Vznik uhorského štátu. Uhorský štát v 10. - 12. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Vznik uhorského štátu. Uhorský štát v 10. - 12. st.

906 al. 907 - bitka pri Bratislave
- starí Maďari porazili Bavorov a spôsobili zánik Veľkej Moravy
- na naše územie sa dostal kmeň Arpádovcov -> vznik nového št. útvaru - uhorského št.

starí Maďari
- kočovno-pastierske bojové kmene z Ázie
- ugrofínsky pôvod
- nepoznali usadlý spôsob života
- do Európy prišli v 10. st. (tlačili na nich Pečenehovia, a to ich donútilo k pohybu)
- usadili sa v povodí rieky Dunaj, ale nechceli tu ostať, pokúsili sa dostať ďalej do Európy ->

955 - bitka na rieke Lechu (Bavorsko)
- Boleslav I. Ukrutný + Otto I. x Maďari
- Maďari nútení vrátiť sa späť a usadiť sa v Podunajskej nížine (Maďari sa začali od Slovanov učiť usadlý spôsob života; 13% maďarských slov má pôvod v slovenčine)

- v súvislosti s týmito bitkami sa uvádza 1. písomná zmienka o BA (Breslavsburg)

spor o autochtónnosť
- spor o to, kto bol na tomto území prví
- Maďari tvrdia, že oni a že územie patrí im, lebo Svätopluk územie predal za bieleho koňa (Anonymova kronika - notár Bellu III.)
- Slovanov tu bolo viac ako Maďarov (historici odhadujú, že v Ázii bolo 500 tis. Maďarov, v Podunajskej kotline 200 tis.)

Arpádovci - považujú sa za zakl. uhorského št. a prvých panovníkov
Gejza (970 - 997)
Štefan I. (Vajk; 997 - 1038)
Ladislav I. (1077 - 1095)
Koloman I. (1095 - 1116)
Béla III. (1173 - 1196)
(vymreli Ondrejom III. r. 1301)

Gejza
- porazený na Lechu, prichádza do Podunajskej nížiny
- zjednotiteľ maďarských kmeňov (maďarské kmene sa včlenili do slovanského prostredia)
- povolal bavorských misionárov, kt. tu šírili kresťanstvo (neskôr aj biskup Vojtech)
- nevieme presne, čo sa odohrávalo na našom území
- v tomto obd. sme do uhorského št. (jeho vznik spájajú s r. 997) ešte určite nepatrili, až za vlády Štefana sme sa postupne začali začleňovať

Štefan I.
- na konci jeho vlády sa Slovensko začlenilo do uhorského št. - syn Gejzu, jeho pôvodné meno bolo Vajk, no dal sa pokrstiť
- prijal kresťanstvo a r. 1000 je so súhlasom nem. cisára Otta III. a pápeža korunovaný za 1. uhorského kráľa, získal právo tento titul používať dedične
- podľa Maďarov je zakl. uhorského št., po smrti bol vyhlásený za svätého

reformy:
1. budovanie administratívy - územia št. rozdelil na komitáty (hradné španstvá; do 15. st. komitáty, od 15. st. - stolice, dnes - kraje)
na ich čele stáli a komitát spravovali: župani - vyberali dane, cirk. desiatok, riadili hosp.

život), zodpovedali priamo kráľovi
2. budovanie cirk. organizácie - zriadené 1. arcibiskupstvo v Ostrihome, 1. arcibiskup - Dominik (Ostrihom - hl. m. utvárajúceho sa št.)
3. budovanie št. organizácie - vydáva I. uhorský zákonník
đ budoval pevný št. s ústrednou kráľ. mocou

- Slovensko pripojené k Uhorsku ako pohraničné vojvodstvo (al. Nitrianske údelné kniežatstvo)
- začleňovanie Slovenska bolo postupné - najprv malo brániť št. pred vpádmi Čechov a Poliakov
- v Nitre bolo zriadené sídlo správcu údelného kniežatstva
- v tomto obd. na naše územie prenikali kmene Pečenehov, Sikulov a Plavcov z Ázie, tie však neboli agresívne a asimilovali sa do slov. obyv.

Ladislav I.
- II. uhorský zákonník

Koloman I.
- synovec Ladislava
- za jeho vlády sa Slovensko stalo pevnou časťou uh. št.
- III. uhorský zákonník (dediť mohol len priamy mužský potomok a ak nebol, tak majetok prepadol kráľovi - odúmrť)
- dôležité postavenie mala cirkev (natrvalo dostáva majetok, len vysvätený kňaz môže kázať)

1111 a 1113 - listiny zo Zoborského kláštora
- najstaršie zachované originály listín na Slovensku dokumentujúce slovanské osídlenie v miestnych názvoch a menách (sú písané latinsky, iba zemepisné názvy a mená sú slovanské)
- donačné (darovacie) listiny
- darovali ho najst. rádu - benediktínom

uhorské zákonníky
- dokazujú upevňovanie feudálneho systému, kráľ. moci a moci cirkvi
- tresty sa stupňovali, čo súvisí najmä s ochranou súkr. vlastníctva (najdôležitejšie sa stali vlastnícke vzťahy a nie život človeka)

Béla III.
- udržiaval dobré styky s Byzantskou ríšou.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?