Valcovanie kruhového prierezu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2853×

Příbuzná témataValcovanie kruhového prierezu

1 ÚVOD

So zmenou politického režimu sa prešlo od riadeného k tržnému mechanizmu. Táto cesta znamená postupný zánik mohutných vysokokapacitných [1] valcovacích tratí, pretože podniky sú nútené znižovať výrobu, čoho následkom je neschopnosť udržať rentabilitu výroby. Požiadavky na výrobcov pred zmenou režimu nútili konštruovať zariadenia [1] schopné valcovať zo stále väčších nápichových priemerov. Konkurencia na trhu valcovaných výrobkov si vynútila výraznú zmenu. S cieľom znížiť výrobné náklady a energetickú náročnosť klasického spôsobu výroby sochorov odlievaním ingotov na rozmery nápichu do finálnych valcovacích tratí, sa prešlo k plynule liatym polotovarom.


2 VSTUPNÝ MATERIÁL

Vstupný materiál STN 41 2040.
Chemické zloženie ocele STN 41 2040 je uvedené v tab. 1.
Výrobok sa dodáva normalizačne žíhaní. Normalizačné žíhanie sa prevádza pri teplotách 840 až 870 °C s pomalým ochladzovaním na vzduchu [2].
Kruhová oceľ zahrňuje do svojho sortimentu široké spektrum valcovacieho tovaru, ako je napr. [3] malá tvarová oceľ pod výšku stojky 80 mm a všetky ostatné profily okrem banských koľajníc, drobného koľajiva a drôtu t.j. kruhovú oceľ až do priemeru 160 mm. Tab. 1 Chemické zloženie ocele 12 040 [2].
Chemické zloženie C Mn Si Cr Ni Cu S P
0,32 – 0,40 0,50 – 0,80 0,15 – 0,40 max. 0,25 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,040 max. 0,040
Dovolené odchýlky ± 0,02 - 0,05+ 0,10 - 0,03+ 0,05 - - - - -


3 TYP TRATE

Pre určenie trate pre valcovanie kruhovej ocele priemeru 40 mm je dôležité si rozdeliť rozmerové rozsahy najbežnejších vývalkov (tab. 2)
Tab. 2 Rozmerové rozsah vývalkov kruhovej ocele [4]
Výrobok [mm] Trať
jemná stredná hrubá
Kruhová oceľ - Ć 8 - 40 30 - 80 60 – 180
Priemery valcov [mm] do 350* do 500* 500 – 650*
* udané priemery valcov platia pre dohotovujúcu stolicu, v prevalcovacom poradí sú priemery valcov väčšie

Valcovanie kruhovej ocele môže podľa tab. 2 byť prevedená na hrubej, strednej a jemnej trati. Usporiadanie valcovacích tratí [3] je buď otvorené, alebo spojité.

Otvorená trať je obvykle trio, alebo dvojité duo, často s predradeným predvalcovacím triom, ktoré môže valcovať s voľným výbehom krátke dĺžky alebo profily, ktoré nie je možné použiť mechanické predvádzače.
Prednosť otvorenej trate [3]:
ü striedavo vchádza do valcov predný, alebo zadný koniec,
ü teplotné rozdiely sa tým vyrovnajú a preto nevzniká rozdiel tolerancie po dĺžke valcovanej tyče,
ü väčšia presnosť z dôvodu valcovania v poslednej stolici súčasne iba v jednej stolici.
Nedostatky otvorenej trate [3]:
Ţ menší výkon trate.
Spojité usporiadanie jemných tratí má ďaleko vyšší výkon. Počet stolíc [3] odpovedá počtu požadovaných priechodov, čím vznikajú trate s 18 a viac stolicami, členené na niekoľko poradí, z ktorých posledné majú individuálne pohony jednotlivých stolíc.
Polospojité usporiadanie je spojenie otvorenej trate s riešením spojitej trate. 3.1 Polospojitá jemná trať

