Ľudské a občianske práva

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 5814×

Příbuzná témataĽudské a občianske práva

Sú to oprávnenia priznané jednotlivcovi. Umožňujú mu využiť svoje schopnosti, inteligenciu a talent na uspokojenie svojich potrieb, túžob a cieľov. Pri ľudských právach sa vychádza zo zmluvnej koncepcie, teda zo zmluvy medzi občanmi a štátom. Táto predpokladá nasledovné prvky:
- racionalizmus- k nevyhnutnosti spolunažívať priviedol ľudí rozum.
- prirodzený stav- akási ideálna predstava pred * štátu, keď chýba autorita, ktorá by usmerňovala chod spoločnosti, ľudia sú slobodní. Niektorí toto obdobie nazývajú „zlatým vekom“(Roussoae), iní (Hobbes) hovoria o období, „keď sa človek človeku stáva vlkom“.
- prirodzené práva- sú to oprávnenia, vlastné ľudskej bytosti. Nepochádzajú od moci, ale zamedzujú moc štátu, aby ich rešpektovala
- spoločenská zmluva- predstavuje dohodu medzi občanmi o vytvorení inštitúcie(štátu), kt. by garantovala všetkým rovnaké práva bez ohľadu na majetok, fyzický stav...
Ak jedna zo strán (štát, inštitúcia) poruší zmluvu, občania majú právo postaviť sa na odpor (toto garantuje aj ústava SR).

O ľudských právach môžeme hovoriť len vtedy keď:
- je jasný adresát
- právo má jasný obsah
- existuje sankcia za porušenie práva
- existuje sila schopná sankciu realizovať (medzinár. inštitúcie)

Štruktúra ĽP a ich generácie:
ĽP členíme na: - osobné práva a slobody
- politické práva a slobody
- sociálno - ekonomické práva

Z historického kontextu môžeme hovoriť o 3 generáciách ĽP:
1. GENERÁCIA – predstavuje osobné práva :
- právo na život
- nedotknuteľnosť osoby a súkromia
- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti
- právo na ochranu mena
- nedotknuteľnosť obydlia, vlastnícke práva
- tajomstvo dopravovaných správ
- ochrana osobných údajov
- sloboda pohybu a pobytu, myslenia
- politické práva, právo voliť / byť volený
- sloboda prejavu
- zákaz cenzúry
- sloboda združovať sa a zhromažďovať sa
2. GENERÁCIA - hosp., sociálne a kultúrne práva, kt.

súvisia s bojom robotníckej triedy za zlepšenie svojich podmienok:
- právo na odmenu
- právo na dôstojnú životnú úroveň
- ochrana bezpečnosti a zdravia
- právo na odpočinok po práci
- právo na kolektívne vyjednávania
- ochrana žien, detí, rodiny
- právo na vzdelanie
3. GENERÁCIA
- právo na mier
- právo na ochranu životného prostredia
- právo na prírodné zdroje
- právo na harmonický vývoj kultúry
- právo národov na sebaurčenie
- ochrana národnostných menšín

Vývoj ľudských práv:

VB:
Magna Charta Libertatum = veľká listina slobôd. Ján Bezzemok sa ňou zaručoval, že neporuší rodové právo, neuväzní žiadneho príslušníka stavov bez súdneho vyšetrovania a bez súhlasu Veľkej rady. (1215)
Petition of right - Karol I. potvrdzuje práva a zahadzuje svojvoľné zatýkanie kráľových odporcov. (1628)
Habeas Corpus - zakazuje svojvoľné zatýkanie, obmedzovanie slobody
Bill of rights - zastrešuje dovtedajšie práva a slobody

USA:
Massachutetts Body of Liberties - Podobné práva ako v VB. Vyhlásenie nezávislosti -Thomas Jefferson. Okrem nezávislosti obsahuje aj práva a rovnosť všetkých ľudí, rovnosť slobodne rozhodovať o spôsobe vlády, záruky súkromného vlastníctva, boj feudálnym prežitkom.
Ústava USA - 1787

FRANCÚZSKO:
Deklarácia práv človeka a občana - vyhlasuje slobodu a rovnosť občanov pred zákonom, zrušenie stavov, ľud je jediným zdrojom moci
Ústava - 1791

Po 2. sv. vojne dochádza k riešeniu problematiky ĽP na medzinárodnej úrovni. V rámci OSN vzniká Komisia OSN pre ĽP a jej úlohou je vypracovať Medzinárodnú chartu pre ĽP. Výsledkom úsilia bolo prijatie VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽP valným zhromaždením 10.decembra1948.
V 60-tych rokoch bol podpísaný:
- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
- Medzinárodný pakt o hosp., sociálnych a kultúrnych právach
(pakt má závažnejšiu povahu ako deklarácia)
Dva pakty sú výsledkom rozdelenia sveta na 2 tábory. Pakty vstúpili do platnosti v 1976 po ratifikácii.
V rámci OSN Výbor pre ĽP skúma otázky dodržiavania ĽP v jednotlivých krajinách, príjíma sťažnosti štátov proti štátom, sťažnosti jednotlivcov. Táto sťažnosť je posielaná do krajiny poškodeného, štát má 6 mesiacov na odpoveď a prípadnú nápravu. Ak sa situácia neodstráni, problém sa rieši na Valnom zhromaždení. Vývoj v rámci Európy je nasledovný:
- 1949 vzniká Rada Európy- politická medzivládna organizácia. Jej pôvodným cieľom bola ochrana ĽP, no dnes má širšie pôsobenie
- 1950 je prijatý Európsky dohovor o ochrane ĽP a základných slobôd.

- tento prijala aj ČSFR aj SR
- k tomuto protokolu boli prijaté Dodatkové protokoly (dokumenty) tvoriace Európsku chartu ĽP
- .
Na dodržiavanie ĽP prihliada:
Ř Európska komisia pre ĽP
Ř Európsky súd pre ĽP v Štrasburgu

Občan sa môže domáhať prostredníctvom Rady Európy ĽP:
A) po využití všetkých domácich dostupných prostriedkov
B) do 6-tich mesiacov po rozhodnutí súdu danej krajiny
C) sťažuje sa na štát – sťažnosť nemá predpísanú formu, môže byť aj v slovenčine,
konanie je bezplatné. Konanie pred Európskou komisiou pre ĽP je nasledovné:
- zaregistrovanie sťažnosti
- posúdenie: - zamietnutie = vyčiarknutie
- prijatie a preskúmanie
Ak je žiadosť prijatá, nasleduje riešenie:
o pokus o zmier : vypracuje sa len správa
o odmietnutie zmieru: nasleduje šetrenie, vysloví sa názor na porušenie ĽP, závery sú ešte nezáväzné a dostáva ich štát, poškodený a výbor ministrov. Spor je predložený pred Európsky súd pre ĽP, kt. vec nanovo posúdi a jeho rozhodnutie je záväzné (konštatovanie, prípadne odškodné)
Komisia nemusí predložiť návrh na Európsky súd - potom rozhoduje Výbor ministrov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?