Analýza likvidity podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 30439×

Příbuzná témataAnalýza likvidity podniku

Úvod do finančnej analýzy


Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.My sa konkretne budeme zaoberať analýzou likvidity podniku.


MajetokVšetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť
1. INVESTIČNÝ - majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva
a) nehmotný - nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
b) hmotný - pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
c) finančné investície - investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi
2. OBEŽNÝ - mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu
a) zásoby - predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
b) pohľadávky - vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
c) finančný majetok - predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného rokaLikvidita

Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky. Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu. solventnosť predstavuje momentálnu schopnosť úhrady. Medzi základné nástroje riadenia likvidity patrí pracovný kapitál, cash flow a pomerové ukazovatele likvidity. · Pracovný kapitál - pomáha určiť, či firma má "trvalé" finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov, čo pozitívne hodnotia najmä obchodní partneri firmy.

· Prevádzkový cash flow - predstavuje "masu" peňazí, ktoré majetok firmy vyprodukoval za určité obdobie. · Ukazovatele likvidity(I.,II.,III. stupňa) - predstavuje pomer likvidných aktív, t.j. položky obežných aktív podľa rýchlosti premeny na peňažné prostriedky (v jednotlivých stupňoch rôzne) ku krátkodobým záväzkom. Pracovný kapitál

Dôležitou časťou finančného manažmentu podniku je riadenie zdrojov a použitie činného kapitálu(working capital,pracovný kapitál,prevádzkový kapitál) ako súhrn obežných aktív(obežný majetok,bežné aktíva) a pasív(krátkodobé záväzky,bežné pasíva) ako aj činného kapitálu.
Na základe doteraz uvedených skutočností môžeme definovať ukazovateľ čistý činný kapitál (čistý pracovný, resp. prevádzkový kapitál) ako rozdiel medzi obežným majetkom podniku a jeho krátkodobými záväzkami. Vyjadruje totiž to, aká časť obežného majetku (zásob) je finančne krytá zdrojmi, ktoré sú podniku dlhodobe k dispozícii.

Jeho vypočítané hodnoty majú nasledovnú vypovedaciu schopnosť: Keď je čistý činný kapitál príliš nízky, znamená to, že aj trvale viazaná časť zásob je krytá krátkodobými záväzkami (krátkodobým kapitálom), čo je nebezpečné pre likviditu podniku. Záporná hodnota čistého činného kapitálu znamená, že dokonca aj časť investičného majetku (t. j. budov, strojov a p.) je krytá krátkodobými zdrojmi. Z hľadiska podnikovej likvidity to už je kritický stav.
Na druhej strane nadmerný objem čistého činného kapitálu znižuje rentabilitu vlastného kapitálu podniku. Zbytočne sa totiž viažu dlhodobé zdroje, ktoré sú pre podnik drahšie, než zdroje krátkodobé.


Cash flow


V poslednom období sa čoraz častejšie pri riadení podniku využívajú informácie o peňažných tokoch. Peňažné toky sa ako pojem udomácnili v 70-tych rokoch 20.

storočia v USA, preto sa tento anglický výraz „cash flow“ udomácnil aj v európskych krajinách.
Pojmom „cash flow“ sa označuje veličina označujúca prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov pri hospodárskej činnosti podniku za určité časové obdobie.Výkaz cash flow je súčasťou účtovnej závierky a prehľadne zachytáva nielen hospodárske, ale aj finančné transakcie podniku.Výkaz cash flow

· usporiadaný výpočet položiek upravujúcich zisk ako hlavný zdroj prírastku peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia
· cieľom výkazu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich využitie v členení na 3 skupiny:
1. na bežnú hospodársku činnosť (A),
2. na investičnú činnosť (B),
3. na finančnú činnosť (C).
· výkaz cash flow – súčasťou účtovnej závierky, slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v jednotlivých obdobiach podnikania
· ukazovateľ cash flow – poskytuje informácie o finančno-hospodárskej situácii firmy. Vyjadruje vnútorný finančný potenciál firmy. Je dôležitý pri posudzovaní likvidity. Najjednoduchším spôsobom sa ukazovateľ cash flow vypočíta ako rozdiel medzi konečným stavom peňažných prostriedkov a začiatočným stavom peňažných prostriedkov.Ukazovatele likvidityVeľmi spoľahlivú výpoveď o finančnej situácii podniku možno získať analýzou jeho schopnosti hradiť svoje záväzky – likvidity. Platí, že podnik finančne stabilný je schopný hradiť, podnik s finančnými ťažkosťami s tým má problémy.
Likvidita je ovplyvnená najmä štruktúrou majetku a primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov.
Poznatky o úrovni likvidity nám sprostredkujú ukazovatele likvidity. Tie, ktoré zostrojíme na základe roztriedenia majetku podľa jeho likvidnosti, sú ukazovatele stavové. Môžu byť pri tom konštruované ako relatívne, vzťahové alebo absolútne, rozdielové. Najčastejšie používané ukazovateleOkamžitá likvidita = Finančný majetok (s051)/ Krátkodobé záväzky(s091+s103+s104)

Finančný majetok je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 051), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Ukazovateľ vlastne vyjadruje solventnosť. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky.Vypovedá o vzťahu medzi najlikvidnejšou časťou majetku a krátkodobými záväzkami. Krátkodobými záväzkami rozumieme záväzky z obchodného styku, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci, teda všetky dlhy podniku splatené do jedného roka vrátane splátok stredno a dlhodobých úverov. Za optimálne hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,8 - 1,0.Bežná likvidita = (Dlhod. a krátk.pohľad. + Fin. majetok (s036+s042+s051)) / Krátkodobé záväzky (s091+s103+s104)

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sú položky čerpané zo Súvahy (riadok 036 a 042) a predstavuje súčet všetkých pohľadávok podniku. Finančný majetok je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 051), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1 - 2.

Za optimálnu hodnotu sa považuje 1,5. Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože predstavujú najproblematickejšiu časť obežných aktív. S ich premenou na platobné prostriedky môžu byť spojené značné straty.Čitateľ zlomku je rozšírený o krátkodobé pohľadávky. Len pohľadávky, ktoré sa uhradia, možno použiť pri výpočte vlastnej schopnosti hradiť záväzky. Krátkodobé záväzky teda nemajú presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok.
Celková likvidita = Obežné aktíva (s028) / Krátkodobé záväzky (s091+s103+s104)

Obežné aktíva je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 028). Súčasťou obežných aktív sú zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Odporúčané hodnoty ukazovatela sú 1,5 - 4. Optimálna hodnota ukazovateľa je 2,5. Z tejto hodnoty možno interpretovať, že krátkodobé záväzky nemajú presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?