Na základe vyššie spomenutých výhod a nevýhod zvolil som polospojitú jemnú trať jednosmernú so zabudovanou plne mechanizovanou rýchlovýmenou valcov pre valcovanie kruhovej ocele priemeru 40 mm. Valcuje sa v jednom žiary. Jednosmerne znamená [5], že sa valce otáčajú len v jednom smere, t.j. jednoduchší pohon. Využíva sa pre stredné a jemné tyčové a tvarové vývalky, drôt, pásy. Spojité usporiadanie predvalcovacieho poradia je riešené do blokového usporiadania valcovacích stolíc predvalcovacieho poradia. Blokové usporiadanie valcovacích stolíc [1] so spoločným pohonom a pevnou väzbou uhlových rýchlostí jednotlivých stolíc má tiež možnosť plynulej regulácie otáčok pracovných valcov. To umožňuje rozšíriť základ technických možností pohonu s výrazne nižšími finančnými prostriedkami. Využíva sa vysokých teplôt nápichových sochorov a malé valcovacie rýchlosti v predvalcovacom poradí profilových valcovacích tratí.

3.1.1 Technológia valcovania kruhovej ocele

Východzí materiál pre valcovanie kruhovej ocele je sochor o rozmeroch 100 x 100 mm. Predvalky sa pred samotným valcovaním sledujú a určitá časť sa čistí opaľovaním plameňom. Po ostriku okují vysokotlakovou vodou sú predvalky zavedené do predvalcovacieho poradia. Pre rovnanie vývalkov v chladníkových dĺžkach sa pripravuje použitie dvoch jednožilových deväťvalčekových rovnačiek [5]. Delenie vývalkov prebieha v dĺžkach 10 m. Hmotnosť zväzku tyčí je 2 t. Pre sklad valcov a sklad náhradných dielov sa použije regálového systému s vysokozdvižnými vozíkmi. Váženie hotových výrobkov, a tiež technologického odpadu umožní spoľahlivo sledovať a vyhodnocovať výťažnosť trate.
Zvolená jemná polospojitá trať pozostáva z predvalcovacieho bloku v spojitom usporiadaní a v otvorenom usporiadaní hotovného poradia.
Predvalcovací blok je spojito pracujúce poradie s usporiadaním jednotlivých stolíc v bloku v systéme H - V (horizontála – vertikála), spojené pevnou väzbou prevodov a poháňané jedným elektromotorom. Pracovné valce sú pri dispozičnom usporiadaní stolíc H - V striedavo odklonené od horizontálnej roviny na obe strany o uhol 45°.

Valcovanie v tomto prípade prebieha bez skrucovania rozvalku. Mechanické časti bloku sú umiestnené pod hutnou podlahou, nad hutnou podlahou sú umiestnené len samotné valcovacie stolice [1]. Priemery valcov sú vo všetkých štyroch stoliciach rovnaké a rovné 355 mm. Veľkosť medzery medzi valcami sa stanovuje v kalibračnej praxi len na základe praktických skúseností. Z dôvodu nepredvídateľných technologických zmien podmienok valcovania t.j. teplota predvalku, opotrebenie kalibru atď. Aby sa tieto vplyvy obmedzili zámerne sa dáva možnosť zmeny nastavenia valcov, smerom nahor – otvorením, smerom nadol – zatvorením [6]. Otvorenie valcov je uvedené na nákresoch jednotlivých kalibrov v prílohe.
Hotový vývalok vybieha do navíjačiek. Po vychladnutí nasleduje rovnanie, strihanie na objednané dĺžky a zväzkovanie. Potom nasleduje konečná úprava normalizačné žíhanie.
4 KALIBRÁCIA

Pre valcovanie kruhovej ocele volím pre predvalcovacie poradie kalibračnú radu kosoštvorec – štvorec.
Sústava kosoštvorec – štvorec sa používa ako predvalcovací kalibračný rad pre kruhovú oceľ. Tvar kosoštvorcového kalibra je charakterizovaný tupým uhlom, ktorý býva v rozpätí b = 110° až 115°. V štvorcovom kalibri b = 90,5° až 91° [3].
Výhody kalibračnej rady [3, 6]:
ü valcovanie presných geometrických štvorcov,
ü celý objem kovu je pod účinkom tlaku,
ü vysoká stabilita rozvalku tak pri valcovaní v kosoštvorcovom, ako aj v štvorcovom kalibri,
ü tvar kalibra zabraňuje vzniku trhlín a zvrásnenia na hranách.
Nevýhody kalibračnej rady [3, 6]:
Ţ pomerne veľký rozdiel v pracovných priemeroch po šírke kalibra, ktorý vedie k rozdielnej obvodovej rýchlosti valcov,
Ţ hlboký zárez do tela kalibra,
Ţ pri preplnení kalibrov (nesprávny výpočet) tvoria sa výronky.
Napriek tomu, že táto rada má už spomenuté nevýhody zvolil som túto kalibračnú radu na základe literatúry [1] a pretože sa využíva ako jedna z mála v predvalcovacom poradí.

