Predprijímačkové opakovanie z literatúry - teória

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Predprijímačkové opakovanie z literatúry - teória

* Nachádzajú sa tu výklady k literárnej teórii, ktorá sa preberá od piateho ročníka. Z tejto teórie budú prvýkrát zostavené príjmacie testy zo SJ v roku 2003.
** Literárna teória je zostavená podľa novej koncepcie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LITERÁRNE SMERY NA SLOVENSKU
(len tie, ktoré sa preberajú v osnovách pre ZŠ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SYMBOLIZMUS - je to básnický smer (20. storočia), jeho základné prvky sú: používanie symbolov, kraskovský rytmus, vnútorný rým, aliterácia.
ROMANTIZMUS - je to básnický smer, v ktorom prevažujú city a nálady nad rozumom; na Slovensku tento literárny smer úzko súvisí s národným obrodením a túžbou po slobode; predstavitelia tohot smeru u nás sú štúrovci (básnici sústredení okolo osoby Ľudovíta Štúra): Štúr, Matúška, Sládkovič, Kráľ, Chalupka
REALIZMUS - básnici tohto smeru verne zobrazujú skutočnosť (realitu); sú pre nich typický hrdinovia; predstavitelia: Vansová, Kukučín, Tajovský, Jesenský, Vajanský
KLASICIZMUS - je to básnický smer, ktorý znamená návrat k antike (dejinám starovekého grécka a ríma); klasicisti kládli dôraz na rozum a v svojej tvorbe potláčali city; typickým literárnym druhom pre tento smer je EPOS a komponovanie tzv. ČASOMIER; predstavitelia: Kolár, Hollý

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
LITERÁRNE ÚTVARY
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ROMÁN - je to rozsiahly epický literárny útvar, v ktorom vystupuje veľké množstvo postáv (postavy hlavné i epizodické). V románe sledujeme viac dejových línií - hlavnú dejovú líniu a epizódy.

DIEVČENSKÝ ROMÁN - je to román, ktorý je svojím obsahom určený predovšetkým dievčatám
GENERAČNÝ ROMÁN - je to román zachytávajúci osudy viacerých generácií (EPOPEJA, SÁGA)
HISTORICKÝ ROMÁN - dej románu je zasadený do určitého historického obdobia a zároveň umeleckou formou zachytáva historické udalosti (autor spája historické udalosti s fikciou) ; vystupujú v ňom aj skutočné historické postavy;
VEDECKO-FANTASTICKÝ ROMÁN - román, ktorého dej a obsah je kombináciou fikcii autora a skutočného; táto kombinácia sa prejavuje aj jazyku (nachádzame termíny reálne a fiktívne); takýto román je zvyčajne založený na veľkom súboji dobra a zla (kompozične sa teda aj v sci-fi strieda tenzia a detenzia)
DOBRODRUŽNÝ ROMÁN - román, v ktorom hrá hlavnú úlohu napätie (striedanie tenzie a detenzie)
BIOGRAFICKÝ ROMÁN - je to vlastne životopisný román o nejakej známej osobnosti
AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN - životopisný román, ktorý sám o sebe napíše autor
NOVELA - je to epický leterárny útvar, ktorý má väčší rozsah ako poviedka, ale menší ako román. Hlavná myšlienka spočíva v heroizácii človeka
POVIEDKA - je to epický literárny útvar krátkeho rozsahu. Vystupuje tu malé množstvo postáv.
DOBRODRUŽNÝ CESTOPIS - je to vlastne cestopis obohatený o dobrodružstvá autorov; vystupuje v ňom veľa postáv
BÁSEŇ - je to lyrický literárny útvra; nemá teda dej; báseň je vlastne vyjadrením pocitov, myšlienok a nálad autora; v básni sa jeden riadok nazýva verš; viac veršov pohromade, ktoré sú oddelené medzerou sa nazýva strofa; verše v básni sú viazané rýmom
PRÍLEŽITOSTNÉ BÁSNE - sú reakciou na významnú udalosť
EPICKÁ BÁSEŇ - báseň, ktorá má dej, nejaký príbeh alebo udalosť (môžu v nej vystupovať kladný a záporný hrdinovia); vieme zostrojiť dejovú osnovu
BALADA - je to epický literárny útvar, ktorý svojou formou pripomína báseň; má pochmúrny dej a tragický koniec
SOCIÁLNA BALADA - balada, ktorá má sociálny podtón (rieši sociálne problémy)
BÁJKA - je to epický literárny útvar; pomocou personifikácie (prenášaním ľudských vlastností na zvieratá a rastliny) rieši otázky, ktoré sa v minulosti nemohli riešiť na verejnosti s pravým pomenovaním veci; uplatňuje sa tu inotaj; na konci bájky nájdeme mravné poučenie
POVESŤ - je to epický literárny útvar;
BYLINA - je to epický literárny útvra; je to vlastne ruská ľudá povesť
DETEKTÍVKA - je to epický literárny útvar; je založená na dobrodružnosti a využíva inotaj, čím nás necháva v napätí; v detektívke detektív pomocou logickej dedukcie vydedukuje, kto je kriminálnik
HYMNA - je to vlastne príležitostná báseň s oslavným charakterom (obsahuje aj vznešené prvky)
ÓDA - je oslavná báseň (nie príležitostná), oslavuje hrdinu, prírodu, rodný kraj, mladosť, slobodu a národ ale takým štýlom, ktorý nie je obyčajný, ale nadnesený - patetický. Pátos je to, čo robí ódu ódou (pátos je až prehnane neprirodzená citová účasť), óda patrí k reflexívnaj lyrike
ANTIÓDA - je to priamy protiklad ódy založený na satire a irónii (je to niečo ako paródia na ódu)
SONET - je to básnická forma, ktorá má 14 veršov, ktoré sú často rozdelené do 4 strof, z ktorých dve strofy sú štvorveršové (KVARTETÁ) a dve sú trojveršové (TERCETÁ). V kvartetách sa používa obvykle obkročný rým (abba) a v nich básnik nastoluje problém a v tercetách ho rozvíja a rieši.

