, vyjadruje sympatie s chudobou
Hugolín Gavlovič
Dielo: Valaská škola mravúv stodola
Valaská škola
- je to kniha o životnej múdrosti a skúsenosti pastierov, ich mravných ponaučeniach a praktických radách o najrozmanitejších veciach a životných otázkach
Mravúv stodola
- na základe náboženských a najmä občianskych morálnych zásad
- námet čerpal z prostredia salašov, kam sa chodieval v lete liečiť ako sám píše „ zdravým vzduchom a žinčicou“ – keď ochorel na pľúca
- v popredí je oslava dobra a kladných hodnôt života a odcudzovanie zla a záporných javov života
- nemá len didaktický zámer, ale chce slúžiť aj ako zábavné čítanie
- 3 tematické okruhy: 1, vzťah k Bohu
2, vzťah k ľuďom
3, vzťah k svetu
n 1, odkazuje na Boha a posmutný život
n odcudzuje poverčivosť a upozorňuje na nevyhnutnosť smrti
n nabáda k zloženému a cnostnému životu
n kritizuje lenivosť, podceňovanie druhých, vyzdvihuje význam vzdelania a statočnú prácu
n vyjadruje nesúhlas s vojnami
n zatracuje bohatstvo a boháčov, kritizuje ich život, morálku a vzťah k poddaným, obdivuje a sympatizuje s chudobnými ( obdiv ich šikovnosti, pracovitosti a dôvtipu ), kritizuje spoločenské pomery, sociálnu nespravodlivosť.

Bohatý má mnoho penez a chudobný detí
- chudobný má veľa detí a bohatý má veľa peňazí
- chudobný so svojimi deťmi naplní príbytky, ale z peňazí nič nevyrastie
- porovnáva svet bohatých a chudobných
- vyjadruje antipatie ( nesympatie) k pánom, lebo sú príčinou biedy a trápenia chudobného ľudu
- z chudobných detí vyrastú pracovitý a charakterní ľudia
- bohatým deti netreba, lebo by ich učili pohodliu, radovánkam a lenivosti

Velmi je hlúpý, kdo vlast svú tupí
- vyzdvihuje lásku k rodnej vlasti, človeka prirovnáva k červíčkovi vyliahnutého v chrene
- odcudzuje odrodilcov – tých, ktorý pohŕdajú rodnou vlasťou a domácimi tradíciami
- odcudzuje nadchýnanie sa cudzím a podceňovanie domáceho

Hle, človek opilý – žádnému nemilý
- opisuje opitého človeka, jeho výzor:
- strapatý, neumytý, po brade mu tečú sliny, celý je špinavý, nevládze poriadne chodiť, nevie rozmýšľať, lebo pitím alkoholu stratil všetok rozum
- opitý človek prestáva byť človekom a stáva sa zvieraťom – ( žartovne pôsobiace verše )– prirovnáva ho k svini a k hovadu – naturalistický opis
- väčšinou skončia takýto ľudia niekde v kaluži na ceste
- odcudzuje opilstvo, vystríha pred zlozvykom

5.2.2. Próza
1. Svetská umelecká próza
1.1. Zábavná próza
- bájky, anegtoty krátke, zábavné, žartovné rozprávania ), facécie ( krátke, žartovné až samopašné rozprávanie )
1.2. Memoárová a cestopisná próza
- inšpiračným zdrojom bol:
n turecký vpád na slovenské územie ( r. 1663 )
n náboženské prenasledovanie a súdne procesy s protestantskou inteligenciou po odhalení protihabsburského tzv. Vešeléniho sprisahania ( r 1669 )
- po sprisahaní časť slovenskej inteligencie musela odísť do vyhnanstva => vzniká exulantská literatúra
- cestovné denníky ( autobiografická próza ) => literárne najvyspelejšie a najhodnotnejšie
- úsilie vytvoriť dokument reálnej skutočnosti a plasticky ( verne ) vykresliť udalosti. Obmedzovali poučné a náboženské komentáre. Štefan Pilárik st.
Dielo: Osud Pilárikovský
- je to epicko- reflexívna básnická skladba – zaraďuje sa do poézie
- vykresľuje osobné zážitky z tureckého zajatia a svoje vyslobodenie
Ján Simonides
Dielo: Väznenie, vyslobodenie a putovanie
- najcennejšia memoárová próza tohto obdobia
- cestovný denník, kt. vznikol na základe denných záznamov
- S. bol obvinený a odsúdený za účasť na sprisahaní ( Vešeléniho ) a mesiacov väznený v Leopoldove
- Rozpráva o ceste väzňov na Španielske galeje v Neapole
- Opisuje utrpenie väzňov ku kt. sa vojaci správali hrubo a neľudsky, napr. v tesne zapáchajúcej miestnosti v najspodnejšej časti lode
- Z vojenského sprievodu sa mu podarilo ujsť, bol však chytený, vykúpil ho nemecký kupec
- pri návrate domov, keď bol slobodný a finančne zaopatrený, sa jeho záujem sústreďuje na krásy a zaujímavosti krajín, ktorými prechádzal ( Taliansko, Nemecko a Švajčiarsko ) –
- v týchto krajinách sa zaoberal hospodárskymi, geografickými, politickými, spoločenskými, sociálnymi a náboženskými pomermi.
- dlhší čas pobudol v Taliansku – opisuje tu veľké a významné mestá, život v nich a ich kultúrne pamiatky ( Neapol, Rím, Florencia, Verona, Benátky )
- pri opise umeleckých pamiatok ide o prvý pokles v našej literatúre esteticky hodnotiť umelecké dielo
Daniel Krman ml.
Dielo: Cestovný denník
vznikol z poznámok, ktoré si K. robil na svojej ceste s náboženským poslaním za Švédskym kráľom Karolom XII., ktorý bojoval v Bielorusku proti cárovi Petrovi Veľkému
2. Svetská vecná próza
2.1. Odborná próza
- rozvoj odbornej prózy bol predzvesťou nastávajúceho osvietenského veku
2.1.1.