Pre dovalcovacie poradie jemnej polospojitej trate volím kalibračnú radu ovál – štvorec. Táto sústava patrí medzi najpoužívanejšie sústavy predlžovacích kalibrov.

Sústava kalibrov dovoľuje valcovať kruhovú oceľ s minimálnym počtom priechodov, a aj keď sa odporúča podľa [6] valcovať kruhovú oceľ len do priemeru 20 mm, v kombinácii s vhodnou modifikáciou predhotovného poradia umožňuje valcovať kruhovú oceľ i o väčších priemerov.
Čo v spojený s predvalcovacím blokom kalibračnej rady kosoštvorec – štvorec je možné.
Medzi výhody kalibračnej rady ovál – štvorec zaraďuje sa [3, 6]:
ü možnosť intenzívneho zmenšovanie prierezu, s nižším počtom priechodov a nižšou spotrebou energie, nižším počtom valcovacích stolíc a množstva pomocných zariadení,
ü stabilita štvorcového rozvalku v oválovom kalibri je pomerne vysoká,
ü zárez do tela valca nie je hlboký.
Nevýhody kalibračnej rady sú [3, 6]:
Ţ nerovnomernosť deformácie po šírke, a tým sa zvyšuje napätie vo valcovanom materiály,
Ţ nerovnomerné opotrebenie valcov, pretože je rozdielne predĺženie v oválovom a štvorcovom kalibri, oválový 1,3 až 2,0 a štvorcový 1,2 až 1,6,
Ţ hlboký zárez štvorcového kalibra pri valcovaný veľkých prierezov.

4.1 Výpočet kalibrácie valcov

Je potrebné si určiť počet priechodov pre určenie počtu stolíc a počtu úberov.
Postup výpočtu a stanovenie kalibrácie valcov pre valcovanie kruhovej ocele je nasledovný:
Pri valcovaní rozvalkov pri zložitých tvaroch kalibrov s výrazným nerovnomerným rozložením výškovej deformácie po šírke kalibrov sa zaoberali mnohý autori, viď literatúru [6]. Pre spojitú jemnú valcovaciu trať sa lstr = 1,35.
Počet priechodov n sa stanoví z rovnice:
dôležitým činiteľom je lc, ktoré sa vypočíta
lc = S0 / Sn
S0 = 100. 100 = 10 000 mm2
Sn = p. 40,52 / 4 = 1288 mm2
log = n. log lstr
n = (log S0 – log Sn) / log lstr
n = (log 10 000 – log 1288) / log 1,35 = 6,83 = 7