PIESEŇ - lyrický literárny útvar; je to vlastne báseň zostrojená tak, aby sa dala zaspievať; má predovšetkým rozvíjať ľudské city (emócie); poznáme ľudové a umelé piesne
EVERGREEN - pieseň (hudba), ktorá je napriek svôjmu veku ešte stále populárna (vždy zelená
OPERETA - patrí k dramatickému literárnemu druhu a je to hudobno-dramatický útvar zábavného rázu, v ktorom sa strieda hudba s hovoreným slovom
MUZIKÁL - patrí k dramatickému umeniu a je to mladšia sestra operety; spája sa tu hovorené slovo s hudbou, prechod medzi slovom a hudbou je plynulejší
FILM - súčasť syntetického dramatického umenia; je to spojenie obrazu (VIDEO) a zvuku (AUDIO) , kde prevažuje význam obrazu
TELEVÍZNA HRA - je to najmladšia forma z dramatického umenia, vznikla v 2. polovici 20. storočia; je určená pre divákov televízie
ROZHLASOVÁ HRA - patrí k dramatickému umeniu; je staršia ako televízna hra; vznikla v 1. polovici 20.

storočia; je určená pre poslucháčov
DIVADELNÁ HRA - patrí k dramatickému umeniu; je to scénické umenie, pretože sa hrá na javisku (scéne); je založená na dialógoch pomocou, ktorých sa rozvíja aj dej divadelnej hry; môže mať viac dejstiev medzi, ktorými sa spraví prestávka, aby sa mohli vymeniť kulisy
JEDNOAKTOVKA - je to divadelná hra, ktorá má len jedno dejstvo
AFORIZMUS - patrí medzi lyrické útvary a je to vlastne stručná vtipná myšlienka, či výrok.
ANEKDOTA - je to epický literárny útvar; je to vlastne krátky príbeh alebo krátky výrok
DENNÍK - je to epický literárny útvar, má monografický chrakter, denník sa nepíše ale vedie, je písaný technikou ja rozprávania; keď má spomienkový charakter hovoríme o memoároch
PARÓDIA - môže byť epický alebo lyrický literárny útvar; je založený na hyperbole, komičnosti, ktorá vyplíva z obsahu a miešajú sa tu znaky vyššieho a nižšieho štýlu; cieľom paródie je zosmiešniť
ENCYKLOPÉDIA - rozsihle leterárne dielo patriece k vecnej literatúre; má charakter výkladového slovníka
WESTERN - je to epický literárny útvar, ktorého dej sa odohráva na Divokom západe (obdobie mnohých dobrodružstiev); je to vlastne obdoba dobrodružného románu
RONINSONÁDA - je to epický literárny útvra, najčastejšie román, ktorý rozpráva príbeh človeka, ktorý stroskotal na opustenom ostrove; je to takisto obdoba dobrodružného románu (obohateného o otázky prežitia -života alebo smrti-)
REPORTÁŽ - je to epický literárny útvar; je vlastne verným priblížením (zobrazením) faktov súčastne so subjektívnym hodnotením; viac-menej je publicistický žáner, avšak mnohé reportáže sú súčasťou beletrie; v reportáži sú tri zákldné piliere: fakty, subjektívne hodnotenie a umelecké prostriedky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BÁSNICKÉ PROSTRIEDKY A OBRAZY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
METAFORA - je to básnický prostriedok, ktorý vzniká prenášaním významu; najjednoduchšie tvorenie metafor je také, že v prirovnaní vynecháme prirovnávaciu spojku
