Nákladný list CIM

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6202×

Příbuzná témataNákladný list CIM

Medzinárodný nákladný list CIM

Diely NL CIM

Medzinárodná preprava tovaru sa vykonáva medzinárodným nákladným listom.
Medzinárodný nákladný list CIM sa skladá z piatich dielov:
1. diel – Prvopis NL – vydá sa prijímateľovi s tovarom pri dodaní zásielky,
2. diel – Karta - odúčtovacia listina, z ktorej sú zrejmé akékoľvek výdavky, sprevádza zásielku až do stanice určenia a zostáva železnici určenia,
3. diel – Odberný / colný list – sprevádza zásielku až do stanice určenia a zostane uložený u železnice určenia, alebo colným orgánom,
4. diel – Druhopis NL – vydá sa odosielateľovi po prevzatí zásielky na prepravu,
5. diel – Účtovný list – zostáva odosielacej železnici.

Všetky diely NL sú spojené na hornom okraji.

Vyplňovanie NL CIM

Tieňované stĺpce znamenajú, že ide o informácie požadované od zákazníka potrebné na uskutočnenie prepravy. Stĺpce, ktoré sú zvýraznené majú byť vyplnené.

Odosielateľ vyplňuje tieto stĺpce:

Stĺpec Názov stĺpca Vysvetlivky
9 Nákladný list Označiť prepravný režim:
CIM – pri vozňovej zásielke,
Spešnina – pri preprave spešnín.
10 Odosielateľ Meno a adresa (prípadne telefón)., odosielateľ musí presne zapísať svoje meno a svoju adresu a ak je to možné, svoje telefónne číslo alebo číslo telefaxu. Na výmenu tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie, odosielateľ okrem toho označí svoje identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (TVA/MWSt), ak sa mu toto číslo pridelilo
11 Kód odosielateľa Obchodný kód odosielateľa.
12 Kód platiteľa Ak odosielateľ nie je súčasne platiteľom výdavkov idúcich na ťarchu odosielateľa.
13 Prehlásenie Zápisy odosielateľa: (napr.)
- vyhlásenie o splnení colných predpisov, alebo predpisov orgánov štátnej správy,
- označenie splnomocnenca,
- „Prijímateľ nie je oprávnený dať dodatočný príkaz“,
- uznanie chýbajúceho, alebo poškodeného obalu,
- požiadavka na doľadovanie,
- požiadavka na ošetrenie živých zvierat,
- „Bez sprievodcu“, alebo počet sprievodcov,
- iné , napr.

núdzové telefónne číslo.
14 Referencia odosielateľa Prípadné identifikačné číslo odosielateľa.
15 Prijímateľ Meno, adresa (vrátane krajiny) prípadne číslo telefónu.
16 Kód prijímateľa Obchodný kód prijímateľa.
17 Kód platiteľa Ak prijímateľ nie je súčasne platiteľom nevyplatených výdavkov.
18 Prepravné pomôcky Druh malých kontajnerov, (nie veľké kontajnery).
19 Prepravné pomôcky Číslo malých kontajnerov.
20 Výmenné palety Počet výmenných jednoduchých a ohradových paliet „EUR“ vymieňaných v rámci Európskeho poolu.
21 Vozeň Ak odosielateľ naloží tovar, zapisuje 12 miestne číslo vozňa.
22 Vlastná hmotnosť Len pri súkromných vozňoch.
23 Informácia pre prijímateľa Len taká, z ktorej nevyplýva pre železnicu žiadny záväzok, alebo povinnosť.
24 Platenie prepravného Označiť čo sa hodí.
25 Platenie prepravného za spešniny Označiť čo sa hodí.
26 Požadované tarify a prepravné cesty Odosielateľ môže predpísať tarify, ktoré sa majú použiť na prepravnú cestu.Prepravnú cestu môže predpísať len udaním pohraničných bodov alebo pohraničných staníc, príp. prechodových staníc medzi železnicami, uvedené pohraničné body a pohraničné stanice musia byť otvorené pre príslušnú prepravu. 28 Vozňová / Kusová zásielka Označiť čo sa hodí ležatým krížikom.
29 Naložené odosiela-
teľom / železnicou Označiť čo sa hodí ležatým krížikom.
30 Stanica určenia a krajina Tarifný názov stanice určenia, napísaný čitateľne a doplnený o názov krajiny.
31 Značka / Počet /
Druh obalu /
Pomenovanie tovaru Odosielateľ vyplní dané údaje, uvedie prípadné značky (znaky)
32 RID Označiť, ak ide o tovar podliehajúci RID.
33 Číslo colnej tarify Môže odosielateľ zapísať.
34 Hmotnosť Hmotnosť tovaru (vrátane obalu).
35 Colné záznamy Pre záznamy colnice.
36 Prílohy k NL Odosielateľ uvedie všetky sprievodné listiny nevyhnutné
k preprave, napr. vývozné povolenie, doplnkovké listy.
37 Záujem na dodaní Zapíše sa skratka meny a čiastka číslom.
38 Záloha Čiastka zálohy sa zapisuje.
39 Dobierka Čiastka dobierky sa zapisuje.