Pred samotným počítaním hotovného kalibra je nutné si najprv vypočítať rozmery kruhovej ocele za tepla
podľa STN 42 5510 má priemer 40 mm odchýlky ± 0,5 mm
pre 7. kaliber
dx = d + (D1 + D2) / 2 = 40 + (+ 0,5 – 0,5) / 2 = 40 mm
rozmer za tepla d1 = dt = dx. k = 40. 1,013 = 40,52 mm » 40,5 mm
plocha hotovného kruhu Sn = p. d12 / 4 = 3,14. 40,52 / 4 = 1 288 mm2
súčiniteľ predĺženia podľa grafu v [6] ln = 1,14 pre a = 23°48´
plocha predhotovného kalibru S6 = Sn. ln = 1,14. 1 288 = 1 468 mm
podľa grafu C19 pre D = 250 mm v [6] Db1 = 4 mm
volím jednooblúkový oválový kaliber – predhotovný kaliber
h2 = d1 - Db1 = 40,5 – 4 = 36,5 mm
medzera medzi valcami v hotovnom poradí
s = 0,012. D = 0,012. 250 = 3 mm
vypočítané S2 poslúži pre stanovenie šírky kalibra
S6 = Sov = bov. a + 2/3 bov. ( hov – a)
b2 = bov = (3. S2 / 2. h2 + s) = (3. 1468 / 2. 36,5 + 3) = 56,46 mm = 56,5 mm
polomer zaoblenia jednooblúkového oválového kalibra
h2´ = hov´ = hov – s = 36,5 – 3 = 31,5 mm
R = b22 + h2´2 / 4. h2´ = 56,52 + 31,52 / 4. 31,5 = 33,2 mm
l2 = 1,24
x3 = l6. S6 = 1,24. 1468 = 1820 mm
pre ďalší štvorcový kaliber sa vyráta strana a
a3 = Ö 1,03. x3 = Ö 1,03. 1820 = 44 mm
kontrolní výpočet šírenia v predhotovnom ovale
Db2 = 0,4 .( Ö (a3 – h2 str). Rp str ). a3 – h2 str / a3 = 0,4. ( Ö (44 –26). 337). 44 – 26 / 44 = 12 mm
h2 str = S6 / b2 = 1468 / 56,5 = 26 mm
Rp str = Di – h2 str / 2 = 350 – 26 / 2 = 337 mm
tak potom pre nutnú šírku oválu
b2 = a3 + Db2 = 44 + 12 = 56 mm
keďže skôr stanovená šírka oválu b2 = 56,5 mm je širšia o 0,5 mm. priestor pre šírenie je dostačujúci 56,5 – 44 = 12,5 mm, zabezpečuje valcovanie bez výronku.
šírka štvorcového kalibra b3 = 1,41. a3 – s3 = 1,41. 44 – 3 = 60,04 mm = 60 mm
výška štvorcového kalibra pri r = 0,1. a3 = 0,1. 44 = 4,4 mm
h3 = 1,41. a3 – 0,82. r = 1,41. 44 – 0,82. 4,4 = 58,4 mm
l5 sa stanoví odčítaním z grafu, prv sa stanoví a = 22° 40´ pri D = 250 mm, pre správnosť údaju sa skontroluje odčítaný údaj s vypočítaným l5 = S4 / S5 = 4096 / 3329 = 1,25
l5 = 1,25
hodnoty výpočtov kalibrov sú uvedené v tab.

3 (príloha), predvalcovacie poradie sa s miernymi úpravami prevzalo z lit. [1].5 ÚBEROVÝ PLÁN

Úberový režim (v tab. 3 - príloha) valcovania v kalibroch sa riadi rozdelením deformačných činiteľov na jednotlivé priechody alebo niekedy aj na valcovacie stolice [6].

5.1 Stanovenie charakteristík valcovania

Pre výpočet maximálneho úberu platí:
Dhmax = 0,77. m2. R
alebo Dhmax = D (1 – cos amax)
súčiniteľ trenia sa môže vyrátať podľa rôznych autorov, tak napr. podľa Ekelunda [3] : m = (1,05 – 0,0005. t) - pre oceľové valce,
pričom pre ocelové valce platí, že [7] amax = 22 – 24°

pre 7. kaliber platí,
m = (1,05 – 0,0005. 925) = 0,47
m = 0,47
Dhmax = 0,77. m2. R = 0,77. 0,472. 125 = 21,26 mm
Dhmax = 21,26 mm
Dhmax = D (1 – cos amax) z toho
amax = arccos [ 1 – (Dhmax / D) ] = arccos [ 1 – (21,26 / 250) ] = 23°48´
amax = 23°48´

pre určenie rýchlosti valcovania platí vzťah [7]
v = p. D. n / 60
kde p konštanta rovná 3,14,
D priemer valcov,
n počet otáčok.
pre určenie v sa používa tiaž rovnica kontinuity v tvare
v0. S0 = v1. S1
kde v0, v1 rýchlosti na vstupe a na výstupe do/z stolice,
S0, S1 plochy rozvalku pred vstupom do stolice a po výstupe zo stolice.
Z lit. [1] som určil vstupnú rýchlosť do prvej valcovacej stolice v0 = 0,767 m. s-1
z rovnice kontinuity vyplýva
v1 = v0. S0 / S 1 = 0,767. 10 000 / 7 980 = 0,964 m. s-1
v1 = 0,964 m. s-1
počet otáčok sa vypočíta
n = v. 60 / p. D = 0,767. 60 / p. 355 = 41,30 ot. . min-1
n = 41,30 ot. . min-1