encyklopedické diela
Matej Bel
- bol polyhistor, evanjelický kňaz a bol rektorom Bratislavského lýcea, rodák z Očovej
- svoje diela písalo viacerých jazykoch – nemčina, latinčina, čeština, maďarčina
- zaoberal sa uhorskou kultúrou, históriou, jazykovedou, literatúrou, národopisom, zemepisom, hospodárstvom a prírodnými vedami
- usiloval sa zhromaždiť vedecké poznatky o minulosti a prítomnosti Uhorska => opieral sa o historické pramene a archívne dokumenty
Dielo: Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
- obsahuje historické, politicko-administratívne, zemepisné, národopisné a prírodovedné poznatky z niekoľkých uhorských stolíc
- obdivuje nadanie a pracovitosť sloven. ľudu, vyzdvihuje starobylosť Slovákov v Uhorsku
2.1.2. Národné a jazykové obrany a chvály
- podmaniteľská teória
- Slovensko bolo v tomto období súčasťou Uhorska
- Autori – obraňujú pôvod Slovákov v Uhorsku, vystupujú proti tzv. podmaniteľskej teórii => upieranie národnej a jazykovej rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku. Tvrdili, že Slováci a Slovania sú bezprávne národy. => súčasť iných diel :
Matej Bel – Úvod ku gramatike Pavla Doležala
Daniel Sinapius Horčička –
-obraňoval slovenský jazyk a národ – jeho pôvod, pracovitosť, pohostinnosť
- odcudzuje pohŕdačov rodného jazyka – v úvode k zbierke Latinských a slovenských
prísloví
Ján Baltazár Magin
- katolícky kňaz
Dielo: Ostne .. alebo Obrana
- obraňuje slovenský jazyk a národ
- vystupuje proti maďarskému profesorovi, kt. neuznával slovenčinu
- rozvíja myšlienky o slávnej minulosti a starobylosti Slovákov a ich jazyka a o cyrilometodskej tradícii
- zdôrazňuje, že Slováci sú rovnoprávnym národom v Uhorsku a myjú také isté občianske práva ako Maďari => teória o pohostinnom prijatí Maďarov na slovenské územie
2.1.3. Jazykoveda
Matej Bel
Pavel Doležal - Gramatika slovensko-česká – gramatika českého jazyka
Daniel Krman - Základy slovenskej gramatiky - česká gramatika, slovenčinu označuje za matku slovanských jazykov a ruštinu a poľštinu za jej dcéry
2.1.4. Kritika zákonodarnej moci
Adam František Kollár
- kritizuje zlé postavenie poddaných a navrhuje zdanenie šľachty a cirkvi

5.2.3. Dráma
- postupne upadá, hrávali sa latinské a slovenské školské hry, kt. mali nabož. Mravoučné ciele
Eliáš Ladiver
- bráni evanjelické vierovyznanie vo svojich hrách

5.2.4. Ústna ľudová slovesnosť
poézia
- piesňová lyrika
- sociálne piesne
- kontrasty medzi chudobnými a bohatými
- zbojnícke piesne – Juraj Jánošík ( Hej, hore háj, dolu háj., Bol by ten Jánošík bojoval, keby sa bol varoval., )
próza
- rozprávky ( Popolvár najväčší na svete., pamodaj šťastie lavička., Popoluška.,
- trojstupňová gradácia : ( traja bratia, tri dcéry, tri úlohy, traja draci )
- protiklady dobra a zla : ( macocha a pastorkyňa, chudobný a bohatý brat )
- ustálené úvodné a záverečné texty : ( Kde bolo, tam bolo )
- Ľudová dráma: vianočné betlehemské hry
Rozvinuli sa pranostiky, porekadlá a detský folklór,.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?