Vysoké Tatry

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2702×

Příbuzná témataVysoké Tatry

Úvod

Vysoké Tatry jsou nejvýznamnejší oblastí cestovního ruchu Slovenska,také jsou nejmenšími velehorami na celém svete s ideálními podmínkami pro vysokohorskou turistiku a horolezectví a soucasne lyžarským strediskem svetového jména.Pro Slováky jsou soucasne a jmenovite predevším Kriván symbolem národní existence,vzdoru a pevné víry v lepší budoucnost národa v casech nejtežšího národního,sociálního a hospodárského útlaku v minulosti.Lidová fantazie písnemi a povestmi vytvorila z nich pojem neznicitelného národního života,které potom umocnily slova básníka a prozaika.První hromadná národní vycházka ci tura do Vysokých Tater už s pevnými politickými,národními cíli se uskutecnila 16.srpna 1841.Na Kriván,symbol národní svobody v casech útlaku a perzekuce,vystoupili dva nejvýznamnejší vudci slovenského národního pohybu:Ludovít Štúr a Michal Miloslav Hodža s pocetnými cleny šturovské družiny.Poslední z trojice vudcu slovenského obrození Josef Miloslav Hurban vystoupil na Kriván 30.srpna 1844 spolu s Jánom Francisim Rimavským a Janom Králom.Známá je olejomalba Petra Bohúna,který namaloval Francisiho jako vojenského velitele v slovenském povstání 1848/1849 s Krivánem v pozadí.Každým rokem se na Kriváni zapalovali pochodne pevné víry v národní a sociální svobodu.Vysoké Tatry zahrály významnou úlohu i v nejnovejších pokrokových dejinách,v období slovenského národního povstání,kdy partyzáni z brigády za svobodu Slováku z oddílu Vysoké Tatry vydrželi v zime v horách a v tech nejtežších prírodních podmínkách a svojí prítomností a destrukcními ciny na okolí,nejmenováno na duležitou dopravní tepnu mezi Tatranskou Štrbou a Važcom,uvízli silné neprátelské jednotky.Koncem brezna roku 1944 mela posádka hitlerovských vojsk na Štrbském plese až 900 mužu.Nejtežší boje probehly v lednu roku 1945,tesne pred osvobozením,kdy daleko lépe vyzbrojený neprítel pronikl k partizánským bunkrum až na Grúniku,prímo pod Krivánem.
Muzeum expozice TANAP (tatranského národního parku) je umístena v Tatranské Lomnici.

Vysoké Tatry jsou nejvyšší pohorí v 1200 km dlouhém oblouku Západních Karpat.Rozloha pohorí cinní 260 km2.Délka hlavního hrebene,vyklenutého k jihu,je 26.5 km.Hreben zacíná na západe Laliovým sedlem (1947 m).Z hlavního hrebene vybíhají k jihu cetné kratší rozsochy,v nichž se zdvihají nejvýznamnejší a nejkrásnejší štíty:Kriván (2494 m),Koncistá (2535 m),Gerlachovský štít (2630 m,nejvyšší vrchol Slovenska a celých Karpat),Slavkovský štít (2452 m) a Lomnický štít (2632 m).Mnohé vrcholy presahují 2600m:Zadní Gerlach (2630 m),Ladový štít (2628 m) a Ladová kopa (2611 m).Prumerná výška vrcholu je 2 357 m. a sedel 2 198 m. Vysoké Tatry mají jedinecne vyvinutý a vertikálne znacne rozclenený glaciální reliéf.Nejdelší ledovec byl v Bielovodské doline (meril 14.2 km a byl silný 300 m).Dnes v 35 údolích Vysokých Tater jsou rozmanité pozustatky ledovcové cinnosti;ledovcové kotle,amfiteátry,ledovcová údolí,nekolik set metru vysoké stupne visutých údolí nad hlavním údolím ,bocní a celní morény.Nejkrásnejší jsou ledovcová jezera,nazývaná plesa.Z celkového poctu 160 jezer jich má pres 90 charakter plesa.Nejvetší a nejhlubší je v polské cásti Vysokých Tater (celkove asi 1/5 území)-Velký stav (Wielki Staw;34.14 ha,hlub.79.3m).Ve slovenské cásti je nejvetší a nejhlubší Velké Hincovo pleso (ve výšce 1946 m);merí 20.1 ha a je hluboké 53.2 m.Nejnavštevovanejší je Štrbské pleso;merí 19.8 ha a je hluboké 20 m.Nejvýše leží Modré pliesko (2157 m).Jen tri plesa na Slovensku jsou vetší než 10 ha a s obsahem vody pres 1 mil.

m3.