5.2 Stanovenie valcovacej sily a šírenia

Valcovacia sila je dôležitá v súvislosti s optimalizáciou tvárniacich procesov z hľadiska rovnomerného silového pôsobenia alebo v súvislosti so správnym projektovaním stolíc, to isté platí pre šírenie [6].
Valcovacia sila sa môže vypočítať [6]
F = sD. S
kde S projekcia stykovej plochy do roviny kolmej k smeru valcovacej sily,
sD strední (priemerný) merný tlak v celom pásme deformácie
pre stanovenie sD sa určí zo vzťahu [6]
sD = s0. A1. e-m1. T. A2. (ln H0´/ H1´)m2. A3. ( v / ld.

ln H0´/ H1´)m3
kde s0 základný deformačný odpor,
ld záberový oblúk,
R polomer valcov,
Dh úber,
v rýchlosť v danej stolici
H0´, H1´ hrúbky vstupujúceho a vystupujúceho materiálu v kalibri,
S1, S0 plochy pred vstupom a pri výstupe z kalibra,
B1 max, B0 max maximálne šírky vstupujúceho a vystupujúceho materiálu v kalibri,
A1, A2, A3, m1, m2, m3 konštanty určené tabelárne [6],

Vplyv na šírenie [6]:
- veľkosť premiestneného objemu,
- tvar pásma deformácie,
- tuhé konce,
- tvar zaoblenia valca,
Matematické vzťahy pre výpočet šírenia, rovnica podľa Bachtinova [3]
Db = 1,15. (Dh / 2. h0). [ Ö R. Dh - (Dh / 2. m) ]

pre 7. kaliber platí, pre výpočet valcovacej sily:
s0 = 86 MPa , ld = Ö R. Dh , v = 3,398 m. s-1
A1 = 19,037 , A2 = 1,754, , A3 = 0,727 , H0´ = S0 / B0 max
m1 = 0,00294 , m2 = 0,237 , m3 = 0,149 , H1´ = S1 / B1 max
sD = 49,98 MPa
a pre výpočet šírenia s použitým Bachtinova platí:
Db = 1,15. (Dh / 2. h0). [ Ö R. Dh - (Dh / 2. m) ] = 1,15 (24,11 / 2. 100). [ Ö (175,5. 24,11) – ( 24,11 / 2. 0,42) ]
Db = 4,01 mm

Úberový plán pre kalibračné valcovanie kruhovej ocele STN 41 2040 je uvedený v prílohe v tab. 3.


6 TEPELNÉ SPRACOVANIE

Žíhanie – ohrev na stanovenú teplotu, výdrž na tejto teplote s nasledujúcim ochladzovaním vhodnou rýchlosťou [8]. Normalizačné žíhanie je pomerne rýchly spôsob žíhania. Jeho účelom je dosiahnuť jemnejšiu a rovnomernejšiu štruktúru [9], a zaistiť dobrú obrobiteľnosť [10]. Tým sa súčasne odstráni aj väčšina chýb, podmienených predchádzajúcim spracovaním. Odstráni sa liaci charakter štruktúry, nepriaznivé účinky dlhodobého ohrevu pri kovaní, nerovnomernosť zrna v rôzne prevalcovaných častiach výkovku [9]. Normalizačné žíhanie sa u navrhovanej ocele triedy 12 040 vykoná ohrevom na teploty Ac3 + 30 ¸50 °C, zotrvaním na tejto teplote, aby sa dosiahlo vyrovnanie teploty po celom priereze a austenitizácia štruktúry, s následným ochladzovaním z teploty žíhania na voľnom vzduchu.7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Zaručené vlastnosti ocele 12 040 po normalizačnom žíhaní. Priemer = 40 mm,
medza sklzu Re = min. 285 MPa,
pevnosť v ťahu Rm = min. 480,
ťažnosť A5 = min. 20 %,
tvrdosť podľa Brinella = min. 145 HB. 8 ZÁVER

Pre voľbu predvalcovacieho bloku pozostávajúceho zo štyroch valcovacích stolíc, som sa rozhodol pre niekoľko výhod, ktoré poskytuje:
ü je možné využitie blokového usporiadania valcovacích stolíc v týchto oblastiach [11]:
I. u výhodných finálnych valcovacích tratiach, u ktorých je požiadavka valcovať v jednom žiary z extrémnych nápichových prierezov, alebo pri vylúčený sochorovej trate,
II. u výkonných valcovacích tratí, u ktorých je požadovaná úzka spojitosť plynulého odlievania ocele,
III. u malých hutných závodov, napr.

