Anglické nepravidelné slovesá (Irregular Verbs)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 28801×

Příbuzná témataAnglické nepravidelné slovesá (Irregular Verbs)


INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE PREKLAD
NEURČITOK MINULÝ ČAS PRÍČASTIE MINULÉ DO SLOVENČINY


abide abode abode zachovávať
zotrvávať
arise arose arisen vzniknúť
awake awoke awaked zobudiť sa
backbite backbit backbitten ohovárať
backslide backslid backslid dostať sa...
be was,were been byť
bear bore born (e) narodiť sa
niesť
beat beat beaten biť
become became become stať sa
befall befall befallen prihodiť sa
beget begot begotten splodiť,vyvolať
spôsobiť
begin began begun začať
behold beheld beheld zazrieť,zbadať
bend bent bent ohýbať,otáčať (sa)
bereave bereft (bereaved) bereft (bereaved) zbaviť,olúpiť
beseech besought besought snažne prosiť
beset beset beset sužovať,tiesniť
bespeak bespoke bespoken objednať,
rezervovať
bestride bestrode bestridden sedieť obkročmo
bet bet (ted) bet (ted) staviť sa
betake betook betaken odobrať sa
bethink bethought bethought spomenúť si na niečo
bid bade bidden ponúkať,rozkazovať
bind bound bound z (a)viazať
bite bit bitten uhryznúť,uštipnúť
bleed bled bled krvácať
blend blent (blended) blent (blended) (z,po)miešať
bless blest (blessed) blessed (po)žehnať,svätiť
blow blew blown (po)biť sa,udrieť
break broke broken zlomiť,rozbiť
breed bred bred (s)plodiť,(po)rodiť
bring brought brought (pri)niesť,-viesť
broadcast broadcast (ed) broadcast (ed) (roz)hlásiť,-šíriť
browbeat browbeat browbeaten okríknuť,zastrašiť
build built built budovať,stavať
burn burnt (burned) burnt (burned) (s,po)páliť
burst burst burst vybuchnúť
buy bought bought (na)kúpiť
can could ------- môcť
cast cast cast hodiť,vrhnúť
catch cought cought (za)chytiť
chide chid chidden (po)karhať,(vy)hrešuť
choose chose chosen vybrať, zvoliť
cleave clove (cleft) cloven (cleft) (roz)štiepiť
cling clung clang (pri)lepiť sa, -lipnúť
clothe clothed (clad) clothed (clad) obliekať sa
come came come prísť
cost cost cost stáť (cena), výjsť
creep crept crept nahnať strach
crow crowed (crew) crowed kikiríkať
cut cut cut rezať, strihať
dare durst (dared) dared odvážiť sa
deal dealt dealt rozdávať, konať
dig dug dug šťuchať
do did done robiť
draw drew drawn ťahať, kresliť
dream dreamt (-ed) dreamt (-ed) snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven jazdiť, viezť
dwell dwelt dwelt bývať, žiť
eat ate eaten jesť
fall fell fallen (s)padnúť
feed fed fed chovať, živiť
feel feld feld (po)cítiť, hmatať
fight fought fought bojovať, zápasiť
find found found nájsť
flee fled fled ujsť, vyhýbať sa
fling flung flung vrhať, hádzať
fly flew flown lietať
forbear forbore forborne znášať, zdržať
forbid forbad (e) forbidden zakázať, zabrániť
forecast forecast (-ed) forecast (-ed) predpovedať, predvídať
forego forewent foregone
foreknow foreknew foreknown predvídať, vedieť dopredu
foresee foresaw foreseen predvídať
foretell foretold foretold predpovedať, prorokovať
forget forgot forgotten zabudnúť, opomínať
forgo forwent forgone zriecť sa, vzdať sa
forgive forgave forgiven odpustiť
forsake forsook forsaken opustiť, zanechať
forswear forswore forsworn zaprisahať sa
freeze froze frozen zamrznúť
gainsay gainsaid gainsaid protirečiť, popierať
get got got (ten) dostať
gild gilded gilded (gilt) okrášliť, pozlátiť
gird girt (girded) girt (girded) obkľúčiť, obkolesiť
give gave given dať
go went gone ísť
grave graved graved (graven) byť 1 nohou v hrobe (?)
