Ján Šverma životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1413×

Příbuzná témataJán Šverma životopis

Spočiatku bol funkcionárom KSČ. Po vstupe do KSČ v 1921 sa stal významným predstaviteľom tejto politickej strany a revolučného robotníckeho hnutia v Československu. Počas buržoáznej ČSR pracuje ako redaktor Avantgardy a Večerního Rudého práva. V 30. rokoch pôsobí ako tajomník ÚV KSČ, člen politbyra a šéfredaktor Rudého práva v Prahe. Blízky spolupracovník K. Gottwalda podieľajúci sa na teoretickom prepracúvaní revolučnej línie strany, organizovaní triednych bojov, presadzovaní revolučného charakteru Červených odborov a jednoty odborového hnutia. Po nastolení Mníchovského diktátu v roku 1938 odišiel do ZSSR. Od mája 1939 z rozhodnutia moskovského vedenia KSČ pôsobil v Paríži, kde redigoval časopis Světový rozhled, nadviazal spoluprácu s českými a slovenskými komunistami v emigrácii na Západe, utvoril Zahraničný sekretariát KSČ v Paríži. V jeseni 1939 sa v Juhoslávii zúčastnil na rokovaniach najvyšších straníckych orgánov, jeho vystúpenia prispeli k vyjasneniu niektorých otázok medzi Juhoslovanskými komunistami a Komunistickou internacionálou a rozvoju národnooslobodzovacieho boja. V januári 1940 sa vrátil do ZSSR. V rokoch 1941 až 1944 pracoval v moskovskom vysielaní československého rozhlasu ako vedúci čsl. rozhlasu v Moskve. V hlavnom meste Sovietskeho zväzu taktiež zastával post aktívneho činiteľa Všeslovanského výboru, od roku 1943 sa stáva vedúcim jeho československej sekcie. Od augusta 1943 je členom redakčnej rady Československých listov. 1941-43 pôsobí na zahraničnom sekretariáte EKI. Významnou mierou sa pričinil o formovanie Československého vojska v ZSSR. V príspevkoch do sovietskej a zahraničnej tlače, čsl. rozhlasového vysielania, Československých listov i v dokumentoch moskovského vedenia KSČ formuloval zásady národnooslobodzovacieho boja, povojnového demokratického usporiadania Československa, ľudovej moci a správy, marxistickom – leninského riešenia národnostnej otázky v ČSR a uznania svojbytnosti slovenského národa. V decembri 1943 sa zúčastnil na rokovaniach o uzavretí Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ZSSR, 27.8. 1944 porady čsl. štátnej prezentácie na čsl. veľvyslanectve v Moskve o odbojovom hnutí, prípravách SNP a situácii na Slovensku. Počas SNP ako predstaviteľ moskovského vedenia KSČ spolu s R. Slánským, M. Čulenom a A. Asmolovom priletel v noci z 27. na 28. 8. 1944 na povstalecké územie. Bol v stálom rádiotelegrafickom spojení s Moskvou.

Tu sa stal členom Vojenskej rady Hlavného štábu partizánskych oddielov (HŠPH). Ocenil postup KSS v prípravách i počas SNP. Obetavo sa zapojil do straníckej práce takmer na všetkých úsekoch, prispel k jej upevneniu na sekretariáte ÚV KSS, v redakcii Pravdy a v odboroch. Na zasadaní SNR 3.10. 1944 predniesol závažný prejav o cieľoch národnooslobodzovacieho boja, spravodlivom riešení národnostnej otázky, štátoprávnom usporiadaní národných výborov a zahraničnej politike slobodného Československa, podporil revolučný boj slovenského ľudu. Počas účasti na Konferencii závodných výborov a dôverníckych zborov v Podbrezovej referoval o postavení, úlohách a právomoci závodných výborov, zásadách budovania jednotných odborov a národnostnej politike v novom Československu. Autor výzvy „Všetky sily do boja za slobodu“ z 25.10.1944 sa koncom októbra zúčastnil 1944 zúčastnil na rokovania o organizovaní ozbrojeného zápasu v nových podmienkach. Po prechode SNP do hôr odišiel spolu s HŠPH v Československu do Nízkych Tatier, v dôsledku zlého zdravotného stavu a vyčerpania zomrel pri prechode cez Chabenec (1955 m.n.m.). Jan Šverma sa stal symbolom dôsledného revolucionára, marxistického teoretika a internacionalistu.

In memoriam vyznamenaný :
Radom SNP I. triedy (1946)
Československým vojnovým radom bieleho leva Za víťazstvo (1964)
Radom červenej hviezdy (1964)
Titulom Hrdina ČSSR (1969)
Leninovým radom (1969)

V Lomnistej doline nachádzajúcej sa na južnom svahu Chabenca má Jan Šverma pomník.
Nesmiem zabudnúť na pamätník venovaný tomuto hrdinovi situovaný na Ostredku (1167 m.n.m.) neďaleko Jasnej pod Chopkom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?