v krajinách, kde rastie spotreba stavebnej ocele, alebo pri rekonštrukcii a modernizácií valcovacej trate.
ü ekonomické úspory ohľadom na kapacitné zariadenie je až 72 % [11], ďalšie úspory sú v oblasti tepelnej energie, vypustením ohrevu vychladnutých sochorov alebo predliatkov pred finálnym valcovaním plus úspora kovu odstránením strát prepalom. ü rozvalok má po celý čas v predvalcovacom bloku vysokú teplotu a z tohto dôvodu má nízky deformačný odpor, ktorý sa prejaví v nízkej valcovacej sile. Pri výpočtoch jednotlivých kalibrov som splnil obmedzenia, ktoré sa týkali jednak m, ktorého hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 0,42 až 0,47, jednak pre a, kde hodnoty sú z rozmedzia 21° až 24°. Napriek tomu, že nie je dodržané rozpätie v prvých dvoch kalibroch, je výpočet v poriadku, pretože valcujem materiál 12 040 a tým mám ešte rezervu.
Pre priemery valcov jemnej polospojitej trate platia podľa lit. [3] hodnoty až do 380 mm, preto priemery valcov v predvalcovacom bloku môžu mať hodnotu 355 mm.
9 POUŽITÁ LITERATÚRA

[1] Polanský, R.: Blokové uspořádaní předválcovacího a středního poradí válcovacích tratí a možnosti jeho využití – část I. Hutnícke listy, č.6, 1997, str. 17 – 24. [2] STN 41 2040.
[3] Kollerová, M. – Žídek, M. – Počta, B. – Dědek, V.: Valcovanie, Bratislava, Alfa, 1991.
[4] Červený, E. – Kollerová, M.: Valcovanie. Košice, VŠT,1979. [5] Žídek, M. – Kuře, F.: Válcování. Skripta. Ostrava, HFVŠB, 1983.
[6] Nikel, Z.: Kalibrace valcu pro válcovaní složitých tvarových ocelí. Skripta. Ostrava, HFVŠB, 1983
[7] Kollerová, M.: Valcovanie. Cvičenie 5. ročník. Košice, KTK, 1999.
[8] Morávek, O. – Báborovský, V.: Zpracovaní řezných nástrojů v kovoprůmyslu. [9] Zábavník, V.: Technológia tepelného spracovania. VŠT, Košice, 1983.
[10] Jech, J. – Průcha, J.: Tepelné zpracovaní kovů II. SNTL, Praha, 1986.
[11] Polanský, R.: Blokové uspořádaní předválcovacího a středního poradí válcovacích tratí a možnosti jeho využití – část II. Hutnícke listy, č.7 -8, 1997, str. 17 – 24. PRÍLOHY


Tab. 3 Úberový plán.
Stolica
Jednotka 1H 2V 3H 4V 5H 6V 7H
Djm mm 355 355 355 355 285 250 250
kaliber - kosoštvorec štvorec kosoštvorec štvorec štvorec ovál kruh
S mm2 7980 6400 5124 4096 3329 1468 1288
l - 1,262 1,238 1,267 1,235 1,23 1,24 1,14
v m. s-1 0,767 0,964 1,150 1,443 1,524 3,456 3,938
n ot. .

min-1 41,30 51,93 61,90 77,70 102,18 264,15 300,99
t °C 1050 1025 1000 1000 980 945 925
a ° 21° 14´ 21° 45´ 22° 16´ 22° 16´ 22° 40´ 23° 23´ 23° 48´
F kN 883 696 745 588 209 82 64
sD MPa 110,65 108,75 145,39 143,55 62,97 55,96 49,98
m - 0,42 0,43 0,44 0,44 0,448 0,462 0,47
Db mm 5,08 3,59 7,32 4,79 6,22 4,56 4,01
b0 mm 100 152 80 122 64 57 56,5
Dhmax mm 24,11 25,27 26,46 26,46 22,02 20,54 21,26
* obmedzenia: D = 250 až 350 mm, a = 22 až 24°, m = (0,36 – 0,47), Dh / D = 1/12 až 1/15 [15]
100


100


ĆĆĆĆĆĆĆĆĆ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?