Pomnožné podstatné mená

Kategorie: Gramatika (celkem: 177 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 15906×

Příbuzná témataPomnožné podstatné mená

Klasifikácia
Úplna paradigma podstatných mien je v slovenčine zložená z dvoch čiastkových paradigiem- singulárová čiastková paradigma a plurálová čiastková paradigma. Existujú však slová, ktoré majú neúplnu paradigmu, tzv. defektné slová.
Podstatné mená, ktoré majú len s i n g u l á r o v ú čiastkovú paradigmu sa nazývajú siguláriá tantum a patria sem abstraktné, látkové a hromadné substantíva. Podstatné mená, ktoré majú len p l u r á l o v ú čiastkovú paradigmu sa nazývajú pluráliá tantum. Osobitnú skupinu plurálií tantum tvoria p o m n o ž n é p o d s t a t n é
m e n á.
podstatné mená s úplnou paradigmou

s neúplnou paradigmou: singuláriá tantum:abstraktné podstatné mená
látkové podstatné mená
hromadné podstatné mená pluráliá tantum: pomnožné podstatné mená
Charakteristika
Pomnožné podstatné mená je taká skupina slov, ktoré majú len jednu pomenovaciu formu, a to plurálovú. Plurálom sa tu pomenúva jeden predmet. Moment množstva tu celkom zanikol. K pomnožným podstatným menám patria názvy:
-častí tela: hovoridlá rodidlá, kríže, ústa, pľúca, prsia, väzy, šediny, ostatky, pozostatky(telesné);
-chorôb: kiahne, osýpky, príušnice, spalničky, suchoty,sypanice;
-odevov:belásky, belasniaky, bričesky, čipky, galoty, háby, hábky, hábočky, handry, kopačky, montérky, nohavice, nohavičky, pantalóny, plavky, plecnice, pumpky, spodky, šaty, tepláky, trenírky;
-nástrojov a zariadení: bradlá, cepy, cibule (expr.

hodinky), činky, brány, drumble, dverce, dvercia, dvere, dvojačky, husle, hodinky, hodiny, hrable, hrablice, hrabličky, jasle, kachle, kliešte, klieštiky, kombinačky, krosná, kruhy, máry, mechy, nosidlá, nožnice, okovy, okuliare, opraty, sane, sánky,stopky, táčky, váhy, vážky, vidly, vráta, zvíjadlá, železá;
-písomností a dávok: anály, dejiny, memoáre, noty, noviny, pamäti, skriptá, zápisky, aktíva, alimenti, diéty, pasíva, počty, trovy, úspory;
-spoločenských činností, udalostí a sviatkov: dostihy, preteky, dozvuky, hody, raňajky, dožinky, driapačky, páračky, krstiny, meniny, narodeniny, nahováračky, oddávky, ohlášky, sľuby, zálety, zásnuby, bohoslužby, bakchanálie, exercície, fašiangy, litánie, misie, pašie;
-iných spoločenských javov: čary, čachre, klebety, machinácie, machle, maniere, mravy, neporiadky, opletačky, osídla, ovácie, pomery, poriadky, spôsoby, trampoty, úklady, skrývačky;
-časových úsekov: férie, prázdniny, vakácie, prahory, prvohory, druhory, treťohory, štvrtohory;
-duševných javov: dumy, fňuky, chúťky, mdloby, muky, mušky, mžiky, obzerance, okolky,rozpaky, zimomriavky;

Osobitne treba uviesť vlastné mená, ku ktorým patria názvy:
-sviatkov: Dušičky, Hromnice, Turíce, Vianoce;
-časopisov a novín: Cirkevné listy, Hlasy, Pešťbudínske vedomosti, Slovenské pohľady;
-podnikov a obchodov: Stredoslovenské mliekarne, Východoslovenské železiarne, Potraviny;
-geografické názvy: Malacky, Levice, Vráble; Atény, Delfy; Čechy, Uhry; Beskydy, Krkonoše, Vysoké Tatry; Alpy, Apeniny, Pyreneje; Antyly, Bahamy; Cefeidy, Plejády; Dlhé hony, Kapustnice; Dolniaky, Horniaky;

Niektoré pomnožné podstatné mená majú h o m o n y m n é p a r a l e l y v podstatných menách s obyčajným plurálom: bradlá, brány, handry, hranice, kliešte, hodiny, kúpele, mechy, noviny, ostatky, pamäti, peniaze, počty, pomery, spôsoby, šachy, váhy, vážky, železá;
pomnožné plurál - singulár
bradlá (telocvičné náradie) bradlá - bradlo (skaly)
hodiny (prístroj na meranie času) hodiny - hodina (časové úseky)
noviny (tlač) noviny - novina (nové správy). . .