Toto sú len niektoré údaje, ktoré vyplňuje odosielateľ, tie, ktoré sa mi videli najdôležitejšie a ktoré sme na cvičeniach najviac spomínali.

Železnica vyplňuje tieto údaje:

Stĺpec Názov stĺpca Vysvetlivky
8 Služobné záznamy - týkajú sa určitých vlakov, osobitných prepravných opatrení...
34 Hmotnosť Ak odosielateľ neudal hmotnosť tovaru sám.
55 Ložná hmotnosť Len pri vozňových zásielkách.
56 Nápravy Počet náprav, len pri vozňových zásielkách.
58 Na preclenie Názvy staníc, v ktorých sa majú splniť colné predpisy. 59 Kód stanice určenia Medzinárodný kód stanice určenia.
60 Smerovacie cesty Odosielacia stanica uvedie prepravnú cestu predpísanú odosielateľom, alebo zvolenú železnicou, ak záznam odosielateľa chýba.
62 Kód NHM Len pri vozňových zásielkách.
66 Kód smerovacej cesty Zápis dvojmiestneho kódu smerovacej cesty, určujúci prepravnú cestu pri použití medzinárodnej tarify s globálnymi sadzbami.
67 Použitá tarifa Číslo medzinárodnej, alebo vnútroštátnej tarify (postupuje stanica podľa smerníc svojej železnice).
71 Sadzba Sadzba podľa tarify vrátane prirážok alebo krátení, oddelene podľa pozícii NHM.
72 Účtovná hmotnosť Tarifná hmotnosť podliehajúca dovoznému, oddelene podľa tarify a pozícii NHM.

Pre výpočet dovozného sa prípadne uvedie ložná plocha vozňa, alebo zodpovedajúci ložný priestor vozňa alebo objem tovaru.
73 Vyplatené Prepravné na ťarchu odosielateľa
74 Poukázané Prepravné na ťarchu prijímateľa
75 Kód železnice a pohraničného priechodu Zápis medzinárodných kódov železnice a stanice alebo hraničného bodu na začiatku i na konci prepravného úseku, za ktorý sa počíta dovozné, alebo údaje na označenie stanice, v ktorej vznikli poplatky.
76 Tarifná vzdialenosť Tarifná vzdialenosť v km alebo zóna medzi stanicami alebo pohraničnými bodmi, ktoré zodpovedajú začiatku a koncu prepravného úseku, za ktorý sa počíta prepravné.
77 Poplatky Označenie poplatkov s jednotlivými čiastkami
78 Kurz (Vypĺňa odosielacia stanica prepočítacím kurzom použitým pre prepočet úhrnnej čiastky)
79 Celková čiastka poplatkov Úhrn výdavkov na ťarchu prijímateľa
81 Mena Prepočítací kurz na inkasnú menu (zapisuje stanica určenia)
92 Dátumová pečiatka „Odchod“. Odtlačí ju odosielacia stanica ako dôkaz o uzatvorení prepravnej
zmluvy.
93 Dátumová pečiatka „Príchod“ Odtlačí ju stanica určenia na dieloch 1, 2 a 3 NL po príchode zásielky.
94 Váhová pečiatka Ak odosielateľ podá zásielku na prepravu bez udania jej hmotnosti, odosielacia stanica zapíše hmotnosť do stĺpca 34 a odtlačí na všetkých 5 dieloch NL svoju váhová pečiatku do stĺpca 94.
95 Prevzatie Odosielacia stanica zapíše dátum a hodinu prevzatia zásielky
na prepravu. Pre kombinovanú prepravu sa zapíše číslo vlaku, ktorým bude tovar prepravený.
96 Kontrolná nálepka Odosielacia stanica (OS) zapíše kód svojej krajiny, národný kód skutočnej OS, a podacie číslo do dielov 1 až 5 NL a nalepí prvý ústrižok kontrolnej nálepky OS na kartu (2.diel NL) a druhý ústrižok na účtovný list (5.

