Aktívne (úverové) operácie obchodných bánk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6291×

Příbuzná témataAktívne (úverové) operácie obchodných bánk

ABO sú operácie spojené s použítím sústredeného dočasne voľného kapitálu na obchodovanie. Banka poskytuje úvery klientom, ktorí majú po nich dopyt. Banka tu vystupuje ako veriteľ a za poskytnutie úveru požaduje veriteľský úrok.
ABO: * úverové operácie - banka vystupuje ako veriteľ
* investičné činnosti bánk - investície do CP, obchodovanie s CP pre seba a pre svojich
klientov
Princípy:
ZMLUVNÝ => vzťah medzi bankou a klientom na základe zmluvy
ÚČELOVOSTI => žiadateľ o úver by mal zistiť, či mu banka bude financovať jeho zámer ešte pred požiadaním o úver
NÁVRATNOSTI => banka poskytne úver až po zhodnotení finančného hospodárenia žiadateľa o úver
ZABEZPEČENIA ÚVERU => opatrenia, ktoré banka chce dosiahnuť, uhradenie úveru, uplatňuje si nároky voči dlžníkovi: * právo na veci dlžníka
* osobné zabezpečenie úveru
ZÚROČITEĽNOSTI => dlžník je povinný od poskytnutia úveru platiť z neho úroky

ÚROK = suma úveru * úroková sadzba * počet dní
100 365
TERMINOVANOSTI => splatenie úverov v dohodnutom termíne
Bankové úvery z časového hľadiska delíme na:
A) krátkodobé: o kontokorentný úver
o zmenkový úver
o lombardný úver
o spotrebný úver
B) dlhodobé a strednodobé: + emisná pôžička
+ úverový úpis
+ hypotekárny úver
+ účelový úver
KONTOKORENTNÝ - pozostáva z kontokorentného účtu, ktorý tvorí vkladový účet a úverový účet. Banka vykonáva úhrady a príjma platby na účet. Ak sa účet dostáva do mínusu, banka poskytuje úver.
ZMENKOVÝ - banka odkupuje zmenku od majiteľa pred termínom splatnosti. Od nominálnej hodnoty si odráta diskont. V termíne splatnosti ju predkladá na splatenie dlžníkovi.
LOMBARDNÝ - banka ho poskytuje na zástavu hnuteľných vecí, ktoré dáva dlžník do zálohy. Má pevne stanovenú sumu a presný termín splatnosti. Druhy lombardného úveru:
* na CP
* na tovar
* na pohľadávku
* na drahé kovy a cennosti
SPOTREBNÝ - úver jednotlivcovi na financovanie predmetov dlhodobej spotreby a služieb.

EMISNÁ POŽIČKA - banka odkupuje časť dlhopisov od podniku.

Priama forma pôžičky.
ÚVEROVÝ ÚPIS - dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu
HYPOTEKÁRNY ÚVER - banka ho poskytuje na zástavu nehnuteľnosti
ÚČELOVÝ ÚVER - poskytnutý na presne stanovený účel


Požiadavky na úver uplatňuje klient vo forme písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
=> presná identifikácia klienta
=> predmet úveru
=> čerpanie úveru
=> splácanie úveru
=> podpisy zodpovedných osôb
=> prílohy (živnostenský list, výpis z OR...)
=> preukázanie odbytu
=> nevyhnutné formy a spôsoby zabezpečenia úveru
=> spojenie s inými bankami, alebo prehlásenie, že klient nečerpá úver
=> ostatné špecifické náležitosti

Úverová zmluva obsahuje: * predmet zmluvy
* čerpanie úveru
* splácanie úveru
* zabezpečenie úveru
* osobitné ustanovenia
* záverečné ustanovenia

Druhy úverových zmlúv: # na účelové úvery
# na opätované úvery
# na kombinované úvery

Členenie bankových rizík:
A) EXTERNÉ - vznikajú nezávisle od činnosti banky
=> politické - vznikajú neočakávane a sú katastrofálne
=> teritoriálne - viaceré druhy rizík v určitom teritóriu
=> menové - na toto riziko má veľký vplyv inflácia
=> kurzové - suma kurzových strát, môže byť vyššia ako suma kurzových ziskov
=> úrokové - zmena úrokových sadzieb
B) INTERNÉ
* úverové - závisí od bonity klienta
* majetkových súčastí - postupuje pri investovaní do iných podnikov
* chybného dohľadu - keď bankový dohľad uplatní voči banke nevhodné opatrenia
* platobné - v prípade, že platba nebude vykonaná, alebo nie včas
* likviditné - ohrozenie likvidity banky
* manažérske - riziká zlého riadenia
* technické a technologické - zlyhanie HW, telekomunikačných sietí, zlý kódovací systém

Riziko: -- že výsledkom podnikania bude strata
-- že prostriedky vložené do podnikania sa nevrátia včas.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?