V slovenčine poznáme i slová, ktoré sú č í s e l n ý m i d ub l e t a m i: drumbľa/ drumble; nebesia, nebesá/ nebo; osídla/osídlo; šaty/šata, šat; váhy/ váha;

Ako v ý r a z o v á z v l á š t n o s ť môže byť uplatnenie singulárového tvaru pomnožného podstatného mena alebo naopak, pomnožný plurál namiesto obyčajného singuláru:
pomnožné singulár: Nesmúť, Tatro, milá mati! (poetizmus)
singulár pomnožné: ísť v čerty; lámať krky (frazeologizmy)

Pri apelatívnych pomnožných substantívach je možné p o č í t a n i e pomocou skupinových čísloviek: jedny nohavice, dvoje nohavíc. Môžu teda pomenovávať tak jeden predmet, ako aj viacej predmetov. Ich plurál je nepríznakový.

Rod pomnožných podstatných mien:
U pomnožných substantív nastáva kolísanie rodu, pretože pomnožné substantíva nemajú singulár, a tým ani oporný rodový tvar nominatív singuláru. V nominatíve plurálu sú zakončením charakterizované len neutrá (bradlá, vráta, pľúca; Košariská). Maskulína a feminína tu majú spoločné prípony -y a -e. Pritom významový charakter neprichádza do úvahy, lebo ide o neživotné názvy.

O s l a b e n é r o d o v é p o v e d o m i e býva pri menej bežných slovách a pri protichodných vplyvoch z nárečí:
maskulína: belasniaky, čary, droby, drobky, fašiangy, korálky, ohrabky, ostatky, paberky, pačesy, počty, schody, tepláky, tretry, trópy, výzvedy, zálety;
feminína: belásky, dožinky, gajdy, hábky, máry, oddávky, osýpky, plavky, pytačky, pumpky, sluchy, šaty, trenírky, gamaše;
dublety feminína a maskulína: háby, rárohy, kutle, chodúle;

Pre m i e s t n e p o m n o ž n é n á z v y je kritérií pre stanovenie rodu viacero:
Pri názvoch, ktoré majú očividné súvislosti s apelatívami, ostáva pôvodný rod: Balvany, Brehy, Zámky, Breziny, Dedinky, Stráne, Vyhne.
Pri názvoch, kde už niet súvislostí s apelatívami, prichádza pre ozrejmenie rodu do úvahy spojitosť s odvodzovacími príponami:
maskulína: -an, -ík, -ák, -ár, -iar, -áč, -áš: Kraľovany, Dvorníky, Smrdáky, Leváre, Biare, Sliače, Tlmače, Repáše;
Brezolupy, Gbely, Košúty, Krompachy, Nedožery;
feminína: -nky , -čky, -iny, -ce, -ice: Topolčianky, Bojničky, Čabiny, Gbelce, Košice; (ale: Ladce -mask.)

Pomnožné podstatné mená a ich vzory:
Pomnožné substantíva majú zastúpenie vo všetkých vzoroch n e ž i v o t n ý ch podstatných mien okrem vzoru vysvedčenie:
mužský rod:
-vzor dub: zálety, vohľady, hody, anály, fašiangy, mechy, dostihy, cepy, zásnuby, mravy, lazy, fúzy, pomery, zápisky, Kúty, Karpaty, Piešťany;
-vzor stroj: zubále, rezance, kríže, Ladce, Sliače;
ženský rod:
-vzor žena: prázdniny, noviny, Apeniny, Andy, Tatry;
-vzor ulica: nohavice, nožnice, lyže, kliešte, kiahne, husle, pomyje, financie, litánie, ovácie, dvere, Košice, Teplice, Vianoce, Krkonoše, Hybe;
-vzor dlaň: Stráne, Lednické Rovne;
-vzor kosť: vnútornosti;
stredný rod:
-vzor mesto: krosná,bradlá, ústa, vráta, Košariská; cudzieho pôvodu: aktíva, pasíva, verbá;
-vzor srdce: dvercia, pľúca, prsia;
-vzor dievča: deťúrence, trojčatá, trojčence;.

