Armáda SR

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 6507×

Příbuzná témataArmáda SR

Vojsko, armáda
= súhrn ozbrojených síl štátu okrem vojenského námorníctva,-vojenský operačný zväz je zložený z niekoľkých zborov alebo divízií a z rôznych druhov vojsk (vševojsková armáda) alebo z rovnakého druhu vojska (napr. letecká armáda)

Ozbrojené sily
- súhrn všetkých ozbrojených zložiek štátu, prípadne aj iných štátnych ozbrojených organizácií, do ktorých občania vstupujú dobrovoľne, alebo sú povolávaní podľa zákona. Ich výstavba a príprava na vedenie ozbrojeného zápasu je predmetom teórie výstavby ozbrojených síl a ich prípravy na vedenie ozbrojeného zápasu, ktorá tvorí jednu zo zložiek súčasnej vojenskej vedy

ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zákonom Národnej rady SR bola zriadená Armáda Slovenskej republiky, ktorá je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jej úlohou je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť SR, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov. Okrem toho armáda plní aj úlohy v rámci mierových síl OSN, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií. MINISTERSTVO OBRANY

Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy pre zabezpečenie obrany a nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR, výstavbu a riadenie Armády SR. Koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy a právnických osôb pri príprave na obranu SR, koordinuje vojenskú letovú premávku s civilnou letovou premávkou, riadi vojenské spravodajstvo, vojenské obvody a vojenské lesy. Vypracováva koncepcie, ktoré riešia problematiku obrany, riadenie a kontrolu rezortu.

Vo vzťahu k Armáde SR Ministerstvo obrany SR zabezpečuje jej politicko-vojenské riadenie, strategické plánovanie, utvára podmienky na zaručenie jej najnutnejších potrieb v oblasti ekonomickej, materiálno-technickej, personálnej a sociálnej, v súlade s ekonomickými možnosťami štátu. Zabezpečuje základné väzby rezortu obrany na ústavných činiteľov, Národnú radu SR, ostatné rezorty a ústavné orgány štátnej správy, aj na zahraničné subjekty. Okrem toho informuje verejnosť o činnosti rezortu ministerstva obrany.
Najvyšším orgánom velenia Armády SR je Generálny štáb Armády SR, ktorý má sídlo v Trenčíne. Zabezpečuje realizáciu výstavby Armády SR, bojovú a mobilizačnú pohotovosť, realizáciu personálnej práce, systému vzdelávania a prípravy špeciálnych druhov vojsk.

V zmysle prijatej Koncepcie výstavby Armády SR do roku 2000 bola Armáda SR vytvorená z pozemného vojska, letectva a protivzdušnej obrany, vojenskej polície, vojenských správ a útvarov, a z vojenských zariadení Armády SR. V rámci I. etapy Koncepcie výstavby Armády SR boli k 1. októbru 1995 splnené rozhodujúce úlohy transformácie armády, súvisiace s vytvorením nových organizačných štruktúr, pri dodržaní limitov osôb a bojovej techniky stanovených Zmluvou o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Podľa nej môže mať Armáda SR:

46667 osôb
478 bojových tankov
683 bojových obrnených vozidiel (z toho 476 bojových vozidiel pechoty)
383 kanónov, húfnic, raketometov a mínometov nad 100 mm
115 bojových lietadiel
25 útočných vrtuľníkov
17 mostných tankov


MIEROVÉ AKTIVITY
Aktívna účasť Armády SR na bezpečnostných aktivitách predstavuje dôležitú súčasť uskutočňovania opatrení transformácie Armády SR a predpokladanej integrácie Slovenskej republiky do NATO a EÚ. Dôležitú oblasť činnosti rezortu obrany predstavuje realizácia záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmlúv v európskom regióne a rezolúcií prijatých OSN v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia. Od roku 1993 pôsobí na území bývalej Juhoslávie v zostave UNPROFOR slovenský ženijný prápor, ktorý výrazne prispel k pozitívnemu obrazu Slovenskej republiky vo svete.


VÝCVIK A VÝZBROJ
Vojenský výcvik v Armáde SR sa uskutočňuje v náročných podmienkach. Aj vzhľadom na znižovanie počtov a skracovanie vojenskej základnej služby sa uplatňuje nový systém prípravy. Rozhodujúcim kritériom hodnotenia úrovne výcviku je efektívnosť a atraktívnosť.

Výcvik prebieha s bojovou technikou a výzbrojou, ktorú Armáda SR získala po rozdelení bývalej Česko-slovenskej armády. Pre potreby našej armády bola však vyvinutá i nová účinná vojenská technika.


Vojsko armáda slovenská republika Slovensko NATO EÚ OSN UNPROFOR Ministerstvo obrany Ozbrojené sily národná rada.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?