Zákonodarná, súdna a výkonná moc v štáte

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2954 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 9744×

Příbuzná témataZákonodarná, súdna a výkonná moc v štáte

Zákonodarná moc- Legislatíva
Jej cieľom je určiť normy, ktoré budú na území štátu platné. Má právo kontrolovať vládu, ustanovovať ju a odvolávať, ako aj ustanovovať súdnu moc. Zákonodarnou mocou je parlament. Mandáty poslancov zákonodarného orgánu vznikajú zväčša pri parlamentných voľbách. Parlament môže tvoriť jedna komora, jedna snemovňa, prípadne dva komory a dve snemovne. Ústavy zakotvujú buď jednokomorovú alebo dvojkomorovú sústavu.
Medzi komorami je rozdiel:
a)v dĺžke funkčného obdobia
b)v spôsobe dosadzovania osôb do funkcie
c)v kompetenciách
d)v názve
V demokratických štátoch je parlament dpravidla dvojkomorový. Funkčné obdobie parlamentu je 3-5 rokov, každý štát si ho zvolí podľa vlastných tradícií ústavy. Slovenská republika má jednokomorový parlament. Dvojkomorový má:
ČR,-snemovňa/senát, FR,-národné zhromaždenie/senát, VB,-dolná snemovňa/horná snemovňa.
Parlament je kolektívny orgán štátnej moci.
Úlohy a právomoci parlamentu:
1)prijíma, mení, dopĺňa a reviduje ústavu
2)prijíma, mení, dopĺňa zákony
3)schvaľule štátny rozpočet
4)schvaľuje program vlády
5)ratifikuje medzištátne dohody
6)posudzuje činnosť vlády
7)menuje sudcov
V niektorých krajinách parlament volí prezidenta (ČR, Tal, Nem).

Výkonná moc- Exekutíva
Exekutíva je vláda. Vláda je najvyšším orgánom výkonnej moci, štátnej správy, takže je nadriadeným orgánom ministerstvám a ostatným úradným a miestnym orgánom verejnej správy. Skladá sa z predsedu a ministrov. Vláda môže vzniknúť dvoma spôsobmi: 1)všeobecnými parlamentnými voľbami
2)priamou voľbou hlavy štátu
Úlohou vlády je :
1)uvádzať rozhodnutia parlamentu do života, prijímať nariadenia na vykonanie zákonov
2)vypracovať a predložiť parlamentu na schválenie programové vyhlásenie
3)pripravovať návrha zákonov v súlade s programovým vyhlásením
4)starať sa o bezpešnosť občanov
5)vytvárať vhodné medzištátne prostredie
6)vytvárať vhodné organizačné podmienky, najmä na realizáciu všetkých občianskych práv a slobôd
Vláda je zbor ministrov na čele s predsedom.

Člen vlády by mal byť odborníkom v príslušnom obore.
K výkonnej moci patrí aj hlava štátu-prezident, ktorý má osobitné postavenie.
Hlava štátu má tieto kompetencie:
* uzatvára a dojednáva medzinárodné zmluvy
* zastupuje štát navonok
* menuje štátnych funkcionárov
* je hlavný vojenský veliteľ
Hlava štátu má ďalej čestné práva:
* používať prezidentskú stáž a štandardu
* zapožičiavať štátne vyznamenania
* udeľovať tituly
Hlava štátu má aj výsostné práva:
* vypovedať vojnu a dojednať mier
* vyhlasovať výnimočný stav
Prezident /hlava štátu/ rozpúšťa parlament a udeľuje milosť.
Hlavu štátu možno voliť troma spôsobmi:
1)priamo občanmi (Rakúsko, Francúzsko, Slovensko)
2)voliteľmi (USA)
3)parlamentom (Taliansko)

Výkonná moc- Jurisdikcia
Jej úlohou je kontrolovať legislatívu a exekutívu, vykladať zákony a riešiť konflikty.
Jej najdôležitejšou súčasťou je najvyšší súd. Najvyšší súd posudzuje zákony a rozhodnutia vlády, či nie sú v rozpore s platnou ústavou.
Sústava súdov v SR:
Ústavný súd
Najvyšší súd
Krajský súd
Okresný súd
Ústavný súd môže súdiť prezidenta za vlastizradu. Má právo pozastaviť alebo zrušiť stranu v parlamente.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?