, | 14. listopadu 2007
ahoj
georgina, | 22. května 2008
toto je uplna blbost nic sa tu nepise o tretohorach
, | 22. května 2008
blba stranka
Re:
, | 22. května 2008
dik
Ľubica, | 24. září 2009
Ďakujeme za radu!
no
ja, | 30. listopadu 2010
cool
Should there be another persuasive post you can share next time, I’ll be surely waiting for it.
tidak panjang baja dapat benar-benar memahami dikondisikan meledak
langsung lebih hal membuat get terpercaya aja standar
belanja basi di untuk yang di menyelesaikan berkualitas
yang barang memberikan biasa titik percaya sudah mahal
sni memanjakan hanya yang kita sudah besi bangunan
besar sudah sini disukai anti akan sudah murah
memberikan sini mau pasti besi sini konstruksi benar-benar
dan memberikan pejantan paling bahagia bergengsi anda kami
untuk hubungi dijamin yang mari pasar bos dikondisikan
fantastis kepercayaan menyelesaikan jenis besi konstruksi mantap besi konstruksi sini
Your blog is extremely brilliant especially the quality content is really appreciable.
This blog Info is fabulous; I must wanna see best more from your writers.
I see the greatest contents on your blog and I extremely love reading them.
That is very interesting Smile I love reading and I am always searching for informative in formation like this!
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job!
His is my time I visit here. I came across a lot of enjoyable material inside your website, particularly its dialogue. In a lot of remarks in your posts, I suppose I'm not alone having all of the discretion below! Keep the superb work up.
Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
Hello, excellent website, but I don’t learn how to include your website in my own RSS reader. Can you Assist me, please?
Great to be within article or your report, whatsoever, I believe I should work for my website like I notice some updated and good employed in your website.
I had been happy to locate this site.I desired to thanks for this excellent read!! I absolutely enjoying every bit of it and that I perhaps you have saved to look at fresh material you post.
I'd prefer to thanks in writing this post for that initiative you've produced. I'm wanting the exact same work that is greatest from you later on as well. Actually, your writing capabilities have impressed me to begin my very own BlogEngine website today. Truly the blogging is currently spreading its wings quickly. Your write-up is just a good example of it.
http://702media.net/, http://702media.net/ | 16. prosince 2016
Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks
understand how to learn. lol, I understand it seems amusing but its most evident. . .
h b
See more, http://terraria20.webnode.com/ | 16. prosince 2016
t ibsolutely enjoytng every btt of tt. tt's good to shire ind in excellent stte. t do wint to thinks. Greit work! You folks ilso hive some good ttems ind perform i fintisttc webstte. Keep the greit work up.
Mmm. Great to be within article or your report, whatsoever, I believe I should work for my website like I notice some updated and good employed in your website.
Excellent article high in helpful ideas! Our website is rather fresh and that I am having difficulty finding my visitors to leave comments. I have a sense “nobody really wants to be first” although statistics shows they're visiting the website.
I'm much more people have to examine excellent data, this! . . . . .
Quickly, the content is clearly the very best subject with this related problem. I certainly will eagerly anticipate the next revisions and participate in your findings. Simply saying thanks will insufficient, for the c lucidity within your writing. I'll immediately get your feed to remain informed of any improvements.
Your article was quite nicely written. I’ll be in the near future without a doubt!
I really like your blog. Great article. It's most evident, people should learn before they are able to
Hello, excellent webstte, but t don’t leirn how to tnclude your webstte tn my own RSS reider. Cin you isstst me, pleise?
Exactly what a great website you've here. Please update it regularly. This subject is my curiosity. Thanks. . .
Hey, I came across your site via Google while trying to find your article as well as such somewhat educational article appears really exciting for me.
Therefore for the tune to encounter your website that is excellent, your site provides a good deal of fun. to me All the best using the site.
Your article was quite nicely written. I’ll be in the near future without a doubt!
I read this article. I believe You place lots of work to produce this post. I appreciate your projects.
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 16. března 2017
I found many new and good post in this website very interesting
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?