Systém ochrany ľudských práv

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Systém ochrany ľudských práv

medzištátna ochrana ľudských práv


- 3 etapy:
1. deklarácia, kt. príjmu vš. zhromaždené členské št.
2. vypracovanie medzinár. dohovoru a jeho ratifikácia zmluvnými št. 3. kontrola, či členské št. konkrétne realizujú konvencie o ochrane ľudských práv (implementácia) a v príp. potreby sa prijímajú donucovacie opatrenia

- na globálnej úrovni sa o ochranu a podporu ľudských práv usiluje OSN

Rada Európy
- vyvíja príkladné úsilie na regionálnej úrovni európskeho systému
- podmienkou prijatia do RE je preukázať splnenie požiadaviek Štatútu
- pre ochranu ľudských práv je rozhodujúca existencia právneho št. a uplatňovanie princípov fungujúcej demokratickej spoločnosti
- ochranu ľudských práv a slobôd musia garantovať ústavné normy št. - k zákl. ústavným zárukám patria tieto zásady:
a) zákl. ľudské práva a slobody jednotlivca môžu obmedziť len zákony
b) tieto zákony schvaľuje volený parlament, kt. reprezentuje vôľu obyvateľstva
c) pravidlá obmedzenia ľudských práv a slobôd sú všeobecné a zverejnené tak, aby sa s nimi všetci mohli vopred oboznámiť
d) v trestnom konaní neplatí retroaktivita
e) súdna moc je nezávislá od inej moci a rozhoduje bez zasahovania výkonnej a zákonodarnej moci
f) existujú prostriedky kontrolného systému proti zneužitiu výkonnej a zákonodarnej moci

- pre obdobie uplynulých viac ako 40 rokov u nás bolo príznačné, že nedemokratický polit. režim, kt. tu exist., nerešpektoval a porušoval mnohé ľudské práva (sloboda pohybu, sloboda tlače a prejavu…)
- dnes sú v Ústave SR a zákonoch zakotvené vš. ľudské práva
- ocenením úrovne dodržiavania týchto práv je aj skutočnosť, že SR bol v r. 1993 prijatá za člena RE

ďalšie regionálne systémy na ochranu ľudských práv


Americký systém
- vznikol po 2. SV
- významné listiny na americkom kontinente: Charta organizácie amerických štátov, Americká deklarácia práv a povinností človeka (1948), Americký dohovor o ľudských právach (1969)
- základom kontrolného mechanizmu Amerického dohovoru o ľudských právach sú 2 orgány: Medziamerická komisia pre ľudské práva a Medziamerický súd pre ľudské práva

Africký systém
- Charta africkej jednoty (1963), Africká charta o ľudských právach a právach národov (1981) - katalóg ľudských práv presahuje európsky a americký Dohovor i obidva pakty OSN, v súčasnosti platí v 40 afrických št.
- realizáciu ustanovení Charty vykonáva Komisia pre ľudské práva

Arabský systém
- členské št.

Ligy arabských štátov (1945) vytv. Komisiu pre ľudské práva (1968)
- aktivita Komisie sa sústredila na ? Arabov žijúcich na okupovaných územiach, arabsko-izraelský konflikt, palestínsku ?
- vo všeobecnosti sa činnosť Komisie orientuje skôr na podporu rešpektovania ľudských práv, aako na ich konkrétnu ochranu
- Káhirské vyhlásenie práv v islame - táto nezávislá deklarácia vychádza z Koránu
- návrh arabskej Charty ľudských práv a Dohovoru o ľudských právach v súlade s islamskou filozofiou je zatiaľ v štádiu právnických projektov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?