Vysoké Tatry jsou jaderným pohorím s asymetrickou stavbou.Krystalické jádro je rozsáhlé a zabírá celou jižní cást a témer celý hlavní hreben.Skládá se predevším z žul karbonové doby s ojedinelým výskytem pred karbonských krystalických bridlic.
Do Tater s celkovou délkou 71 km patrí také Belianské Tatry,odlišující se geologicky,morfologicky i vegetacne od Vysokých Tater;Tatry jsou proto jednotným celkem jen z hlediska turistiky a cestovního ruchu.Hlavní hreben Belianských Tater merí 14 km,prumerná výška vrcholu je 2038 m,sedel 1903 m.Nejvyšší vrch je Havran (2154 m).Hlavní hreben se zhruba ve stredu pripojuje k Vysokým Tatrám v Kopském sedle.Pohorí koncí na východe Ždiarským úvalem.Ledovcová cinnost v pohorí byla velmi slabá (ledovcové formy reliéfu jsou znacne setreny).Hladké svahy holinového reliéfu-hlavní horninou jsou svetlešedé vápence-kontrastují s glaciálním reliéfem Vysokých Tater (žulového podkladu).
Území Vysokých a Belianských Tater oplývá jednak bohatstvím vysokohorských rostlin,jednak pestrostí rostlinných spolecenstev.Roste zde kolem 1300 druhu vyšších rostlin,z toho polovinu tvorí druhy horské a vysokohorské.Mezi nimi jsou velmi vzácné tatranské,karpatské a západokarpatské endemity a glaciální relikty.Floristicky jsou Belianské Tatry bohatší a pestrejší než Vysoké Tatry.Tatranské lesy jsou prevážne jehlicnaté,základní drevinou je smrk,v subalpinském pásmu horská borovice a klec.Velmi pekné a vzácné jsou ojedinelé mohutné exempláre limby.Živocišstvo vytvárí stredoevropská horská fauna zpestrená nekolika endemickými a reliktními druhy.Mezi karpatským endemity jsou nejvzácnejší kamzíci (r.1974 jich bylo 600kusu) a svišti (r.1974 jich bylo 1000kusu).Stavy ostatních živocichu jsou ruzné (napr.

v roce 1974):jelení zver 700,srncí 415,cerná 95,medvedi 20,rysy 20,divoké kocky 8 a orli skalní 2-5 kusu.
Prírodu vcelku charakterizují osobité biotopy-prirozené seskupení rostlin a živocichu v odlišných výškových pásmech.Jsou to pásma:1.podhorské pásmo(submontánní)-pole,lesy a pastviny,prevážne pod hranicí Tatranského národního parku (TANAP).
2.horské(montánní)-lesy,700-1600m
3.subalpinské-hlavne klec,1600-1850m
4.holinné(alpinské)-louky,hole a sutiny,1850-2300m
5.vrcholové(subnivální)-štíty a skalní steny,2300-2655m.
Vysoké a Belianské Tatry jsou nejvetší a nejvýznamnejší prírodní rezervací na Slovensku (Tatranský národní park-TANAP);její rozloha je 509.6 km2,z toho lesní plocha zabírá 375 km2,louky 5.5 km2,vody 3.4 km2 a holé skály 125.7 km2.V rámci území TANAP jsou prohlášena za chránená území tyto oblasti:Dlhý les,Javorina,Podbanské,Skalnatý potok a Vyšné Hágy.Ochranné pásmo merí 1200km2.TANAP je cástí bilaterálního území,jehož soucástí na polské strane je Tatrzanski Park Narodowy (TPN).
Na území TANAP je 350 km znacených,trvale udržovaných a na exponovaných místech vysokohorských prechodu zajištených turistických cest a stezek.Pro prípad nebezpecí jsou zrízeny záchranné a ohlašovací stanice HS (je jich celkem 35);základní stanice je v Dome Horské služby ve Starém Smokovci.V zimním období jsou prístupové cesty na obhospodarované chaty a cást tzv.magistrály (mezi Zamkovského chatou a Skalnatým plesem) vybaveny tycovými znackami;na místech se soustredeným lyžarským ruchem a u lanovek a vleku jsou stálé hlídky HS.