diel NL).
A Označenie mien a ich kódov ______
B Predĺženie dodacej lehoty Ak sa predlžuje dodacia lehota podľa článku 27 §7 CIM, stanica zapíše kód dôvodu a čas zdržania prepravy podľa PIM 228.
E Komerčná zápisnica spísaná Zapíše sa číslo komerčnej zápisnice a dátum jeho odoslania späť.
F Potvrdenie prijímateľa
o odbere Dátum a podpis prijímateľa.
G Pečiatky prechodových staníc Pečiatky prechodových staníc sa odtláčujú v časovom poradí.

Napísala som niektoré údaje, ktoré vyplňuje železnica, tie, ktoré sa mi videli najdôležitejšie a ktoré sme na cvičeniach na rôznych predmetoch najviac spomínali.

Zoznam jednotných kódov ( doplňujúce poplatky, vedľajšie poplatky, clá, atď ) sú údaje potrebné na zapísanie do NL.

Zoznam jednotných kódov:

Oddiel I – Výdavky, ktoré môže vziať na seba odosielateľ

Poplatok za použitie kontajnerov
Prístavné poplatky
Poplatok za trajektovú prepravu
Poplatok za použitie paliet
Poplatok za odvoz zásielok do domu zákazníka
Chladiaci poplatok INTERFRIGO
Poplatok za prepravu pod kanálom La Manche

Oddiel II – Poplatky vedľajšie, clá a iné výdavky

Kapitola 1 – Výdavky za manipuláciu s tovarom

Poplatok za nakládku
Poplatok za vykládku
Poplatok za úpravu nákladu
Skladištné
Poplatok za zisťovanie hmotnosti
Poplatok za posun

Kapitola 2 – Výdavky za dokumentáciu

Poplatok za plnenie colných predpisov v odosielacej krajine, tranzitnej krajine, alebo krajine určenia.
Poplatok za plnenie iných predpisov orgánov štátnej správy.

Kapitola 3 – Výdavky za použitie prepravných pomôcok

Poplatok za pobyt vozňa
Poplatok za použitie vozňových plachiet

Kapitola 4 – Clá, dane a ostatné výdavky

Clá vyberané colnými orgánmi.
Daň z pridanej hodnoty.

Kapitola 5 – Rôzne výdavky

Poplatok za doľadovanie
Poplatok za čistenie
Poplatok za poistenie
Poplatok z dobierky
Poplatok za ošetrenie zvierat
Poplatok za sprevádzanie zásielok.
Staničný poplatok.
Iné poplatky

Kapitola 6 – Spoločné kódy

Všetky výdavky za manipuláciu s tovarom (kapitola 1).
Všetky výdavky za dokumentáciu (kapitola 2).
Všetky výdavky za použitie prepravných pomôcok (kapitola 3).
Všetky clá dane a ostatné výdavky (kapitola 4).
Všetky rôzne výdavky (kapitola 5). Použitie NL CIM

Nákladný list CIM sa používa tiež ako doklad na:
- priúčtovanie vopred odsúhlasených čiastok alebo
- priúčtovanie pri návrate výplatného účtu po preúčtovaní alebo
- priúčtovanie, ak ide o výdavky uvedené v kódoch

Používanie nákladného listu ako preukazného dokladu:
- na čiastku priúčtovanú po predchádzajúcom súhlase alebo
- na čiastku priúčtovanú pri vrátení výplatného účtu po vykonanom preúčtovaní alebo
- na priúčtovanú čiastku zahrňujúcu výdavky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?