grind ground ground zomlieť
grow grew grown (na)rásť, pestovať
hang hung (-ed) hung (-ed) zavesiť, vešať, obesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
heave hove (-d) hove (-d) dvíhať, zdvihnúť
hew hewed hewed, hewn rozsekať, preraziť
hide hid hid (-den) zmlátiť
hit hit hit udierať, tĺcť
hold held held držať, chytiť
hurt hurt hurt (z-,po-)raniť
inlay inlaid inlaid vyložiť
keep kept kept držať, starať sa
kneel knelt knelt kľačať, kľaknúť si
knit knit (-ted) knit (-ted) upliesť, spájať, upevniť
know knew known vedieť
lade laded laden nakladať, naložiť
lay laid laid klásť, položiť
lead led led ujať sa vedenia
lean leant, leaned leant, leaned nakláňať sa, chradnúť
leap leapt, leaped leapt, leaped skákať, skočiť
learn learnt, learned learnt, learned učiť sa
leave left left odísť, opustiť
lend lent lent požičať, dodávať
let let let dovoliť, nechať
lie lay lain klamať,ležať
light lit, lighted lit, lighted zasvietiť, zapáliť
lose lost lost stratiť, prehrať
make made made (u)-robiť,-piecť
may might ------ smieť
mean meant meant znamenať,určovať
meet met met stretnúť sa, zísť sa
melt melted melted (molten) roztápať sa, taviť sa
misdeal misdealt misdealt zle rozdávať karty
mislay mislaid mislaid zapatrošiť
mistake mistook mistaken nechápať, nepochopiť
misunderstand misunderstood misunderstood nechápať, nepochopiť
mow mowed mown (po-, s-)kosiť
outbid outbade (-bid) outbiddenn (-bid) viac ponúknuť, sľúbiť
outdo outdid outdone prekonať, predstihnúť
outgo outwent outgone odchádzať
outgrow outgrew outgrown (pre-, vy-)rásť
outride outrode outridden predbiehať
outrun outran outrun predbiehať
outshine outshone outshone zatieniť, prevýšiť
outspread outspread outspread
outwear outwore outworn pretrvať, opotrebovať
overbear overbore overborne zlomiť, prevážiť
overcast overcast overcast
overcome overcame overcome premôcť, zvíťaziť
overdo overdid overdone praháňať, prepínať
overdraw overdrew overdrawn zveličovať, preháňať
overeat overate overeaten prejedať sa
overfeed overfed overfed
overgrow overgrew overgrown zarastať, prekrývať
overhang overhung overhung vyčnievať, prečnievať
overhear overheard overheard vypočuť
overlay overlaid overlaid
overleap overleapt (-ed) overleapt (-ed) preskočiť, prehliadnuť
overlie overlay overlain zadusiť sa
override overrode overridden zašliapnuť, zadláviť
overrun overran overrun zaplaviť, zamoriť
oversee oversaw overseen dozerať
overset overset overset
overshoot overshot overshot prestreliť, netrafiť
oversleep overslept overslept prespať, zaspať
overspread overspread overspread
overtake overtook overtaken dostihnúť, postihnúť
overthrow overthrew overthrown vyvrátiť, odstrániť
overwork overworked overworked (-wrought) presiliť sa, prepracovať sa
partake partook partaken zúčastniť sa
pay paid paid (za-, vy-)platiť
put put put klásť, umiestňovať
ukladať, prekladať
read read read čítať
rebuild rebuilt rebuilt prebudovať, prestaviť
recast recast recast pretaviť, prepracovať
relay relaid relaid zabezpečiť, prepriahnuť
rend rent rent strhnúť, šklbať
repay repaid repaid (s-, pre-)platiť, vrátiť
reset reset reset znovu vsadiť, nabrúsiť
retell retold retold
rid rid (-ded) rid (-ded) zbaviť, striasť sa
ride rode ridden jazdiť
ring rang (rung) rung tancovať do kruhu
rise rose risen vychádzať, vystupovať
rive rived riven (-ed) naštiepiť, nakálať
run ran run bežať
saw sawed sawn (-ed) píliť
say said said hovoriť, povedať
see saw seen vidieť, spozorovať
seek sought sought hladať, snažiť sa
sell sold sold predávať
send sent sent posielať