Vysoké a Belianské Tatry mají geograficky a klimaticky nejlepší podmínky pro masový cestovní ruch,rekreaci,turistiku,rekreacní i sportovní lyžování a špickové horolezectví.Jejich velkou predností je rychlá dostupnost i nejhezcích vysokohorských partií a relativne velká bezpecnost pohybu a pobytu v nich.
Ve Vysokých Tatrách jsou jednak lázenské lécebny Slovenských státních lázní,jednak lécebné ústavy státní zdravotní správy.Prírodním lécivým faktorem je horské tonické klima.Nejvýznamnejší klimatické ci lécebné lázne a zarízení jsou ve Štrbském Plese,v Novém i Starém Smokovci,ve Vyšných Hágách,Nové Poliance a Tatranské Kotline.
Kraj pod Vysokými Tatrami byl osídlen již v mladší dobe kamenné (Velká Lomnica,Matejovce a teké Gánovce).Postupne se zemedelské usedlosti posunovaly až do bezprostrední blízkosti nejvyšších hor (nález v Dolním Smokovci).Ze starší doby bronzové jsou nálezy dokumentující silné osídlení lidem otomanské kultury,se zjevným vlivem vyspelé stredomorské (mykénské) kultury.Probíhá výzkum nalezište z doby bronzové v Tatranské Poliance.Je doloženo osídlení z doby Velkomoravské ríše.Po tatarském vpádu je osídlovali kolonisté z Nemecka a v 15.století Valaši.Do vysokohorské oblasti se jako první dostali horníci -již v 15 století se dolovalo zlato pod Krivánem.Po nich zde byli valaští pastýri .V 16 a 17. století za válecných událostí a náboženských boju zde nalezli útocište mnozí pronásledovaní a zbídacení,ale také pytláci a zbojníci.První turistický a horolezecký výstup uskutecnil v roce 1615 kežmarský student David Frölich.Na prelomu 18. a 19.stol. prišli první zahranicní badatelé (roku 1793 skotský lékar a cestovatel Robert Towson).V polovine 19.století zacal rozvoj Starého Smokovce výstavbou ubytovacích a stravovacích objektu a vodolécebného ústavu.V roce 1863 byla postavena první turistická chata (zbytky u dnešní chaty Kamzík).Další rozvoj po vybudování bohumínsko-košické dráhy v roce 1871.Tatranská úzkokolejná elektricka vznikla roku 1912.Po vzniku CSR záslužnou cinnost ve prospech turistiky a lyžování vykonal Klub ceskoslovenských turistu a lyžaru;Vysoké Tatry však zustaly vcelku vyhrazeny majetnejším vrstvám obyvatelstva.V období druhé svetové války prožívaly krizové období.Od vypuknutí povstání až do osvobození dne 20.1.1945 probíhaly v oblasti boje partyzánu z oddílu Vysoké Tatry(ve svazku brigády Za svobodu Slovanu) s nemeckým vojskem.Odehrávaly se nejen prímo v osadách(zejména ve Štrbském Plese a ve Starém Smokovci),ale po dobu ctyr až peti mesícu i vysoko nad pásmem lesa.V mesících ríjnu až prosinci 1944 nemecké trestní výpravy nicily táborište a partyzány obydlené lesnické chaty;po jejich vypálení museli partyzáni vystoupit až do pásma klece.Na památku byly na nekdejších bojištích vybudovány památníky,pomníky,pametní desky a byly vysazeny limbové háje.Po padlých partyzánech byly pojmenovány nekteré turistické chaty.

Nový rozmach Vysokých Tater zacal po osvobození.Základ pro masový turistický rozvoj se vytvoril vznikem zotavoven ROH a obnovením znicených chat.Postupne vzrustala návštevnost,v roce 1947 byla vytvorena obec Vysoké Tatry s pusobností ONV.Významná nová zarízení cestovního ruchu,turistiky a lyžování se vybudovala pri príležitosti mistrovství sveta FIS v klasických lyžarských disciplínách v roce 1970.Od té doby pokracuje cílevedomý rozvoj.V soucasnosti spravuje celou oblast Vysokých Tater MeNV se sídlem ve Starém Smokovci a oblast Belianských Tater MNV ve Ždiaru.
Východisky pro turistiku,rekreaci a sporty ve Vysokých a Belianských Tatrách jsou místní cásti na obvodu horstva a nekteré vysokohorské chaty.Osady na celém území TANAP od Podbanského na západe pres Starý Smokovec,Tatranskou Kotlinuv na východe a až po polskou hranici (Javorina-Lysá Polana) spojuje silnice nazývaná (od Štrbského Plesa na východ) Cestou slobody.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?