Nemecká klasická idealistická filozofia - Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 - 1854)

Kategorie: Filozofia (celkem: 214 referátů a seminárek)Nemecká klasická idealistická filozofia - Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 - 1854)

- pochádzal z rod. protestantského pastora
- študoval na uni v Lipsku
- okrem teológie sa zaoberal filozofiou, filológiou, matematikou a prír. vedami
- podobne ako Fichte nadšene privítal Francúzsku revolúciu
- neskôr študoval na uni v Jene, kde našiel intenzívne podnety na uplatnenie sv. talentu
- nadviazal kontakty s kruhom romantikov a zároveň si osvojil najnovšie prírodovedné teórie
- po smrti jeho manželky nastal v jeho tvorbe zreteľný zlom - začal stagnovať a jeho filozofia sa čoraz viac zbližovala s mysticizmom
- jeho posl. pokus nadviazať na pôde berlínskej uni na niekdajšie pôsobenie v univerzitnom prostredí dopadol neúspešne

- hl. diela: Systém transcendentálneho idealizmu, Filozofia náboženstva

- jeho filozof. tvorbu možno rozdeliť na 2 obd.:
1. venoval sa problémom prírodnej a transcendentálnej filozofie
2. toto obd. je zameraná na mystickú filozofiu, filozofiu mytológie a zjavenia

- bol Heglovým súčasníkom, ale nadväzoval na Fichteho
- spočiatku bol prívrženec Fichteho filozofie, no čoskoro k nej zaujal kritický postoj a vytv. vlastný filozof. systém
- za hl. nedostatok Fichteho filozofie považoval to, že sa nezaoberá realitou prírody a že ju chápe ako Neja odvodené od Ja
- zároveň kritizoval monizmus i dualizmus
- vytv. vlastnú originálnu filozofiu, filozofiu totožnosti ducha a prírody, subjektu a objektu
- za základ vš. existujúceho pokladal absolútny večný rozum, absolútne ja (teda nie hmotu a ani vedomie indivídua)

- svet a vedenie o svete spočívajú podľa neho v nerozlíšenom absolútne
- Absolútno (absolútne Ja) je zákl. vš. existujúceho
- svet má duchovnú podstatu rozmanité formy sú len prejavom, názorným obrazovým výrazom absolútneho Ja
- absolútno je prazáklad a zdroj ideálneho a materiálneho, prvotná absolútna totožnosť subjektívneho a objektívneho
- hmotu nechápal ako samostatnú realitu, ale ako zvláštny stav absolútna

- vypracoval projekt 2 filozof. vied - transcendentálnej filozofie a filozofie prírody
- rozdiel medzi nimi je v tom, že transcendentálna filozofia vychádza zo subjektívneho ako z primárneho a prichádza k záveru, že objektívna príroda má duchovnú podstatu
- prírodu teda vyvodzuje z vedomia

naturfilozofia
- prírodná filozofia (naturfilozofia) vychádza z objektívneho, začína skúmaním prírody
- naturfilozofia pozdvihla prírodu z mŕtveho mechanizmu a uviedla ju do pohybu a samovývinu
- podľa neho je príroda produktívna a zároveň produktom, je nekonečnou činnosťou, v kt.

všade vznikajú rozpory, protikladné tendencie
- naturfilozofia skúma, ako príroda prostredníctvom jednotlivých vývojových etáp dospieva k vytvoreniu inteligencie
- fil. prírody teda vyvodzuje vedomie z prírody ako neuvedomelého stavu ducha

- obidve filozofie potvrdzujú ten istý zámer: „Objektívne je totožné so subjektívnym" - jeho fil. je teda fil absolútnej totožnosti
- základom stotožňovania je inteligencia al. rozum
- týmto vymanil nem. klasický idealizmus zo sféry subjektívneho rozumu.

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
I really do not need our youngsters understand. I is going to do health care check-up frequently about their own wellness.
je väčším logikom, pragmatikom, empirikom ako Platón....
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting.
svet a vedenie o svete spočívajú podľa neho v nerozlíšenom absolútne...
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?