Ako funguje fakulta

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ako funguje fakulta

Naša formálna skupina má približne 25 členov vznikla tým, že sme sa rozhodli študovať. Na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach predstavuje, mocenskú zložku dekan fakulty. On rozhoduje o veciach ktoré sa nás priamo týkajú ako napríklad prijímanie a vylúčenie študentov. V špeciálnych prípadoch povoľuje študentom individuálny študijný plán, taktiež povoľuje výnimočne tretí opravný atď. Proti jeho rozhodnutiu sa môže študent odvolať rektorovi. Ďalšími členmi vedenia fakulty sú prodekani, riaditelia ústavov, predseda Akademického senátu a tajomníčka fakulty. Z hľadiska autority funkcie na našu skupinu študentov bezprostredne vplýva učiteľ svojím postavením v organizačnej štruktúre. Tiež vplýva na študentov svojou osobnosťou, teda ako dokáže upútať ich pozornosť a tým ich niečo naučiť. Naša študijná skupina vznikla preto, že je tak naplánovaná organizáciou, teda študenti boli na začiatku roka zoradení podľa mena a za každým cca 25 - tym študentom sa spravila čiara, ktorá určovala kto kam patrí. Musela vzniknúť na základe stanovenej normy, teda kapacity vyučujúceho zvládnuť určité množstvo študentov. Cieľom študentov je samozrejme doštudovať. Niektorí jednotlivci však môžu mať aj iné ciele, napríklad vyhnúť sa dočasne vojenskej službe, alebo strach pred životom v ktorom sa o nich nebude nikto starať a budú sami závislý na sebe.
Školský rok je rozdelený na zimný a letný semester, skúškové obdobie a prázdniny. Základnými formami výučby sú prednášky a cvičenia. Z toho teda vyplýva, že hlavnou povinnosťou študenta je príprava na priebežné práce a odovzdávanie vypracovaných zadaní. Je to určitá kontrola, ktorá je pre tento špecifický proces – učenie – charakteristická. Tým sa zabezpečí priebežná kontrola znalostí študenta počas semestra. Na chovanie študentov má veľký vplyv prijímanie informácií, príkazov a výmeny názorov. Napr. učiteľ študentom oznámi kedy bude písomka, alebo im na začiatku semestra oznámi aké sú podmienky pre získanie zápočtu atď. Študent je povinný hlásiť na študijnom oddelení všetky zmeny ktoré sa týkajú jeho postavenia voči škole. Čo sa týka opačnej komunikácie deje sa to asi tak, že informácia je vyvesená v tlačenej forme na nástenke pri dekanáte. A keďže tam prakticky nechodíme je to viac menej bezvýznamné. Myslím, že v dnešnej dobe by asi pomohlo, keby boli informácie zasielané študentom, ktorých sa týkajú aj na e-mailové adresy. Alebo na mobilné telefóny (SMS) aspoň vo forme upozornenia na informácie.

Na to by však ani neboli potrebné nejaké extra finančné náklady (aj tak sú všetky počítače na dekanáte pripojené na Internet), ale stačila by snaha kompetentných. No ale aby som nebol taký kritický musím povedať, že tie najlepšie správy sa najčastejšie šíria veľmi rýchlym a účinným ústnym podaním, hlavne v prípadoch týkajúcich sa voľna.
Odmeňovanie študentov je pre niekoho potešujúce pre iných nie. Spočíva v celosemestrálnom ohodnotení študentovej aktivity a práce. Je spojené s tým ako si plnil svoje povinnosti, teda ako a či odovzdával zadania a projekty. Výsledné ohodnotenie predmetu pozostáva z jeho bodového ohodnotenia a hodnotenia záverečnej skúšky. Celkový počet bodov ktoré je možné z jedného predmetu získať je 100. Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne nadpolovičný počet bodov, čiže 53.
Čo sa týka odmeňovania zamestnancov Technickej Univerzity neviem sa presne vyjadriť, lebo nemám potrebné informácie. Snáď len toľko, že ide o štátnu sféru a tam nieje peňazí nikdy dosť. Neformálna skupina v ktorej sa nachádzam je partia študentov s ktorými sa poznám nejaký čas a sme si navzájom sympatický. Jeden druhého uznávame a vzájomne si pomáhame. Jej cieľom je predovšetkým spokojnosť jej členov. No môže to byť aj dobrý pocit patriť do skupiny študentov s výborným prospechom. Môžu z toho plynúť určité výhody ako napríklad ich pomoc v núdzi. Alebo rýchla informovanosť, lebo medzi takýmito aktívnymi študentmi prebieha výmena informácií veľmi rýchlo a dynamicky. Vznikla spontánne a nie všetci členovia formálnej skupiny sú členmi aj danej neformálnej skupiny a v rámci jednej formálnej skupiny mohlo vzniknúť aj viacej neformálnych skupín. Neformálna skupina ktorej som členom má 9-10 členov. Neviem to presne určiť, lebo neviem či aj iný jednotlivci, ktorých ja považujem za členov sa hlásia k členstvu mojej skupiny. Z hľadiska osobností jednotlivcov je vplyv rôzny. Každý vplýva na každého svojim správaním a svojim spôsobom prejavu. Niektorí majú väčší a niektorí menší vplyv. Tiež v rôznych oblastiach má niekto väčší vplyv, napríklad keď je mojim koníčkom počítač, tak pri debate o výpočtovej technike a teda aj o výučbe na nich, je môj vplyv výraznejší ako napríklad na ekonomike. Komunikácia prebieha bezprostredne medzi členmi skupiny a to zväčša ako šuškanda. No sú používané aj iné spôsoby komunikácie. V súčasnosti najmä posielanie si SMSiek o tom, že sa nezúčastním nejakej prednášky. V našej skupine existujú silné sociálne sankcie, teda reakcia ostatných na správanie jednotlivca.

Ak má nejaký člen skupiny podstatne rozdielny názor na smerovanie skupiny môže byť zo skupiny vylúčený tým, že ho ostatný nebudú so sebou brávať na rôzne akcie. Tiež prestane byť bezprostredne informovaný o „novinkách“ v iných skupinách.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?