Nemecká klasická idealistická filozofia - Immanuel Kant (1724 - 1804)

Kategorie: Filozofia (celkem: 214 referátů a seminárek)



Nemecká klasická idealistická filozofia - Immanuel Kant (1724 - 1804)

- nar. sa a celý život prežil vo východopruskom Konigsbergu (Kráľovec) - preto sa v jeho životopise vyskytuje len málo zaujímavých údajov
- pomerne mladý stratil rodičov, a tak sa musel o seba postarať sám
- patril k najvzdelanejším ľuďom sv. doby
- bol to človek drobnej postavy a strohých spôsobov - spoločenský, skvelý rečník, obľúbený a vážený člen spoloč. a lit. kruhov
- neuveriteľný puntičkár - vstával presne o 500 potom práca
- žil asketicky, na raňajky: 2 šálky čaju a fajka tabaku
- 1. filozof z povolania - získal profesúru z filozofie
- na uni prednášal filozofiu, etiku, estetiku, matematiku, fyziku, antropológiu, geografiu a dejiny všeobecnej prírodovedy

- jeho teoretickú činnosť rozdeľujeme na 2 obd.:
1. predkritické obd. - najznám. dielo Všeobecné dejiny prírody a teória nebies
2. kritické obd. - hl. diela: Kritika čistého rozumu, kritika praktického rozumu, kritika súdnosti

Všeobecné dejiny prírody a teória nebies
- pokus o vysvetlenie -> slnečnej sústavy a celej stavby vesmíru
- kozmogonická hypotéza
- pokúsil sa uplatniť poznatky z Newtonovej fyziky a ich prostredníctvom vysvetliť -> slnečnej sústavy a celej stavby vesmíru
- hypotéza o -> slnečnej sústavy z prvotnej hmloviny, kt. sa vyvíjala podľa vlastných vnút. zákonov pohybu
- na zač. bol chaos, vo vesmíre boli rozptýlené častice hmoty, kt. na seba pôsobili príťažlivou a odpudivou silou - tieto isté mechanické sily, kt. vesmír priviedli od chaosu k poriadku, spôsobia aj jeho návrat k chaosu (pôsobia stále)
- o autorstvo tejto hypotézy mal spor s franc. matematikom a fyzikom Laplaceom => kantovsko-laplaceovská teória

Kritika čistého rozumu
- na zač. si kladie ? „ako môžeme poznávať?" - pýta sa, či je naše poznanie empirické al. racionalistické
- vedy založené na tvrdeniach, kt. majú všeobecnú a nevyhnutnú platnosť (matematika, prír. vedy), nemôžu prameniť len zo skúsenosti, lebo tá je neúplná, neukončená, nedáva podklad na zovšeobecnenie; takýmto prameňom však nie je ani rozum
- najprv musíme vyriešiť ?, čo je dostupné nášmu rozumu
- poznanie je ohraničené našou skúsenosťou
- 2 druhy poznatkov:
a) aposteriórne - skúsenostné
b) apriórne - predskúsenostné, nezávislé od skúsenosti (poznanie, kt. sa zaob. jeho podmienkami = transcendentálne poznanie)

- 2 veci, prostredníctvom kt.

vnímame realitu: priestor a čas
- spoznávame veci, ale nespoznávame ich osebe (apriori)
- kategórie = apriórne formy (je ich 12 - priestoru, času, príčiny…)
- metafyzické probl. - „ako je poznateľný svet?", „ako poznávame dušu?" - metafyzika už nie je potrebná ako veda
- agnostik: „Človek celé poznávanie nemôže preskúmať do hĺbky"
- rozum sa v snahe poznať najvyšší celok môže ľahko zapliesť do antinómií (neriešiteľných protirečení rozumu) - je schopný predložiť tézy a zároveň antitézy
- myšlienky bez obsahu sú prázdne a nazeranie bez pojmov slepé

Kritika praktického rozumu
- etika
- zaob. sa mravným konaním človeka
- zákl. diela je riešenie rozporu nevyhnutnosti a slobody - podľa neho tento rozpor nie je skut. rozporom, lebo človek koná v určitom smere nevyhnutne, v inom slobodne
- človek = „jav" (časť) prír. javov, a preto je podriadený nevyhnutnosti, kt. vo svete javov vládne + ako mravná bytosť patrí do sveta „vecí osebe", a teda je slobodný
- mravný zákon chápe ako absolútne prikázanie al. ako kategorický imperatív
- kategorický imperatív: „Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy mohla byť zároveň princípom všeobecného zákonodarstva"
- kategorický imperatív však neformuje to, čo je, ale to, čo má byť
- na jeho epitafe: „Iba dve veci ma napĺňajú - hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne"
- „Konaj tak, aby si ľudstvo nikdy nepoužíval ako prostriedok, ale ako účel"
- nerozhoduje výsledok, ale zámer
- doteraz sme mravný zákon hľadali mimo nás
- imperatív: hypotetický, kategorický

metafyzika
- vyššie súvislosti
- je na úrovni ideí
- nie je možná

Kritika súdnosti
- zaoberal sa ? krásy, rozoberal estetické prístupy, skúmal, ako krásne predmety navodia v človeku určitú harmóniu.

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting.
Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?