PERSONIFIKÁCIA - je to básnický prostriedok, ktorý vzniká prenášaním ľudských činností na zvieratá, rastliny a neživé predmety
PRIROVNANIE - je zo básnický prostriedok, ktorý vzniká prirovnávaním niečoho k niečomu na základe podobnosti
EPITETON - je to vlastne bástnický prívlastok (zvyčajne je to teda prídavné meno)
OXYMORON - je to básnický prostriedok; je to vlastne básnický zápor; do záporu sa dostávajú veci, ktoré sú si protikladné (napr.: horúci ľad, stavitelia ruín, nemí výkrik)
METONYMIA - je to básnický prostriedok, ktorý vzniká zamenením celku za časť alebo naopak, časti za celok (číta Kukučína, jazdí sedmičkou, mať strechu nad hlavou)
ZDROBNENINY - patria k básnickým prostriedkom a slúžia na vajadrenie kladnej citovej účasti autora/básnika (psíček, srdiečko)
EXPRESÍVNE SLOVÁ - patria k básnickým prostriedkom a slúžia na vajadrenie zápornej citovej účasti autora/básnika (žrať, psisko)
HYPOKORISTIKÁ - sú to detské slová (papkať, tato)
EUFEMIZMUS - ak nepríjemné stránky života nepomenujeme priamo, ale nepriamo, zjemňujeme tým výraz. Vzniká básnický obraz zvaný eufemizmus
SYMBOL - je to básnický prostriedok pomocou, ktorého básnik pomenúva nejakú vec bez toho, aby ju pomenoval priamo (pravým menom)
TRÓPY - nepriame obrazné pomenovania nejakej veci menom inej veci na základe určitej príbuznosti alebo podobnosti (patria sem: metafory, metonymie, symboly, personifikácie)
REČNÍCKA OTÁZKA - volá sa aj básnická otázka, či deliberatívna otázka (rozvažovacia otázka). Formálne ide o opytovaciu vetu, na konci ktorej je otáznik. Na túto otázku však čitateľ alebo poslucháč nečaká odpoveď. Svojím obsahom je totiž táto veta jednoznačne oznamovacia. Odpoveď plynie zároveň z otázky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OSTATNÁ LITERÁRNA TEÓRIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REFLEXÍVNA LYRIKA - je to taká lyrika, v ktorej prevažujú úvahy (úvahová, čiže reflexívana)
SPOLOČENSKÁ LYRIKA - je to lyrika, v ktorej básnik uvažuje o spoločnosti (nie iba o jednej osobe)
SYLABICKÝ VERŠOVÝ SYSTÉM - je to systém ľudovej slovesnosti, je slabičný a typický pre štúrovcov. Rytmus vzniká tým, že verše majú rovnaký počet slabík
LYRICKOEPICKÁ BÁSEŇ - je taká báseň, v ktorej sa plelínajú lyrické aj epické prvky (epickým prvkom je napr. dej a lyrickými prvkami sú napr. úvahy a rôzne opisy)
KOLEKTÍVNY HRDINA - ak nie je hrdinom jednotlivec ale celá skupina hrdinov
CIVILIZAČNÁ POÉZIA - poézia o problémoch, ktoré spôsobuje pokrok, čiže na jednej strane špičková technika a na strane druhej hrozba ekologickej katastrofy
VETA A VERŠ - zvyčajne je veta zároveň jedným veršom, ale niekedy býsnik vetu neukončí v jednom verši ale veta pokračuje v ďalšom verši, vtedy hovoríme o veršovom presahu (enjabmant)
DRUHY LYRIKY - reflexívna, spoločenská,
--------------------------------------------
| pre referaty.sk |
| vyrobil IGOR alias BAČI, |
| navštívte môj web: |
| www.mojweb.sk/baci |
-------------------------------------------.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?