set set set položiť, klásť
sew sewed sewn, sewed (u-, pri-)šiť
shake shook shaken (za-, po-)triasť
shall should --------
shave shaved shaved, shaven oholiť(sa)
shear sheared, shore shorn (-ed) (o-)strihať
shed shed shed vyroniť, pretiať
shine shone shone svietiť, žiariť, lesknúť sa
shoe shed shod okovať, zaobuť
shoot shot shot strielať, vystreliť
show showed shown (-ed) ukázať sa, prejaviť sa
shred shred (-ded) shred (-ded) (roz-)trhať, (roz-)rezať
shrink shrank, shrunk shrunk (-en) zraziť sa, zbehnúť sa
shrive shrove (-ed) shrove (-ed) (vy-)spovedať (sa)
shut shut shut zatvoriť (sa)
sing sang sung (za-, o-)spievať
sink sank sunk klesať, padať
sit sat sat sedieť, sadnúť si
slay slew slein zabíjať, (za-)vraždiť
sleep slept slept spať
slide slid slid kĺzať sa, šmýkať sa
sling slung slung hodiť, vrhnúť
slink slunk slunk blížiť sa, kradnúť sa
slit slit slit roztrhať (sa), rozrezať (sa)
smell smelt smelt (za-)cítiť, (za-)voňať
smite smote, smit smitten, smit poraziť, udrieť
sow sowed sowed, sown zasiať, rozšíriť
speak spoke spoken vravieť, rozprávať
speed sped, speeded sped, speeded ponáhlať sa, zrýchliť
spell spelt (-ed) spelt (-ed) hláskovať
spend spent spent vydávať, míňať
spill spilt (-ed) spilt (-ed) (vy-, pre-)liať
spin spun spun (s-)priasť, otáčať
spit spad, spit spad, spit prskať, pľu(va)ť
split split split štiepať, deliť
spoil spoilt (-ed) spolit (-ed) (po-)kaziť (sa)
spread spread spread rozširovať
spring sprang sprung skočiť
stand stood stood stáť
stave stove (-ed) stove (-ed) prekaziť, rozbiť sa
steal stole stolen (u-)kradnúť, vymámiť
stick stuck stuck pichať
sting stung stung bodnúť, uštipnúť
stink stank, stunk stunk smrdieť, páchnuť
strew strewed strewn (-ed) roztrúsiť, posypať
stride strode strid (-den) prekročiť
strike struck struck, stricken udrieť
string strung strung rozostaviť, obesiť
strive strove striven snažiť sa, usilovať sa
sunburn sunburnt (-ed) sunburnt (-ed) ohorieť, spáliť sa
swear swore sworn prisahať, dôverovať
sweat sweat (-ed) sweat (-ed) vypotiť sa, hrdlačiť
sweep swept swept (za-, vy-)metať
swell swelled swollen (-ed) napuchnúť, zväčšiť
swim swam swum plávať
swing swung swung (roz-)kývať, zakolísať
take took taken brať, vziať
teach taught taught (na-)učiť, vyučovať
tear tore torn rozplakať sa, roztrhať sa
tell told told hovoriť, vravieť
think thought thought myslieť, uvažovať
thrive throve (-ed) thriven (-ed) prekvitať, prosperovať
throw threw thrown hodiť, vrhnúť
thrust thrust thrust vrážať, strkať
tread trod trod (-den) kráčať, stúpať
unbend unbent unbent vyrovnať sa, vzpriamiť sa
unbind unbound unbound
underbid underbid underbid (-den)
undergo underwent undergone skúsiť, prežiť
undersell undersold undersold predávať pod cenu
understand understood understood chápať, rozumieť
undertake undertook undertaken podniknúť
underwrite underwrote underwritten poistiť sa, podpísať sa
undo undid undone rozopnúť, rozviazať
upset upset upset
wake woke (-ed) woke, woken, (-ed) zobúdzať sa, vstávať
waylay waylaid waylaid striehnuť
wear wore worn nosiť, mať na sebe
weave wove wove (-n) (u-)tkať, (u-)pliesť
wed wedded wed (-ded) (zo-)sobášiť (sa)
weep wept wept plakať, oplakávať
will would -------- chcieť, zaumieniť si
win won won vyhr(áv)ať, (z-)víťaziť
wind wound wound vinúť sa, točiť sa
withdraw withdrew withdrawn vziať späť
withhold withheld withheld zadržať
withstand withstood withstood odolať
work wrought (-ed) wrought (-ed) pracovať
wring wrung wrung
write wrote, writ written, writ písať.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?