Akumulátory a batérie sú nebezpečný odpad (problematika)

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Akumulátory a batérie sú nebezpečný odpad (problematika)

Úvod :

V roku 1996 začala v Slovenskej Republike, v spolupráci so štátmi Európskej únie fungovať technológia na spracovanie nebezpečného odpadu–odpadových olovených akumulátorov
Tým sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré splnili podmienky Bazilejskej konferencie a odporúčania EÚ v rámci tohto odpadu.

Problematika :

Akumulátory a batérie sú najvýznamnejšou skupinou, ktorá sa podieľa na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi. Takmer všetky totiž obsahujú zvlášť nebezpečné látky – ťažké kovy – ortuť, kadmium a olovo.
Exaktne je dokázané, že zaťaženie životného prostredia ťažkými kovmi je pre živé organizmy v porovnani s ostatnými odpadmi 10 000 krát vyššie.
Príklad : Ak občan odovzdá na odborné zneškodnenie jeden akumulátor zo svojho osobného auta, urobí pre životné prostredie službu, akoby sa postaral o zneškodnenie 20 000 kg ostatného odpadu.
Najčastejšími majiteľmi olovených štartovacích akumulátorov v Slovenskej Republike sú fyzické osoby /občania/.Tým sa v značnej miere dostáva odpad do komunálneho odpadu a ako súčasť tohto odpadu postupuje do spaľovní alebo na skládky. V štúdiach sa uvádza, že 40 a viac percent z celkového obsahu ťažkých kovov v polietavom popole a vzduchu zo spaľovní pochádza z odpadových akumulátorov a batérií. MACH trade s.r.o. :

Základným predpokladom pre každú krajinu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia odpadovými akumulátormi a batériami, je vybudovať systém zberu a vlastniť technológiu na spracovanie tohto odpadu. Slovenská republika bola 1.krajinou z bývalého východného bloku, kde sa začala využívať rovnaká technológia ako v ekologicky vyspelých krajinách Európy a celého sveta.Túto technológiu od roku 1996 prevádzkuje spoločnosť MACH trade s.r.o. v Seredi, ktorá sa stala najväčším recyklačným závodom na nebezpečné odpady na Slovensku.
Už v 1.roku svojej prevádzky sa zvýšila vyzbieranosť odpadových olovených akumulátorov v SR o 250 % oproti minulému obdobiu. V súčasnej dobe táto firma zabezpečuje odber prakticky od všetkých právnických osôb, ktoré v zmysle zákona o odpadoch nakladajú s olovenými akumulátormi. Spoločnosť má dnes asi 1000 dodávateľov.Osvedčil sa aj pilotný program, ktorý zaviedla v spolupráci Magistrátu hlavného mesta – Na vybraných čerpacích staniciach boli umiestnené špeciálne zberové kontajnery, kde občan má možnosť bezplatne odovzdať odpadový akumulátor.


1/2

Cieľ :


Spoločnosť v súčasnosti spracúva približne 80 % odpadových akumulátorov ročne.

Tým sa SR v tejto komodite odpadov zaraďuje medzi lepší priemer krajín Európskej únie. Cieľom
firmy MACH Trade a subjektov, ktoré zber vykonávajú, je dosiahnuť úroveň najlepších krajín Európskej únie. K dosiahnutiu tohto cieľa môže veľmi pomôcť práve pripravovaný nový zákon o odpadoch. Štáty, ktoré podobný systém, ako je v navrhovanom zákone o odpadoch, zaviedli, dnes dosahujú úroveň recyklácie blízku 100 percent.

Záver :

Odpadu akumulátorov a batérií by mala byť venovaná veľká pozornosť.V tejto oblasti zberu odpadu sa našiel a osvedčil systém, ktorý prevádzkuje daná firma veľmi úspešne.K celkovému úspechu hádam iba chýba podpora štátu a čiastočne legislatíva. Treba si vziať za vzor krajiny Švédsko, Nórsko, Holandsko a Švajčiarsko, ktoré dosahujú najvyšší stupeň spracovania odpadových akumulátorov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?